Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 4677. Дипломна робота Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «Агростем»

Дипломна робота Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «Агростем»

« Назад

Код роботи: 4677

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Управління персоналом

Тема: Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві ТОВ «Агростем»

Кількість сторінок: 98

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 1300 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту

1.2. Методи та зміст управління персоналом

1.3. Аналіз основних підходів до управління персоналом

1.4. Закордонний та вітчизняний досвід управління персоналом на підприємствах

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ «АГРОСТЕМ»

2.1. Характеристика ТОВ «Агростем» як суб’єкта господарювання

2.2. Оцінка фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростем»

2.3. Ефективність системи управління персоналом ТОВ «Агростем»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «АГРОСТЕМ»

3.1. Напрями вдосконалення системи управління та навчання персоналом ТОВ «Агростем»

3.2. Розробка методики та процесу оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Агростем»

3.3. Удосконалення системи мотивації робітників на ТОВ «Агростем»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. Управління персоналом на сучасних вітчизняних підприємствах засноване на тому, що люди в процесі трудової діяльності розглядаються одночасно в якості працівників, які забезпечують реалізацію економічних цілей підприємства, і як особистості, що належать до єдиної організаційної системи. Успіх роботи підприємства залежить від конкретних людей, їх знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивацій, здатності вирішувати проблеми, сприйнятливості до навчання. Тому для того, щоб підприємство функціонувало ефективно, необхідно правильно організувати працівників, при цьому постійно контролюючи їх діяльність, використовуючи різні ефективні методи управління персоналом, засновані на наукових законах. Побудови ефективної системи управління персоналом – найважливіший інструмент розвитку сучасного підприємства.

Проблеми вдосконалення системи управління персоналом підприємства завжди знаходились у центрі уваги вітчизняних та закордонних науковців та спеціалістів. На сьогодні, наукові дослідження в галузі управління персоналом пов’язані передусім з методами добору, навчання і перепідготовки кадрів, а також з проблемами зайнятості, ефективного використання робочого часу й обладнання, процедурами врегулювання трудових конфліктів, новими поглядами на систему матеріального стимулювання працівників, відмовою від традиційних форм оплати, заснованих на жорсткому нормуванні.

Проблемам системи управління персоналом присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них слід виділити: М. Д. Виноградський, Н. М. Давиденко, А. Я. Кібанова, А. М. Колот, О. В. Крушельницька, Є. В. Маслова, М. Х. Мескон, Ф. Хедоурі, Ф. І. Хміль, Ю. А. Ципкіна та багатьох інших.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем».

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити місце управління персоналом у системі сучасного менеджменту;

2) узагальнити методи управління персоналом;

3) здійснити аналіз основних підходів до управління персоналом;

4) розкрити вітчизняний та закордонний досвід управління персоналом;

5) охарактеризувати діяльність ТОВ «Агростем»;

6) здійснити оцінку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростем»;

7) розрити ефективність системи управління персоналом ТОВ «Агростем»;

8) розкрити сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації;

9) здійснити аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні персоналом на ТОВ «Агростем»;

10) розробити пропозиції щодо покращення системи управління персоналом ТОВ «Агростем».

Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів удосконалення системи управління персоналом на підприємстві, об’єктом — господарська діяльність ТОВ «Агростем».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ТОВ «Агростем», методи порівняльного аналізу.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій та додатків. У першому розділі узагальнено теоретичний матеріал: управління персоналом в системі сучасного менеджменту, методи та зміст управління персоналом, аналіз основних підходів до управління персоналом та вітчизняний і зарубіжний досвід управління персоналом на підприємствах. У другому розділі, на основі досліджуваного підприємства - ТОВ «Агростем», проводиться оцінка фінансово-господарської діяльності та системи управління персоналом. У третьому розділі визначено пропозиції щодо покращення системи управління персоналом на ТОВ «Агростем».

