Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4824. Курсова робота Механізм диференціації заробітної плати

Курсова робота Механізм диференціації заробітної плати

« Назад

Код роботи: 4824

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Механізм диференціації заробітної плати

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІЗМ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

1.1. Зміст механізму диференціації заробітної плати

1.2. Види та форми диференціації заробітної плати

1.3. Підходи до диференціації заробітної плати в Україні та світі

РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

2.1. Державне регулювання механізму диференціації заробітної плати

2.2. Проблеми диференціації оплати праці

2.3. Шляхи удосконалення механізму диференціації заробітної плати

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНЇ ПЛАТИ ТА ПРЕМІЇ КОЛЕКТИВУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Механізм диференціації заробітної плати має значення не тільки для організації виробництва та підприємства, але й для людини, її потреб та цілей. Праця – основа існування та самовираження людини, вона визначає її місце в соціальному устрої суспільства. Поняття праці тісно пов’язане з її оплатою. Для людини важливо не тільки трудитися, відчувати результати своєї праці, досягати успіху, але й отримувати винагороду (заробітну плату) за надання своєї робочої сили. Тому вибір раціональних форм і систем оплати праці персоналу має найважливіше соціально-економічне значення для кожного підприємства в умовах ринкових відносин.

Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття «заробітна плата» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних видів премії, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих у грошових і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за невідпрацьований час (щорічна відпустка, святкові дні тощо).

Трудові доходи кожного працівника визначаються його особистим внеском, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників усіх організаційно-правових форм встановлюються законодавством. Але в сучасних умовах спостерігається наявність дискримінації в оплаті праці за віком, статтю, національністю, віросповіданням. Тому проблема диференціації заробітної плати потребує дослідження і розв’язання.

У ринкових умовах заробітна плата – це частина доходу підприємця (як власника засобів виробництва і роботодавця), що витрачається їм на оплату праці найманих працівників відповідно до умов найму і результатів праці. Зараз, коли підприємець може вирішувати, яку частину доходу витратити на кожного окремого працівника, проблема диференціації заробітної плати є актуальною як ніколи.

Питання диференціації заробітної плати є актуальним не тільки на рівні підприємства. Воно важливе для економіки будь-якої країни, оскільки прямо пов'язане з ефективністю виробництва та добробутом суспільства, може навіть негативно впливати на розвиток економіки країни. Форми і системи оплати праці працівників створюють на всіх рівнях господарювання матеріальну основу розвитку людського капіталу, раціонального використання робочої сили та ефективного управління персоналом всіх категорій. Актуальність моє роботи в тому, що диференціація оплати праці в Україні відрізняється від такої диференціації в інших країнах, а тому потребує більш детального дослідження.

Об’єктом дослідження моєї роботи є механізм диференціації заробітної плати в ринкових умовах.

Предмет дослідження – зміст, причини, форми, проблеми диференціації заробітної плати, її державне регулювання.

Мета – дослідити механізм диференціації заробітної плати як систему.

Завданнями моєї роботи є:

1) розкрити економічну сутність диференціації заробітної плати;

2) виділити фактори диференціації;

3) розглянути особливості диференціації оплати праці в Україні;

4) визначити, як впливає ця диференціація на економіку країни та соціальний розвиток населення;

5) запропонувати шляхи вирішення проблеми.

Під час дослідження використовувалися наступні методи: метод збору та узагальнення інформації, метод групування, метод спостереження, метод аналізу, метод моделювання, метод абстрагування, метод дедукції, таблично-графічні методи.

Курсова робота складається з теоретичної (два розділи) і практичної (рішення ситуаційної задачі) частин, вступу, висновків загальним обсягом 40 сторінок, має список використаних джерел з 25 найменувань. Практична частина складає 7 сторінок друкованого тексту.

Понад 90 % зайнятого працездатного населення є найманими працівниками, основним джерелом доходів для яких є заробітна плата. В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати полягає у подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі повного врахування як індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Така тенденція до індивідуалізації розповсюджена в країнах Європи.

Ринковій економіці в цілому притаманна значна диференціація рівнів заробітної плати. Механізм такої диференціації складається з таких основних елементів: чинників або факторів, видів диференціації, форм, державного регулювання.

Відмінності в розмірі оплати праці залежать від ряду факторів, серед яких необхідно назвати в першу чергу професійно-кваліфікаційні моменти: природні здібності людини (розумові та фізичні), рівень її підготовки та кваліфікації, сферу і галузь зайнятості, ступінь мобільності робочої сили (професійно-галузевої і територіальної). Але мають місце й фактори дискримінації в залежності від статі, віку, національності. На жаль, така дискримінація спостерігається і в Україні. Іншими видами диференціації заробітної плати є регіональна, міжнародна, галузева. Регіональна та галузева диференціації рівня оплати праці теж мають в Україні. Ці проблеми потребують вирішення.

