Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Промышленный маркетинг \ 4906. Курсова робота Вибір комунікативних заходів для просування товарів на прикладі підприємства АТ «Відін»

Курсова робота Вибір комунікативних заходів для просування товарів на прикладі підприємства АТ «Відін»

« Назад

Код роботи: 4906

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Промисловий маркетинг

Тема: Вибір комунікативних заходів для просування товарів на прикладі підприємства АТ «Відін»

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Маркетингова політика комунікації підприємства

1.1. Сутність маркетингової політики комунікаційних засобів

1.2. Комплекс маркетингових комунікацій: реклама, пропаганда, стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг

1.3. Етапи розробки комплексу комунікаційних засобів для просування товарів

Розділ 2. Аналіз ринкової діяльності підприємства

2.1. Аналіз конкурентного середовища АТ „Відін”

2.2. SWOT-аналіз підприємства і продукції

2.3. Аналіз комунікаційної політики підприємства

2.4. Витрати на просування товару

Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи маркетингових комунікацій та просування товарів

3.1. Застосування різних видів Інтернет-реклами

3.2. Розміщення реклами у регіональній пресі

3.3. Перспективні напрямки маркетингових комунікацій

Висновки

Список використаної літератури

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої уваги в управлінні підприємством потребує така складова комплексу маркетингу, як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень.

Засоби комунікації слід розглядати як управління процесом просування товару на всіх етапах – перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після споживання. Для найбільшої ефективності, комунікаційні програми необхідно розробляти спеціально для кожного сегменту, ринкової ніші і навіть окремих клієнтів.

При цьому дуже важливий як прямий, так і зворотній зв’язок між фірмою і клієнтами. Таким чином, першим етапом комунікаційного процесу є аудит усіх потенційних можливостей взаємодії компанії і її продукту з клієнтами. Неважливо, що збирається купувати споживач, але, насамперед йому необхідно вивчити рекламні проспекти, порадитись з компетентними особами, послухати радіо або подивитися телевізор.

Метою курсової роботи є дослідження та вибір оптимальних комунікаційних заходів для просування товарів на ринку.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. Охарактеризувати комплекс комунікаційних засобів для просування товарів на ринку;

2. Проаналізувати комплекс маркетингових комунікацій на АТ „Відін”;

3. Визначити шляхи вдосконалення комплексу маркетингових комунікацій на сучасному етапі.

Об’єктом курсової роботи є комунікаційні засоби.

В ході написання курсової роботи були визначені теоретичні основи формування системи маркетингових комунікацій та просування товарів, проаналізовано стан системи маркетингових комунікацій на АТ „Відін” та висунуто пропозиції щодо її вдосконалення. У якості висновку можна виділити наступне.

Система маркетингових комунікацій являє собою діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання і нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їхнього збуту і створення позитивного іміджу фірми.

Основними інструментами маркетингових комунікацій слугують:

1) Реклама – будь-яка платна неособиста форма поширення інформації про фірму і її товар.

2) Персональні продажі – усне уявлення товару в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями заради продажу товару.

3) Комплекс стимулювання збуту – короткочасні примусові заходи заохочення споживачів до покупки / знижки в ціні, розпродажі, лотереї, тощо.

4) Пропаганда – будь-яка безкоштовна особиста форма поширення інформації про фірму і її товар.

5) “Паблік рілейшнз” – діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми у громадськості за допомогою ЗМІ.

Етапи розробки ефективної програми маркетингової комунікації можна розподілити таким чином:

1. Визначення контактної аудиторії;

2. Визначення цілей комунікації;

3. Створення звернення;

4. Вибір каналів комунікації;

5. Визначення загального бюджету, виділеного для комунікації;

6. Ухвалення рішення про змішані засоби просування;

7. Оцінка результатів просування;

8. Управління здійсненням комплексних маркетингових комунікацій і координація цього процесу.

Розробкою та реалізацією маркетингових комунікацій та заходів просування товарів на аналізованому підприємстві займається департамент маркетингу. Що стосується рекламної політики - підприємство використовує різноманітні засоби реклами: реклама на бігбордах, транспорті; банери; радіо- та телереклама; реклама у газетах; реклама в маршрутному таксі.

Активно застосовуються різні способи й методи зі стимулювання збуту. Спеціалістами з маркетингу постійно розроблюється гнучка система знижок на ту чи іншу продукцію. Кожного місяця проходять акції, згідно з якими ціни на той чи інший товар цього місяця знижені на 10-15%. Також АТ „Відін” є невід’ємною частиною кожної ярмарки, та приймає участь у всеукраїнських виставках.

Іншими формами реклами є випуск фірмових ручок, блокнотів, календарів, кружок, годинників, які містять зображення фірмових знаків та є способом ефективної реклами фірми.