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На основі аналізу теоретичних, методичних та практичних положень системи управління персоналом на підприємстві можемо зробити такі висновки:

1. На основі аналізу літературних джерел визначено, що управління персоналом – це процес планування, підбору, підготовки, оцінки, навчання та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників. В управлінні персоналом застосовуються такі методи: адміністративні, економічні та соціально-психологічні. Оскільки вплив на працівників здійснюється через відповідність правовим нормам, діючим на певному рівні управління, а також актам і розпорядженням вищестоящих органів управління. За допомогою економічних методів здійснюється матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників. Соціально-психологічні методи управління в свою чергу засновані на використанні соціального механізму (взаємовідносини в колективі, соціальні потреби тощо).

2. Узагальнивши результати міжнародних та вітчизняних досліджень можемо виділити такі тенденції розвитку системи управління персоналом:

- лідерство майбутнього, повинне бути в змозі досягати успіху відразу в декількох складних сферах, включаючи: високі темпи економічного зростання в країнах, що розвиваються, отримання прибутку на розвинених ринках і у виробничих сегментах, удосконалення діяльності підприємств з метою оптимізації вартості.

- зміна керівництвом правил НR – гри. Зараз, коли вища керівна ланка все більше уваги приділяє ризик - менеджменту, в цей процес активно залучають керівників HR- відділів для того щоб бути впевненими, що організації мають належну інфраструктуру та програми, спрямовані на мінімізацію кадрових ризиків. В результаті цієї тенденції кадрові питання стають постійним пунктом порядку денного на зборах керівництва.

- поліпшення діяльності компанії - прискорення змін, необхідних компаніям, які вимагають ефективного лідерства. Зіткнувшись з підвищеними вимогами з боку зацікавлених осіб, вищий менеджмент розглядає програми змін не як щось, що можна делегувати групі експертів, а як свій обов’язок по відношенню до компанії.

- боротьба за розвиток кадрового потенціалу розглядається як сучасна система розвитку персоналу, яка повинна поєднувати навчання в процесі роботи, проектні завдання, обмін досвідом і формальне навчання, а також різні тренінги, спрямовані на розвиток у кожного співробітника навичок і компетенцій, необхідних для розвитку бізнесу.

- трансформація НR - функції для вирішення нових бізнес-завдань. Метою є створення глобальної мережі HR-послуг, яка може бути пристосована під запити ринків і компаній, цей підхід передбачає надбудову функції під різні сегменти бізнесу.

3. Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність досліджуваного підприємства можемо охарактеризувати його фінансовий стан прибутковий. На позитивну тенденцію, найбільше всього вплинули такі елементи, як: вартість оборотних активів яка збільшилася на 8,9 % та дебіторська заборгованість збільшившись на 21,2%. Така динаміка показників привела до підвищення мобільності майна, ефективне використання матеріалів, зростання вартості основних засобів. Це свідчить про розширення виробництва на підприємстві. Недоліком є значна залежність підприємства від позикових коштів. Складність полягає в нестабільності сільськогосподарського виробництва внаслідок значної залежності його від природно-кліматичних умов, що ускладнює можливість збалансування в часі та просторі обсягів виробництва продуктів харчування з потребами ринку, призводить до коливання його фінансового стану.

Аналіз ліквідності показав, що у підприємства збільшилася спроможності сплатити свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність в майбутньому. Частка ВОК у покритті в 2013 році свідчить про те що власних оборотних коштів у покритті запасів вистачає тільки на 0,11 %. Товариство є фінансово нестійким, але може фінансувати поточну діяльність власним капіталом. Показники ділової активності є сприятливими, для швидкого обернення ресурсів. Товариство використовує всі наявні ресурси та вкладений капітал. Підприємство є рентабельним.

4. За результатами оцінки системи управління персоналом на досліджуваному підприємстві середньоспискова чисельність персоналу зросла на 43 чоловік. Коефіцієнт постійності кадрів становить 0,7. На підприємстві погодинна оплата праці, і ставкова. Погодинна оплата праці нараховується тільки різноробочим та водіям. Вона здійснюється за розцінками які затверджує директор підприємства. Розцінки здійснюються за кількість годин різноробочим, а водіям здійснюється за відпрацьований час та оплата за вид роботи. Ставкову оплату праці нараховують працівникам відділів, завідувачам складів та водіям легкових автомобілів. Трудові ресурси в ТОВ «Агростем» у 2013 році використовуються повністю (можливо за рахунок скорочення лікарняних, прогулів, додаткових відпусток і т.д.). Аналіз продуктивності і рівня оплати праці показав, що рівень зростання заробітної плати трохи випереджає рівень зростання продуктивності праці. Підвищення середньорічної заробітної плати працівників у 2013 році викликано в основному з зростанням відпрацьованих днів,роботою у вечірній і нічний час, зростанням обсягу товарної продукції.

