Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4730. Звіт з практики Організація економічної діяльності підприємства ТОВ «КРАПЕТ ЛТД»

Звіт з практики Організація економічної діяльності підприємства ТОВ «КРАПЕТ ЛТД»

« Назад

Код роботи: 4730

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Організація економічної діяльності підприємства ТОВ «КРАПЕТ ЛТД»

Кількість сторінок: 115

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основні положення установчих документів підприємства

2.2. Організаційна структура підприємства

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Необоротні активи підприємства

3.2. Оборотні активи підприємства

РОЗДІЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВА ТА ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 7. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Кількісні та якісні характеристики персоналу підприємства

7.2. Мотивація персоналу підприємства

РОЗДІЛ 8. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Формування фінансових результатів діяльності підприємства

8.2. Собівартість продукції підприємства

8.3. Система оподаткування діяльності підприємства

РОЗДІЛ 9. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Аналіз показників ліквідності

9.2. Аналіз показників фінансової стійкості

9.3. Аналіз показників ділової активності

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСОВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 11. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

РОЗДІЛ 12. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність звіту зумовлена вивченням механізму діяльності та управління внутрішніми ресурсами підприємства, функціонування підприємницьких структур в умовах конкурентного середовища, фінансово-економічних результатів та ефективності діяльності підприємства.

Метою написання звіту є відображення узагальнених результатів вивченої роботи підприємства ТОВ «Крапет ЛТД», а саме у закріпленні теоретичних знань, отриманих в університеті, оволодінні навичками практичної роботи, поглибленні навичок науково-дослідної роботи.

Завдання практики – ознайомитися із структурою підприємства, економічними службами, характером організації діяльності і управління; вивчити порядок оформлення первинних і зведених облікових документів; порядок перевірки та обробки документів, відображення даних первинного обліку у відповідних облікових регістрах; зібрати матеріал для написання науково-дослідної роботи.

В роботі використано знання, отримані в процесі вивчення ряду економічних дисциплін. Ціль практики - закріплення раніше отриманих знань на практиці.

Об’єктом дослідження виступає діяльність ТОВ «Крапет ЛТД».

Предметом - організація економічної діяльності досліджуваного підприємства.

Для написання звіту з проходження практики використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання, всесвітня мережа інтернету, періодичної преси та звітні дані досліджуваного підприємства.

В роботі було розглянуто організацію економічної роботи на ТОВ «Крапет ЛТД».

Підприємство спеціалізується на виготовленні наступних товарів: свічки, свічки побутові, свічки декоративні, свічки ритуальні, свічки фігурні, свічки парафінові, лампади.

Основні показники економічної діяльності підприємства у 2015 році в порівнянні з 2013 роком мають позитивну динаміку і свідчать про покращення діяльності підприємства.

На підприємстві ТОВ «Крапет ЛТД» функціонує лінійно-функціональна структура управління.

Економічну роботу на підприємстві веде головний бухгалтер.

Найбільшу і єдину складову у структурі нeоборотних активів становлять основні засоби. Їх пeрвісна вартість збільшился за аналізуємий пeріод у 2015 році на 246,5 тис.грн або на 89%. Цe відбулося за рахунок придбання нового обладнання. Знос основних засобів збільшився у 2015 році на 98,3 тис.грн або на 35,5%.

На підприємстві амортизація нараховується прямолінійним методом.

Аналіз оборотних активів показав, що більшість оборотних коштів знаходиться у фінансовій сфері. Недоліком структури оборотних активів є збільшення дебіторської заборгованості, що означає порушення платіжної дисципліни на підприємстві.

На підприємстві ТОВ «Крапет ЛТД» відсутня служба маркетингу. Маркетингові та збутові функції виконують:

- Директор – здійснює пошук постачальників та споживачів, затверджує рекламні бюджети, приймає рішення про участь у виставках та ярмарках;

- Головний бухгалтер – здійснює пошук рекламодавців, розробляє рекламний бюджет, веде переговори з потенційними покупцями.

За результатами досліджень ТОВ «Крапет ЛТД» запропоновано конкретні рекомендації щодо реалізації виз­начених стратегій його розвитку.

З наведених розрахунків можна зробити висновок, що на підприємстві спостерігається висока плинність кадрів -40%. Причиною цього є невисокий рівень заробітної плати.

Система мотивації, задіяна на підприємстві, не відповідає зростанню продуктивності праці, оскільки вона зростає непропорційно їй, і збільшення продуктивності праці тимчасове.

У 2013 році прибуток підприємства не розподілявся. У 2014 році найбільша частка розподілу прибутку припадала на розподіл між учасниками – 30.1%. У 2015 році ця частка становила вже 57,7%. Частки розподілу у резервний фонд та та фонд матеріального стимулювання не змінилися.

Як видно з проведеного аналізу структури податків підприємства, найбільшу частку у структурі податкових платежів підприємства протягом 2013- 2015р становить ПДВ. Виплати ПДФО у 2015 році зросли на 35 тис.грн що пов’язано зі збільшенням фонду заробітної плати. Податок на прибуток у 2015 році зріс на 82,8 тис.грн.

В 2015 році показники ліквідності вищі за нормативні значення, це означає, що підприємство спроможне розрахуватися зі своїми терміновими зобов’язаннями.

