Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 4768. Магістерська робота Стpатегiя упpавлiння мoтивацiєю пpацi на пiдпpиємствi ТОВ «Агромакстрейд»

Магістерська робота Стpатегiя упpавлiння мoтивацiєю пpацi на пiдпpиємствi ТОВ «Агромакстрейд»

« Назад

Код роботи: 4768

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Стpатегiя упpавлiння мoтивацiєю пpацi на пiдпpиємствi ТОВ «Агромакстрейд»

Кількість сторінок: 123

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1800 грн

Пepeлiк умoвних пoзначeнь, симвoлiв, oдиниць, скopoчeнь i тepмiнiв

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Роль і значення стратегії мотиваційного механізму в системі управління персоналом

1.2. Теоретичні концепції мотивації праці на підприємстві

1.3. Система стратегії мотивації працівників на підприємстві

1.4. Сучасні проблеми мотивації трудової поведінки в епоху організаційних змін

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛОМ У ТОВ «АГРОМАКСТРЕЙД»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Агромакстрейд»

2.2. Оцінка фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромакстрейд»

2.3. Аналіз стратегії мотивації праці персоналом у ТОВ «Агромакстрейд»

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛОМ У ТОВ «АГРОМАКСТРЕЙД»

3.1. Оптимізація стратегії управління мотивацією праці персоналу в умовах кризи

3.2. Удосконалення організації навчання персоналу та оцінка її ефективності на ТОВ «Агромакстрейд»

3.3. Впровадження бальної системи оцінки результатів праці працівників в ТОВ «Агромакстрейд»

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НА ТОВ «АГРОМАКСТРЕЙД»

4.1. Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Агромакстрейд»

4.2. Пропозиції та рекомендації щодо поліпшення умов і охорони праці на ТОВ «Агромакстрейд»

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

На сьогодні в економіці основним напрямом в управлінні персоналом стає творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на досягнення високих показників діяльності підприємства. Для цього необхідно сформувати ефективну систему стратегії управління мотиівацією праці персоналу, що відповідає ринковим умовам господарювання.

На даний час матеріальне стимулювання працівників підприємств не має прямої залежності розміру премії від результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства. Премія перестала виконувати свою головну функцію – стимулювання, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають місце в нашій державі.

Звідси виникає об’єктивна необхідність створення стратегії мотивації праці персоналу підприємств, яка би змогла за допомогою дієвих важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, забезпечити якісне оновлення трудового потенціалу, що і обумовлює актуальність теми дослідження.

Дослідниками проблем мотивації праці, які присвятили свої наукові роботи такі відомі вчені минулого та сучасності, як К. Альдефер, В. Врум, Ф. Герцберґ, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу та ін. Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у розвиток проблеми мотивації праці персоналу зробили В. Абрамов, Д. Богиня, В. Данюк, В. Гриньова, О. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, О. Єськов, Й. Завадський, Т. Завіновська, М. Карлін, А. Колот, В. Пономаренко, О. Пушкар, Л. Червинська та ін.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо стратегії управіння мотивацією праці підприємства ТОВ «Агромакстрейд».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити роль і значення стратегії управління мотивацією праці на підприємстві;

2) здійснити аналіз теоретичних концепцій мотивації праці на підприємстві;

3) розкрити систему стратегії мотивації працівників на підприємстві;

4) розкрити сучасні проблеми мотивації трудової поведінки в епоху організаційних змін;

5) здійснити організаційно-економічну характеристику ТОВ «Агромакстрейд»;

6) здійснити оцінку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромакстрейд»;

7) здійснити аналіз управління мотивацією персоналом у ТОВ «Агромакстрейд»;

8) визначити оптимізацію стратегії управління мотивацією праці персоналу в умовах кризи;

9) злійснити удосконалення організації навчання персоналу та оцінка її ефективності на ТОВ «Агромакстрейд»;

10) здійснити впровадження бальної системи оцінки результатів праці працівників в ТОВ «Агромакстрейд»;

11) здійснити аналіз стану охорони праці на ТОВ «Агромакстрейд»;

12) розробити пропозиції та рекомендації щодо поліпшення умов і охорони праці на ТОВ «Агромакстрейд».

Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів стратегії управління мотивацією праці на підприємстві, об’єктом - господарська діяльність ТОВ «Агромакстрейд».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ТОВ «Агромакстрейд», методи порівняльного аналізу, SWOT-аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну визначають такі наукові положення:

-- вперше:

– запропоновано оптимізацію стратегії управління мотивацією праці персоналу в умовах кризи;

-- удосконалено:

– сутність концепцій мотивації праці на підприємстві;

– сучасні проблеми мотивації трудової поведінки в епоху організаційних змін;

-- набули подальшого розвитку:

– пропозиції щодо вдосконалення стратегії управління мотивацією праці на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність результатів дипломної роботи полягає в розроблених пропозиціях удосконалення стратегії управління мотивацією праці на підприємстві.

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Робота містить 21 таблиці, 15 рисунків та 6 додатків. Повний обсяг дипломної роботи становить 123 сторінки. Пepeлiк пoсилань наpахoвує 65 наймeнувань.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На основі аналізу теоретичних, методичних та практичних положень стратегії управління мотивацією праці на підприємстві можемо зробити такі висновки:

1. На основі аналізу літературних джерел визначено, що стратегія мотивація праці – це прагнення працівника задовольнити потреби (отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. У структуру мотивів праці входить:

- потреба, яку хоче задовольнити працівник;

- благо, що здатне задовольнити цю потребу;

- трудова дія, що необхідна для отримання блага;

- ціна, тобто витрати матеріального і морального характеру, пов’язані із здійсненням трудової дії. Жодна система керування не стане ефективно функціонувати, якщо не буде розроблена ефективна модель мотивації, тому що мотивація спонукає конкретного індивіда і колектив у цілому до досягнення особистих і колективних цілей. Щодо теорій мотивацій їх можна застосовувати для побудови мотиваційних систем за умови, що їхнє використання відповідає внутрішньому і зовнішньому середовищу організації, особливості груп працівників, їхній кваліфікації, рівню освіти. Систему стратегії мотивації, з часом потрібно поліпшувати і модернізувати. Тому невід’ємною характеристикою оптимальної системи мотивації повинна бути її комплексність, тобто урахування всіх потреб працівників і їх задоволення різноманітними матеріальними і нематеріальними стимулами, а також збалансованість компонентів системи.

2. Узагальнивши результати міжнародних та вітчизняних досліджень можемо виділити такі тенденції розвитку системи мотивації праці персоналом:

- випередження зростання продуктивності праці відносно зростання рівня життя населення;

- мотивації праці побудована на заохоченні;

- поєднання елементів відрядної і погодинної систем оплати праці.

В зарубіжних країнах матеріальне стимулювання персоналу не є сталим, і постійно збагачується новими елементами. Як видно з прикладів в різних країнах спостерігаються свої особливості мотивування. І відповідно всі стимули діють ефективно.

3. Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність досліджуваного підприємства можемо охарактеризувати його фінансовий стан прибутковий. На позитивну тенденцію, найбільше всього вплинули такі елементи, як: вартість оборотних активів яка збільшилася на 38,3 % та дебіторська заборгованість зменшилась на 6,6 %. Така динаміка показників привела до підвищення мобільності майна, ефективне використання матеріалів, зростання вартості основних засобів. Це свідчить про розширення виробництва на підприємстві. Недоліком є значна залежність підприємства від позикових коштів. Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до коливання його фінансового стану.

Аналіз ліквідності показав, що у підприємства збільшилася спроможності сплатити свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність в майбутньому. Частка ВОК у покритті в 2015 році свідчить про те що власних оборотних коштів у покритті запасів вистачає тільки на 0,11 %. Товариство є фінансово нестійким, але може фінансувати поточну діяльність власним капіталом. Показники ділової активності є сприятливими, для швидкого обернення ресурсів. Товариство використовує всі наявні ресурси та вкладений капітал. Система управління ТОВ «Агромакстрейд» в умовах глобалізації ринку та її адаптації до умов діяльності підприємства, потребує розробки нової стратегічної політики підприємства, спрямованій на підвищення та розширення обсягів виробництва й збуту продукції. Концепція вдосконалення системи управління передбачає формування нової стратегічної програми розвитку підприємства.