5. З метою вдосконалення організації навчання персоналу у ТОВ «Агростем» були розроблені наступні рекомендації:

5.1. Щодо всебічної оцінки потреби працівників компанії в навчанні рекомендується використовувати наступні заходи:

- регулярна оцінка результатів роботи, в ході якої можуть виявитися як сильні, так і слабкі сторони в роботі кожного окремого співробітника;

- аналіз джерел проблем, що заважають ефективній роботі персоналу - інформація про існуючі проблеми та їх джерелах повинна використовуватися при визначенні тематики і методів навчання, категорій працівників, які направляються на навчання.

5.2. Щодо більш точної оцінки результатів навчання рекомендується використовувати такі види оцінок:

- емоційна оцінка навчання відразу після його закінчення (визначення того, подобається чи ні працівникові програма навчання, чи корисна вона з практичної точки зору);

- усвідомлена оцінка навчання через невеликий проміжок часу, наприклад, 1 тиждень (визначення ступеня засвоєння матеріалу і готовність використовувати його в роботі);

- поведінкова оцінка на основі думки безпосереднього керівника працівника (виявлення того, в якому ступені в процесі виконання роботи використовуються і передаються колегам знання та навички, отримані в ході навчання);

- оцінка безпосереднього результату навчання - досягнута / не досягнута мета навчання (наприклад, зниження браку на виробництві, збільшення продуктивності праці).

5.3. Щодо впровадження системи безперервного навчання персоналу ТОВ «Агростем» необхідно сформувати 5 груп по 6 осіб. Вартість навчання кожної групи становить 30 тис. грн., термін навчання - 20 робочих днів. Після навчання очікується зростання чистого доходу від реалізації продукції на – 409,48 тис. грн., тоді чистий прибуток 259,48 тис. грн. Віддача на інвестиції в навчання 172,9 %, термін окупності від інвестицій у навчання становить 4,3 місяця. Запропоноване інвестування є ефективним і заслуговує впровадження в дію. В цілому запропоновані заходи для покращення роботи по організації навчання в ТОВ «Агростем» потребує великих інвестицій у суми 150 тис. грн., а очікуваний результат – на 2014 рік складатиме 259,48 тис. грн.

6. Пропоную методику атестації, яка передбачає оцінку (по шестибальній системі) результатів праці і ділових якостей працівника по 9 критеріям: виконання виробничих завдань, оперативність виконання, якість виконання робіт (без дефектність праці), професійно важливі якості і навички, компетентність, професійні знання і практичний досвід, освіта, соціально-психологічний фактор, трудова дисципліна, стаж роботи зі спеціальності. Кожний з них містить в собі 10-15 показників. Кожний із критеріїв, що входять у систему оцінки, по-різному впливає на оцінку загальних результатів роботи фахівця, тобто має визначену питому вагу в групі критеріїв. Його визначають керівники підприємства в залежності від специфіки праці як підприємства, так і кожного працівника. Процес атестації в ТОВ «Агростем» маємо розділити на чотири основних етапи. Підготовчий етап: підготовка наказу про проведення атестації, затвердження атестаційної комісії, підготовка і розмноження документації, інформування трудового колективу про терміни та особливості атестації. Другий етап формування складу атестаційної комісії та його затвердження. Основний етап: організація самої роботи атестаційної комісії за підрозділами підприємства, оцінка індивідуальних вкладів працівників, заповнення анкет, комп’ютерна обробка результатів. Заключний етап: підведення підсумків атестації, прийняття рішень про просування працівників, направлення на навчання, переміщенні або звільнення співробітників, які не пройшли атестацію.

