Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Государственное регулирование занятостью \ 4776. Курсова робота Планування, розробки та реалізації регіональної політики зайнятості на прикладі Волинської області

Курсова робота Планування, розробки та реалізації регіональної політики зайнятості на прикладі Волинської області

« Назад

Код роботи: 4776

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Державне регулювання зайнятістю

Тема: Планування, розробки та реалізації регіональної політики зайнятості на прикладі Волинської області

Кількість сторінок: 59

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

1.1. Сутність, роль та значення регіональної політики зайнятості населення

1.2. Регулювання ринку праці як найважливіша складова регіональної політики зайнятості населення

1.3. Чинники формування безробіття в Україні

РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНИЙ СТАН ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Характеристика соціально-економічного розвитку Волинської області

2.2. Оцінка організаційної структури об’єкта дослідження

2.3. Аналіз системи планування та сприяння зайнятості населення Волинського регіону

Розділ ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ, РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

3.1. Метод програмування як передумова ефективного планування роботи центрів зайнятості

3.2. Механізм планування, реалізації та регулювання заходів з удосконалення діяльності ринку праці Волинської області

3.3. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення та можливості його використання в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Розвиток економіки будь-якої держави визначається наявними людськими ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також наявністю умов її здійснення. Тому можливість займатися ефективною працею, забезпечення зайнятості, її планування та регулювання можна розглядати як чинник забезпечення стійкого економічного зростання держави.

Економічна криза, яка спіткала Україну разом з іншими країнами світу, негативно позначилася на стані національного ринку праці та сфері зайнятості – відбулося скорочення робочих місць, ускладнилося або унеможливилося працевлаштування, як наслідок зросло безробіття, боротьба з яким для нашої країни є найбільшою проблемою. У такій ситуації забезпечення стійкого економічного зростання країни має супроводжуватися переглядом ролі держави у вирішенні проблем у сфері праці та зайнятості й відповідним коригуванням напрямків державного регулювання зайнятості.

Дослідженню проблем планування, розробки та реалізації політики зайнятості та проблемам ринку праці присвятили свої роботи В. Бабкіна, І. Бандур, Е. Гансова, І. Гнибіденко, Б. Данилишин, Я. Коваль, Е. Лібанова, О. Новікова, В. Скуратівський, О. Скрипнюк, А. Степаненко, В. Куценко, Ю. Римаренко, М. Хвесик, та інщі. Але тема зайнятості на сьогоднішній день залишається актуальною і має практичне значення для України.

Державна регіональна політика зайнятості являє собою сукупність організаційно-правових та економічних заходів щодо підвищення зайнятості населення і реалізується в активній регіональній соціально-економічній політиці, що спрямована на задоволення потреб населення, розвиток підприємництва, стимулювання створення інноваційних технологій. В кризових умовах питання регулювання зайнятості стає визначальним, оскільки, в цей момент особливістю економіки є пристосування до різних негативних шоків, які відбуваються за рахунок росту безробіття, зниження рівня реальної заробітної плати та тривалості робочого часу.

Метою курсової роботи є дослідження планування, розробки та реалізації регіональної політики зайнятості.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:

- здійснення теоретичного дослідження сутності й змісту регіональної політики зайнятості;

- визначення проблем чинників формування безробіття в Україні;

- дослідження сучасного стану функціонування Волинської обласної служби зайнятості;

- аналіз політики сприяння зайнятості населення Волині;

- дослідження зарубіжного досвіду регулювання зайнятості населення;

- розробка напрямів удосконаленню планування, реалізації та регулювання регіональної політики зайнятості Волинської області.

Об’єктом дослідження є процес планування, розробки та реалізації регіональної політики зайнятості.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних та наукових планувань регіональної політики зайнятості Волинської області.

У процесі дослідження в роботі використовувалися методи: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, для уточнення та з’ясування сутності регіональної політики зайнятості; історико-економічний при вивченні та узагальненні вітчизняного та зарубіжного досвіду регулювання зайнятості населення; монографічний при поглибленому дослідженні зайнятості населення Волинської області; статистико-економічний для аналізу сучасного стану діяльності Волинської обласної служби зайнятості; графічний та порівняння при оцінці сучасного стану та тенденцій забезпечення зайнятості населення Волині.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі й нормативні акти України, офіційні матеріали Волинського обласного центру зайнятості, періодичні видання і довідкова література, праці фахівців з даної проблематики, інформаційні ресурси всесвітньої мережі «Internet».

