Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Місцеві фінанси - 273 питання

« Назад

Код роботи: 4816

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Місцеві фінанси

Тема: 273 питання

Кількість сторінок: 353

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

1. Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості

2. Економічні та історичні передумови виникнення місцевих фінансів

3. Необхідність місцевих фінансів в умовах ринкових відносин

4. Специфічні ознаки місцевих фінансів

5. Склад, призначення і функції місцевих фінансів

6. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту

7. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного розвитку та фінансування суспільних послуг

8. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні

9. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків

10. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні

11. Засади організації місцевих фінансів

12. Права та обов’язки державних інституцій України щодо вирішення питань організації місцевих фінансів

13. Завдання Державного Казначейства, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійної служби та інших фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих фінансів в Україні, порядок їх взаємодії з місцевими органами влади

14. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування

15. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади

16. Місцеві бюджети як складова бюджетної системи держави

17. Рівні та види місцевих бюджетів

18. Принципи формування місцевих бюджетів України

19. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів

20. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування

21. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування

22. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні

23. Роль та значення Бюджетного кодексу України

24. Склад місцевих фінансових ресурсів. Баланс фінансових ресурсів і витрат

25. Особливості формування доходів місцевих бюджетів

26. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів

27. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів

28. Види податкових надходжень

29. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика

30. Регулюючі податки і збори: переваги і недоліки в їх використанні

31. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів

32. Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

33. Облігації місцевої позики

34. Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб

35. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах

36. Склад та структура видатків місцевих бюджетів

37. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами

38. Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування

39. Особливості складання фінансових планів

40. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні

41. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення

42. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку

43. Склад і характеристика видатків, які враховуються / не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

44. Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ

45. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування, види кошторисів

46. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах

47. Специфіка планування і фінансування капітальних укладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будівництва об’єктів соціально-культурного призначення

48. Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва

49. Сутність міжбюджетних відносин в Україні

50. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості

51. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування

52. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань

53. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів

54. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів

55. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами

56. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості

57. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів

58. Необхідність і спрямованість фінансового і бюджетного вирівнювання в Україні

59. Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом

60. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

61. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом

62. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика

63. Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання

64. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти

65. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі

66. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету

67. Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки

68. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів

69. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів

70. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття

71. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів

72. Специфічні ознаки, фінансів підприємств місцевого господарства як підсистеми місцевих фінансів

73. Основні напрямки діяльності підприємств місцевого господарства та форми їх організації

74. Розвиток форм власності та їх вплив на організацію виробництва та формування фінансових відносин

75. Природні монополії в місцевому господарстві та їх вплив на формування ринкових відносин

76. Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого господарства

77. Затрати на виробництво підприємств місцевого господарства та планування собівартості товарів, робіт та послуг

78. Визначення прибутку підприємств місцевого господарства. Управління використанням прибутку

79. Оборотні кошти підприємств місцевого господарства та методи визначення їх потреби

80. Управління оборотними коштами підприємств місцевого господарства

81. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства

82. Поняття банкрутства та його правове забезпечення. Основні напрями запобігання банкрутства

83. Організація фінансів комунальних підприємств та специфіка їх прояву

84. Характеристика технічного стану мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами комунального господарства та їх фінансовий стан

85. Основні доходи комунальних підприємств

86. Надходження від операційної діяльності, надходження від фінансової діяльності. Позареалізаційні доходи

87. Доходи від здачі майна в оренду. Доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції. Асигнування із бюджету

88. Особливості планування доходів від реалізації води та відведення стоків

89. Ціноутворення і тарифи у водопостачанні і водовідведенні

90. Планування доходів транспортних підприємств. Собівартість транспортних послуг

91. Затрати на проведення робіт та послуг в комунальних підприємствах

92. Формування собівартості робіт та послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

93. Прибуток та рентабельність комунальних підприємств

94. Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам та порядок їх розрахунку

95. Поточне та оперативне фінансове планування на підприємствах комунального господарства

96. Особливості розвитку фінансових відносин в житловому господарстві. Готовність житлового господарства України до роботи в ринкових умовах

97. Існуючи форми підприємств житлового господарства та їх вплив на організацію фінансових відносин

98. Доходи підприємств житлового господарств, види

99. Розрахунок суми квартирної плати. Орендна плата за не житлові приміщення та її планування

100. Витрати житлово-експлуатаційних організацій по утриманню житлового фонду їх динаміка та структура

101. Фінансування робіт по технічному обслуговуванню житлових будинків, проведення поточного ремонту та вивезення сміття