7. Мотивацію працівників ТОВ «Агростем» можна поліпшити використовуючи такі заходи, як:

1) Підвищення розміру заробітної плати співробітників компанії;

2) Збагачення змісту роботи та розширення її меж;

3) Покращення соціально-побутових умов та умов праці;

4) Отримання більш цікавою творчої праці;

5) Посилення зв’язку заробітної плати з результатами роботи;

6) Можливість навчання, підвищення кваліфікації;

7) Систематична перевірка терміну роботи персоналу на одній посаді і кероване горизонтальне переміщення по службі з інтервалом приблизно в п’ять років;

8) Реалізація нових форм взаємодії, наприклад, бесіди начальника і підлеглого як складова частина ефективного управління;

9) Залучення персоналу у розробку та вдосконалення програм стимулювання.

Основними вимогами ефективної праці є: рівність працівників, гарантія зайнятості, безпека праці, забезпечення можливостей для зростання професійної майстерності, підтримання у колективі гарного клімату, підтримка ініціативи, запровадження бонусної системи, створення тимчасових наукових колективів, забезпечення оптимального розподілу робочого часу, формування зацікавленості працею та розуміння мети діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV, зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – режим доступу: // www.liga.net.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576 - XII. (із змінами і доповненнями) // ВВР. - 1991. - № 49, ст. 682.

3. Аникин Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологи менеджмента: [yчеб. пособие] / Б. А. Аникин, И. Л. Рудая. - М.: Инфра-М, 2009. – 300 c.

4. Артеменко В. Г. Финансовый анализ: [учебное пособие] / В. Г. Артеменко. – М.: ДИС НГАЭиУ, 2009. – 710 с.

5. Базалійська Н. П. Управління трудовою поведінкою працівника в загальній системі управління підприємством / Н. П. Базалійська // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 2, T. 1. – с. 152-155.

6. Базаров Б. Л. Управление персоналом: [yчебник для вузов] / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. — 560 с.

7. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: [навчальний посібник для студентів ВУЗів] / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.

8. Балабанова Л. В. Управління персоналом. [підручник] / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

9. Балашов А. И. Управление человеческими ресурсами: [yчебное пособие] / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2012. — 320 с.

10. Балковская Т. З. Управление персоналом. Краткий курс: [учеб. пособ.] / Т. З. Балковская, О. И. Шуракова. – Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2010. – 158 с.

11. Баранов В. В. Проблеми організації ефективного преміювання на промисловому підприємстві / В. В. Баранов // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – №17. – С.34-38

12. Басовский Л. Е. Финансовый менеджмент: [ученик для вузов] / Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 240 с.

13. Баценко Л. М. Кадровий менеджмент: перехід від управління персоналом до управління людськими ресурсами / Л. М. Баценко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. – Сер. «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. – Суми, 2010. – Вип. 6/1(41). – С. 29-33.

14. Біттер О. А. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємстввах / О. А. Біттер, І. О. Малецька // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – C. 68-72.

15. Богдан Ю. М Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства / Ю. М. Богдан // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – №3. – С. 181–185.

16. Бузько І. Р. Оцінювання людського капіталу як інструмент управління навчанням персоналу / І. Р. Бузько, Ю. Ю. Д’яченко, О. А. Немашкало // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 2. – C. 117-124.

17. Варакулина М. В. Управление персоналом. [курс лекций] / М. В. Варакулина. - Брест, 2010. - 149 c.

18. Васина Д. В. Управление персоналом.[ yчеб. пособие] / Д. В. Васина. - М.: Изд-во МАРТИТ, 2010. - 65 с.

19. Виноградський М. Д. Управління персоналом.[ 2-ге видання]: [навч. посіб.] / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.

20. Гавкалова Н. Л. Управління ефективністю менеджменту персоналу: [монографія] / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власеноко. – Х:, Вид. ХНЕУ, 2011. – 296 с.

21. Гребнев А. И. Экономика предприятия: [учебник] / А. И. Гребнев. – М.: Экономика, 2011. – 385 с.

22. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства: [навчальний посібник] / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

23. Даниленко О. А. Методичні підходи до оцінювання ефективності управління персоналом організації / О. А. Даниленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – C. 89-94.

24. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: [навч. посіб.] / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. — К.: КНЕУ, 2004. - 398 c.

25. Добровинский А. П. Управление персоналом в организации: [учебное пособие] / А. П. Добровинский. Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 416 с.

26. Єременко А. О. Методологічні основи системи кадрової безпеки підприємства / А. О. Єременко, Т. В. Полозова // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. — 2012. — Вип. 2 — С. 195-198.

27. Жук Н. Дослідження особливостей зарубіжного досвіду здійснення кадрової політики / Н. Жук // Галицький економічний вісник. — 2011. — № 1(30). — с. 15-24.

28. Іванілов О. С. Економіка підприємства: [підручник];[для студ. вищ. навч.закл.] / О. С. Іванілов — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 728 с.

29. Кафидов В. В. Управление персоналом: [учеб. пособие] / В. В. Кафидов. – СПб.: Питер, 2009. – 240 с.

30. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: [учебник] / под. ред. А. Я. Кибанова. 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М. – 2010. – 695 с.

31. Ковальчук С. В. Маркетингова цінова політика: [навч. посібник] / С. В. Ковальчук, І. В. Гвоздецька, С. М. Синиця. - Л.: Новий Світ-2000, 2011. - 352 с. - (Вища освіта в Україні). - Літ.: с. 349 - 351.

32. Колосок В. М. Стратегічне управління розвитком персоналу промислових підприємств: [монографія] / В. М. Колосок, О. А. Богачов, А. В. Алістаєва. Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». – Маріуполь: ПДТУ, 2011. – 244 с.

33. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу. [навч. посіб.] / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

34. Крушельницька О. В. Управління персоналом. [навчальний посібник] / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., «Кондор». — 2005. – 308 с.

35. Лагутін В. Д. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці / В. Д. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 29-38.

36. Ландсман В. А. Теоретичні аспекти розвитку системи управління персоналом сучасного підприємства / В. А. Ландсман // Державне будівництво. — 2012. — № 2 ник- 4-е изд., доп. и пере раб — М.: ИНФРА-М. 2010. - 695 с.

37. Лисак У. А як у них? Особливості кадрової політики Японії / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2010. – № 08 (98). – С. 71–73.

38. Лисак У. Управління персоналом у Сполучених Штатах Америки / У. Лисак // Довідник кадровика. – 2010. – № 09 (99). – С. 78 – 80.

39. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: [yчебник для вузов] / Д. В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с.

40. Майстер Л. А. Економічна сутність персоналу та його сучасне значення в системі управління підприємством / Л. А. Майстер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – C. 212-218.

41. Мельман В. А. Управление персоналом: [учеб. пособие] / В. А. Мельман. Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 162 с.

42. Михайлова Л. І. Управління персоналом. [навчальний посібник] / Л. І. Михайлова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

43. Михаляк Т. Эффективность использования различных методов при отборе персонала / Т. Михаляк //Менеджер по персоналу. – 2010. – № 11. – С. 48–64.

44. Никифоренко В. Г Управління персоналом: [навчальний посібник] / В. Г. Никиференко. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 с.

45. Оксентюк А. Зарубіжний та вітчизняний досвід управління персоналом / А. Оксентюк, Р. Оксентюк, Б. Оксентюк // Галицький економічний вісник. — 2012. — №1(34). — С. 66-72.

46. Петенко І. В., Петенко А. В. Удосконалення системи оплати праці / І. В. Петенко, А. В. Петенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1. – С. 84-86.

47. Петренко К. В. Кадрова політика підприємства як чинник його ефективної діяльності / К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 1. – C. 85-88.

48. Погребняк Д. П. Управління трудовими ресурсами як складовою конкурентоспроможності підприємства / Д. П. Погребняк, О. П. Скорук // Економічні проблеми розвитку аграрного виробництва в регіоні. – 2010. – Вип. 6. – C. 138-140.

49. Романенко О. Р. Фінанси: [підручник] / О. Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 311 с.

50. Романова Л. Е. Анализ эффективности использования персонала организации / Л. Е. Романова // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 28. – С. 9-11.

51. Рульєв В. А Управління персоналом: [навч. посіб.] / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - К.: КОНДОР, 2012. - 324 с.