Отже, регіональна програма зайнятості населення розробляється на підставі основних прогнозних параметрів соціально-економічного розвитку України, державних, галузевих та регіональних програм у частині їх впливу на сферу зайнятості. У державній програмі зайнятості населення визначаються пріоритети у сфері зайнятості, механізми їх реалізації, джерела фінансового забезпечення її виконання, прогнозні загальнодержавні й територіальні показники зайнятості та безробіття. Реалізація державної програми зайнятості населення здійснюється шляхом виконання планування дій та заходів щодо сприяння зайнятості населення, які розробляються з урахуванням основних показників ринку праці Міністерством праці та соціальної політики за участю інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

У зв’язку з цим, планування дій та заходів щодо реалізації програми зайнятості населення Волинського регіонального центру зайнятості є механізмом реалізації державної програми зайнятості населення в регіоні і складовою програми соціально-економічного розвитку області. У програмі зайнятості населення Волинського регіону визначаються основні показники ринку праці та заходи, спрямовані на збалансування попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, соціального захисту безробітних, забезпечення додаткових гарантій зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на однакових умовах конкурувати на ринку праці.

У процесі дослідження до недоліків механізму планування дій, реалізації заходів з регулювання ринку праці Волинської області було виділено наступні: нераціональність соціального та демографічного розвитку територій; недостатня реалізація освітнього потенціалу населення; низька трудова, професійна та територіальна мобільність громадян; відсутність передумов забезпечення розширеного відтворення якісної та конкурентоспроможної робочої сили; наявність значного неформального сегменту зайнятості; низька ефективність політики регулювання трудової міграції.

Аналіз планування, розробки та реалізації заходів програми зайнятості Волинського обласного центру зайнятості на 2012-2014 рр. дозволила визначити стан та розв’язати ряд проблем у сфері зайнятості, зокрема: рівень укомплектування вакансій збільшився на 5,4% відповідно до 2014 року та становив 77,6% від загальної кількості зареєстрованих вакансій; кількість укомплектованих вакансій зросла на 106,2%; середній розмір оплати праці в розрахунку на вакансію у 2014 р. склав 1345 грн. проти 1206 грн. – у 2012 р.; середня тривалість перебування на обліку незайнятих громадян залишилась на рівні 2013 року і становила 126 календарних днів; збільшилася кількість діючих договорів між найманими працівниками та фізичними особами - підприємцями на 2,8%.

Саме тому, підвищення ефективності планування, реалізації та регулювання Волинського регіонального центру зайнятості повинно здійснюватися за наступними напрямами:

1. Посилення інституціоналізації забезпечення розвитку ринку праці, зменшення обсягів нерегламентованої діяльності та кількості створених неформальних робочих місць.

2. Диверсифікація економіки сільських територій для забезпечення продуктивної зайнятості, підвищення ефективності праці та доходів населення, організації самозайнятості та впорядкування «човникової» торгівлі.

3. Запровадження організаційних механізмів покращення підприємницького середовища для підвищення ефективності функціонування мікроринків праці, підвищення ділової активності населення.

4. Створення ефективної системи адміністративного та інформаційно-комунікаційного середовища розширеного відтворення якісної та конкурентоспроможної пропозиції на ринку праці.

5. Удосконалення нормативно-правового та організаційно-економічного забезпечення системи регулювання трудової міграції та збільшення масштабів зайнятості на внутрішньому ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.

2. Афонін Е. А. Соціальна сфера і проблеми державного управління: Євроінтеграційний досвід / Е. А. Афонін, В. О. Чмига // Економіка і держава. – 2007. – № 1. – С.67-69.

3. Балашов А. М. Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні / А. М. Балашов // Економіка & держава. – 2010. – №1. – С.82-84.

4. Білоус І. Досвід країн ЄС у сфері соціальної підтримки населення / І. Білоус // Світ фінансів. – 2006. – №4. – С. 165-169.

5. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості: навч. посіб. / В. С. Васильченко. – К.: КНЕУ. – 2003. – 252 с.

6. Вірт Ю. П.Шляхи і напрямки державного регулювання ринку праці в Україні в умовах економічної кризи / Ю. П. Вірт, Н. М. Заярна // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20. – С. 195 – 198.

7. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / О. А. Грішнова //. – К.: Знання, 2004. – 536 с.

8. Гринкевич С. С. Важелі державного регулювання ринку праці в Україні / С. С. Гринкевич, І. О. Смолярчук // Науковий вісник НЛТУУ: [збірник науково-технічних праць]. – Львів: НЛТУУ. – 2006. – Вип. 16.3. – С. 141-144.

