Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Маркетинговые исследования \ 4770. Дипломна робота Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»

Дипломна робота Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»

« Назад

Код роботи: 4770

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Маркетингові дослідження

Тема: Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»

Кількість сторінок: 109

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В РЕКЛАМНОМУ БІЗНЕСІ

1.1. Роль і сутність маркетингових досліджень

1.2. Взаємозв'язок маркетингових досліджень та реклами

1.3. Методи маркетингових досліджень в рекламному бізнесі

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В РЕКЛАМНОМУ БІЗНЕСІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2.1. Маркетингова характеристика діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»

2.2. Аналіз маркетингових досліджень реклами ПАТ КБ «ПриватБанк»

2.3. Аналіз методів проведення маркетингових досліджень в рекламі ПАТ КБ «ПриватБанк»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

3.1. Планування рекламної кампанії підприємства

3.2. Напрямки вдосконалення системи управління рекламною діяльністю підприємства

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Трансформаційні процеси в сучасних умовах економіки України та розвиток ринкових відносин формують умови для використання в управлінні засад маркетингу. Маркетинг виступає основною концепцією управління в умовах ринку і має особливе значення для менеджерів при формуванні поточної та перспективної політики.

Маркетинг, з одного боку, – це пристосування виробництва до вимог споживача й ринку, а з іншого – активний вплив на формування попиту та потреб, на ринкову ситуацію. При цьому надзвичайно важливо зосередитись на одній з основних функцій маркетингу, а саме маркетингових дослідженнях, які є основою інформаційної підсистеми сучасного менеджменту.

Маркетингові дослідження є одним з найпотужніших інструментів накопичення інформації і своєрідного обліку як засобу систематичного вимірювання та вивчення ринкових явищ і процесів. Використання маркетингових досліджень призводить до ефективного управління діяльністю в умовах конкуренції та забезпечення прибутковості і конкурентоспроможності. Однак у більшості суб’єктів господарювання відсутні, як максимум, знання та вміння щодо змісту маркетингових досліджень, а, як мінімум, щодо їх організації та проведення.

Володіння основами організації та проведення маркетингових досліджень, їх принципами й методами дуже важливе для суб’єктів господарювання, оскільки впливає на формування розуміння важливості правильної, науково обґрунтованої роботи підприємства, підвищення ефективності діяльності.

Актуальність проблеми пояснюється тим, що формально в Україні розпочато процес становлення та розвитку маркетингу і використання маркетингових досліджень в процесі управління. Але, насправді, він потребує значного вдосконалення, через те, що ґрунтується більше на теоретико-методологічних напрацюваннях, аніж прикладному і практичному застосуванні цих досліджень.

Суттєві та фундаментальні напрацювання із маркетингу та маркетингових досліджень в процесі управління зробили такі вітчизняні вчені: Л.В. Балабанова, О.Б. Білий, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, А.І. Кредісов, Л.А. Мороз, А.Ф. Павленко, В.Н. Парсяк, В.Р. Прауде, Г.К. Рогов, А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, Н.І. Чухрай.

Із зарубіжних фахівців належне місце посідають роботи таких авторів як: X. Анн, І. Ансофф, Генрі Ассель, Г. Армстронг, І.К. Бєляєвський, Н.В. Бєндіна, Т.П. Данько, Пітер Р. Діксон, Е. Дихтль, А.П. Дурович, Дж.Р. Еванс, А.І. Ковальов, Ф. Котлер, І.І. Кретов, Г.Д. Крилова, Ж.-Ж. Ламбен, Нереш К. Малхотра, А.М. Романов, В.Д. Сєкєрін, М.І. Соколова, X. Хершген, В.Є. Хруцький, Гілберт А. Черчілль.

Разом з тим вимагають подальшого розвитку теоретико-методологічні і прикладні, практичні аспекти щодо управління маркетинговими дослідженнями вітчизняних підприємств рекламного бізнесу.

