Распечатать страницу

Курсова робота Доходи місцевих бюджетів

« Назад

Код роботи: 4845

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Місцеві фінанси

Тема: Доходи місцевих бюджетів

Кількість сторінок: 57

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

1. Характеристика доходів місцевих бюджетів

1.1. Економічна сутність і значення доходів місцевих бюджетів

1.2. Нормативно-правова база у сфері доходів місцевих бюджетів

1.3. Склад дохідної бази місцевих бюджетів та тенденція їх формування

2. Аналіз доходів місцевих бюджетів та оцінка рівня їх забезпеченості

2.1. Сучасний стан доходів місцевих бюджетів України

2.2. Аналіз доходної частини місцевих бюджетів

2.3. Вплив міжбюджетних трансфертів на дохідну базу місцевих бюджетів

3. Проблеми наповнювання доходної бази місцевих бюджетів

3.1. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів

3.2. Концепція реформування місцевих бюджетів

Висновки

Список використаних джерел

Економічна сутність та зміст місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, призначених для забезпечення діяльності місцевих органів влади та самоврядування. Від наповненості місцевих бюджетів залежать стан місцевого господарства, місцева економічна та соціальна інфраструктура, стан освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, культури та, в цілому, рівень життя населення регіону.

Активний вплив місцевої вади на соціально-економічні процеси в регіоні можливий лише за умови достатнього обсягу фінансових ресурсів, що знаходяться в її розпорядженні. Так як основою місцевих фінансових ресурсів є місцеві бюджети (в них зосереджено більше 90 % фінансових ресурсів регіону), в сучасних умовах надзвичайно важливого значення набуває обсяг та склад їх доходної частини, що зумовлює актуальність теми курсової роботи.

Проблемам формування доходів місцевих бюджетів у вітчизняній фінансовій науці присвячені праці вчених – економістів С. Буковинського, О. Василика, А. Даниленка, О. Кириленко, В. Кравченка, І. Луніної, І. Лютого, В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та ін. Належне місце у розробці цих питань займають роботи західних вчених А.Вагнера, Р. Грейста, Л. Штейна та ін. Серед російських вчених, які зробили вагомий внесок у розвиток теорії та практики доходів місцевих бюджетів, відзначимо А. Бабича, Т. Грицюк, Л. Дробозіну, Ю. Константинову, В. Лексина, Л. Окуневу, Г. Поляка, Л. Павлову, В. Родіонову, В. Сенчагова, Д. Черніка, А Шведова, В. Христенко та ін.

Мета дослідження полягає в узагальненні та розвитку теоретико-організаційних засад та розробці методичних рекомендацій щодо оптимізації дохідної бази місцевих бюджетів. Відповідно до поставленої мети у роботі передбачено вирішити такі теоретичні та прикладні завдання:

- уточнити економічну сутність та значення доходів місцевих бюджетів, з'ясувати проблеми їх формування;

- охарактеризувати нормативно-правову базу у сфері доходів місцевих бюджетів;

- визначити складові дохідної бази місцевих бюджетів та тенденції їх формування;

- дослідити сучасний стан доходів місцевих бюджетів України;

- здійснити аналіз доходної частини місцевих бюджетів;

- визначити вплив доходної частини місцевих бюджетів;

- окреслити основні проблеми наповнювання доходної бази місцевих бюджетів;

- обґрунтувати потенційні варіанти зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів.

Об’єкт дослідження - дохідна база місцевих бюджетів.

Предмет дослідження процес оптимізації складу та джерел формування дохідної бази місцевих бюджетів.

Для розв’язання поставлених завдань у курсовій роботі використовувались такі основні методи дослідження: загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, метод теоретичного узагальнення); системного аналізу; діалектичний метод пізнання. Також використовувались термінологічний, систематичний, економіко-математичний, розрахунково-конструктивний та інші методи наукового дослідження.

Інформаційно-фактологічною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові акти у сфері бюджетних відносин, статистичні матеріали Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, аналітична інформація. Джерелом для написання роботи є навчальні підручники та посібники, науково-публіцистична література, монографії, інтернет-ресурси.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, який містить 43 положення.

В результаті дослідження теоретичних та практичних питань формування дохідної частини місцевих бюджетів зроблені наступні висновки.

1. Становлення місцевого самоврядування в Україні перебуває сьогодні під загрозою: брак власних фінансових ресурсів, викликаний обмеженим складом доходів місцевих бюджетів; недостатньо обґрунтоване розмежування доходів, що враховуються і не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; щорічне істотне недофінансування суттєво обмежують самостійність місцевих бюджетів, ведуть до посилення залежності від центральної влади, створюють штучну масову дотаційність бюджетів, гальмують темпи економічного і соціального розвитку регіонів.

