Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 4898. Курсова робота Сучасні технології Team-building в управлінні персоналом на прикладі готелю «Вишеград»

Курсова робота Сучасні технології Team-building в управлінні персоналом на прикладі готелю «Вишеград»

« Назад

Код роботи: 4898

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Сучасні технології Team-building в управлінні персоналом на прикладі готелю «Вишеград»

Кількість сторінок: 47

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження технологій team-building в управлінні персоналом

1.1. Поняття про технологію Team-building

1.2. Головні цілі та види Team-building

1.3. Принципи побудови успішної команди

Розділ 2. Організаційно-економічний аналіз діяльності готелю «Вишеград»

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Аналіз основних показників роботи готелю «Вишеград»

2.3. Впровадження технології Team-building у роботі готелю «Вишеград»

Розділ 3. Шляхи удосконалення team-building як сучасного методу командного менеджменту організації сфери послуг

Висновки

Список використаних джерел

Успішна діяльність сучасних організацій сфери послуг визначається різними факторами, одним з яких є персонал, і зокрема проблема створення стабільного згуртованого колективу, питання командоутворення.

Генрі Форд, що має прогресивний погляд на організацію праці, говорив: "Хто ставить тільки на прибуток, в остаточному підсумку, має менше, чим той, хто ставить на людей". Специфіка діяльності підприємств сфери послуг припускає, що колектив повинен взаємодіяти як єдиний організм, зокрема клієнтоорієнтованість підприємства харчування визначається чіткістю й злагодженістю дій усього персоналу включаючи швейцара, офіціанта, адміністратора, кухарів, кухонної робочої. Ідею командних методів роботи фахівці високоефективного менеджменту стали розглядати менш ніж півстоліття тому. Перші дослідження командної діяльності, опубліковані на початку 1960 років, були присвячені пошукам способів підвищення ефективності й продуктивності управлінської праці.

В сучасних умовах велика кількість досліджень направлена на організацію командного менеджменту. В працях Уільяма Шутца, Курта Левіна, Брюса Тукмана, Абрахама Маслоу, Мередит Белбин, Елтона Мейо розглянуто лише основні підходи, і не приділено увагу питанням впровадження Team-building в діяльність підприємств.

Отже, метою нашої роботи є дослідження сучасної технології Team-building в управлінні персоналом.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути поняття про технологію Team-building.

2. Окреслити головні цілі та види Team-building.

3. Проаналізувати принципи побудови успішної команди.

4. Провести загальну характеристику готелю «Вишеград».

5. Здійснити аналіз основних показників роботи готель «Вишеград».

6. Дослідити впровадження технології Team-building у роботі готелю «Вишеград».

7. Запропонувати шляхи удосконалення Team-building як сучасного методу командного менеджменту організації сфери послуг.

Об’єкт дослідження – готель «Вишеград».

Предмет дослідження – впровадження технології Team-building у роботі готелю «Вишеград».

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Отже, Team-building - термін, який зазвичай використовується в контексті бізнесу і застосовується до широкого діапазону дій для створення і підвищення ефективності роботи команди.

Ще Team-building можна назвати командоутворенням. Іншими словами, Team-building – це комплекс заходів, які спрямовані на згуртування команди шляхом спільного активного відпочинку, корпоративних ігор, тренінгів тощо.

У якості одного з варіантів формування працездатної команди на наш погляд слід запропонувати проведення в організації конкурсів професійної майстерності. Бажання бути одним із кращих може виявитися більш діючою мотивацією, ніж грошова винагорода. Однак змагальність не повинна переходити у тверду конкуренцію всередині колективу. Найкраще, якщо фіналісти таких внутрішніх чемпіонатів потім одержать можливість участі в такому заході з колегами з інших організацій, при цьому буде відбуватися згуртування співробітників, оскільки за кожного учасника будуть вболівати його колеги. Конкурси не тільки будуть стимулювати ріст професійної майстерності, але й забезпечувати "горизонтальний" кар'єрний ріст. Співробітникам необхідно продемонструвати перспективу їх розвитку.

Ефективність інвестицій у розвиток персоналу визначається на основі трендового аналізу – прогнозу одного з показників, що характеризують ефективність витрат праці. Традиційно – це продуктивність праці. Визначається тенденція зміни показника до проведення процедур Team-building й зіставляється з отриманими в підсумку фактичними даними. Різниця між трендом і фактичним результатом буде відображенням впливу проведеної програми Team-building. Слід зазначити, що процедура оцінювання повинна також включати анкетування персоналу організації до та після проведення командоутворюючих заходів, що дозволить зрівняти отримані результати опитування з первісними й зробити відповідні висновки.

