Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Международный менеджмент \ 4740. Дипломна робота Управління підприємствами з іноземним капіталом на прикладі «Кока-кола беверіджис Україна ЛТД»

Дипломна робота Управління підприємствами з іноземним капіталом на прикладі «Кока-кола беверіджис Україна ЛТД»

« Назад

Код роботи: 4740

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Міжнародний менеджмент

Тема: Управління підприємствами з іноземним капіталом на прикладі «Кока-кола беверіджис Україна ЛТД»

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження управління підприємствами з іноземним капіталом

1.1. Уточнення основних понять дослідження

1.2. Історія дослідження проблем управління підприємством

1.3. Методи дослідження

Розділ 2. Теоретичні аспекти дослідження процесу управління підприємства з іноземним капіталом

2.1. Управління підприємством: сутність, зміст, етапи

2.2. Специфіка управління підприємством з іноземним капіталом

2.3. Критерії ефективності процесу управління підприємством з іноземним капіталом

Розділ 3. Праксеологічні аспекти дослідження процесц управління підприємством з іноземним капіталом ІП «Кока-кола беверіджис Україна лтд»

3.1. Аналіз ефективності процесу управління ІП «Кока-кола беверіджис Україна лтд»

3.2. Оптимізація процесу управління ІП «Кока-кола беверіджис Україна лтд»

Висновки

Список використаних джерел

На підставі проведеного дослідження зроблені наступні висновки.

Управління підприємством з іноземним капіталом являє собою систему методів управління, спрямованих на формування, підтримання, розвиток і використання конкурентних переваг у різних країнах з метою підвищення ефективності (рентабельності, якості виробництва, зниження затрат і максимізації прибутку), стабільності, зміцнення і розширення позицій міжнародних компаній на світових ринках.

Особливості управління в іноземних компаніях багато в чому залежать від організаційної структури міжнародних корпорацій, яка включає систему взаємозалежних підрозділів, що знаходяться у певному підпорядкуванні і супідрядності один до одного. З урахуванням цього у міжнародній корпорації виділяються дві складові частини - головна, або материнська (батьківська) компанія і підлеглі, контрольовані структурні підрозділи.

Після проведеного дослідження особливостей управління ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» зроблені наступні висновки.

На підставі аналізу фінансово-господарської діяльності ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» виявлено, що підприємство має сталий фінансово – економічний стан, прибуткова робота дозволяє розвиватись інтенсивним шляхом, шляхом розширеного відтворення – завдяки підвищенню економічної ефективності виробництва та постійного оновлення асортименту продукції.

Аналіз динаміки та структури збуту продукції ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» дозволив зробити висновок, що на підприємстві обсяги збуту динамічно зростають за всіма видами продукції, а структура збуту за видами продукції має відносно стабільний склад.

На підприємстві використовується як пряма система збуту, яка дозволяє підприємству контролювати шлях проходження продукції до кінцевого споживача, а також умови її реалізації, так і співпраця з дистриб’юторами.

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» приділяє особливу увагу побудові ефективних відносин з клієнтами. Саме тому компанія постійно відслідковує рівень задоволення клієнтів від роботи з ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» та застосовує дієві засоби для його підвищення.

В рамках планування інноваційно-збутового розвитку ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» менеджментом підприємства сформована підприємницька ідея і підтверджено підприємницький задум: запровадити виробництво негазованих безалкогольних напоїв без вмісту цукру.

Дана продукція є затребуваною на ринку, оскільки кількість дітей-алергіків, а також людей, хворих на діабет зростає. При цьому на ринку на даний момент ця ніша (дієтичного харчування) є вільною, виробники здебільшого орієнтуються на масового споживача, не виділяючи даний вузький сегмент споживачів. Тому в ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» є гарні шанси отримати високий соціальний і економічний ефект, задовольнивши потреби даного сегменту.

Використання стратегії інтенсивного проникнення на ринок нової продукції дозволить ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» збільшити обсяги збуту та ринкову частку підприємства.

1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р.

2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII.