4. За результатами оцінки мотивації праці персоналом на досліджуваному підприємстві середньоспискова чисельність персоналу зросла на 50 чоловік. Коефіцієнт постійності кадрів становить 0,7. На підприємстві погодинна оплата праці, і ставкова. Погодинна оплата праці нараховується тільки різноробочим та водіям. Вона здійснюється за розцінками які затверджує директор підприємства. Розцінки здійснюються за кількість годин різноробочим, а водіям здійснюється за відпрацьований час та оплата за вид роботи. Ставкову оплату праці нараховують працівникам відділів, завідувачам складів та водіям легкових автомобілів.

Трудові ресурси в ТОВ «Агромакстрейд» у 2015 році використовуються повністю (можливо за рахунок скорочення лікарняних, прогулів, додаткових відпусток і т.д.). Аналіз продуктивності і рівня оплати праці показав, що рівень зростання заробітної плати трохи випереджає рівень зростання продуктивності праці. Підвищення середньорічної заробітної плати працівників у 2015 році викликано в основному з зростанням відпрацьованих днів,роботою у вечірній і нічний час, зростанням обсягу товарної продукції.

5. Оптимізація стратегії управління мотивацією праці персоналу в умовах кризи. Мотивація праці є вирішальним фактором в управлінні персоналом організації. У процесі аналізу встановлено, що задоволення потреб працівників, відіграють важливу роль у виході із кризи. Оскільки в умовах кризи матеріальні ресурси обмежені, мотивувати персонал необхідно підтримуючи морально а не фінансово. Розглядаючи це через задоволення потреб, визнання приналежності до колективу, створення легенди та проведення колективних заходів.

6. З метою вдосконалення організації навчання персоналу у ТОВ «Агромакстрейд» були розроблені наступні рекомендації:

1. Щодо всебічної оцінки потреби працівників компанії в навчанні рекомендується використовувати наступні заходи:

- регулярна оцінка результатів роботи, в ході якої можуть виявитися як сильні, так і слабкі сторони в роботі кожного окремого співробітника;

- аналіз джерел проблем, що заважають ефективній роботі персоналу;

- інформація про існуючі проблеми та їх джерелах повинна використовуватися при визначенні тематики і методів навчання, категорій працівників, які направляються на навчання.

2. Щодо більш точної оцінки результатів навчання рекомендується використовувати такі види оцінок:

- емоційна оцінка навчання відразу після його закінчення (визначення того, подобається чи ні працівникові програма навчання, чи корисна вона з практичної точки зору);

- усвідомлена оцінка навчання через невеликий проміжок часу, наприклад, 1 тиждень (визначення ступеня засвоєння матеріалу і готовність використовувати його в роботі);

- поведінкова оцінка на основі думки безпосереднього керівника працівника (виявлення того, в якому ступені в процесі виконання роботи використовуються і передаються колегам знання та навички, отримані в ході навчання);

- оцінка безпосереднього результату навчання - досягнута / не досягнута мета навчання (наприклад, зниження браку на виробництві, збільшення продуктивності праці).

3. Щодо впровадження системи безперервного навчання персоналу ТОВ «Агромакстрейд» необхідно сформувати 5 груп по 6 осіб. Вартість навчання кожної групи становить 30 тис. грн., термін навчання - 20 робочих днів. Після навчання очікується зростання чистого доходу від реалізації продукції на – 918,06 тис. грн., тоді чистий прибуток 768,06 тис. грн. Запропоноване інвестування є ефективним і заслуговує впровадження в дію. В цілому запропоновані заходи для покращення роботи по організації навчання в ТОВ «Агромакстрейд» потребує великих інвестицій у суми 150 тис. грн., а очікуваний результат – на 2015 рік складатиме 768,06 тис. грн.

6. Пропонуємо впровадження бальної системи оцінки результатів праці працівників та оцінка її ефективності. Така система повинна базуватися на бальній оцінці, яка потім переводиться в інтегруючий коефіцієнт оцінки результатів праці працівника, що дозволяє коригувати розмір стимулюючих виплат загалом і винагороди за підсумками роботи за рік окремо. Розрахувавши сума винагороди за результатами праці, ми бачимо, що сума винагороди є ефективною та мотивуючою основою для виконання своїх обов’язків.