Метою дослідження є розкриття теоретичних та практичних засад здійснення маркетингових досліджень у рекламному бізнесі та їх вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети будуть вирішені наступні завдання:

1. Теоретичні основи маркетингових досліджень в рекламному бізнесі.

2. Аналіз маркетингових досліджень в рекламному бізнесі на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк».

3. Удосконалення рекламної та маркетингової діяльності ПАТ КБ «Приватбанк».

Предмет дослідження – процес здійснення маркетингових досліджень у рекламному бізнесі.

Об’єкт дослідження - маркетингові дослідження в рекламному бізнесі ПАТ КБ «Приватбанк».

Для виконання поставлених завдань буде використано наступні методи досліджень:

- методи теорії пізнання, які допоможуть розглянути та охарактеризувати суть та основні методи маркетингових досліджень в рекламному бізнесі;

- методи економічного аналізу (порівняння і групування, визначення середніх величин, методи комплексної оцінки, метод економічного прогнозу), за допомогою яких буде здійснено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного банку, а також розроблено шляхи удосконалення його рекламної та маркетингової діяльності.

Практичне значення дослідження полягає у розробці шляхів удосконалення рекламної та маркетингової діяльності, які дозволять ПАТ КБ «Приватбанк» підвищити ефективність маркетингової та рекламної діяльності, збільшити частку ринку, яку банк займає, та підвищити ефективність фінансово-господарської діяльності в цілому.

Інформаційна база дослідження. При виконанні роботи будуть використані законодавчі акти, підручники та навчальні посібники, наукові статті та монографії, Інтернет-джерела, а також дані фінансової звітності досліджуваного банку.

ВИСНОВКИ

На основі аналізу теоретичних, методичних та практичних положень стратегії управління мотивацією праці на підприємстві можемо зробити такі висновки:

Маркетингові дослідження – це систематичне збирання та аналіз даних, пов'язаних з наявною ситуацією щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації.

Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створенню програми їх задоволення, ідентифікації та визначенню як проблем, так і можливостей фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність.

Мета маркетингових досліджень – виявити можливості фірми посісти конкурентні позиції на конкретному ринку, знизити міру невизначеності і ризику, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності.

Основні завдання маркетингових досліджень:

– розрахувати величину попиту та пропонування;

– встановити умови досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропонуванням;

– дослідити поведінку споживачів;

– оцінити діяльність фірми та її конкурентів;

– визначити конкурентні позиції конкурентоспроможної продукції та фірми в цілому;

– зорієнтувати виробництво на випуск товарів, збут яких забезпечений наявними на ринку умовами і дає можливість фірмі отримати запланований прибуток;

– розробити та здійснити програму маркетингу.

Взаємозв'язок реклами і маркетингу не залежить від стадії розвитку маркетингу. В одному випадку - вона як би первинна, тобто спочатку визначають потребу в будь-якому товарі у певної групи споживачів і, використовуючи знання про них, тобто "Портрет", випускають товар. В іншому випадку - маючи товар, шукає споживача і, щоб його знайти, визначають його "портрет".

Другий взаємозв'язок реклами та маркетингу - забезпечити вплив на потенційного користувача, на попит і, в кінцевому підсумку, на ринок.

ПАТ КБ «Приватбанк» – найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, володіє другою за чисельністю мережею відділень (після Ощадбанку) та найбільшою мережею банкоматів та терміналів.

З метою уникнення недоліків, у рамках організаційно-інформаційного забезпечення формування комплексу маркетингових комунікацій запропоновано створювати в організаційній структурі ПАТ КБ «Приватбанк» відділ маркетингу, а в ньому – інформаційно-аналітичний сектор. Діяльність сектору повинна бути спрямована на створення маркетингової інформаційної системи, продуктом діяльності якої є формування баз даних, орієнтованих на клієнтів. Для цього рекомендовано використання клієнтоорієнтованого продукту інформаційних технологій – системи управління взаємовідносинами банку із клієнтами – CRM (Customer Relationship Management).