102. Особливості планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду

103. Тарифна політика держави та місцевих органів влади в сфері житлового господарства

104. Тарифні ставки плати за користування житлом та механізм їх регулювання

105. Прибуток житлових організацій та управління його використання

106. Дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлових підприємствам та порядок їх розрахунку

107. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених місцевими радами

108. Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства

109. Підстави для формування і проведення самостійної фінансової політики місцевими органами влади

110. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави

111. Сутність державної регіональної політики, її зв`язок з адміністративно-територіальною реформою в державі

112. Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики

113. Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України

114. Запровадження єдиних загальнодержавних мінімальних соціальних стандартів

115. Забезпечення соціального захисту в незалежності від економічних можливостей регіону

116. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади

117. Розмежування та збалансування повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів влади у сфері надання послуг

118. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови

119. Державного сприяння розвитку депресивних регіонів. Законодавче закріплення статусу депресивного регіону

120. Спрямованість державної підтримки депресивної території. Головні напрями державного сприяння економічному і соціальному розвитку регіонів

121. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні

122. Показники, які розробляються в процесі складання програми економічного і соціального розвитку в регіоні

123. Структура програми економічного і соціального розвитку в регіоні, послідовність її розробки

124. Основні напрями удосконалення територіальної організації влади і місцевого самоврядування: конституційний, законодавчий, адміністративно-правовий, фінансово-економічний

125. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевої влади та управління

126. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки

127. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю

128. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль

129. Організація фінансового контролю на місцевому рівні

130. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ

131. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів

132. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах

133. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

134. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах

135. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання

136. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади

137. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей

138. Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країн

139. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості

140. Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика

141. Види податкових надходжень

142. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країн

143. Визначення прибутку підприємств місцевого господарства. Управління використанням прибутку

144. Використання, в процесі виконання бюджету, різних форм взаємодії між Державним і місцевими бюджетами

145. Витрати житлово-експлуатаційних організацій по утриманню житлового фонду їх динаміка та структура

146. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль

147. Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки

148. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевої влади та управління

149. Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування

150. Державне сприяння розвитку депресивних регіонів. Законодавче закріплення статусу депресивного регіону

151. Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам та порядок їх розрахунку

152. Дотації з місцевого бюджету на покриття збитків житлових підприємствам та порядок їх розрахунку

153. Доходи від здачі майна в оренду. Доходи від дооцінки виробничих запасів і готової продукції. Асигнування із бюджету

154. Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого господарства

155. Доходи підприємств житлового господ та їх види

156. Економічні та історичні передумови виникнення МФ

157. Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації МФ

158. Забезпечення місцевих бюджетів доходними джерелами для виконання власних та делегованих державою фінансових зобов’язань

159. Забезпечення соціального захисту в незалежності від економічних можливостей регіону

160. Завдання Державного Казначейства, Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійної служби та інших фінансових інститутів та установ по забезпеченню дієвості місцевих фінансів в Україні, порядок їх взаємодії з місцевими органами влади

161. Закріплені за місцевими бюджетами аг-державні податки і збори, їх склад і характеристика

162. Запровадження єдиних загальнодержавних мінімальних соціальних стандартів

163. Засади організації місцевих фінансів

164. Затрати на виробництво підприємств місцевого господарства та планування собівартості товарів, робіт та послуг

165. Затрати на проведення робіт та послуг в комунальних підприємствах

166. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави

167. Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом

168. Існуючі суперечності в побудові системи взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом

169. Існуючи форми підприємств житлового господарства та їх вплив на організацію фінансових відносин

170. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі

171. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ

172. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами

173. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів

174. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фін. ресурсів у розпорядженні місцевих органів самоврядування

175. Місцеві бюджети як складова бюджетної системи держави

176. Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості

177. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу ВВП

178. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей

179. Надходження від операційної діяльності, надходження від фінансової діяльності. Позареалізаційні доходи

180. Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України

181. Необхідність і спрямованість фінансового і бюджетного вирівнювання в Україні

182. Необхідність МФ в умовах ринкових відносин

183. Необхідність розподілу місцевих бюджетів на “поточний бюджет” і “бюджет розвитку”, джерела та порядок їх формування

184. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю

185. Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування

186. Облігації місцевої позики

187. Оборотні кошти підприємств місцевого господарства та методи визначення їх потреби

188. Організація фінансів комунальних підприємств та специфіка їх прояву

189. Організація фін. контролю на місцевих рівні

190. Основні доходи комунальних підприємств

191. Основні напрямки діяльності підприємств місцевого господарства та форми їх організації

192. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні

193. Основні напрями удосконалення територіальної організації влади і місцевого самоврядування: конституційний, законодавчий, адміністративно-правовий, фінансово-економічний

194. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття

195. Особливості формування доходів місцевих бюджетів

196. Особливості планування витрат на капітальний ремонт житлового фонду

197. Особливості планування доходів від реалізації води та відведення стоків

198. Особливості розвитку фінансових відносин в житловому господарстві. Готовність житлового господарства України до роботи в ринкових умовах

199. Особливості складання фінансових планів

200. Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб

201. Перерозподіл через Державний бюджет фінансових ресурсів

202. Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів

203. Планування доходів транспортних підприємств. Собівартість транспортних послуг

204. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів

205. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах

206. Поняття банкрутства та його правове забезпеч. Основні напрями запобігання банкрутства

207. Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства

208. Показники, які розробляються в процесі складання програми економічного і соціального розвитку в регіоні

209. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання

210. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів

211. Порядок планування та фінансування соціально-культурних установ

212. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів

213. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку

214. Поточне та оперативне фінансове планування на підприємствах комунального господарства

215. Права та обов’язки державних інституцій України щодо вирішення питань організації МФ

216. Права й обов’язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету

217. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання місцевих бюджетів

218. Проблеми становлення і розвитку МФ в Україні

219. Проблеми та основні напрямки вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства

220. Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах

221. Програма економічного і соціального розвитку в регіоні

222. Прибуток житлових організацій та управління його використання

223. Прибуток та рентабельність комун підприємств

224. Принципи формування місцевих бюджетів України

225. Природні монополії в місцевому господарстві та їх вплив на формування ринкових відносин

226. Регулюючі податки і збори: переваги і недоліки в їх використанні

227. Рівні та види місцевих бюджетів

228. Розвиток форм власності та їх вплив на організацію виробництва та формування фінансових відносин

229. Розмежування та збалансування повноважень і відповідальності центральних та місцевих органів влади у сфері надання послуг

230. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування

231. Розрахунок показників місцевого бюджету та дотації загального вирівнювання

232. Розрахунок суми квартирної плати. Орендна плата за не житлові приміщення та її планування

233. Розрахунки основних показників кошторисного фінансування, види кошторисів

234. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів

235. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економ. розвитку та фінансування суспільних послуг

236. Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні

237. Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади

238. Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти

239. Роль та значення Бюджетного кодексу України

240. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади

241. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови

242. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана. Їх характеристика, переваги та недоліки

243. Склад доходів місцевих бюджетів, що враховуються / не враховуються при визначення обсягів міжбюджетних трансфертів

244. Склад і структура взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості

245. Склад і характеристика видатків, які (не) враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

246. Склад та структура видатків місцевих бюджетів

247. Склад місцевих фінансових ресурсів. Баланс фінансових ресурсів і витрат

248. Склад, призначення і функції місцевих фінансів

249. Специфіка планування і фінансування капітальних укладень у сферу матеріального виробництва, житлового будівництва, будівництва об’єктів соціально-культурного призначення

250. Специфічні ознаки місцевих фінансів

251. Специфічні ознаки фінансів підприємств місцевого господарства як підсистеми МФ

252. Спрямованість державної підтримки депресивної території. Головні напрями державного сприяння економічного і соціального розвитку регіонів

253. Структура програми економічного і соціального розвитку в регіоні, послідовність її розробки

254. Сутність державної регіональної політики, її зв`язок з адміністративно-територіальною реформою в державі

255. Сутність міжбюджетних відносин в Україні

256. Тарифна політика держави та місцевих органів влади в сфері житлового господарства

257. Тарифні ставки плати за користування житлом та механізм їх регулювання

258. Управління оборотними коштами підприємств місцевого господарства

259. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважних місцевих органів влади

260. Фінансування видатків з бюджету м. Києва

261. Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення

262. Фінансування робіт по технічному обслуговуванню житлових будинків, проведення поточного ремонту та вивезення сміття

263. Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених місцевими радами

264. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

265. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів

266. Формування собівартості робіт та послуг підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

267. Формування умов для збільшення зацікавленості органів місцевого самоврядування в мобілізації додаткових доходів

268. Характеристика технічного стану мереж і споруд, які експлуатуються підприємствами комунального господарства та їх фінансовий стан

269. Централізація і децентралізація фінансових відносин: огляд переваг і недоліків

270. Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики

271. Ціноутворення і тарифи у водопостачанні і водовідведенні

272. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

273. Шляхи оптимізації структурних місцевих бюджетів в Україні