Міжнародна диференціація заробітної плати виявляє, що Україна знаходиться у невигідному для працівників становищі серед країн світу. Серед 72 країн за звітом ООН у 2012 році Україна опинилася на 56 місці з середньою заробітною платою в 692 долари. Основними причинами такого становища є відсутність достатнього рівня технічного оснащення підприємств, нестача капіталу, результатом чого є низька продуктивність праці.

Формами заробітної плати є погодинна і преміальна, а основними підходами – тарифна та безтарифна системи. У світі розповсюдженим підходом до визначення заробітної плати є грейдинг, що передбачає бальну оцінку декількох факторів, що характеризують професійні якості працівника та важливість його посади для підприємства. Але основною перешкодою у впровадженні такого підходу в Україні є нестача фінансових ресурсів.

Держава регулює заробітну плату різними методами. Насамперед, держава встановлює мінімальний розмір заробітної плати. Мінімальна заробітна плата є орієнтиром для встановлення рівнів оплат праці всіх категорій зайнятих в Україні та світі. Змінюючи її рівень можна впливати на величину заробітної плати в усій економіці країни.

Хоч державне регулювання необхідне, але при надмірній диференціації заробітної плати централізована політика у сфері оплати праці навряд чи принесе гарні результати. Орієнтація на податкове регулювання доходів може стимулювати чорний ринок. Тому головна надія – політика співробітництва, зокрема, з питань затвердження рівнів заробітної плати, що забезпечують гнучку і справедливу оплату праці. З прийняттям Податкового кодексу встановлюються такі пільги, що стимулюють невеликі підприємства підвищувати заробітну плату. Але має бути розроблена система податкових пільг для всіх підприємств, що забезпечить підвищення низьких заробітних плат на підприємствах до середнього рівня.

Отже, дослідження механізму диференціації заробітної плати на сучасному етапі розкриває дві особливості, які вказують на непродуктивність зайнятості та недосконалість вітчизняних ринків праці, – надмірність диференціації та її економічну необґрунтованість. Внаслідок цього основна маса працюючих отримує доходи на рівні нижче середнього.

1. Закон України «Про оплату праці» вiд 24.03.1995 року № 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 43. – Ст. 9,10. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html.

2. Кодекс законів про працю України: за станом на 16 жовт. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012, Ст. 96-111, 194.

3. Податковий кодекс України: за станом на 1 кв. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2013. – Ст. 154.

4. Акимов П. Управление оплатой труда с учетом специфики отрасли / П. Акимов // Человек и труд. – М.: Человек и труд. – 2006. – №12. – с. 55-57.

5. Вырконский А. Хэй-метод / А. Вырконский // Секрет фирмы. – 2004. – №16. – с. 24.

6. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Островерхов В. М., Брич В. Я., Дяків О. П. та ін]. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 144 с.

7. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

8. Кузьменко Н. В. Державне регулювання заробітної плати / Н. В. Кузьменко // Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України, 2006. – №16.3. – с. 126, 127.

9. Левина Е. Г. Системы оплаты труда. Бестарифная оплата / Е. Г. Левина // Заработная плата. – 2007. – №8. – с. 37.

10. Мазманова М. С. Управление оплатой труда / М. С. Мазманова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – с. 206 – 211.

11. Монастирська Г. В. Творці інновацій: оплата праці в ЄС, США і в Україні / Г. В. Монастирська // Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницьк: ХНУ, 2009. – №15. – с. 89.

12. Тюрина А. Д. Теория организации: конспект лекцій / А. Д. Тюрина. – М.: Эксмо, 2008. – 160 с.

13. Безтарифна модель оплати праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.if.ua/book/40/2697.html.

14. Грейдинг, или дифференциация заработной платы работников [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://123-job.ru/articles.php?id=29.

15. Економічні закономірності та особливості розвитку Японії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/30593/.

16. Механизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tolkslovar.ru/m4593.html.

17. Міністерство праці та соціальної політики [Електронний ресурс]: Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/23425.

18. Організація заробітної плати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyera.ru/5212/organizaciya-zarabotnoy-platy.

19. Презентація уроку 2: Чинники диференціації заробітної плати [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=Презентація_уроку_2:_Чинники_диференціації_заробітної_плати.

20. Самая высокая зарплата в IT-сфере, самая низкая – в рыбоводстве [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prof-press.by/belarus/news/economy/8307.html.

21. Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами економічної діяльності у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/gdn/Szp_ed/ Szp_ed0113_u.htm.

22. Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/gdn/Zarp_ek_p/zpp2012_u.htm.

23. Середньомісячна заробітна плата за регіонами за період з початку року у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/gdn/reg_zp_p/reg_zpp13_u.htm.

24. Словник бізнес-термінів [Електронний ресурс]: Диференціація заробітної плати. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/3747.

25. Управление персоналом: словар-справочник [Електронний ресурс]: Грейдинг. – Режим доступу: http://psyfactor.org/personal/personal4-03.htm.