7. Стан охорони праці на ТОВ «Агромакстрейд» задовільний, тому що за період 2015-2013 років не сталося жодного нещасного випадку, захворюваність працівників має позитивну тенденцію до зменшення. Роботу служби охорони праці можна вважати ефективною. Фінансування заходів з охорони праці достатнє. Запропоновані мною заходи дозволять поліпшити умови праці на підприємстві, що буде мати як соціальний, так і економічний ефекти.

8. Для поліпшення умов праці пропонується здійснення таких заходів, як:

- рекомендується використовувати системи природного та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць;

- реконструкція наявних вентиляційних систем та пристроїв, установок кондиціювання повітря в приміщенні;

- ввести пристрої для контролю стану ізоляції та засобів сигналізації, або відключення електричного живлення у випадках пошкодження ізоляції;

- виконувати роботи щодо застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно правил і стандартів безпеки праці;

- заходи щодо розширення, реконструкції санаторно-побутових приміщень з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм, додаткове обладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристроями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчальний посібник для студентів ВУЗів / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

2. Балашов А. И. Управление человеческими ресурсами: yчебное пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2012. — 320 с.

3. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент: ученик для вузов / Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.

4. Баценко Л. М. Кадровий менеджмент: перехід від управління персоналом до управління людськими ресурсами / Л. М. Баценко // Вісник Сумського націо-нального аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 6/1(41). – С. 29-33.

5. Богдан Ю. М Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства / Ю. М. Богдан // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №3. – С. 181–185.

6. Богданов В. Оценка эффективности инвестиций в обучение персонала // Проблемы и решения [Электронный ресурс] / В. Богданов // – Режим доступу: http://www.hscenter.kiev.ua/assessment.html.

7. Боровик Т. М. Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Т. М. Боровик. – Черкаси, 2009. – 228 с.

8. Бутко М. П. Виробничий менеджмент: підручник / М. П. Бутко. – К.: ЦУЛ, 2015. – 400 с.

9. Варакулина М. В. Управление персоналом: курс лекций / М. В. Варакулина. - Брест, 2010. - 149 c.

10. Васина Д. В. Управление персоналом: yчеб. пособие / Д. В. Васина. - М.: Изд-во МАРТИТ, 2010. - 65 с.

11. Виноградський М. Д. Управління персоналом: навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

12. Возврат на инвестиции, ROI (Return on Investment) [Электронный ресурс] // – Режим доступу: http://www.trainings.ru/library/dictionary/roi/.

13. Гавкалова Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу: монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власеноко. – Х: Вид. ХНЕУ, 2011. - 296с.

14. Гайдученко С. О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / С. О. Гайдученко; Хар. нац. ун-т. міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова – Х.: ХНУМГ, 2013. – 111 с.

15. Гірняк О. М. Менеджмент: підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / О. М. Гірняк. - Львів: «Магнолія плюс», 2004. – С.88-98.

16. Гогiташвiлi Г. Г. Основи охорони працi: навчальний посiбник – 4-те вид., випр. i доп. / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапiн. - К.: Знання, 2008. - 302 с.

17. Гончарова Н. М. Сутність мотивації праці в сільському господарстві / Н. М. Гончарова //Держава та регіони. – 2006. - №3. – С. 63-68.

18. Гриценко Л. Л. Фінанси підприємств: практикум: навч. посіб. / Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Боярко. – Суми: Університетська книга, 2015. – 285 с.

19. Грінько І. М. Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами / І. М. Грінько [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf.

20. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб / О. А. Грішнова, О. М. Білик. К.: Знання, 2012. – 286 с.

21. Добровинский А. П. Управление персоналом в организации: учебное пособие / А. П. Добровинский; Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 416 с.

22. Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / [JI. M. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова]. - K.: Академія, 2011. — 450 с.

23. Дрозач М. Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку / М. Дрозач // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 6. – C. 35-38.

24. Єськов А. Роль мотивації в покращенні організації праці / А. Єськов, В. Зайцев // Вісник економічної науки України: науковий журнал. - 2008. - № 3 (13). - С. 31-33.

25. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

26. Запорожець О. І. Основи охорони праці та організаційні питання охорони праці: навч. посіб. / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

27. Зленко А. М. Сутність мотивації праці та її роль в забезпеченні ефективного управління трудовими ресурсами / А. М. Зленко // Економічний вісник університету. – 2010. − № 2. – С. 204.

28. Иванова С. В. Мотивация на 100 %: А где же у него кнопка? / С. В. Иванова. 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 288 с.