В цілому ці заходи доволі ефективні, але деякі я все ж вважаю за доцільне вдосконалити. Це можна зробити завдяки наступним заходам:

1) Розміщення реклами у мережі Інтернет (контекстна, тизерна, вірусна та інші види реклами);

2) Використання регіональної преси для розміщення рекламних звернень підприємства;

3) Впровадження перспективних для АТ „Відін” напрямків маркетингових комунікацій (брендінг, директ-маркетинг, паблік рілейшнз, стимулювання збуту та спонсорство).

1. Аксенова К. А., Реклама и рекламная деятельность: Конспект лекций. - М: Приор-издат, 2005. - 96 с.

2. Антипова Л. В., Глотова І. А., Рогов І. А. Методи дослідження м’яса і м’ясних продуктів. – М.: Колос, 2001. – 211 с.

3. Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг: [Навчальний посібник]. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

4. Балабанова Л. В. Маркетинг: [Підручник]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

5. Бондаренко І. В., Дубницький В. І. Сучасний маркетинг: [Навчальний посібник]. – Д.: Юго-Восток, 2002. – 324 с.

6. Багиев В. І., Тарасевич О. П. Маркетинг: [Підручник]. – К.: Центр навчальної літератури, 2002. – 268 с.

7. Басовський Л. Е. Маркетинг: Курс лекцій / Л. Е. Басовський – М.: ІНФРА-М, 1999. – 304 с.

8. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підр. / А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.

9. Барден Фил. Наука о том, почему мы покупаем / Ф. Барден. − И.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. − 304 с.

10. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

11. Гашпаровічова Л. В. Переваги та проблеми розміщення реклами в регіональній пресі / Л. В. Гашпаровічова // Вісн. Київ. нац. ун-ту. – Серія Журналістика. – 1998. – Вип. 6. – С. 57-59.

12. Глудкин О. П., Горбунов Н. М., Гуров А. И., Зорин В. Ю., Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов. – М.: радио и связь, 2000. - 600 с.

13. Емченко С. Продвижение при помощи контекстной рекламы / С. Емченко // Новый маркетинг. - 2006. - №1. - С. 42-46.

14. Ерёмин В. Н., Маркетинг: основы и маркетинг информации: учебник / В. Н. Ерёмин. — М.: КНОРУС, 2006. — 656 с.

15. Катернюк А. В. Современные рекламные технологии: коммерческая реклама. Ростов н/Д.: Феникс, 2001. — 320 с.

16. Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятия / А. И. Ковалев, В. П. Привалов. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997. – 492 с.

17. Котлер Филипп, 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филипп Котлер / Пер. с англ. — М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2006. - 224 с.

18. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: [Навчальний посібник] / Н. В. Куденко. – К.: КНЕУ, 1998. – 252 с.

19. Курасова М. Организация рекламных кампаний в системе Интернет / М. Курасова // Маркетинг. - 2004. - № 4. - С. 76-80.

20. Ламбел Ж. Стратегический маркетинг / Ж. Ламбел. – СПб.: Наука, 1996. – 398с.

21. Лебедев-Любимов А. В., Психология рекламы. — СПб.: Питер, 2002. — 368 с.

22. Минько Э. В., Кричевский М. Л. Качество и конкурентоспособность. – СПб.: Питер, 2004. – 268 с.

23. Особов И. П., Долженко Г. Г., Луганский мясокомбинат. – Луганск: «Книжковий світ», 2007. – 112 с.

24. Парсяк В. Н., Рогов Г. К. Маркетингові дослідження: [Навчальний посібник]. – Х.: Олді-плюс, 2004. – 200 с.

25. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось-89, 2004. - 438 с.

26. Покропивний С. Ф., Економіка підприємства, структурно-логічний навчальний посібник, - Київ: КНЕУ, 2001. - 457 с.

27. Пронина Е. Е. Психологическая экспертиза рекламы. — М.: РИП — холдинг, 2000. – 364 с.

28. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 656 с.

29. Рябова Т. Ф., Стрелков Е. В. Маркетинг: словарь-справочник. — М.: Агентство массовой информации, 1992. - 256 с.

30. Савельєв Є. В. Маркетинг і стратегія конкуренції / Є. В. Савельєв, В. П. Д’яченко, В. Є. Куриляк. - К..: "Лібра", 1993. - 322 с.

31. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 2-е изд., перераб. и доп. / Г. В. Савицкая. - Мн.: ИП «Экоперспектива», 1997. – 498 с.

32. Сулягин Ю. А., Петров В. В. Реклама. — Учебник. СПб.: Издательство Михайлова В. А., 2003. — 383 с.

33. Сирохман І. В, Раситюк Т. М. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. Київ, 2004. – 382 с.

34. Тогунов И. А., Маркетинг: философия моделирования. – Владимир, 2000. – 172 с.

35. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 528 с.

36. Цигилик І. І., Бибик Я. Р., Ємбрик М. Я. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях). Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 207 с.