3. Голубєва Т. С., Колос І. В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №5(59).

4. Канцуров О. О., Білоусова О. С. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки// Фінанси україни. - 2006. - №9.

5. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с.

6. Макаренко О. І. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №7.

7. Международный менеджмент в системе американских ТНК // Экономика и управление в зарубежных странах: Инф.бюллетень. - 1999. - № 2. – с. 3-13.

8. Международный менеджмент / Под ред. С. Э. Пивоварова, Л. С. Тарасевича, А. И. Майзеля. - СПб.: Питер, 2001. — 576 с.

9. Менеджмент: зарубіжний досвід // Урядовий кур’єр. - 1992. - 16 жовтня. - С. 7.

10. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В. С. Білозубенко, О. В. Озаріна, А. А. Семенов; Ред. О. Б. Чернега. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 592 с.

11. Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ. – М.: Catalaxi, 1994.

12. Моли Е. Г. Управление карьерой менеджера. - СПб.: Питер, 2003. – 235 с.

13. Мокряк В. Л. Социально-экономическая диагностика системных реформ в Украине (1990-2005 гг.): цели, результаты и некоторые уроки. – Кривой Рог. – 2006. – 109 с.

14. Мокряк В., Мокряк Е. Проблеми формування та розвитку підприємництва в процесі пострадянської трансформації суспільства // Економіка України, - 2004. - № 11. - С. 49-57.

15. Панченко Е. Г. Міжнародний менеджмент. Навч. метод. посіб. для самост. вивчення. – К., 2004. – 468 с.

16. Пивоваров С. Э., Тарасевич Л. С., Майзель А. И. Международный менеджмент. Санкт-Петербург: Питер. - 2001. - 576 с.

17. Практическое руководство по менеджменту: Международный опыт достижения успеха / Пер. с англ. О. А. Волмянская, Э. И. Волмянский. - Мн.: Новое знание, 1998. - 262 с.

18. Статкус А. Платят ли в США менеджерам по конечному результату // Проблемы теории и практики управления. - 1992. - № 4. - С. 113-117.

19. Турило А. М., Турило А. А. Дальнейшее иследование сущности экономической эффективности и классификация ее видов // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №3(33).

20. Родченко В. В. Международный менеджмент. Киев: МАУП. - 2000. - 240 с.

21. Червань В. П., Рум`янцев А. П., Романенко Л. Ф. Міжнародна економічна діяльність. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003. - 280 с.

22. Хміль Ф. І. Основи менеджменту. Підручник. Київ: Академвидав, 2003. - 608 с.

23. Шершньова З. Є. Проблеми корпоративного управління в Україні // Економічні реформи в Україні. - 2010.- №3. - с. 3-16.

24. Хрупович С. Є. Перспективи стабілізації і вплив імпорту на розвиток пивобезалкогольної галузі в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Економіка”. – 2002. – № 10. – С. 170 – 172.

25. Яхно Т. П., Лапшина І. А. Міжнародний менеджмент. Навчальний посібник. – Львів: Компакт-ЛВ. – 2005. – 304 с.

Вступ

Досвід провідних країн світу свідчить, що створення підприємств з використанням іноземних інвестицій, у тому числі і спільного підприємництва-ефективний шлях випуску високоякісної конкуренто-спроможної продукції. Така ефективність забезпечується багатьма факторами:

- прямою зацікавленістю іноземного партнера у швидкому освоєнні прогресивної технології, в її подальшому вдосконаленні, у своєчасній заміні виробничого устаткування, в контролі за якістю продукції, яка випускається, в поділі між партнерами всієї міри ризику;

- отриманням доступу до певних видів техніки, яку неможливо придбати за каналами ліцензійної торгівлі через існування обмежень;

- істотним підвищенням продуктивності праці (в середньому вдвічі);

- можливістю залучення прогресивної технології за каналами прямого інвестування, які не потребують додаткових витрат;

- сприятливими умовами для вдосконалення виробничої, галузевої та асортиментної структури;

- зростанням експортного потенціалу;

- встановленням тісних і тривалих відносин ділового співробітництва з іноземними партнерами;

