Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Управление персоналом \ 4573. Реферат Впровадження АСУП «БОСС-Кадровик» в діяльність підприємства

Реферат Впровадження АСУП «БОСС-Кадровик» в діяльність підприємства

« Назад

Код роботи: 4573

Вид роботи: Реферат

Предмет: Управління персоналом

Тема: Впровадження АСУП «БОСС-Кадровик» в діяльність підприємства

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Впровадження нових технологій в управлінні персоналом

2. Впровадження нових технологій в управлінні персоналом на підприємствах

3. Впровадження нових технологій управління персоналом підприємства «АТП-13065»

4. Система Босс-Кадровик

Висновки

Список використаної літератури

У свідомості багатьох людей міцно закріпився образ типового відділу кадрів старого зразка: гори паперів і папок, кілька працівників, у яких вічно не вистачає часу на подачу звітів, оформлення трудових книжок або реєстрацію особистої інформації співробітників. Однак функції служби персоналу сьогодні значно розширилися, все чіткіше стали виявлятися такі потреби, як необхідність в управлінні кількістю і якістю персоналу, організаційною структурою, а також розвитком співробітників і їх мотивацією.

Кожна організація, яка хоче вижити в умовах жорсткої конкуренції, повинна постійно шукати шляхи удосконалення своєї діяльності. У такій ситуації слід приділяти увагу раціональному використанню всіх видів ресурсів, що знаходяться у розпорядженні компанії. Одним з найважливіших ресурсів є персонал організації. Запорука успішної діяльності організації - це його персонал зі своїми навичками, вміннями, кваліфікацією та ідеями.

Постійний розвиток персоналу, пошук нових підходів до управління ним є необхідними атрибутами успішного функціонування організації.

Автоматизована інформаційна система (АІС) – це взаємозв’язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації у відповідності з вимогами, які випливають з цілей організації. Сьогодні, у вік інформації, практично кожна інформаційна система використовує комп’ютерні технології, і тому надалі під інформаційними системами надалі будемо підрозумівати саме автоматизовані.

Окремі з функцій сучасних автоматизованих системам управління персоналом:

- Сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для оптимізації роботи, насамперед, керівництва та персоналу кадрових служб підприємств (крім бухгалтерії та інших підрозділів) і грають велику роль щодо підвищення продуктивності їх праці.

- Менеджери персоналу з допомогою таких систем позбуваються виконання рутинних операцій під час роботи з кадрами, підготовки й обліку наказів (існують оцінки, що тільки роботи з документацією персоналу кадровики витрачають до 60% свого робочого дня).

- Автоматизоване збереження і обробка повної кадрової інформації дає підстави ефективно здійснювати добір переміщення співробітників.

- Автоматизований розрахунок заробітної плати з урахуванням інформації про протилежні позиції штатного розкладу, дає можливість працівникам бухгалтерії оперативно нараховувати зарплату, формувати бухгалтерські звіти, відносити видатки собівартість.

Таким чином, сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва і персоналу кадрових служб (крім бухгалтерії і деяких інших підрозділів) і відіграють велику роль у підвищенні продуктивності їх праці.

Автоматизоване зберігання і обробка повної кадрової інформації також дозволяє ефективно здійснювати підбір і переміщення співробітників. Крім того, автоматизований розрахунок заробітної плати з урахуванням інформації про позиції штатного розкладу, відпустки, лікарняні, відрядження, пільги і стягнення дає можливість співробітникам бухгалтерії точно й оперативно нараховувати рівень заробітної плати, якісно та вчасно формувати бухгалтерські звіти, відносити витрати на собівартість тощо.

Одним із важливих показників ефективності впровадження комп’ютерних технологій у роботу кадрових служб є економія часу, який співробітники витрачають на рутинну роботу.

Це дає можливість більш ефективного використання робочого часу персоналом відділу кадрів. Завдяки раціональному використанню робочого часу персоналу кадрових служб, організація може досягти економії грошових коштів, скоротивши кількість співробітників, необхідну для виконання потрібної роботи. В цьому полягає позитивна економічна ефективність інформаційно-технічного забезпечення управління персоналом.

1. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.

2. Винокуров М. Автоматизация кадрового учета / М. Винокуров, Р. Гутгарц, А. Пархомов, И. Слюсаренко. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 221 с.

3. Глинських А. І. Про стан ринку автоматизованих систем управління персоналом / А. І. Глинських. – М.: Комп’ютер-Інформ, 2004. – 17 с.

4. Дідур К. М. Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства / К. М. Дідур // Ефективна економіка [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079.

5. Крушельницька О. В. Управління персоналом / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.

6. Матвієнко О. В. Основи менеджменту інформаційних систем / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К.: Центр навч. літер., 2005. – 176 с.

7. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів / О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дубук. – К.: ЦУЛ, 2012. – 296 с.

8. Чабаненко Ю. М. Системний підхід до управління персоналом підприємства в умовах соціального управління: [Електронний ресурс] / Ю. М. Чабаненко. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal-soc_gum/Tiru/2010_29/Chaban.pdf.

9. Базаров Т. Ю., Малиновський П. В. Управління персоналом в умовах кризи // Теорія і практика антикризового управління. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 95 с.

10. Башмарін І. В. Сучасні вимоги до використання трудових ресурсів. // Кадри. - 2007. - № 1. - С.15-18.

11. Гвішіані П. Нові кадри для нової Росії. // Російська федерація. - М.: 2001, № 10. - С.42-43.

12. Євенко Л. І. Еволюція концепцій управління людськими ресурсами // Стратегія розвитку персоналу. Матеріали конференції. - Нижній Новгород, 2004. - 43 с.

13. Кибанов А. Я., Захаров Д. К. Організація управління персоналом на підприємстві. - М.: ГАУ, 2003. - 292 с.

14. Маслов Є. В. Управління персоналом підприємства. - М.: Инфра-М, 2006. - 517 с.

15. Тарасов В. К. Персонал-технологія: добір і підготовка менеджерів. - СПб, Питер, 2005. - 318 с.

16. Управління персоналом організації. Практикум: / За ред. д.е.н., проф. А. Я. Кибанова. - М.: ИНФРА - М, 2004. - 315 с.

17. Уткін Е. А. Управління персоналом у малому та середньому бізнесі. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 512 с.

18. Ципкин Ю. А. Управління персоналом. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 441 с.

19. Економіка підприємства: стратегія, структура, положення про відділи та служби, посадові інструкції / За ред. К. А. Волкова. - М.: Норма, 2004. - 384 с.

20. www.it.spb.ru - КОМП'ЮТЕР-ІНФОРМ.

21. www.oasis.ru - Центр розвитку кадрової служби.