Успішний банківський маркетинг сприяє підвищенню ефективності діяльності банків, а також пристосуванню до мінливих умов зовнішнього середовища.

Отже, протягом останніх років банки почали активно використовувати інструменти маркетингу та реклами для досягнення своїх основних цілей і завдань: підвищення ефективності діяльності, залучення нових клієнтів, формування та підтримка позитивного іміджу установи, завоювання лідерських позицій на ринку банківських послуг.

Саме реалізація маркетингової політики є одним із найважливіших інструментів підтримки конкурентоспроможності банку.

Проте, незважаючи на позитивні тенденції, у багатьох вітчизняних банках досі відсутня єдина маркетингова стратегія. Необхідно використовувати сучасні технології та впроваджувати новітні концепції маркетингу і реклами, базуючись на зарубіжному досвіді та враховуючи специфіку вітчизняного фінансового ринку.

Маркетингові дослідження є важливою складовою функціонування ПАТ КБ «ПриватБанк». Інформація, що отримана в ході проведення маркетингових досліджень, є фундаментом прийняття управлінських рішень, джерелом ідей для подальших дій. Сучасні методи тільки з’являються на українському ринку маркетингових досліджень, однак зарекомендували себе як перспективні. Особливо це стосується онлайн-досліджень, як зручного та доступного способу отримання первинної інформації.

Отже, планування рекламної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» потребує прийняття різних рішень, основні з яких такі:

1. Визначення цілей і завдань реклами.

2. Формування рекламного бюджету.

3. Розроблення рекламної стратегії.

Для вдосконалення рекламної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» варто вдосконалювати Інтернет-рекламу. ПАТ КБ «Приватбанк» варто використовувати також банерну рекламу. Наступним напрямом інтернет-реклами ПАТ КБ «Приватбанк» може стати просування в соціальних мережах (Social Media Marketing, SMM) SMM (Social Media Marketing), або SMO (Social Media Optimization) – це комплекс заходів, що проводяться в соціальних мережах, блогах, на тематичних форумах і сайтах, щоб залучити нових відвідувачів на ваш сайт, підвищити популярність і впізнаваність бізнесу, товарів або послуг.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексеєнко М. Д. Маркетинг у банківський діяльності / М. Д. Алексеєнко // Маркетинг: теорія і практика: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. [м. Київ, 25 – 26 травня 2001 р.]. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 6-7.

2. Алексєєв І. В. Банківський маркетинг: [навч. – посібник] / І. В. Алексєєв, О. В. Захарчук, Н. Н. Рим – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 96 с.

3. Альберт М. Основы менеджмента: [підручник] / М. Альберт, Ф. Хедоури. – M.: ДЕЛО, 2003, – 800 с.

4. Архіпова Т. В. Телереклама на теренах України / Т. В. Архіпова // Маркетинг: теорія і практика: матеріали V міжнар. наук. – практ. конф. [м. Київ, 25 – 26 травня 2001 р.]. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 14-16.

5. Асоціація українських банків. Показники діяльності банків [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_arhive_docs&show.

6. Багиев Г. Л., Тарасевич В. М. Маркетинг: [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич. — СПб.: Питер, 2010. — 576 с.

7. Богданов В., Драч Н. Система удаленного обслуживания клиентов / Богданов В., Драч Н. // Корпоративные системы, – 2005. – №3. – С. 52 – 54.

8. Бор М. З. Менеджмент: организация, стратегия, планирование:/ [підручник] М. З. Бор, В. В. Пятенко, – М.:,ИКЦ ДИС,1997. – 288 c.

9. Войчак А. В. Маркетингові дослідження: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / А. В. Войчак – К.: КНЕУ, 2005. – 119 с.

10. Гайдак Д. Організація сучасного банку / Д. Гайдак // Вісник НБУ. – 2006. – №2. – С. 20 – 22.

