Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Товароведение \ 4848. Курсова робота Організація відпуску товарів зі складу

Курсова робота Організація відпуску товарів зі складу

« Назад

Код роботи: 4848

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Товарознавство

Тема: Організація відпуску товарів зі складу

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Фактори ефективності в маркетингу діяльності оптових підприємств

1.1. Визначальні фактори ефективності відпуску товару оптового підприємства

1.2. Функції та організація служби збуту та партнерська діяльність оптових підприємств

Розділ 2. Відпуск товарів: оптові продажі та удосконалення

2.1. Методи та форми відпуску товарів порядок документального оформлення

2.2. Організація оптового продажу товарів

2.3. Методи удосконалення логістичних операцій на оптових складах

Висновки

Список використаних джерел

В сучасних умовах для багатьох вітчизняних оптових підприємств головним в їх діяльності є досягнення найбільшого обсягу продажу товарів та отримання бажаної суми прибутку. Глобальна стратегічна мета повинна полягати у всебічному задоволенні потреб споживачів на товари та послуги, високоякісному їх обслуговуванні і отриманні довготривалого прибутку, що буде сприяти зростанню ринкової вартості підприємства. Виконання такої стратегічної мети можливо лише тоді, коли підприємство має значні конкурентні переваги і в першу чергу його пропозиція складається з більш конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що відповідають потребам оптових покупців.

В умовах переходу до ринкових відносин є необхідним принципово новий підхід до одного з найбільш важливих напрямків господарської діяльності торговельних підприємств - комерційної діяльності. Важливою складовою частиною комерційної діяльності являється закупівля товарів, значущість якої значно зростає в умовах ринкової економіки. Разом з тим, вітчизняні підприємці не мають достатнього досвіду у здійсненні закупівельної діяльності у нових умовах. У зв’язку з цим виникає необхідність вдосконалення усієї системи управління закупівельною діяльністю.

Без чіткої організації відпуску товарів на оптових підприємствах не зможуть успішно розвиватися як підприємства роздрібної торгівлі і виробничі, так і споживчий ринок в цілому. Причому вона повинна постійно удосконалюватись адекватно змінам, що відбуваються в країні, на її внутрішньому і зовнішньому ринках.

На сьогоднішній день фундаментальним дослідженням питань інструментарію товарної політики здебільшого присвячені праці зарубіжних авторів П. Доля, Д. Хекшера, Б. Оліна, М. Портера, І. Ансоффа, С.М. Лі, Ф. Котлера, Р. Монкріфа та інших. Теоретичні і практичні аспекти досліджуваної проблеми знайшли відображення в роботах відомих вітчизняних вчених-економістів: В.Я. Кардаша, А.А. Мазаракі, В.В. Липучка, А.П. Дудяка, С.Я. Бугіля, Н.Б. Ткаченко та інших. Проте питання управління товарною політикою поки що залишається не до кінця вивченим, а саме, коли йдеться про систему маркетингу.

Велика увага питанням методології управління закупівельною діяльністю в умовах ринкової економіки приділена вітчизняними та закордонними вченими: Балабановою Л.В., Бланком А.І., Віханським О.С., Дуровичем А.П., Кардашем В.Я., Келлі Дж., Котлером Ф., Ламбеном Ж., Панкратовим Ф.Г., Романовим О.М., Ханіним Л.М., Евансом Дж. та ін. Однак у цих роботах проблеми управління закупівельною діяльністю розглядалися без урахування маркетингової орієнтації торговельних підприємств.

Мета даної роботи – вивчення теоретичних та практичних основ організації продажу товарів зі складу оптового підприємства.

Для досягнення поставлених цілей в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідити роль та функції оптової торгівлі в сучасних економічних умовах;

- розглянути теоретичні основи організації продажу товарів зі складу оптового підприємства;

- виявити особливості організації оптового продажу товарів зі складу оптового підприємства;

- узагальнити методи та форми відпуску товарів з оптового підприємства та представити порядок документального оформлення;

- представити сучасні методи удосконалення маркетингової діяльності оптової торгівлі.

