Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інноваційна діяльність - 90 питань

« Назад

Код роботи: 4760

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інноваційна діяльність

Тема: 90 питань

Кількість сторінок: 140

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

1. Сутність інновацій та інноваційної діяльності. Об’єкти інноваційної діяльності. Вплив інновацій на економічний розвиток

2. Типи розвитку економіки. Теорія М. Портера. Інноваційний тип розвитку, його об’єктивна обумовленість

3. Становлення та розвиток теорії інновацій

4. Еволюція інноваційної теорії. Визначення інновацій за Й. Шумпетером. Інноваційні теорії економічного розвитку

5. Теорія «довгих хвиль» М. Кондратьєва. Роль інновацій

6. Головні цілі науково-технічного та інноваційного розвитку

7. У чому сутність інноваційного типу економічного розвитку?

8. Циклічність як форма розвитку національної економіки

9. Яка роль інновацій у циклічності економічного розвитку у контексті «довгих хвиль» М. Кондратьєва?

10. Види економічної рівноваги в теорії довгих хвиль Кондратьєва

11. Сутність і фази економічного циклу. Охарактеризуйте фазу економічного циклу - «криза»

12. Наведіть класифікацію інновацій за Й. Шумпетером

13. Поняття життєвого циклу інновації. Етапи життєвого циклу (перерахувати)

14. Характеристика інноваційного процесу та його етапи

15. Поняття інноваційного підприємства

16. Поняття інноваційної інфраструктури

17. Поняття та зміст інноваційної діяльності

18. Економічні та законодавчі чинники інноваційного розвитку підприємства

19. Система класифікації інновацій. Практичне значення класифікації інновацій

20. Кодифікація інновацій та її практичне значення

21. Життєвий цикл інновацій. Циклічна концепція розвитку інновацій

22. Інноваційний ланцюг. Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на життєвий цикл інновацій

23. Технологія та технологічні уклади. Вплив інновацій на зміну технологічних укладів

24. Зовнішні і внутрішні фактори впливу на інновації підприємства

25. Критерії оцінки ефективності інновацій

26. Поняття продуктових та процесних інновацій

27. Причини нерівномірності інноваційної активності в умовах ринкової економіки

28. Різновиди ефектів інноваційної діяльності: економічний ефект, науково-технічний ефект, науковий ефект, соціальний ефект, екологічний ефект

29. Таблиця результатів Європейських інновацій: її складові

30. Сутність та структура інноваційного потенціалу підприємства

31. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку: розрахунок інтегрального показника нововведень

32. Ефективність інновацій та її прояв на мікроекономічному та макроекономічному рівні

33. У чому сутність інноваційної інфраструктури?

34. Охарактеризуйте поведінку щодо інновацій фірм-експлерентів, патієнтів, комутантів і віолентів. Які з них є найпоширенішими в Україні?

35. У чому особливості заснування та діяльність венчурних фірм?

36. У чому сутність бізнес-інкубатора і які послуги він може надавати

37. У чому сутність технопарків і якими є шляхи їх виникнення?

38. Сутність та умови виникнення технополісів?

39. Охарактеризуйте сутність та значення комунікацій у контексті інноваційного розвитку

40. Модель комунікаційного процесу Лассуелла

41. Модель маркетингових комунікацій Н. Вінера

42. Поняття інформаційного суспільства та його головні ознаки

43. Взаємозв'язок економіки знань та інноваційної економіки

44. Особливості інноваційного розвитку в умовах глобалізації

45. Основні тенденції світового науково-технічного розвитку зумовлені становленням нового технологічного укладу (ТУ)

46. Необхідність оцінки інформаційних та комунікаційних технологій

47. Охарактеризуйте систему методів державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

48. Що таке інноваційна інфраструктура, які її елементи і функції?

49. Що таке технопарки та бізнес-інкубатори? Яка їх роль?

50. Що таке технополіси, науково-виробничі агломерації і інфопорти?

51. Інституційно-правове забезпечення інновацій підприємницької діяльності

52. Чотири типи державної політики: технологія наштовху; «ринкової орієнтації»; «соціальної орієнтації»; політика, націлена на зміни економічної структури господарського механізму

53. Методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності (ДРІД)

54. Шляхи державного регулювання інноваційної діяльності

55. Досвід США, Великобританії та Німеччини у створенні економічних стимулів для прискорення інноваційних процесів

56. Національна інноваційна система: сутність, складові та типи

57. Структура національної інноваційної системи: суб’єкти, об’єкти, система відносин та визначальні чинники

58. Поняття і модель інноваційного розвитку та її основні елементи

59. Види моделей інноваційного розвитку

60. Охарактеризуйте домінуючу форму організації інноваційних процесів в Україні – технопарки

61. Чинники неефективності функціонування НІС України

62. Поняття маркетингу інновацій. Головні завдання маркетингу інновацій

63. Які існують бар'єри, що перешкоджають сприйняттю інновацій ринком? У чому полягають підходи до їх подолання?

64. Розкрийте сутність дифузії інновацій. Які її етапи?

65. Охарактеризуйте основні групи споживачів, виділені за їх ставленням до інновацій

66. Охарактеризуйте засоби просування різних видів товарних інновацій

67. Яку роль відіграє позиціонування при створенні попиту на нові товари?

68. Інноваційні моделі бізнесу (сфери впливу інновацій, елементи інноваційної моделі бізнесу)

69. Методи стратегічного аналізу інноваційного розвитку підприємства

70. Стратегія «Блакитного океану»

71. Типи стратегій інноваційного розвитку підприємства

72. Поясніть зміст поняття "потенціал інноваційного розвитку". Охарактеризуйте структуру потенціалу інноваційного розвитку

73. Які основні складові потенціалу інноваційного розвитку та відповідальних за їх стан?

74. У чому полягає сутність категорії "виробничо-збутовий потенціал"? Охарактеризуйте його складові

75. У чому полягає сутність категорії "інноваційний потенціал"? Охарактеризуйте його складові

76. Які основні механізми мобілізації залучених коштів

77. Хто може бути суб'єктом фінансування інноваційних процесів?

78. У чому полягають завдання системи фінансування інноваційної діяльності на рівні держави?

79. Які існують ризики інноваційних проектів, причини, види прояву?

80. Сутність та види інноваційних ризиків

81. Методи оцінки інноваційних ризиків.

82. Управління ризиками інноваційної діяльності

83. Дайте визначення нематеріальних ресурсів та нематеріальних активів. В чому полягає їх відмінність?

84. Назвіть складові нематеріальних ресурсів

85. Охарактеризуйте об’єкти інтелектуальної власності

86. Дайте характеристику об’єктам, які охороняються авторськими й суміжними правами, та іншим нематеріальним ресурсам

87. Дайте характеристику ліцензії та ліцензійній угоді

88. Назвіть основні види оцінки нематеріальних активів

89. Як здійснюється оцінка вартості інтелектуальної власності

90. Поняття, види й характеристика нематеріальних ресурсів і активів