Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 4688. Бакалаврська робота Аналіз мотивації праці персоналом у ТОВ «Агростем»

Бакалаврська робота Аналіз мотивації праці персоналом у ТОВ «Агростем»

« Назад

Код роботи: 4688

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Аналіз мотивації праці персоналом у ТОВ «Агростем»

Кількість сторінок: 81

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Сутність поняття мотивації, структура мотивації праці

1.2. Основні теорії мотивації трудової діяльності персоналу

1.3. Зарубіжний досвід мотивації праці персоналу підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛОМ У ТОВ «АГРОСТЕМ», с. ЩЕНІЇВ, ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

2.1. Організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємсва

2.2. Стан управління мотивацією персоналом у ТОВ «Агростем»

2.3. Оцінка ефективності управління мотивацією праці підприємсва

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МОТИВАЦІЄЮ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛОМ У ТОВ «АГРОСТЕМ»

3.1. Шляхи покращення мобільності кадрів у ТОВ «Агростем»

3.2. Удосконалення організації навчання персоналу у ТОВ «Агростем»

3.3. Впровадження бальної системи оцінки результатів праці працівників

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. На сьогодні в економіці основним напрямом в управлінні персоналом стає творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на досягнення високих показників діяльності підприємства. Для цього необхідно сформувати ефективну систему мотивації праці персоналу, що відповідає ринковим умовам господарювання.

На даний час матеріальне стимулювання працівників підприємств не має прямої залежності розміру премії від результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства. Премія перестала виконувати свою головну функцію – стимулювання, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу. Подальше послаблення мотивації праці неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають місце в нашій державі.

Звідси виникає об’єктивна необхідність створення механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за допомогою дієвих важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників продуктивно і якісно працювати, забезпечити якісне оновлення трудового потенціалу.

Дослідниками проблем мотивації праці, які присвятили свої наукові роботи такі відомі вчені минулого та сучасності, як К. Альдефер, В. Врум, Ф. Герцберґ, Д. Мак-Ґреґор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу та ін. Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у розвиток проблеми мотивації праці персоналу зробили В. Абрамов, Д. Богиня, В. Данюк, В. Гриньова, О. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, О. Єськов, Й. Завадський, Т. Завіновська, М. Карлін, А. Колот, В. Пономаренко, О. Пушкар, Л. Червинська та ін.

Метою бакалаврської роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо мотивації праці як інструменту управління персоналом підприємсва ТОВ «Агростем».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити сутність поняття мотивації та структуру мотивації праці;

2) здійснити аналіз основних теорій мотивацій трудової діяльності персоналу;

3) розкрити зарубіжний досвід мотивації праці персоналу підприємства;

4) здійснити організаційно-економічну характеристику ТОВ «Агростем»;

5) розкрити стан управління мотивацією персоналом у ТОВ «Агростем»;

6) здійснити оцінку ефективності управління мотивацією праці підприємсва;

7) розробитии шляхи покращення мобільності кадрів у ТОВ «Агростем»;

8) здійснити удосконалення навчання працівників провідних професій ТОВ «Агростем»;

9) здійснити впровадження бальної системи оцінки результатів праці працівників та її ефективність.

Предметом дослідження у бакалаврській роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів мотивації праці як інструменту управління персоналом підприємства, об’єктом - господарська діяльність ТОВ «Агростем».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ТОВ «Агростем», методи порівняльного аналізу.

Бакалаврська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій та додатків. У першому розділі узагальнено теоретичний матеріал: сутність поняття мотивації, структура мотивації праці, аналіз основних теорій мотивацій трудової діяльності підприємства та зарубіжний досвід мотивації праці персоналу підприємства. У другому розділі, на основі досліджуваного підприємства — ТОВ «Агростем», проводиться оцінка фінансово-господарської діяльності та управління мотивацією праці. У третьому розділі визначено пропозиції щодо покращення управління мотивацією праці персоналом у ТОВ «Агростем».

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На основі аналізу теоретичних, методичних та практичних положень мотивації праці як інструменту управління персоналом на підприємстві можемо зробити такі висновки:

1. На основі аналізу літературних джерел визначено, що мотивація праці – це прагнення працівника задовольнити потреби (отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. У структуру мотивів праці входить:

- потреба, яку хоче задовольнити працівник;

- благо, що здатне задовольнити цю потребу;

- трудова дія, що необхідна для отримання блага;

- ціна, тобто витрати матеріального і морального характеру, пов’язані із здійсненням трудової дії. Щодо теорій мотивацій їх можна застосовувати для побудови мотиваційних систем за умови, що їхнє використання відповідає внутрішньому і зовнішньому середовищу організації, особливості груп працівників, їхній кваліфікації, рівню освіти.