2. Формування фінансових ресурсів відбувається у процесі розподілу, перерозподілу й використання валового внутрішнього продукту. Наявність фінансових ресурсів – це обов’язкова умова для здійснення процесу розширеного відтворення та задоволення різноманітних суспільних потреб. Тому доходи місцевих бюджетів повинні бути надійною та стабільною основою фінансової бази органів місцевого самоврядування. Їхня недостатня кількість сьогодні призводить до того, що вони не можуть забезпечити ефективного впливу органів місцевого самоврядування на соціально-економічні процеси. Застосовувана в Україні система формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків є досить недосконалою: обсяги функцій і повноважень, які покладаються на місцеві органи влади не відповідають фінансовим можливостям їх реалізації; широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань не узгоджуються з наявними фінансовими ресурсами; має місце нечітке розмежування повноважень між органами державної та місцевої влади.

3. Нормативна база місцевих бюджетів в Україні ґрунтується на таких основних нормативно-правових актах як: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, щорічних законах України «Про Державний бюджет України» та ін. Вона забезпечує понятійний апарат бюджетних дефініцій, розвиток бюджетних відносин, регламентацію бюджетного процесу і вдосконалення структурної моделі місцевих бюджетів, виходячи з обсягів конституційних повноважень регіональних і місцевих органів влади та управління.

4. Склад і структура доходів місцевих бюджетів постійно змінюються, що зумовлюється як постійними перетвореннями в податковій системі України, так і намаганням держави вирішити проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів за рахунок здебільшого мірі не податкових надходжень, а міжбюджетних трансфертів та спеціальних надходжень до місцевих бюджетів.

5. Процедура віднесення певних адміністративно-територіальних одиниць до складу реципієнтів, інших – до донорів є доволі умовною і не завжди здатна об’єктивно свідчити про кращий розвиток одних територій, виший рівень сплати ними податків, продуктивнішу роботу органів влади, та, відповідно, порівняно гірші показники інших територій. Це пов’язано з тим, що по-перше, в Україні застосовується необґрунтована система надмірного вилучення доходів з місцевих бюджетів з наступним частковим поверненням їх у вигляді міжбюджетних трансфертів. Змінивши розподіл доходів між бюджетами можна змінити й рівень їх фінансової забезпеченості. Відповідно, кількість статистичних дотаційних бюджетів при цьому буде зведена до мінімуму. А по-друге, не можна однозначно робити подібні висновки через відмінність нормативів вилучення коштів з різних бюджетів.

6. Доходи місцевих бюджетів використовуються органами місцевої влади для забезпечення поточних і майбутніх завдань розвитку регіону. Найбільш характерною рисою місцевих бюджетів сьогодні є високий рівень їх залежності від державного бюджету – якщо в країнах Європи він складає близько 7−10%, то в Україні – досягає 20% і більше Окрім вищезазначеної проблеми сьогодні існує і безліч інших проблем, які потрібно враховувати при реформуванні місцевих бюджетів, зокрема це і надання можливостей для використання бюджетних ресурсів у поєднанні з приватними коштами, програмно-цільова спрямованість бюджетного фінансування та ін.

7. Виявлено, що сучасна система оподаткування місцевими податками і зборами в Україні насамперед не відповідає загальновизнаним у світовій практиці критеріям самодостатності та економічної доцільності. На основі рейтингової оцінки системи доходів місцевих бюджетів визначено їх місце у цій системі та запропоновано рекомендації щодо змін у їх структурі. Реалії розвитку місцевого самоврядування в Україні обумовлені необхідністю докорінного реформування механізмів фінансового забезпечення розвитку територій, яке було б спрямоване на підвищення фінансових можливостей представницьких органів влади. В умовах переходу до сталого розвитку в Україні постають нові орієнтири побудови податкової системи, яка б адекватно відповідала ринковим критеріям, імперативам демократичного суспільства, потребам місцевого самоврядування та комплексного територіального розвитку.

8. Побудована в Україні система міжбюджетних відносин не стимулює місцеві бюджети до пошуку резервів зростання власної доходної бази. Трансферти для регіонів за значимістю можна порівняти із соціальною допомогою для індивіда. Як і в кожного індивіда у бюджетів нижчого рівня можуть породжуватися утриманські настрої щодо бюджетів вищого рівня, крім об’єктивних факторів тут мають місце й суб’єктивні причини, зокрема небажання органів місцевого самоврядування нести підвищену відповідальність щодо бюджетної можливості фінансувати місцеві програми. При цьому регіони з високим рівнем власної бюджетної забезпеченості, мають перераховувати понаднормові доходи до державного бюджету, тобто фактично вони стають донорами для нерозвинених територій. Така політика міжбюджетного вирівнювання – невигідна для розвинених регіонів, які, у свою чергу, штучно занижують бюджетні показники.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. № 994_946 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036.