- можливістю комплексного отримання ноу-хау (разом з технологічною документацією та технічною допомогою);

- умовами для підвищення кваліфікації національних кадрів;

- урахуванням здатності приймаючої сторони сприймати нову техніку та технології;

- збільшенням масштабів поширення технологічних нововведень;

- можливістю створення на базі діючих виробництв великої кількості об'єктів спільного підприємництва шляхом розукрупнення великих підприємств і налагодження інтеграційних зв'язків між суміжниками;

- можливістю в межах ліцензійних угод, укладених додатково до договору при створенні СП, протягом 2-5 років освоїти самостійне виробництво імпортної продукції;

- відповідальністю іноземних партнерів за високу ефективність виробництва на основі наданої нової технології протягом усього періоду функціонування СП.

Сучасний стан господарювання вітчизняних і спільних підприємств характеризується нестійкими тенденціями розвитку, що в основному обумовлюється зростанням цін при високій еластичності попиту за ціною, організаційним консерватизмом процесу управління, жорсткою конкуренцією. Ситуація також ускладнюється нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині підприємств, не адекватному ринковим вимогам управлінню господарською діяльністю.

У цих умовах велике значення приділяється просуванню в практику підприємств ідей і технологій стратегічного управління ефективністю діяльності.

Область стратегічних рішень велика: вибір напрямків діяльності, пріоритету ресурсів, головних довгострокових партнерів, організаційної форми партнерства, способів розвитку потенціалу, можливостей використання сильних сторін підприємства, зниження негативних наслідків слабких і погроз зовнішнього середовища, конкурентної й інноваційної антикризової політики.

Стратегічний характер здобувають застосування ресурсів, їхня логістика (потоки, розподіл, збереження, доставка), функції структурних ланок, ділові процеси і продуктові проекти. Важливо бачити довгостроковий розвиток управління як самою виробничо-господарською системою підприємства в цілому, так і кожного її елемента. Отже, проблема розробки стратегії підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах є актуальною і потребує дослідження.

Для забезпечення ефективного функціонування підприємств з іноземним капіталом в Україні виникає необхідність наукового обґрунтування специфіки управління ними. Наукова ідея формування стратегії управління підприємства з іноземним капіталом повинна базуватися на комплексному, системному підході до вирішення проблем взаємоузгодження і збалансування його розвитку з зовнішнім та внутрішнім середовищем.

Зарубіжний і вітчизняний досвід вирішення проблеми ефективності управління підприємств з іноземним капіталом дозволяє виділити набір базових стратегій. Разом з тим система стратегій конкретного підприємства характеризується певними особливостями, оскільки вона об’єктивно визначається своєрідністю впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства та його власним ресурсним потенціалом, специфічністю реакції господарських суб’єктів на сигнали ринку.

Метою дипломної роботи є узагальнення теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності управління підприємством з іноземним капіталом.

Для досягнення поставленої мети визначні основні завдання дипломної роботи:

- розглянути теоретичні основи дослідження;

- виконати теоретичне дослідження процесу управління підприємством з іноземним капіталом;

- дослідити ефективність управління підприємством з іноземним капіталом;

- визначити напрямки оптимізації управління підприємством з іноземним капіталом.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і прикладні аспекти управління підприємством з іноземним капіталом.

Об’єктом дослідження виступають процеси забезпечення ефективності управління іноземним підприємством «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» - це найпотужніший виробник безалкогольних напоїв.

Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових та специфічних методів дослідження. Для теоретичних й методологічних узагальнень використовувались діалектичний та системний аналіз, при аналізі ефективності управління – методи логічного аналізу (при вивченні існуючих методів управління); анкетування та експертних оцінок (при соціально-економічній оцінці ефективності управління); системний підхід (при формуванні ефективної системи управління підприємством з іноземним капіталом).

Інформаційною основою дипломної роботи є результати досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі стратегічного управління та економіки підприємства, періодичні видання з проблем управління підприємством, фінансова та статистична звітність підприємства.