Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Маркетингові дослідження - 51 питання

« Назад

Код роботи: 4817

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Маркетингові дослідження

Тема: 51 питання

Кількість сторінок: 94

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Значення маркетингових досліджень у процесі прийняття управлінських рішень

2. Маркетингові дослідження: визначення, цілі, основні завдання та принципи

3. Предмет та об'єкт маркетингових досліджень

4. Види та функції маркетингових досліджень

5. Організаційні форми проведення маркетингових досліджень

6. Етичні обмеження при організації та проведенні маркетингових досліджень

7. Міжнародний кодекс маркетингових досліджень

8. Маркетингова інформація, її цінність

9. Принципи формування маркетингової інформації

10. Вимоги до маркетингової інформації

11. Класифікація маркетингової інформації

12. Джерела маркетингової інформації. Переваги та недоліки вторинної та первинної маркетингової інформації

13. Маркетингова розвідка: цілі та завдання

14. Принципи роботи з постачальниками маркетингової інформації

15. Маркетингові інформаційні системи. Система підтримки рішень

16. Синдикативна інформація, її переваги та недоліки. Типи синдикативної інформації

17. Процес маркетингових досліджень: етапи та їх характеристики

18. Кількісні та якісні методи збирання первинної інформації

19. Кабінетний аналіз документальної інформації

20. Спостереження і його використання в маркетингових дослідженнях

21. Опитування в маркетингових дослідженнях. Анкетне опитування та його різновиди. Вимоги до складання анкет і розробки питань

22. Інтерв’ю його види: особисте, телефонне, глибинне

23. Метод експертних оцінок в маркетингових дослідженнях

24. Експеримент і його різновиди в маркетингових дослідженнях

25. Спеціальні маркетингові методики (торговельні панелі, омнібус, хол-тест, хоумтест, фокус-група та ін.)

26. Репрезентативність інформації та вибірка в маркетингових дослідженнях

27. Види, принципи та методи формування вибірки

28. Квантифікація, ранжування, шкалування (шкала Лайкерта, Осгуда, Богардуса)

29. Визначення ємності ринку. Основні фактори, що впливають на ємність ринку

30. Методи розрахунку ємності ринку

31. Сегментація ринку: визначення, цілі, завдання та принципи

32. Стратегії сегментації: концентрована, розширена, асортиментна, диференційована

33. Методи сегментування ринку: метод побудови сітки сегментування, метод угрупувань, метод багатовимірного статистичного аналізу

34. Кон'юнктура ринку: визначення, напрями дослідження

35. Типи кон`юктури ринку: дефіцитна, надлишкова, рівноважна

36. Основні етапи дослідження кон'юнктури ринку, їх зміст

37. Базові фактои і показники конюктури ринку. Конюктурні індикатори ринку

38. Методи маркетингового аналізу кон'юнктури ринку: економічного загальносистемного аналізу; економіко-математичні методи;економіко-статистичні

39.Алгоритм прогнозування кон’юктури ринку

40. Основні економічні показники які використовуються у прогнозуванні збуту: випереджуючі індикатори; збіжні індикатори; індикатори наслідків

41. Якісні та кількісні методи прогнозування прибутку

42. Сутність, роль та функції конкуренції в ринкових умовах

43. Форми конкуренції, їх класифікація. Недобросовісна конкуренція

44. Стратегії конкурентної бородьби згідно М. Портера, Ф. Котлера

45. Аналіз конкурентного середовища. П’ять сил конкурентного середовища

46. Методи аналізу та оцінки стану конкурентного середовища

47. Типи конкурентних ситуацій: чиста конкуренція, олігополія, монополістична конкуренція, монополія

48. Види конкурентів підприємства

49. Показники оцінки конкурентів підприємства. Облікова карта конкурентів підприємства

50. Дослідження та аналіз реакції конкурентів на дії підприємства

51. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на поведінку споживачів