29. Карлова О. А. Основи менеджменту: підручник / О. А. Карлова. –Харків: ХНМАГ, 2008. - 498 с.

30. Керб Л. П. Основи охорони праці: навч. посібник / Л. П. Кебр. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

31. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник / под. ред. А. Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М. – 2010. – 695 с.

32. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2011, – 397 с.

33. Косач І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами. Навчальний посібник / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько. - К.: Кондор-Видавництво, 2014. - 217 с.

34. Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. — 5-е изд. — М.: Академический Проект, 2005.— 560 с.

35. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. вид. 2-ге, випр., доп. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.

36. Мальська М. П. Туристичний бізнес; теорія та практика: підруч. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

37. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. 3-е изд.; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.

38. Машков В. Как стимулировать инициативу: восемдесят пять советов руководителю / В. Машков // Менеджмент і менеджер. – 2011. – № 6. – C. 38-43.

39. Мельман В. А. Управление персоналом: учеб. пособие / В. А. Мельман. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 162 с.

40. Менеджмент: навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К.: Ліра-К, 2015. – 550 с.

41. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навчальний посібник / В. О. Мец. – К.: Вища школа, 2013. – 280 с.

42. Мотивация сотрудников - 5 примеров удачных решений. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://z-motiv.ru/index.php/motiv-personala-top/691-motivatsiya-sotrudnikov-5-primerov-udachnykh-reshenij.

43. Никифоренко В. Г. Управління персоналом: навчальний посібник / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

44. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. Масловська, О. А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с.

45. Осовська Г. В. Менеджмент: підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с.

46. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. - К: Кондор, 2008. – 224 с.

47. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / Ю.І. Палеха. – К.: Ліра-К. – 2015. – 346 с.

48. Погребняк Д. П. Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства / Д. П. Погребняк, О. П. Скорук // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. – 2010. – Вип. 6. – C. 138-140.

49. Поєдинцива В. Шляхи удосконалення мотивації і стимулювання праці на малих та середніх підприємствах / В. Поєдинцева // Економіка розвитку. - 2004. - № 2. - С.115-117.

50. Примеры мотивации персонала – успешные кейсы в России и мире. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gd.ru/articles/3484-primery-motivatsii-personala.

51. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN1028.html.

52. Роль HR 2015: как поддержать людей (данные исследования). // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lab-bs.ru/magazine/rol-hr-2015-kak-podderzhat-lyudey-dannye-issledovaniya.

53. Романова Л. Е. Анализ эффективности использования персонала организации / Л. Е. Романова // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 28. – С. 9-11.

54. Рудніченко Є. М. Інвестиційний менеджмент: [навч. посібник] / Є. М. Рудніченко, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська - Хмельницький: ХНУ, 2010. – 416 с.

55. Савченко Г. О. Мотиви і стимули до праці та їх роль у підвищенні ефективності банків / Г. О. Савченко, Т. П. Збрицька // Вісник Донецького національного університету. Спецвипуск. Т. 2. Серія В «Економіка і право». – Донецьк, 2009. – С. 59 – 66.

56. Салун М. М. Механізми соціально-економічної мотивації працівників: монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Х.: ХНЕУ, 2010. – 184 с.

57. Стадник В. В. Менеджмент: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. Вид. 2-ге, вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

58. Управління людськими ресурсами: філософські засади: навчальний посібник [Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Попов О. М. та ін.]; за ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.

59. Управління персоналом: підручник / [В. М. Данюк. А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В. М. Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. — 666 с.

60. Филина Ф. Наиболее эффективные методы мотивации персонала / Ф. Филина // Менеджмент і менеджер. – 2011. – № 1. – C. 37-41.

61. Ходаківський Є. І. Психологія управління: підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. 3-тє вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 664 с.

62. Шапиро С. А. Мотивация: пособие / С. А. Шапиро. — М.: ГроссМедиа, 2008. — 224 с.

63. Шлапак Н. С. Основи менеджменту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н. С. Шлапак, Т. В. Серкутан; Мін. освіти і науки України ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». - Маріуполь, ПДТУ, 2011. - 347 с.

64. Ядринський Д. М. Якісний та кількісний аналіз персоналу: шляхи інтеграції / Д. М. Ядринський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – C. 27-29.