Таким чином, впровадження Team-building в організаціях сфери послуг є ефективним методом активізації діяльності персоналу. Формування команди на підприємстві – це можливість якісно змінити існуючу систему управління, вибудувати найбільш продуктивну форму організаційної взаємодії, забезпечити ефективність діяльності й підвищити конкурентоспроможність підприємства.

1. Архіпов В. В., Іваннікова Т. В., Архіпова А. В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. Навчальний посібник. К.: 2007.

2. Аширов Д. А. Организационное поведение / Д. А. Аширов – М.: Проспект, 2006. – 360 с.

3. Баюра Д. О. Система корпоративного управління в Україні - стан та перспективи розвитку: монографія / Д. О. Баюра. – Київ: К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 288 с.

4. Геллерт Манфред, Новак Клаус. Все о командообразовании. Руководство для тренеров. – М: Издательство «Вершина», 2006. - 352 с.

5. Жуков Ю. М., Журавлев А. В., Павлова Е. Н. Технологии командообразования. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2008. - 320 с.

6. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Фролов Д. Ф., Грабенко Т. М. Теория и практика командообразования. Современная технология создания команд / Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. - Спб.: Речь, 2004. – 304 с.

7. Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі: навч. посіб. для студ. спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / О. В. Оліфіров, А. П. Лутай. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 235 с.

8. Команды менеджеров: как объяснить их успех или неудачу / Р. Мередит Белбин [пер. с англ. Е. Смолиной]. – 2-е изд. – Лондон: Кивитс, 2007. - 240 с.

9. Маргерисон Ч. Дж. «Колесо» командного управления: Путь к успеху через систему управления командой [пер. с англ]. – М.: Баланс-Клуб, 2004. – 886 с.

10. Організація і управління готельним бізнесом: Підручник під ред. Лесника О. Л., Мацицкого І. П., Чернишова А. В., - М.: «Інтел універсал», 2009. – С. 80.

11. Хохлова Т. П. Организационное поведение: учеб пособие / Т. П. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2009. – 509 с.

12. Шаклеина М. Коллективизация // Ресторатор. – 2008. – №3. – с. 32-37.

13. Шапиро С. А. Основы управления персоналом в современных организациях: Уникальный подход, обеспечивающий эффективную работу компании. – М.: Гроссмедиа, 2006. – 151 с.

14. Шаповалова И. Технология одной команды // Управление пресоналом. – 2006. – №2. – с. 93-95.

15. Гращенко С. І. Хмурова В. В. Тимбілдинг як сучасний метод командного менеджменту організації сфери послуг // Режим доступу: http://mev.khnu.km.ua/load/2013/5_ljudskij_potencial_ta_jogo_konkurentospromozhnist_u_rozvitku_socialno_trudovikh_vidnosin/35-1-0-169.

16. Офіційна сторінка готелю «Вишегрд» // Режим доступу: http://vyshegrad.kiev.ua/.

17. Стернин И. Г. Деловая игра как инструмент развития корпоративной культуры: http://www.corpculture.ru/content/delovaya-igra-kak-instrument-razvitiya-korporativnoi-kultury 21/12/2007).

18. Что такое тимбилдинг (teambuilding) // Режим доступу: http://bealpha.com/content/blogcategory/46/143.

19. Що таке Team-building? // Режим доступу: http://men.webfermer.org.ua/robota-kar39era-biznes/shho-take-timbilding.php.

20. Dyer William G. Team Building. Addison-Wesley 1st ed. - 1977. - 139 p.

21. Dyer William G. Team Building: Current Issues and New Alternatives. Addison-Wesley Publishing Company, Third edition. - 1994. - 154 p.

22. Lowendahl В. Strategic Management of Professional Service Firms. Copenhagen Business School Press, - 2005. - 219 p.

23. Porter Michael E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY: The Free Press, - 1985. - 592 p.

24. Team Building // Режим доступу: http://www.team.net.ua/.

25. team-building - командный менеджмент в России. Методы формирования и развития командных эффектов в организации // Режим доступу: http://www.trainings.ru/library/exclusive/?id=6750.

26. Thompson A., Strickland A. and Gamble Jh. Crafting and Executing Strategy. The Quest for Competitive Advantage: Concepts & cases. McGraw-Hill Irwin. The 15th Edition. - 2007. - 74 p.