2. Узагальнивши результати міжнародних та вітчизняних досліджень можемо виділити такі тенденції розвитку системи мотивації праці персоналом:

- випередження зростання продуктивності праці відносно зростання рівня життя населення;

- мотивації праці побудована на заохоченні;

- поєднання елементів відрядної і погодинної систем оплати праці.

3. Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність досліджуваного підприємства можемо охарактеризувати його фінансовий стан прибутковий. На позитивну тенденцію, найбільше всього вплинули такі елементи, як: вартість оборотних активів яка збільшилася на 8,9 % та дебіторська заборгованість збільшившись на 21,2 %. Така динаміка показників привела до підвищення мобільності майна, ефективне використання матеріалів, зростання вартості основних засобів. Це свідчить про розширення виробництва на підприємстві. Недоліком є значна залежність підприємства від позикових коштів. Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до коливання його фінансового стану. Аналіз ліквідності показав, що у підприємства збільшилася спроможності сплатити свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність в майбутньому. Частка ВОК у покритті в 2014 році свідчить про те що власних оборотних коштів у покритті запасів вистачає тільки на 0,11 %. Товариство є фінансово нестійким, але може фінансувати поточну діяльність власним капіталом. Показники ділової активності є сприятливими, для швидкого обернення ресурсів. Товариство використовує всі наявні ресурси та вкладений капітал.

4. За результатами оцінки мотивації праці персоналом на досліджуваному підприємстві середньоспискова чисельність персоналу зросла на 43 чоловік. Коефіцієнт постійності кадрів становить 0,7. На підприємстві погодинна оплата праці, і ставкова. Погодинна оплата праці нараховується тільки різноробочим та водіям. Вона здійснюється за розцінками які затверджує директор підприємства. Розцінки здійснюються за кількість годин різноробочим, а водіям здійснюється за відпрацьований час та оплата за вид роботи.

Ставкову оплату праці нараховують працівникам відділів, завідувачам складів та водіям легкових автомобілів. Трудові ресурси в ТОВ «Агростем» у 2014 році використовуються повністю (можливо за рахунок скорочення лікарняних, прогулів, додаткових відпусток і т.д.). Аналіз продуктивності і рівня оплати праці показав, що рівень зростання заробітної плати трохи випереджає рівень зростання продуктивності праці. Підвищення середньорічної заробітної плати працівників у 2014 році викликано в основному з зростанням відпрацьованих днів,роботою у вечірній і нічний час, зростанням обсягу товарної продукції.

5. Мобільність працівників ТОВ «Агростем» можна поліпшити використовуючи такі заходи, як:

1) Підвищення розміру заробітної плати співробітників компанії;

2) Покращення соціально-побутових умов та умов праці;

4) Посилення зв’язку заробітної плати з результатами роботи;

5) Можливість навчання, підвищення кваліфікації;

6) Систематична перевірка терміну роботи персоналу на одній посаді і кероване горизонтальне переміщення по службі з інтервалом приблизно в п’ять років.

7) Реалізація нових форм взаємодії, наприклад, бесіди начальника і підлеглого як складова частина ефективного управління.

8) Залучення персоналу у розробку та вдосконалення програм стимулювання.

Основними вимогами ефективної праці є: рівність працівників, гарантія зайнятості, безпека праці, забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, підтримання у колективі гарного клімату, підтримка ініціативи, запровадження бонусної системи, створення тимчасових наукових колективів, забезпечення оптимального розподілу робочого часу, формування зацікавленості працею та розуміння мети діяльності.

6. З метою вдосконалення організації навчання персоналу у ТОВ «Агростем» були розроблені наступні рекомендації:

1. Щодо всебічної оцінки потреби працівників компанії в навчанні рекомендується використовувати наступні заходи:

- регулярна оцінка результатів роботи, в ході якої можуть виявитися як сильні, так і слабкі сторони в роботі кожного окремого співробітника;

- аналіз джерел проблем, що заважають ефективній роботі персоналу - інформація про існуючі проблеми та їх джерелах повинна використовуватися при визначенні тематики і методів навчання, категорій працівників, які направляються на навчання.

2. Щодо більш точної оцінки результатів навчання рекомендується використовувати такі види оцінок:

- емоційна оцінка навчання відразу після його закінчення (визначення того, подобається чи ні працівникові програма навчання, чи корисна вона з практичної точки зору);

- усвідомлена оцінка навчання через невеликий проміжок часу, наприклад, 1 тиждень (визначення ступеня засвоєння матеріалу і готовність використовувати його в роботі);

- поведінкова оцінка на основі думки безпосереднього керівника працівника (виявлення того, в якому ступені в процесі виконання роботи використовуються і передаються колегам знання та навички, отримані в ході навчання);

- оцінка безпосереднього результату навчання - досягнута / не досягнута мета навчання (наприклад, зниження браку на виробництві, збільшення продуктивності праці).

