Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4826. Курсова робота Удосконалення організації виробництва, як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства КП «Київський метрополітен»

Курсова робота Удосконалення організації виробництва, як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства КП «Київський метрополітен»

« Назад

Код роботи: 4826

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Удосконалення організації виробництва, як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства КП «Київський метрополітен»

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти організації виробничої діяльності підприємства

1.1. Організація виробництва як основа ефективної діяльності підприємства

1.2. Принципи та методи раціональної організації виробництва

1.3. Організація комплексного обслуговування виробництва

Розділ 2. Аналіз організації виробництва на КП «Київський метрополітен»

2.1. Характеристика господарської діяльності підприємства та основних фінансово-економічних показників

2.2. Аналіз організації праці та її нормування на КП «Київський метрополітен»

2.3. Організація та аналіз ефективності роботи енергетичної служби КП «Київський метрополітен»

Розділ 3. Напрямки вдосконалення організації виробництва на КП «Київський метрополітен»

Висновки

Список використаних джерел

Додатоки

В сучасних ринкових умовах господарювання підприємство повністю відповідає за результати своєї діяльності. Основна мета підприємства - це забезпечення споживача необхідною йому продукцією або послугами в задані терміни, необхідної якості з мінімальними затратами для виробника.

Щоб продовжувати функціонувати, підприємства повинні постійно піклуватись про якість своєї продукції, задоволення споживачів послугами, залишаючись високоефективним підприємством і маючи при цьому мінімальні затрати. Це завдання забезпечується керівними працівниками і спеціалістами підприємства, визначаючи стратегію і тактику організації виробництва.

Проблема удосконалення організації виробництва є надзвичайно актуальною, адже для досягнення високої ефективності процесу виробництва в умовах ринкової економіки недостатньо мати сучасне технічне обладнання, знаряддя та високоякісні предмети праці, необхідна також відповідна організаційна система зв'язків між виробниками та споживачами продукції. Такі обставини обумовлюють необхідність розроблення досконалих аналітичних методів оцінювання рівня використання потенційних виробничих можливостей, виявлення ресурсів і поліпшення їх використання, як важливого фактора інтенсифікації виробництва та оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства в цілому.

Проблематику цього питання досліджували багато вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. А саме: Круш П.В., Герасимчук В.Г., Гальперін П.Я., Скибінська З.М., Васильков В.Г, Фатхутдінов Р.А., Тейлор І.У., Гант Г.Л., Форд Г., Коуз Р.Г., Друкер П.Ф., Джамай Е.В., Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.

Мета роботи полягає в дослідженні основ організації виробництва, принципів і методів виробничої діяльності підприємства, аналізі комплексного обслуговування виробництва, а також розробці рекомендацій по вдосконаленню організації виробництва на досліджуваному підприємстві.

Об’єктом дослідження є виробнича діяльність підприємства.

Предметом - теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення організації виробництва на підприємстві.

Основними завданнями, поставленими при виконанні роботи, були:

- дослідження сутності організації виробництва;

- визначення принципів та методів раціональної організації виробництва;

- дослідження організації комплексного обслуговування виробництва;

- дослідження особливостей організації виробничого процесу на досліджуваному підприємстві;

- аналіз організації праці та її нормування на конкретному підприємстві;

- обґрунтування напрямків вдосконалення організації виробництва на обраному підприємстві.

Інформаційною базою при написанні курсової роботи слугували нормативно - правові акти, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених, дані фінансової звітності підприємства, особисті розрахунки автора.

При написанні курсової роботи використовувались як загальнонаукові: аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння, узагальнення; так і спеціальні методи: абсолютних, відносних, середніх величин, аналізу рядів динаміки, детермінованого фактичного аналізу, табличний, графічний та ін.

Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. В роботі представлено 5 таблиць та 5 рисунків.

В курсовій роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне дослідження підприємства, в результаті яких сформулювались певні висновки.

У першому розділі роботи розкривається сутність організації виробництва як основи ефективної діяльності підприємства. Таким чином, організація виробництва – це раціональна взаємодія працівників, засобів і предметів праці у просторі та часі. Також розглянуто принципи та методи раціональної організації виробництва, використовують в різній комбінації в залежності від виду виробництва, етапу його існування, досвіду спеціаліста для створення якісного процесу організації виробництва на підприємстві. Розуміння суті принципів і методів дозволяє аналізувати діюче виробництво, фактичну діяльність, розробляти варіанти змін виробництва, які забезпечують покращення економічних результатів фірми.

В другому розділі було здійснено аналіз організації виробництва на КП «Київський метрополітен». Охарактеризовано виробничий процес та основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства.

Київський метрополітен має 3 діючі лінії, 51 станцію з трьома підземними пересадочними вузлами в центрі міста. Лінії метрополітену перетинають всі 10 районів міста. Всі три лінії метрополітену обладнані пристроями автоматики та телемеханіки руху поїздів. Основним засобом забезпечення безпеки руху поїздів метрополітену є система автоматичного регулювання швидкості. Головною функцією метрополітену є безпечне перевезення пасажирів. Пасажиропотік за рік становить приблизно 526,654 млн осіб, а зо добу - 1,439 млн осіб. Проаналізувавши фінансовий стан можна зазначить, що рентабельність основної діяльності станом на 2010 рік була (-0,05), а за 2011 (-0,06).

Тому, метрополітен нерентабельне, збиткове підприємство, яке не покриває всі витрати та не має прибутку. Підприємство включає 18 структурних підрозділів. Організацію та аналіз ефективності роботи метрополітену було показано на прикладі електромеханічної служби.