11. Гаркавенко С. С. Маркетинг: [підручник] / С. С. Гаркавенко. – Київ: ― Лібр, 2004 р. – 384 с.

12. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями: [підручник] / П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 512 с.

13. Голованов В. Рекламное агентство: с чего начать, как преуспеть / В. Голованов. — СПб.: Издательство «Питер«, 2012. — 2012. — 256 с.

14. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: [підручник] / Е. П. Голубков, – М.: Издательство ―Финпресс, 1998. – 416 с.

15. Гущина Т. В. Особенности банковских связей с общественностью / Т. В. Гущина, Б. В. Бахтерев // Деньги и кредит, – 2004. – №1. – С. 32 – 35.

16. Дем'яненко В. В. Маркетингові дослідження в процесі формування оптимальної вартості банківських послуг при реалізації стратегічних цілей розвитку комерційного банку / В. В. Дем'яненко // Маркетинг: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної конференції. – Луганськ: Вид – во Східноукр. держ. ун-ту, 2000. – С. 76 – 77.

17. Економічна дільність ПАТ КБ «Приватбанк» [Електронний ресурс] / Режим доступу: minfin.com.ua/2016/.

18. Егоров Е. В. Маркетинг банковских услуг: [підручник] / Е. В. Егоров, А. В. Романов. – М.: ТЕИС, 2003. – 102 с.

19. Заєць О. В. Банківська справа в схемах, таблицях, документах: [навчальний посібник] / О. В. Заєць, П. Є. Житний, П. П. Нестеренко. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 407 с.

20. Закон України ― Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_banki_i_bankivs_ku_diyal_nist.htm.

21. Закон України ―Про рекламу діяльність [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960270.html

22. Зверинцев А. Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера PR: [2-е изд., испр.] / А. Б. Зверинцев, – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 288 с.

23. Зелепукіна Н. А., Прохоров А. В., Новикова М. В. Разработка и технологии производства рекламного продукта: Учеб. пособие: Ч. 1 Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина». — Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. — 116 с.

24. Зуева А. Финансовая e-xotica / А. Зуева // Бизнес, – 2005. – №26. – С. 19 –22.

25. Кириченко О. Банківський менеджмент: [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 2003. – 671 с.

26. Копийчина А. Ключ до банку / А. Копийчина // Компаньйон. – 2005. – №51 – 52. – С. 44 – 47.

27. Копийчина А. Мережі на клієнта / А. Копийчина / Компаньйон. – 2005. – №48. – С. 30 – 35.

28. Котлер Ф. Основы маркетинга. Профессиональное издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг. – 12-е издание. - М.: Вильямс, 2009. - 1072 с.

29. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: [монографія] / В. Н. Кочетков. – К.: МАУП, 2003. – 192 с.

30. Кравец А. Без «балласта» / А. Кравец // Компаньон. – 2005. – №46. – С. 24 – 29.

31. Кравец А. Качественный рост / А. Кравец // Компаньон. – 2006. – №4. – С. 30 – 36.

32. Кравец А. Плата за качество / А. Кравец // Компаньон. – 2006. - №9. – С. 25 – 29.

33. Кротюк В. Фінансовий стан та проблеми розвитку комерційних банків України у першому півріччі 2016 року / В. Кротюк, П. Андрущенко, Г. Карчева / Вісник НБУ. – 2005. – №9. – С. 9 – 15.

34. Куршакова Н. Б. Маркетинг отношений: формирование спроса на банковские услуги / Н. Б. Куршакова / Банковские услуги. – 2005. – №6. – C. 18 – 21.

35. Кушнир М. Системы денежных переводов для физических лиц / М. Кушнир / Фондовый рынок. – 2005. – №10. – С. 8 – 11.

36. Лилик І. В. Маркетингові дослідження: кейси та ситуаційні вправи / І. В. Лилик, О. В. Кудирко. – К.: КНЕУ, 2010. – 313 с.