Актуальність дослідження полягає в необхідності зміцнення ринкової моделі економіки, що суттєво підвищує роль оптової торгівлі, яка стимулює ріст ефективності виробництва, більш повне задоволення потреб покупців, успішний розвиток всього господарства країни.

Разом з тим, в наш час оптова торгівля переживає певні труднощі, зумовлені адаптацією до ринкових умов. За часи реформування значно знизилась ефективність роботи оптових торгових організацій. Крім того, на оптовому ринку споживчих товарів за останні роки спостерігається підсилення конкуренції зі сторони торгових сітей, що ставить під загрозу саме існування оптових торгових підприємств в якості самостійних суб’єктів споживчого ринку та значно знижує конкурентоспроможність незалежних фірм.

Об`єктом дослідження є оптові торгові організації, що функціонують в конкурентному середовищі сучасного споживчого ринку, методи та технології аналізу ефективності їх функціонування.

Предметом дослідження є методологічні підходи в організації оптового продажу та пошук нових методів удосконалення маркетингової діяльності в сфері оптової торгівлі.

Найважливішою сферою економіки, що сприяє становленню й розвитку ринкових відносин, виступає торгівля як осередок та переплетіння економічних, соціальних і культурних чинників. Торгівля є однією з перших галузей народного господарства, з якої почався процес демонополізації економіки з поступовою заміною адміністративної управлінської вертикалі на горизонтальні зв'язки між ринковими структурами. Основний результат економічної реформи торгівлі в Україні – це багатоукладність форм власності і можливість розвитку торгівлі на основі конкуренції. Головне завдання сучасного етапу розвитку нашого суспільства, спрямоване на подолання спаду суспільного виробництва, побудову соціально орієнтованої економіки, основаної на ринкових відносинах, зумовило теоретичне дослідження торгівлі.

Оптова торгівля стала центром зосередження і передачі інформації з питань дослідження ринку, тобто виконувати так звану інформаційну функцію. Саме опт, використовуючи своє положення пункту пересічення інформаційних потоків, здатний в повному обсязі забезпечити збір, накопичування і обробку комерційної інформації і, узагальнивши і проаналізувавши її, передати контрагенту.

Оптові підприємства — склади, бази - виконують важливу роль в організації товарообігу, тобто в переміщенні товарів від місць виробництва до споживання. Даній формі здійснення оптової торгівлі віддають перевагу середні і великі підприємства, обсяг товарообігу яких сам по собі є необхідною умовою організації оптових складів і баз.

Отже, торгівля, якою б вона не була (оптовою, дрібнооптовою, роздрібною) в першу чергу повинна бути зорієнтована на інтереси споживача, вирішувати багато соціальних задач, які містять формування та стабілізацію споживчого рину для задоволення потреб і зниження соціальної напруги у суспільстві, залишатися життєздатною та розвиватися у економічних умовах.

Роботи з покупцями – це постійна підтримка зв'язків, стимулювання купівельної активності. Це може здійснюватися також за рахунок реклами. Реклама є сильним інструментом просування товару на ринок. Використовуючи мистецтво рекламування підприємство забезпечить собі збільшення товарообігу.

Врахування потреб покупців є одним із найважливіших шляхів удосконалення торгівельного бізнесу. На зміну просування товарів приходить маркетинг орієнтований на споживача. Популярним напрямком стали, наприклад, програми стимулювання покупців (loyality programm), метою яких є збереження наявних споживачів і залучення нових. Його принцип заснований на аналізі поводження покупців.

Для того щоб зберегти найбільш вигідних покупців і залучити нових, торговельним підприємствам, в тому числі і ПП «Курс», необхідно одержати відповіді на ряд ключових питань. Допомогти в цьому можуть інформаційні технології.