52. Савченко Г. О. Управління розвитком персоналу: [навчальний посібник] / [Т. П.Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська]. за заг. ред. М. С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.

53. Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством / Т. О. Погорєлова, Ю. І. Ігнатьєва // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». - 2013. - № 21 (994) - С. 127-134.

54. Скібіцька Л. І. Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства. [навчальний посібник] / Л. І. Скібіцька, Т. О. Дяченко. – К.: Освіта України, 2010 – 333 с.

55. Соловйов О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент персоналу» / О. В. Соловйов, О. Є. Соловйова. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 70 с.

56. Теплов С. Як вибудувати систему управління персоналом / С. Теплов // Пропозиція. – 2011. – № 12. – C. 44-46.

57. Травин В. В. Менеджмент персонала предприятия. [учеб. - практ. пособие]/ В. В. Травин, В. А. Дятлов. — 5-е изд. — М.: Дело. 2003. - 272 с.

58. Хміль Ф. І. Управління персоналом: [підручник для вищих навчальних закладів] / Ф. І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

59. Холод Б. І. Системний підхід – основа сучасного управління діяльністю промислових підприємств / Б. І. Холод, О. М. Зборовська // Академічний огляд. 2010. № 1(32). с. 48-54.

60. Храмов В. В. Основы управления персоналом: [yчеб-метод пособие] / В. В. Храмов, А. П. Бовтрук. - М.: Юристъ, 2001 - 112 с.

61. Хромов М. Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу / М. Хромов // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 8. – C. 44-49.

62. Хромов М. І. Зарубіжний досвід управління професійною підготовкою персоналу / М. І. Хромов // Соціальний менеджмент (Ринок праці та зайнятість населення). – 2011. - №2. – с. 61 – 64.

63. Цыпин П. Е. Управление персоналом: [конспект лекцій] / П. Е. Цыпин. – М.: МИИТ, 2012. - 168 с.

64. Шапиро С. А. Социально-экономические аспекты трудовой деятельности: [монография] / С. А. Шапиро. - М.: ИД «АТИСО», 2011. - 254 с.

65. Шимановська-Діанич Л. М.: Управління розвитком персоналу організації: теорія і практика: [монографія] / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 462 с. [2] – 209-210 с.

66. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент: [підручник] / [І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало]; за ред. І. О. Школьник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 301 c.

67. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: [навч. посіб.] / Л. Г. Шморгун – К.: Знання, 2010. – 452 с.

68. Юрчишина Л. І. Аналіз основних підходів та оцінювання конкурентоспроможності підприємства за показниками використання людських ресурсів / Л. І. Юрчишина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – C. 248-252.

69. Ядринський Д. М. Якісний та кількісний аналіз персоналу: шляхи інтеграції / Д. М. Ядринський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – C. 27-29.

70. Якубів Р. Д. Управління персоналом сільськогосподарських підприємств: функції і роль / Р. Д. Якубів // Сталий розвиток економіки – 2012. − № 6 (16) – С. 119-122.

71. Компанія «Ернст енд Янг» та Група компаній «Рост» HR-тенденции [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http://grouprost.com/ua/Новости/1180>.

72. Огляд ринку сільського господарства України за 2013 року – [Електронний ресурс] - Режим доступу ukrstat.gov.ua.

73. Расширяя горизонты тенденции в области управления персоналом — 2013 [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http:// www.deloitte.com>.

74. Чабаненко Ю. М. Системний підхід до управління персоналом підприємства в умовах соціального управління / Ю. М.Чабаненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_29 /Chaban.pdf.

75. HR-барометр Исследование регионов Февраль 2013 г. [Електронний ресурс]. – Доступний з: <www.pwc.ru/ru/hr-consulting>.

76. HR-менеджмент: проблеми, стратегії та перспективи: колективна [монографія] / за заг. ред. І. Б. Швець. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – 176 с.

77. HR-Тенденции-2013[Електронний ресурс]. – Доступний з: <http:// www.deloitte.com>.

78. Q1:HR-Барометр 2012 [Електронний ресурс]. – Доступний з: <http:// www. www.pwc.ru>.