37. Лысенко Ю. Г. Эффективное управление рекламным бизнесом / Ю.Г. Лысенко / Донецкий национальный ун-т. — Донецк: ДонНУ, 2003. — 227 с.

38. Левиков А. CRM: средство повышения лояльности клиента/ А. Левиков / Банковские технологи. – 2005. – №7. – С. 120 – 121.

39. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

40. Маркетинг в рекламном бизнесе. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.yourclients.ru/2009/03/11/marketing-v-reklamnom-biznese.html.

41. Маркетингова комунікація підприємств/ [Електронний ресурс] / Режим доступу: pidruchnyk.com.ua/.

42. Маслова С. О. Маркетинг банківських послуг в Україні / С. О. Маслова // Маркетинг: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наук.–практ. Конф. [м. Ялта, 24 – 27 травня 2000 р.]. – Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту, 2000. – С. 19-20.

43. Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг // Маркетинг в России и за рубежом. — №4. — 2003. – С. 15-19.

44. Михно В. Интернет-банкинг: развитие и проблемы регулирования / В. Михно / Банковское дело. – 2005. – №11. – С. 35 – 41.

45. Мельникович О. М. Рекламний бізнес: менеджмент маркетингу: [монографія] / О. М. Мельникович. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 358 с.

46. Мельникович О. М Методичні засади застосування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємствами рекламної галузі // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». — 3’2012[13]. — С. 234—238.

47. Мороз Н. В., Мороз Т. П. Удосконалення маркетингової політики комунікації: наук. Стаття / Н. В Мороз., Т. П. Мороз. – Л. Національний університет «Львівська політехніка». [Електронний ресурс] / Режим доступу: ena.lp.edu.ua.

48. Нікітін А. В. Маркетинг у банку: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / А. В. Нікітін. – К.: КНЕУ, 2005. – 170 с.

49. Ораев Д. Реклама — это продукт, научитесь его продавать // Рекламодатель: теория и практика. — 2005. — № 9. — С. 68—71.

50. Особенности ценообразования на рынке рекламы. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.megapoliss.ru/marketing/20081201085321/20081201085814.html.

51. Офіційний сайт ПАТ КБ «ПриватБанк». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://privatbank.ua/business/.

52. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка: [підручник] / Г. С. Панова. – М.: ИКЦ «ДИС», 1997. – 464 с.

53. Письменна Л., Вознюк Н. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення / Л. Письменна, Н. Вознюк // Вісник НБУ, – 2003. – №10. – С. 48 – 51.

54. Плис Р. Империя субъективного: ценообразование на рекламном рынке / Р. Плис // Капитал. — 1998. — №5. — С. 108—111.

55. Погорелов А. СRM – новая философия со старыми принципами/ А. Погорелов // Стратегии, – 2006. – №1. – С. 14 – 20.

56. Поморина М. А. Основные элементы банковского планирования: стратегия, бизнес планирование, финансовое планирование / М. А. Поморина // Банковское дело, – 2004. – №7. – С. 2 – 9.

57. Попов А. Дистанционное банковское обслуживание / А. Попов, Е. Яковлев // Банковские технологии, – 2004. – №1– 2. – С. 41 – 47.

58. Правик Л. Дослідження сучасних технологій банківського обслуговування населення / Л. Правик // Фондовый рынок, – 2006. – №6. – С.10 –13.

59. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: [навч. посібник] / Л. О. Примостка. – К.: КНЕУ, 2003. – 280 с.

60. Райгородский Д. Я. Реклама: внушение и манипуляция:[учеб. пособие] / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом ―БАХРАХ-М‖, 2001. – 752 с.

61. Рижий І. Б. Маркетингові дослідження як ключовий елемент управління рекламою/ І. Б. Рижий. – Науково-інформаційний вісник. Економіка. – 2014. – № 10. – С. 219–226.

62. Річний фінансовий звіт за 2015 рік, 2016рік, 2017 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost/.

63. Рейтинг жизнеспособности украинских банков-2017 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://forbes.net.ua/.

