Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4828. Звіт по практиці Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності ПрАТ Агробудкомплект

Звіт по практиці Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності ПрАТ Агробудкомплект

« Назад

Код роботи: 4828

Вид роботи: Звіт по практиці

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності ПрАТ Агробудкомплект

Кількість сторінок: 64

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Загальне ознайомлення з підприємством ПрАТ Агробудкомплект

2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності ПрАТ Агробудкомплект

2.1. Виробництво та збут продукції

2.2. Трудові ресурси підприємства

2.3. Майнові ресурси (активи) та капітал підприємства

2.4. Фінансові результати діяльності підприємства

2.5. Фінансово-майновий стан підприємства

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Отже, ПрАТ "Агробудкомплект" у 2011 році отримав прибуток у розмірі 733 тис. грн., у 2012 році ситуація змінилась, підприємство погіршило свої фінансові показники і отримало прибуток у розмірі 488 тис. грн., а у 2013 році підприємство уже отримало збиток у розмірі 146 тис. гривень.

ПрАТ "Агробудкомплект" має недостатній рівень ліквідності та платоспроможності в зв’язку з тим, що підприємство не має достатніх грошових коштів на рахунках та велику обсяги поточної заборгованості, які потребують погашення. Поряд з цим, підприємство має непогані показники ділової активності. Також, проаналізувавши показники рентабельності ПрАТ "Агробудкомплект" можна відзначити, що у підприємства прослідковується тенденція до погіршення ефективності господарської діяльності, що в результаті призвело до отримання підприємством збитку.

Отже, ПрАТ "Агробудкомплект" необхідно покращувати стан ліквідності та платоспроможності підприємства. Підприємству необхідно ефективно впроваджувати політику комплексного оперативного управління поточними активами і пасивами, що полягає, з одного боку, у визначенні достатнього рівня і раціональної структури поточних активів, а з іншого боку - у визначенні величини і структури джерел фінансування поточних активів.

Достатній мінімум власних і позикових засобів повинен забезпечити безперервність руху оборотного капіталу на всіх стадіях кругообігу, що задовольняє потреби виробництва в матеріальних і грошових ресурсах, а також забезпечує своєчасні і повні розрахунки з постачальниками, бюджетом, банками та іншими кореспондуючими ланками.

Підприємству також необхідно підвищувати ефективність господарської діяльності, підвищуючи рентабельність функціонування підприємства.

Загалом, вдосконалення фінансового стану підприємства можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів вхідних грошових потоків можливе за рахунок:

- збільшення виручки від реалізації;

- продажу частини основних фондів;

- рефінансування дебіторської заборгованості.

Скорочення вихідних грошових потоків можливе за рахунок:

- зниження витрат, які відносяться на собівартість продукції;

- зниження витрат, які покривають за рахунок прибутку.

Основним заходом покращення фінансового стану є збільшення виручки від реалізації. В свою чергу розмір виручки від реалізації залежить від:

- обсягів реалізації продукції;

- ціни одиниці продукції, що реалізується.

Щоб збільшити обсяги реалізації, треба максимально активізувати збутову діяльність підприємства. Стимулювати збут можна різними методами. Бажаний результат можна отримати наданням знижок покупцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням масової реклами. Не існує для всіх підприємств єдиного рецепту збільшення обсягів реалізації. Тип заходів залежить від особливостей конкретного підприємства та обраної ним стратегії маркетингу.

Також одним із важливих шляхів удосконалення фінансового стану є мобілізація внутрішніх резервів. Це:

- проведення реструктуризації активів підприємства;

- сукупність заходів, пов'язаних зі зміною структури та складу активів балансу;

- перетворення в грошову форму наявних матеріальних та фінансових активів підприємства.

Шляхами удосконалення фінансового стану підприємства через виявлення прихованих резервів є: здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у робочому процесі; використання зворотного лізингу.

Отже, удосконалення фінансового стану підприємства можливе шляхом підвищення результативності розміщення та використання ресурсів підприємства. При цьому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів, при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності.

1. Агафонова Л. Г. Оцінка фінансового стану підприємства: Практикум / Л. Г. Агафонова, О. В. Рога - К.: «Знання», КОО, 2008. – 358 с.

2. Бабець Є. К., Горлов М. І., Жуков С. О., Стасюк В. П. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2007. - 384 с.

3. Барабаш Н. С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. Є. В. Мниха. - К.: КНТЕУ, 2008. – 395 с.

4. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ-Украина», 2006. - 534 с.

5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т 2. - К.: Ника-Центр, 2007. – 512 с.

6. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 396 с.

7. Воробйов Ю. М., Холод Б. І. Управління ресурсами підприємства. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2009. - 288 с.

8. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007 – 440 с.

9. Городинська Д. М. Економічна стійкість підприємства / Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10(42). – С. 141-146.

10. Данильчук І. В. Сутність фінансового стану підприємства та пошук управлінських рішень щодо забезпечення його ефективності / І. В. Данильчук // Економічний вісник університету: Збірник наукових праць. – 2011. – №17/2. – C. 72-78.

11. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 2007. - 336 с.

12. Іващенко В. І., Блюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2008. - 321 с.

18. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка держави. – 2010. – №1. – С. 61-63.

19. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни - X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.

20. Куденко М. Ю. Оцінка фінансового стану підриємства / М. Ю. Куденко, Е. С. Гончаров. – Х.: «Штрих», 2008. – 432 с.

21. Лазоришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2008. - 369 с.

22. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика. - Тернопіль, 2009. - 434 с.

23. Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підручник - Київ: КНТЕУ, 2008. - 514 с.

24. Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 92-100.

25. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Вікар, 2009. - 319 с.

26. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 323 с.