3. Щодо впровадження системи безперервного навчання персоналу ТОВ «Агростем» необхідно сформувати 5 груп по 6 осіб. Вартість навчання кожної групи становить 30 тис. грн., термін навчання - 20 робочих днів. Після навчання очікується зростання чистого доходу від реалізації продукції на – 765,06 тис. грн., тоді чистий прибуток 615,06 тис. грн. Віддача на інвестиції в навчання 410,04 %, термін окупності від інвестицій у навчання становить 2,3 місяця. Запропоноване інвестування є ефективним і заслуговує впровадження в дію. В цілому запропоновані заходи для покращення роботи по організації навчання в ТОВ «Агростем» потребує великих інвестицій у суми 150 тис. грн., а очікуваний результат – на 2014 рік складатиме 615,06 тис. грн.

7. Пропоную впровадження бальної системи оцінки результатів праці працівників та оцінка її ефективності. Така система повинна базуватися на бальній оцінці, яка потім переводиться в інтегруючий коефіцієнт оцінки результатів праці працівника, що дозволяє коригувати розмір стимулюючих виплат загалом і винагороди за підсумками роботи за рік окремо. Розрахувавши сума винагороди за результатами праці, ми бачимо, що сума винагороди є ефективною та мотивуючою основою для виконання своїх обов’язків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алехина O. E. Стимулирование развития работников организации / О. Е. Алехина // Управление персоналом. - 2002. - № 1. - С. 50-52.

2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навчальний посібник [ для студентів ВУЗів] / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

3. Балабанова Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

4. Балашов А. И. Управление человеческими ресурсами: yчебное пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2012. — 320 с.

5. Баранов В. В. Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві / В. В. Баранов // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – № 17. – С. 34-38.

6. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент: ученик для вузов / Л. Е. Басовкий. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.

7. Баценко Л. М. Кадровий менеджмент: перехід від управління персоналом до управління людськими ресурсами / Л. М. Баценко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 6/1(41). – С. 29-33.

8. Бердник А. А. Мотивування персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / А. А. Бердник // Технології та дизайн: економіка, фінанси, менеджмент. – 2013. - №1(6). – режим доступу до журн.: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2013_1/13baasug.pdf.

9. Біттер О. А. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах / О. А. Біттер, І. О. Малецька // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – C. 68-72.

10. Богдан Ю. М. Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства / Ю. М. Богдан // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 181–185.

11. Богиня Д. П. Основи економіки праці: навчальний посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К.: Знання-Прес, 2006. – 313 с.

12. Бугуцький О. А. Фактори розвитку мотивації праці / О. А. Бугуцький // Економіка АПК. – 2009 –№ 7 – С. 78.

13. Варакулина М. В. Управление персоналом: курс лекцій / М. В. Варакулина. - Брест, 2010. - 149 c.

14. Васина Д. В. Управление персоналом. yчеб. пособие / Д. В. Васина. - М.: Изд-во МАРТИТ, 2010. - 65 с.

15. Виноградський М. Д. Управління персоналом.[ 2-ге видання]: навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

16. Гавкалова Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу: монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власеноко. – Х:, Вид. ХНЕУ, 2011. – 296 с.

17. Гайдученко С. О. Тексти лекцій з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування») / С. О. Гайдученко; Хар. нац. ун-т. міськ. госп-ва.ім. О. М. Бекетова –Х.: ХНУМГ,2013. – 111 с.

18. Гнидюк Н. А. Управління персоналом: навчальний посібник / Н. А. Гнидюк, І. М. Ібрагімова. Видавництво ТзОВ «Західно-Український консалтинг центр», 2008, 296 с.

19. Гончарова Н. М. Регулювання мінімальної заробітної плати як матеріальної основи мотивації праці / Н. М. Гончарова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 2. - С.65-69.

20. Гончарова Н. М. Сутність мотивації праці в сільському господарстві / Н. М. Гончарова //Держава та регіони. – 2006. - № 3. – С. 63-68.

21. Гривківська О. В. Мотивація персоналу в зарубіжних компаніях / О. В. Гривківська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 86-91.

22. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. — К.: КНЕУ, 2004. - 398 c.

23. Демко Е. В. Зарубіжний досвід вдосконалення процесів формування та використання трудового потенціалу / Е. В. Демко // Вісник Львівського інституту банківської справи УБС НБУ. — 2010. — С. 55–58.