Повний перелік комплексу операцій з відбору та відпуску товарів зі складу оптового торговельного підприємства включає:

- ознайомлення та опрацювання документів (відбіркових листів, замовлень та ін.) з вимогами на відбір та відпуск товарів зі складу;

- відбір товарів з місць зберігання;

- переміщування товарів у зону комплектування замовлень покупців;

- товарну обробку й сортування;

- комплектування замовлень і укладання товарів у тару або укрупнену вантажну одиницю (пакет на піддоні, контейнер, тару-обладнання);

- упакування товарів, пломбування й маркування укрупнених вантажних одиниць;

- завантажування товарів на транспортні засоби;

- контрольно-облікову операцію з відправки товарів;

- допоміжні операції при відправці транспортних засобів та прибирання робочого місця.

Для вирішення проблеми переорієнтації закупівельної діяльності на маркетинг необхідними є наступні умови: формування поточної та перспективної політики торговельного підприємства в області асортименту та якості товарів із забезпеченням пріоритету споживачів; участь у формуванні асортиментної політики товаровиробників з орієнтацією на ринок з урахуванням життєвого циклу товарів; формування обґрунтованих заявок та замовлень на виробництво та постачання товарів; закупівля товарів з урахуванням їх споживчих якостей, цін, конкурентоспроможності, а також життєвого циклу товарів.

Список використаних джерел

1. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 1999. - 612 с.

2. Виноградова С. Н. Организация и технологии торговли. - Минск.: Вышэйшая школа, 2004. - 518 с.

3. Голубков Е. П. О некоторьіх понятиях и терминологии маркетинга / Е. П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2003. - №5. - С. 3-21.

4. Гольдштейн Г. Я., Катаев А. В. Маркетинговые решения по распределению товаров и услуг. – М.: Экономика, - 392 с.

5. Даненбург В. и др. Основы оптовой торговли. - СПб.: Нева-Ладога-Онега, 1993. - 448 с.

6. Дейян А., Троадек Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продаж. - М.: Прогресс-Универс, 2004. - 394 с.

7. Джоунз Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять. - М.: ИНФРА-М, 1996.

8. Диксон П. Управление маркетингом. - М.: Бином, 2001. - 399 с.

9. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 2006. – 508 с.

10. ДСТУ 3294 - 95 Маркетинг. Терміни та визначення основних понять.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб.: Питер, 2003. - 662 с.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Издательский дом «ВИЛЬЯМС», 2004. - 748 с.

13. Котлер Ф. Основь маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер. - М.: Прогресс, - 1995. - 736 с.

14. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996. - 558 с.

15. Мавричева Н. Е. Сейлз промоушен как кратчайший путь к покупателю // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 1996. - № 1. - С. 45-49.

16. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. -СПб.: ПитерКом, 2000. - 550 с.

17. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. / Под ред. Алексунин В. А. – М.: ЮНИТИ, 2001. - 528 с.

18. Маркетинг. Под. ред. акад. А. Н. Романова. – М.: ЮНИТИ, 2003. -718 с.

19. Наумов В. Н. Маркетинг сбыта / Под научной редакцией профессора Г. Л. Багиева: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. - 426 с.

20. Наумов В. Н. Маркетинг сбыта. - М.: Приор, - 2003. - 460 с.

21. Сбытовая политика фирмы: практическое пособие. - М.: ВНИИЭС, 1998. - 338 с.

22. Ткаченко Н. Б. Особливості товарної політики в системі електронної комерції / Ткаченко Н. Б. // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 1. - С. 24-28.

23. Трішкіна Н. І. Критерії та показники оцінки ефективності товарної політики оптових підприємств / Н. І. Трішкіна // Підприємництво, господарство і право. - К.: 2004. - № 3. - С. 133-136.

24. Трішкіна Н. І. Товарна політика як об'єкт інноваційної діяльності оптового підприємства / Н. І. Трішкіна // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. - 2008. - №4. - С. 284-288.

25. Философский словар / под ред. И. Т. Фролова. - [5-е изд.]. - М.: Политиздат, 1987. – 590 с.

26. Худолеев В. В. Хранение товара: правовые аспекты // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 10. – С. 15-29.

27. Черчилль Гилберт А. Маркетинговье исследования: пер. с англ. / А. Черчилль Гілберт. - СПб: Питер, 2001. – 752 с.