Проаналізувавши відносні показники фінансової стійкості ТОВ «Крапет ЛТД», можна зробити висновок, що за аналізований період всі показники перевищували нормативні значення. Загалом всі відносні показники свідчать про високу стійкість фінансового стану ТОВ «Крапет ЛТД». Це означає, що підприємство в основному функціонує за рахунок власних коштів і спроможно розрахуватися за своїми зобовязаннями.

Активи підприємства окуповуються більш ніж за 0,5 року. Оборотність дебіторської заборгованості зменшилася на 27 днів. Це означає, що дебіторська заборгованість швидко погашаеться. Така ситуація залучує засоби в оборот та підвищує ефективність його діяльності.

Операційний цикл склав 296 днів в 2013р. і 226 днів у 2015 р., тобто зменшився на 70 днів. Це свідчить про присткорення оборотності активів.

Фінансовий цикл теж зменшився, що свідчить про покращення платіжної дисципліни.

1. Качан Є. П. Управління трудовими ресурсами. Навч.посібник. / Є. П. Качан - К.:Вид.дім "Юридична книга", 2003. - 258 с.

2. Ковальов В. В., Волкова О. М., Аналіз господарської діяльності підприємства / В. В. Ковальов, О. Н. Волкова. - М.: ТК Велбі, 2002. - 424с.

3. Осовська Г. В. Управління трудовими ресурсами. / Г.В. Осовська. - К.: ЦУЛ, 2003. – 435 c.

3. Коломієць О. П. Структура трудового ресурсу на сучасному підприємстві. - Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження – 2009» / О. П. Коломієць - Прага, 2009. – 450 с.

4. Горобець О. Організація управління витратами на підприємстві / О. Горобець // Вісник Терно-пільськоїакадемїї народного господарства, 2002, - № 7/2. — С. 101-104.

5. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба. — К.: КНЕУ, 2002. — 131 с.

6. Пєліхов Є. Ф. Економіка сучасного підприємства: навч.-метод. і практ. посібник. / Є. Ф. Пєліхов - К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 344 с.

7. Фінансовий менеджмент: навч. посіб: / за ред. проф. Г. Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 496 с.

8. Хмиль Т. М. Проектный менеджмент. Конспект лекций / Т. М. Хмиль, Л. О. Шишкарева. — X.: ХГЕУ, 2003. — 84 с.

9. Черевно Г. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / Г. В. Черевко, Ф. В. Горбонос, Г. Б. Іваницька, Н. Ф. Павленчик. — Л.: Апріорі, 2004. — 348 с.

10. Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. / В. М. Шаповал – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 286 с.

11. Швайка А. Л. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. / А. Л. Швайка. — Л.: Новий світ-2000, 2006. — 268 с.

12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (з останніми змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

13. Васильєва Н. А. Економіка підприємства: конспект лекцій / Н. А. Васильєва, Т. А. Матеуш, М. Г. Міронов. – М.: Юрайт, 2011. – 191 с.

14. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

15. Сазонов Р. В. Інноваційне відтворення основних фондів підприємств України [Електронний ресурс] / Р. В. Сазонов, О. В. Ширко, Т. М. Шпунт // Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(2). - С. 322-329. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2014_11(2)__46.pdf

16. Вачевський М. В. Промисловий маркетинг / М. В. Вачевський, В. Г. Скотний, О. М. Вачевський – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

17. Яшан Ю. В. Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів / Ю. В. Яшан // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2012. − №22. – С. 1-6.

18. Дмитренко Е. Д., Завіруха І. В. Відтворення основних фондів в сучасних умовах: форми, види та джерела Сучасна економіка: випуск 3. / Е. Д. Дмитренко, І. В. Завіруха. – Київ: ДІПК, 2011. – 122 с.

19. Гречко С. М. Джерела фінансування відтворення основних засобів / С. М. Гречко // Збірник тез Десятої Всеукраїнської наукової Іnternet-конференції студентів і молодих вчених, присвяченої видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю І. В. Малишеву, П. П. Німчинову. - ЖДТУ. - 2012. - С. 165-167.

20. Сєдікова І. О. Види організаційних структур управління служби маркетингу на підприємстві сокової галузі [Текст] / І. О. Сєдікова, О. Є. Килинчук // Економіка харчової промисловості: науковий журнал. - 2013. - N 4. - С. 21 - 26.

21. Остапова Г. М. Экономика предприятия [Текст]. Ч. 1: Для студ. ЗГИА спец. 6.050200 направления 0502 "Менеджмент": курс лекций / Г. М. Остапова; ЗГИА. - Запорожье: ЗГИА, 2007. - 312 c.

22. Золотарьов А. Раціональне використання оборотних засобів у промисловості / Золотарьов А. // Економіка України. – 2001. – № 7. – С. 29-32.

23. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. [для самост. вивчення дисципліни] / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287 с.

24. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник / С. Ф. Покропивний. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

25. Окселенко Н. О. Оборотні активи як об'єкт та інструмент фінансового управління / Н. О. Окселенко. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/30_NIEK_2011/Economics/10_95638.doc.htm.

26. Фінанси підприємств: підручник / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2006. – 187 с.

27. Офіційний сайт КРАПЕТ ЛТД, ТОВ – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://a9ce38c8232f94e70c215961d5399410.business-guide.com.ua.