9. Дєгтяр А. О. Домінанти державного регулювання розвитку ринку праці / А. О. Дєгтяр, О. Г. Бондаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2009_4/index.html

10. Дружиніна В. В. Механізм державного регулювання ринку праці: теоретичний аспект / В. В. Дружиніна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 4. – T. 4. – С. 67-71.

11. Економічна активність населення України: [статистичний збірник] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

12. Зайцева К. В. Управление трудовой занятостью в условиях смешанной экономики [монография] / К. В. Зайцева //. - Донецк: МЧП «ВИК», 2003. - 294с.

13. Закон України «Про зайнятість населення» із змінами, внесеними згідно з Законом № 406-VII від 04.07.2013 р. // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 24. – Ст. 243.

14. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004. № 1621-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352.

15. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 р. № 280/97—ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

16. Іванченко А. В. Формування механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні / А. В. Іванченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

17. Кочура І. Продуктивна зайнятість у контексті забезпечення людського розвитку і економічного зростання / І. Кочура // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 6. – С. 19 – 23.

18. Качан Є. П. Принципи та методи формування регіональної політики ринку праці / Є. П. Качан // Зайнятість та ринок праці: міжвідом. наук. зб. – К., 2001. – Вип. 15. – С. 3 – 16.

19. Лібанова Е. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства / Е. Лібанова // Економіка України. – 2008. – №10. – С.120-136.

20. Лібанова Елла. Ринок праці та соціальний захист: навч. посіб. із соц. політики /Е. Лібанова, О. Палій //. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. - 491 с.

21. Лопатіна К. А. Стан та напрями ліквідації проблеми безробіття в Україні / К. А. Лопатіна // Управління розвитком. – 2011. – № 16 (113). – С. 85–86.

22. Міненко В. Л. Державне регулювання ринкупраці та зайнятості населення: теоретичний аспект / В. Л. Міненко // Актуальні проблеми державного управління. – 2009. – № 2 (36). – С. 5 – 9.

23. Никольская Г. К. Влияние глобализации экономических связей на состояние рынка труда в США / Г. К. Никольская // Труд за рубежом. – 2000. – №1. – С.13-16.

24. Офіційний сайт Волинського регіонального центру зайнятості [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/vol/control/uk/ statdatacatalog/list

25. Офіційний сайт державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

26. Офіційний сайт державної служби зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua.

27. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році: щоріч. послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2012. – 256с.

28. Котырло Е. Региональные особенности регулирования рынка труда с позиций маркетинга / Е. Котырло // Управление персоналом. – 2000. – № 12. – С. 23 – 26.

29. Реформування соціальної політики в Україні: проблеми та перспективи. Навчально- наукове видання / за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – Київ–Львів, 2012р. – 367с.

30. Ринок праці у 2012 р.: [доповідь] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

31. Ринок праці у 2013 р.: [доповідь] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

32. Ринок праці у 2014 р.: [доповідь] / Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

33. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід: навч. посіб. / за ред.. Н. С. Власенко, Н. В. Григорович, Н. В. Рубльової. – К.: ТОВ «Август трейд», 2006. – 320 с.

34. Степанова В. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на економіку України / В. О. Степанова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 2 (6). – С. 108.

35. Стратегія соціального і економічного розвитку України (2004 – 2015 рр.) «Шляхом Європейської інтеграції»/ [А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, С. Г. Бабенко та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т економ. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

36. Таршина О. С. Державна політика регулювання зайнятості / О. С. Таршина // Економіка & держава. – 2006. – №1. – С.77-80.

37. Туленков М. В. Новітні тенденції у сфері зайнятості населення / М. В. Туленков – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. (Ринок праці та зайнятість населення: Бюл. ІПК ДСЗУ. № 1. – С. 13.

38. Туленков М. В. Організаційно-управлінські засади регулювання зайнятості в Німеччині / М. В. Туленков // Бюл. ІПК ДСЗУ [Текст]. – 2004. – № 1. – С. 50-54.

39. Указ президента «Про Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції»» на 2004-2015 роки, вiд 28 квітня 2004 року № 493/2004. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%2F2004 – Назва з екрану.

40. Управління персоналом: навч. посібник / М. Д. Виноградський, С. В. Беляєва, А. М. Виноградська. – К., 2006. – 504 с.

41. Чурилова О. А. Безробіття в Україні: причини, види, наслідки / О. А. Чурилова // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європ. Інтеграції: зб. наук. статей у 2 т. –х. – 2008. – № 12. – С. 182–184.