Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бизнес-планирование (Планирование бизнеса) \ 4733. Дипломна робота Створення на базі існуючого підприємства, нового підрозділу з надання послуг «Консєрж сервісу»

Дипломна робота Створення на базі існуючого підприємства, нового підрозділу з надання послуг «Консєрж сервісу» на прикладі ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

« Назад

Код роботи: 4733

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Бізнес-планування

Тема: Створення на базі існуючого підприємства, нового підрозділу з надання послуг «Консєрж сервісу» на прикладі ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

Кількість сторінок: 80

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

1.1. Характеристика основних видів діяльності ТОВ «Парі Рітейл»

1.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

1.3. Особливості організаційної структури та функціональна діяльність

1.4. Фінансово-економічний аналіз основних показників діяльності

1.5. SWOТ-аналіз діяльності підприємства

РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА НАПРЯМКІВ ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

2.1. Вибір стратегічних пріоритетів ТОВ «Парі Рітейл»

2.2. Розробка нової функціональної структури та бізнес-процесів підприємства в зв’язку зі створенням служби «Консьєрж-Сервіс»

2.3. Обґрунтування рекомендацій по розвитку нового напрямку діяльності

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ЗІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВІС»У ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

3.1. Концепція проекту створення служби «Консьерж-Сервіс»

3.2. Оцінка економічної ефективності проекту

РОЗДІЛ ІV. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ЗІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ «КОНСЬЕРЖ-СЕРВІС»У ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ»

4.1. Структуризація проекту створення служби «Консьерж-Сервіс»

4.2. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту

4.3. Контроль виконання проекту створення служби «Консьерж-Сервіс»

4.4. Управління ризиками

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Світовий досвід розвитку комерційної нерухомості підтверджує високу ефективність діяльності підприємств, які успішно використовують маркетингові підходи та методи, приймають і реалізують стратегічні та тактичні управлінські рішення у відповідності до принципів маркетингового менеджменту.

Зважаючи на те, що ринок комерційної нерухомості України має національні особливості, важливо, щоб подальший його розвиток відбувався у відповідності до світових стандартів системи ринкових взаємовідносин, маркетингового управління суб’єктів господарювання та з урахуванням проблемних питань щодо державного регулювання, які вже вирішували такі країни з перехідною і розвинутою економіками, як Польща, Чехія, Німеччина, Франція та США. Це в свою чергу буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості ринку комерційної нерухомості України, який в даний час динамічно розвивається.

Питанням використання механізмів управління сучасними офісним центрами присвячені численні наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених. Найбільший внесок у розвиток теоретичних та практичних аспектів маркетингу і маркетингового менеджменту зробили такі зарубіжні вчені, як П. Дойль, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. О’Шоннесі, М. Портер та ін., а також представники вітчизняної школи маркетингу Л.В. Балабанова, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Я. Кардаш, І.В. Кривов’язюк, Є.В. Крикавський, Н.В. Куденко, М.А. Окландер, А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, С.В. Скибінський, А.О. Старостіна, А.В. Федорченко, С.М. Шкарлет та ін.

Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних і зарубіжних вчених, слід зазначити необхідність подальшого вивчення комплексу питань застосування стратегічних підходів суб’єктами ринку комерційної нерухомості України. У науковій та практичній площині потребують вивчення особливості комплексу маркетингу, які доцільно враховувати суб’єктам господарювання на різних етапах розвитку комерційної нерухомості; маркетингові тенденції розвитку офісної, складської, торгівельної нерухомості; принципи формування системи взаємовідносин суб’єктів на ринку комерційної нерухомості України.

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних засад діяльності суб’єктів ринку комерційної нерухомості України та розробка практичних рекомендацій щодо впровадження ними системи маркетингових принципів управління для розвитку досліджуваного ринку.