3. Бюджетний кодекс України № 2456–17 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

4. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=11&nreg=2755-17.

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1086.322.62&nobreak=1.

6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 № 719-VII зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

7. Указ Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики» від 25.05.2001 № 341/2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/341/2001.

8. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 01.04.2014 № 333р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.

9. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» від 14.09.2002 № 538-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/538-2002-р.

10. Андрущенко В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів / В. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. – 302 с.

11. Балацький Є. О. Бюджет міста у системі фінансів території [Текст]: Монографія / Є. О. Балацький. – Суми: ДВНЗ «У АСС НБУ», 2011. – 302 с.

12. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні та його фінансове забезпечення [Текст] / Т. Г. Бондарук. – НАН України: Інститут економіки та прогнозування. – К., 2009. – 608 с.

13. Боярко І. М. Місцеві бюджети у забезпеченні соціально-економічного розвитку міста [Текст]: монографія / І. М. Боярко, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Сумське видавництво ПВКП «Корпункт», 2012. – 92 с.

14. Василик О. Д. Державні фінанси України [Текст]: підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

15. Деві К. Аналітичний збірник «Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членів Ради Європи» [Текст] / К. Деві, Г. Петері, В. Росіхіна, В. Толкованов. – Київ, «Крамар», 2014. – 240 с.

16. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України [Текст]: Монографія / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 496 с.

17. Карлін М. І. Державні фінанси в транзитній економіці: Навчальний посібник / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад за заг. ред. д.е.н., проф. Карліна М. І. – К.: Кондор, 2003. – 220 с.

18. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: підручник / О. П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

19. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посібн. [Текст] / В. І. Кравченко. – К.: Київ, 2010. – 487 с.

20. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку України: монографія / Л. В. Лисяк. – К.: ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.

21. Опарін В. М. Бюджетна система [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.

22. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитної економіки України: Монографія. / К. В. Павлюк. – К.: НДФІ, 2012. – 584 с.

23. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн [Текст]: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. В. Пасічник. – К.: Знання – Прес, 2008. – 670 с.

24. Романенко О. Р. Фінанси [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

25. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. / О. О. Сунцова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2014. – 560 с.

26. Управління фінансовими ресурсами місцевого бюджету: монографія / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва, І. І. Алексєєнко та ін. – X.: Вид. ХНЕУ, 2014. – 289 с.

27. Фінанси / [Юрій С. І., Алексеєнко Л. М., Зятковський І. В. та ін.]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

28. Чернякова Т. М. Інструменти бюджетно-податкового регулювання розвитку регіонів: [монографія] / Т. М. Чернякова. – Луганськ, 2009. – 368 с.

29. Бюджетний моніторинг. Аналіз виконання бюджету за 2012 рік [Текст] / [І. Ф. Щербина, А. Ю. Рудик, В. В. Зубенко та ін.]. – К.: 2013. – 140 с.

30. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2014 рік / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудник А. Ю. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи впровадження», USAID. – К., 2015. – 77 с.

31. Вишняков С. В. Місцеві бюджети / С. В. Вишняков // Фінанси України. – 2014. – №10. – С. 11–16.

32. Вовна Н. І. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів / Н. І. Вовна // Світ фінансів. – 2015. – Випуск 2 (11). – С. 49–62.

33. Дробозіна Л. А. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи [Текст] / Л. А. Дробозіна // Фінанси України. – 2013. – №10. – с. 13–22.

34. Квасницька Р. С. Місцеві бюджети в економічній системі держави [Електронний ресурс] / Р. С. Квасницька, А. В. Ординська. – Режим доступу: http://intkonf.org/kandidat-ekonomichrnh-nauk-kvasmtska-rs-ordinska-av-mistsevi-byudzheti-v-ekonomichniy-sistemi-derzhavi/.

35. Кулик І. О. Шляхи удосконалення управління місцевими бюджетами [Електронний ресурс] / І. О. Кулик. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book^onf/2012-2/doc/2/11.pdf.

36. Макогон В. Методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / В. Макогон. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vknteu/2009_4/12.pdf.

37. Юрій С. М. Суть місцевих бюджетів та їх вплив на соціально- економічний розвиток регіону [Електронний ресурс] / С. М. Юрій, М. В. Ключевська – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpen/2011_7/35SMB.pdf.

38. Інформація про стан виконання Державного бюджету України за 2010–2014 рр. [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

39. Стан та перспективи бюджетного забезпечення територіальних громад у 2013–2014 рр. Засідання фінансистів міст України Асоціації міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.auc.org.ua/sites.

40. Офіційна веб-сторінка Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://treasury.gov.ua/main/uk/index.

41. Офіційна веб-сторінка Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

42. Офіційна веб-сторінка Державної фіскальної служби України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua.

43. Офіційна веб-сторінка Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.