24. Добровинский А. П. Управление персоналом в организации: учебное пособие / А. П. Добровинский. Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 416 с.

25. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

26. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.

27. Іванченко Г. В. Особливості використання нематеріальних стимулів на вітчизняних підприємствах / Г. В. Іванченко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 21-23.

28. Карлова О. А. Основи менеджменту / О. А. Карлова. –Харків: ХНМАГ, 2008. - 498 с.

29. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: учебник / под. ред. А. Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М. – 2010. – 695 с.

30. Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика: навч. посібник / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л.: Новий Світ-2000, 2011. – 352 с. -(Вища освіта в Україні). - Літ.: с. 349-351.

31. Кодекс законів про працю України. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

32. Козaчeнкo А. В.Зарубежный опыт мотивации труда / А. В. Koзaчeнкo // Менеджмент. // [Электронный ресурс]. — Режим доступа к ресурсу: http://www.management.com.ua/hrm/2011hrm216.html.

33. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 345 с.

34. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу. навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

35. Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А. И. Кравченко. — 5-е изд. — М.: Академический Проект, 2005.— 560 с.

36. Крушельницька О. В. Світовий досвід мотивації працівників та можливості його адаптації до умов підприємств України / О. В. Крушельницька, С. О. Олійник // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1. – С. 137 – 139.

37. Крушельницька О. В. Управління персоналом. навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., «Кондор». — 2005. – 308 с.

38. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту:підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. Вид. 2-ге, випр., доп. - К.: Академвидав, 2007. - 464 с.

39. Лагутін В. Д. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці / В. Д. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 29-38.

40. Лебедько С. Мотивація персоналу. Український та світовий досвід / С. Лебедько // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://innovations.com.ua/ua/articles/13211/temp.

41. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: yчебник для вузов / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

42. Маринич І. А. Мотивація як фактор підвищення ефективності праці працівників / І. А. Маринич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − № 15.5. – С. 376–380.

43. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу; 3-е изд.; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2009. – 352 с.

44. Мельман В. А. Управление персоналом: учеб. пособие / В. А. Мельман. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 162 с.

45. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. — М.: Дело, 2002. — 680 с.

46. Петенко І. В., Петенко А. В. Удосконалення системи оплати праці / І. В. Петенко, А. В. Петенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1. – С.84-86.

47. Погребняк Д. П. Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства / Д. П. Погребняк, О. П. Скорук // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. – 2010. – Вип. 6. – C. 138-140.

48. Поєдинцива В. Шляхи удосконалення мотивації і стимулювання праці на малих та середніх підприємствах / В. Поєдинцева // Економіка розвитку. - 2004. - № 2. - С. 115-117.

49. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

50. Примеры мотивации персонала – успешные кейсы в России и мире. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gd.ru/articles/3484-primery-motivatsii-personala.

51. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства /Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN1028.html.

52. Романенко О. Р. Фінанси: підручник / О. Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

53. Романова Л. Е. Анализ эффективности использования персонала организации / Л. Е. Романова // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 28. – С. 9-11.

54. Савченко Г. О. Мотиви і стимули до праці та їх роль у підвищенні ефективності банків / Г. О. Савченко, Т. П. Збрицька // Вісник Донецького національного університету. Спецвипуск. Т. 2. Серія В «Економіка і право». – Донецьк, 2009. – С. 59-66.

55. Самоукина Н. В. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах: монография / Н. В. Самоукина. – М.: Вершина, 2006. – 224 с.

56. Стадник В. В. Менеджмент: підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. Вид. 2-ге, вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 472 с.

57. Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия. учеб. практ. Пособие / В. В. Травин, В. А. Дятлов. — 5-е изд. — М.: Дело. 2003. - 272 с.

58. Управління людськими ресурсами: філософські засади: навчальний посібник [Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Попов О. М. та ін.]; за ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.

59. Цыпин П. Е. Управление персоналом: конспект лекцій / П. Е. Цыпин. – М.: МИИТ, 2012. - 168 с.

60. Шапиро С. А. Мотивация / С. А. Шапиро. — М.:ГроссМедиа, 2008. — 224 с.

61. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент: підручник / [І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало]; за ред. І. О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 c.

62. Ядринський Д. М. Якісний та кількісний аналіз персоналу: шляхи інтеграції / Д. М. Ядринський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – C. 27-29.

63. Якубів Р. Д. Управління персоналом сільськогосподарських підприємств: функції і роль / Р. Д. Якубів // Сталий розвиток економіки – 2012. − № 6 (16) – С. 119-122.