Електромеханічна служба, є одним із структурних підрозділів комунального підприємства "Київський метрополітен". Основними завданнями та функціями служби є: забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів із встановленими швидкостями та розмірами руху і безпеки пасажирів, а також виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування. В службі працює 470 працівників.

Оскільки, забезпечення вентиляцією є однією із головних цілей даної служби, то як приклад було розглянуто технологічний процес на проведення технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання тунельної вентиляції. В ході розрахунків отримали результати, що для оптимального використання робочого часу та робочої сили, раціонально залучати на виконання технічного обслуговування та поточного ремонту по 3 працівники, 1 раз у 6 місяців та 1 раз у 12 місяців відповідно.

В даній курсовій роботі досліджено, що підприємство старається виконувати поставлених норм та обов'язків. Так, наприклад, для досягнення максимальної результативності у 2011 році із 90 запланованих робіт, виконано 87 роботи. Таким чином, підвищилась безпека руху поїздів, рівень протипожежного та техногенного стану об’єктів метрополітену, покращилась ефективність і скоротилось споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Також виявлено ряд недоліків, які заважають ефективному функціонуванню системи виробничого процесу на досліджуваному підприємстві. Серед яких і недофінансування потреб метрополітену, що може спричинити зменшення швидкості руху поїздів на тих ділянках, де колії відслужили свій термін, а подальша експлуатація в такому стані може призвести до припинення руху поїздів на них.

Отже, удосконалення організації виробництва націлена на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування витрат, планування, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Список використаних джерел

1. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. –К.:КНЕУ, 2003. – 524 с.

2. Волкова О. И., Девяткина О. В. Организация производства на предприятии (фирме): Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2004. – 448 с.

3. Герасимчук В. Г. [та ін.]; за ред. В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера Економіка та організація виробництва: підручник. – Київ: Знання, 2007. – 678 с.

4. Гриньова, Валентина Миколаївна Організація виробництва: навч. посіб. / В. М. Гриньова, М. М. Салун. - Х.: ІНЖЕК, 2005. - 552 с.

5. Дашковський О. С. Економіка промисловості та організація виробництва – 2012 р. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/econrch/2012_2/12fsvebp.pdf.

6. Єгупов Ю. А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

7. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. Вищ. Навч. Закл.] / - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

8. Іванов С. Оперативне планування виробництва: особливості та організація в сучасних умовах: теорія і практика // Банківська справа: Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 267.

9. Іванова М. І., Потьомкін Д. М., Мітіна Н. Б. Економіка підприємства та організація виробництва – 2010. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mre/2010_2/2_1.pdf.

10. Кваско А. В. Управління організацією виробництва та фактори, що впливають на її ефективність - 2008р. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/titd/2008_3-4/24.pdf.

11. Козик В. В., А. С. Гавриляк. Організація виробництва: навч. посібник / – Київ: Знання, 2011. – 222 с.

12. Козловський В. О., Погрищук Б. В. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. і перероб. - Тернопіль: ВАТ "Терно-Граф", 2005. - 297 с.

13. Кондратенко Н. О. Економіка та організація виробництва. – 2011 р. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21304/1/Кондратенко-Раб.прогр.pdf.

14. М. П. Поліщук, П. П. Михайленко Основи підприємницької діяльності, Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с.

15. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства. — К., 2006.

16. Новицький В. Є. Економіка та організація виробництва – 2009 р. Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvkpi/2009_5/1.pdf.

17. Онищенко В. О., Редкін О. В., Старовірець А. С., Чевганова В. Я. Організація виробництва: підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – Київ: Лібра, 2008. – 360 с.

18. П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б. М. Сердюк: [навч. посіб. для студ. Вищих навч. закладів] / Економіка підприємства - (2-ге видання) – К.: 2009. – 780 с.

19. Пасічник В. Г., Акіліна О. В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

20. Петрович Й. М., Захарчин Г. М. Організація виробництва: Підручник – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 400 с.

21. Петрович Й. М. Захарчин Г. М. “Організація виробництва” Львів магнолія плюс, 2004. – 223 с.

22. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Підручник / за аг. Ред..– Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 528 с.

23. Протопова В. О., Полонський А. Н. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦУП, 2003 – 220 с.

24. Россовский В. Г. Эелектрохимические устройства метрополитена - М.: Империум Пресс, 2004. – 608 с.

25. Серебренников Г. Г. Экономические аспекты организации производства: Учеб. Пособие. Тамбов. – 2002. – 80 с.

26. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В., Економіка підприємста: навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.

27. Скибінська З. М. Економіка та організація виробництва: навч. посібник / – Київ: Знання, 2012. – 299, [5] с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-295.

28. Степанов И. Г. Организация производства: Учеб. пособие / НФИ КемГУ. – Новокузнецк, 2003. – 93 с.

29. Таранюк Л. М., Шаповал А. І. Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві, 2008 р. Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-169802.html.

30. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА - М, 200. - 672 с.

31. Харів П. С. Економіка підприємств - Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 449 с.

32. Хопчан М. І., Лотиш О. Я., Хопчан В. М. Організація виробництва. Навч. посібник. – Тернопіль, 2003.

33. Цигилик І. І. Економіка й організація виробництва: Навч. посіб. у схемах, формулах і таблицях / І. І. Цигилик, О. І. Мозіль, Н. В. Кірдякіна; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

34. Шегда А. В. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

35. Шепеленко Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учеб. пособие для вузов. – 2-е издание, дополненное и переработанное. – Ростов н/Д: Март, 2001. – 544 с.