Відповідно до зазначеної мети визначено та вирішено такі теоретичні та прикладні завдання:

- проаналізувати діяльність ТОВ «Парі Рітейл»;

- проаналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності;

- визначити особливості організаційної структури та функціональної діяльності;

- здійснити фінансово-економічний аналіз основних показників діяльності;

- провести SWOТ-аналіз діяльності підприємства;

- визначити стратегічні пріоритети ТОВ «Парі Рітейл»;

- розробити нову функціональну структуру та бізнес-процеси підприємства в зв’язку зі створенням служби «Консьерж-Сервіс»;

- обґрунтувати рекомендації по розвитку нового напрямку діяльності.

Об’єктом дослідження є процеси управління бізнес-процесами суб’єктів господарювання на ринку комерційної нерухомості України в сучасних умовах.

Предметом дослідження є бізнес-процеси ТОВ «Парі Рітейл».

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовувались положення діалектичного методу пізнання явищ і процесів, структурно-функціональний підхід, метод системного аналізу і синтезу, графічний метод, фінансово-економічний аналіз, прийоми статистичного аналізу.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти Верховної Ради України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, а також інші нормативні документи. У дипломній використані наукові праці українських і зарубіжних вчених, широке коло періодичних видань, статистичні джерела, а також інформація зі всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

Отже, реінжиніринг бізнес-процесів – один із механізмів, що застосовується для моделювання бізнес-систем. Реінжиніринг передбачає: відмову від застарілих правил і підходів, початок ділового процесу, так би мовити, «з чистого аркуша», що дозволяє подолати негативний вплив господарських догм, що сформувалися; приведення до значних змін показників діяльності, які на порядок відрізняються від попередніх; визнання неефективними наявних систем, структур і процедур реструктуризації підприємства; радикальну зміну способів господарської діяльності; зміну напряму діяльності, коли неможливо змінити своє ділове середовище.

Реінжиніринг дозволить зруйнувати пережитки бюрократизму командно-адміністративної економіки та модернізувати бізнес-процеси на підприємствах. РБП підніме підприємства на новий етап їх розвитку, підвищить їх конкурентоспроможність та дозволить вітчизняним підприємствам конкурувати з іноземною продукцією на світових ринках. Докорінні перетворення підприємств у організаційному та управлінському планах відкриють перед ними нові можливості.

У даному дослідженні наведено загальну характеристику компанії ТОВ «ПАРІ РІТЕЙЛ», проведено SWOT-аналіз компанії, визначено стратегічні пріоритети компанії. Проведено аналіз розробки проекту створення служби «Консьєрж Сервіс».

Розглянуті кваліфікаційні параметри проекту створення служби «Консьєрж Сервіс»», його концепція та стратегія реалізації. Проведено SMART-аналіз цілей проекту, аналіз діяльності компанії.

Проведено планування фінансових ресурсів проекту проекту створення служби «Консьєрж Сервіс»», а також визначено показники ефективності проекту, а саме чистий приведений дохід (NPV), який за 48 місяців операційної діяльності складає 1 122 тис дол., та індекс прибутковості (PI), що становить 64%.

1. Абдикеев Н. М. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс МВА: учебник / Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменов, А. Д. Киселев; ред. Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько; Высшая школа МВА; РЭА им. Г. В. Плеханова. – [2-е изд., испр.]. – М.: Эксмо, 2012. – 592 с.

2. Александров А. В. «Private Banking в Украине: мода или объективная необходимость?» // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.privatebanking.com.ua.

3. Аракчеева Ю., Коваль Л. Банковское спецобслуживание / Ю. Аракчеева, Л. Коваль / Ведомости. — 2012. — № 66. — 16 апреля. — С. 47.

4. Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Кирик Д. П.. Логіка. Навч. посібник для економістів. / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, Д. П. Логіка. К. - КНЕУ, 2010.-144 с.

5. Бай С. І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: [монографія] / С. І. Бай; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2009. – 280 с.

6. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навч. Посібник. / В. В. Вітлінський. - К.: КНЕУ, 2013. – 408 с.

7. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч. посіб. / В. Г. Герасимчук. – К.: Вид-во КНЕУ, 2011. – 360 с.

8. Гончарова М. Л. Теоретичні засади реінжинірингу бізнес-процесів / М. Л. Гончарова, О. А. Розкошна // Економічні науки. - №5. - 2012.- С. 45-47.

9. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. и ред. Н. М. Макарова. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 270 с.

10. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учеб. пособие / В. Г. Елиферов, В. В. Репин; Институт экономики и финансов «Синергия». – М.: Инфра-М, 2015. – 318 с. – (Серия «Учебники для программы МВА (Master of Business Administration)»).

11. Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход [монографія] [Электронный ресурс] / Е. А. Ерохина. – Режим доступа к тексту: http://ek-lit.narod.ru/eroh/2-3.html.

12. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н.. Математические методы в экономике. Учебник. / О. О. Замков, А. В. Толстопятенко, Ю. Н. Черемных. - М.: Изд-во «Дено и сервис», 2011. - 368 с.

13. Качуровський М. О. Синергетика: нове мислення: навч. посіб. / М. О. Качуровський, О. А. Наумкіна, В. О. Цикін; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми: СумДПУ, 2012. – 128 с.

14. Кігель В. Р. Методи і моделі прийняття рішень в ринковій економіці / В. Р. Кігель. - К.: ЦУЛ, 2003. - 2002 с.

15. Кутелев П. В. Технология реинжиниринга бизнеса: учеб. пособие / П. В. Кутелев, И. В. Мишурова. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Издательский центр «МарТ», 2013. – 176 с.

16. Лаврінський Г. В., Пшенишнюк О. С., Устинко С. В., Шарапов О. Д.. Моделювання системних характеристик в економіці. / Г. В. Лаврінський, О. С. Пшенишнюк, С. В. Устинов, О. Д. Шарапов. - К.: ЕКМО, 2010. - 169 с.

17. Мартынова Т. Банкиры осваивают профессию стилистов / Т. Мартынова // Банковское обозрение. — 2010. — № 8. — Август. – С. 25-29.

18. Оптимизация бизнес-процессов [Текст] / М. Гордеев, А. Борисов, Н. Коршак // Управление человеческим потенциалом. – 2012. – № 3. – С. 12–15.

19. Пономаренко В. С. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів: монографія / В. С. Пономаренко, С. В. Мінухін, С. В. Знахур. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 244 с.

20. Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов: практическое руководство / Майк Робсон, Филип Уллах; пер. с англ. Л. Е. Долгова; под ред. Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 222 с.

21. Таранюк Л. Н. Экономические основы реинжиниринга бизнес-процессов: [монография] / Л. Н. Таранюк. – Сумы: Мрия - 1, 2008. – 560 с.

22. Тренев В. Н. Реформирование и реструкторизация предприятий: методика и опыт / [В. Н. Тренев, В. А. Ирикова, С. В. Ильдеменов и др.]. – М.: Изд. «ПРИОР», 2011. – 320 с.

23. Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі. / М. Хаммер, Д. Чампі. – СПб., 2010. – 332 с.

24. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. – [2-е изд.] – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. – 288, [17] с.

25. Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация / Дж. Харрингтон, К. С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген; [пер. с англ.]. – СПб.: Азбука; СПб.: БМикро, 2012. – XXIV, 328 с.

26. Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Системний аналіз: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. - К.: КНЕУ, 2013.- 154 с.

27. Шегельська О. Реінжиніринг бізнес-процесів – необхідність в умовах динамічного ринку / О. Щегельська // Управління компанією. - №1-2. - 2009. - С. 83-88.

28. Шимкович В. Сегментация клиентской базы: приемы и ловушки / В. Шимкович // Банковская практика за рубежом. — 2013. — № 12. — С. 41-47, по материалам Banking Strategies, Bank Technology News, www.sas.com.