64. Рейтинг самых надежных банков Украины 2015-2016 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://forinsurer.com/rating-banks/.

65. Романов А. А Рекламный продукт и его ипостаси / Научнопрактический журнал «Экономика, статистика, информатика» Вестник УМО. — 2009. — №4. — С. 58—59.

66. Сахно А. Год гривны / А. Сахно // Компаньон, – 2005. – №1-2, – с.37 – 39.

67. Севрук В. Т. Банковский маркетинг: [навч. посібник] / В. Т. Севрук. – М.: «Дело ЛТД», 1994 – 128 с.

68. Соколова І. Про методику розрахунку зниження собівартості рекламних послуг // Вісн. Донец. держ. ун-ту економіки і торгівлі. — 2001. — №4. — С. 241—245.

69. Спицын И. О. Маркетинг в банке: [підручник] / И. О. Спицын, Я. О. Спицын. – К.: ЦММС «Писпайп», 1993. – 656 с.

70. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект / Старостіна А. О. – К.; М.; СПб: Видавничий дім «Вільямс», 1998 – 292 с.

71. Супрунович Е. Б. Внутренний контроль над центрами прибыли / Е. Б. Супрунович. – Банковское дело. – 2004. – №11. – С. 42 – 43.

72. Сусіденко В. Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків: [підручник] / В. Т. Сусіденко. – К.: КДТЕУ, 2004. – 348 с.

73. Сутність та значення комплексу маркетингових комунікацій підприємств / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

74. Сутність маркетингової політики комунікацій / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://buklib.net.

75. Тимоти У. Управление банком: [підручник] / У. Тимоти. – Уфа: Спектр, 1993. – 368 с.

76. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство и реализации стратегии: [учебник для вузов] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004. – 576 с.

77. Уткин Э. А. Банковский маркетинг: [підручник] / Э. А. Уткин. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1994. – 304 с.

78. Уэллс У. Реклама: принципы и практика: [підручник] / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти.– СПб.: ЗАО ―Издательство ―Питер‖, 1999. – 736 с.

79. Український бізнес портал:[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://delo.org.ua/yakiy-vid-reklami-ie-naybilsh-efektivni/.

80. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг / Хруцкий В. Е., Корнеева И. В., Автухова Е. Э. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 265 с.

81. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке: [підручник] / В. Е. Черкасов. – M.: ИНФРА-М, 1995, – 272 c.

82. Черников А. Назад, к основам: CRM и лояльность потребителей. Часть 1. Клиенты, то есть данные / А. Черников // Компьютерное обозрение. – 2002 г. – №7(326). – С. 52-55.

83. Черный В. CRM-стратегия современного бизнеса / В. Черный // Маркетинг и реклама. – 2002. – № 3. – С. 14– 15.

84. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования: [підручник] / Г. А. Черчилль. – СПб: Издательство ―Питер, 2000. – 752 с.

85. Чижов Н. А. Клиентские технологи: [підручник] / Н. А. Чижов. – М.: ― Экзамен, 2002. – 352 с.

86. Шеремета П. Стратегия и лжестратегия / П. Шеремета // Стратегии. – 2006. – №1. – С. 10 – 13.

87. Ширинская Е. Б. Финансово – аналитическая служба в банке: Практ. пособие / Ширинская Е. Б., Пономарѐва Н. А., Купчинский В. А. – М.: ФБК-ПРЕСС. – 2004. – 144 с.

88. Шкаровский С. И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анали за банковского филиала / С. И. Шкаровский // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №3. – С. 21– 29.

89. Шкаровский С. И. Маркетинговые стратегии управления филиалом коммерческого банка / С. И. Шкаровский // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №6. – С. 71 – 86.

90. Шляхи стимулювання збуту. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ua.convdocs.org.

91. Яшкіна О. Управління ціновими ризиками в умовах еластичного попиту // Маркетинг в Україні. — 2010. — №2. — С. 68-70.