Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 4557. Курсова робота Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Оллі Транс"

Курсова робота Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Оллі Транс"

« Назад

Код роботи: 4557

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Оллі Транс"

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правові характеристики діяльності ТОВ "Оллі Транс"

1.1. Загальна інформація про ТОВ "Оллі Транс"

1.2. Характеристика організаційно-правової форми підприємства ТОВ "Оллі Транс"

1.3. Характеристика основних видів діяльності ТОВ "Оллі Транс"

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ "Оллі Транс"

2.1. Структурний аналіз фінансової звітності ТОВ «Оллі Транс»

2.2. Порівняльний (горизонтальний) аналіз фінансової звітності ТОВ «Оллі Транс»

2.3. Коефіцієнтний аналіз діяльності ТОВ «Оллі Транс»

Розділ 3. Характеритика структури активів на формування нематеріальних активів на підприємстві ТОВ «Оллі Транс»

3.1. Аналіз нематеріальних активів на ТОВ «Оллі Транс»

3.2. Економічний аналіз підприємства і роль нематеріальних активів у господарській діяльності ТОВ «Оллі Транс»

3.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

Висновки

Список використаних джерел

Визначальною рисою сучасного періоду розвитку всіх без винятку розвинених країн є зростання в суспільному виробництві ролі науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності людини. Використання накопиченого капіталу знань веде до суттєвих змін у характері функціонування підприємств та організацій. Значення фізичних товарів і обладнання поступово зменшується, тоді як значення послуг і нематеріальних ресурсів неухильно зростає.

За природою свого походження нематеріальні ресурси виникають або завдяки новим, унікальним знанням у будь-якій формі, або через рідкісність ресурсів (природну чи організовану). В обох цих випадках недостатність ресурсів (унаслідок унікальності чи наявності в обмеженій кількості) сприяє появі ренти. Використання таких ресурсів або робить їхніх власників єдиним виробником певної продукції, або забезпечує зменшення витрат проти інших виробників.

Отже, нематеріальні ресурси багато важать у підвищенні конкурентоспроможності діючих підприємств. За умов насиченості ринку різноманітними товарами підприємство-виробник повинно вдосконалювати можливості пропонування, просування та реалізації своїх товарів або послуг. Дійовим інструментом конкуренції у цьому разі може бути використання нематеріальних ресурсів.

Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги. Зареєстроване зазначення походження товару завжди гарантує споживачу особливі, елітарні, а іноді унікальні властивості товару, що також підвищує конкурентоспроможність останнього.

Відтак необхідною умовою успішного функціонування будь-якого підприємства в ринковій економіці є ефективне використання його власних так званих нематеріальних ресурсів.

Актуальність теми дослідження, зумовлена тим, що поняття нематеріальних активів для економіки України є досить новим, обмеженим в використанні, а тому мало вивченим.

Мета цієї роботи полягає у вивчені та систематизації основних методичних принципів і організаційних основ вдосконалення обліку нематеріальних активів підприємства в умовах діючого законодавства.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлена задача вивчити теоретичні та методологічні основи побудови обліку нематеріальних активів підприємства.

Предметом дослідження є методика й організація обліку нематеріальних активів підприємства. У якості об’єкта дослідження обрано ТОВ "Оллі Транс".

Нині відображенню у обліку нематеріальних активів приділено значну частину уваги. Проте запитань і проблем стає не менше.

Проблема комерційного використання результатів діяльності об'єктів нематеріальних активів у сучасній практиці — комплексна, багатогранна проблема, порядок проведення експертизи й т.д.

Тому необхідно удосконалювати систему обліку нематеріальних активів.

На відміну від правил бухгалтерського обліку у складі нематеріальних активів враховуються: права володіння на “ноу-хау”, секретну формулу чи процес, ліцензії на право користування надрами, і навіть декларація про фірмове найменування і враховуються організаційні витрати і позитивна ділова репутація.

Підприємству можна рекомендувати ведення податкового обліку з допомогою чи перетворенням регістрів бухгалтерського обліку. У цій організації необхідно визначити: методи, що мінімізують розбіжності у обліку амортизуючих активів; регістри бухгалтерського обліку, використовувані у податковій обліку; операції, і об'єкти для обліку в регістрах аналітичного податкового обліку.

Вважаю, що об'єктивна і повна інфляція вартісної оцінки нематеріальних активів і оптимальний рівень їхньої амортизації буде одним з найважливіших чинників прискореного і більш якісного розвитку української промисловості й вітчизняної науки. Передбачається, що на даний час підприємства використовують далеко ще не всю свою інтелектуальну власність, показники ефективності використання нематеріальних активів є низькими.

Найрезультативнішими шляхами вирішення цього завдання є:

1. цілеспрямована державна політика щодо підтримки підприємств, які активно створюють і використовують інтелектуальний продукт;

2. вироблення єдиних критеріїв і підходів щодо оцінки інтелектуальної власності;

3. пільгові режими оподаткування і амортизації нематеріальних активів.

Під час проведеного аналізу ТОВ «Оллі Транс» було встановлено:

- показники ефективності використання нематеріальних активів у звітному періоді проти попередніх періодів погіршилися;

- дохідність нематеріальних активів скоротилася з допомогою зниження рентабельності продажів.

Це свідчить про те, що загальний ефект від участі використання нематеріальних активів для підприємства виявляється у зменшенні обсягів збуту, зменшенні прибутку, зниженні платоспроможності та сталого фінансового становища.

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV.

2. П (С) БО 8 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

3. Шаповал В. М., Аврамчук Р. Н., Ткаченко О. В. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навчальний посібник / За науковою і загальною редакцією д-ра екон. Наук, проф. Ткаченка В. А. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.

4. Пушкар М. С. Фінансовий облік. Підручник. - вид. 2-ге, змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002.

5. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Навч. пос. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003.

6. Бойчик І. М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002.

7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид.2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001.

8. Клименко А. Нематеріальні активи: від придбання до ліквідації. - Х.: Фактор, 2005.

9. Саженец С. Организация аналитического учёта нематериальных активов на предприятиях. // Бухгалтерський облік та аудит. - 2002. - № 7. - стор. 23-27.

10. Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів. // Бухгалтерський облік та аудит. - 2006. - № 11. - стор. 23-30.

11. Голов С. Облік нематеріальних активів за МСБО // Бухгалтерський облік і аудит - 1999. - №7-8 - с. 42-50.

12. П (С) БО 28 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817.

13. Солодченко І. Нематеріальні активи // Школа бухгалтера - № 6 - 2005.

14. Грицька Н. Проблеми переоцінки основних фондів і нематеріальних активів. // Дебет-Кредит № 22 '2000.

15. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. А. В. Шегди. - К.: Знання, 2005. - (Гриф МОН).

16. Економіка підприємства: теорія і практика: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Львів: Магнолія Плюс, 2006. - (Гриф МОН). - Вища освіта в Україні.

17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Й. М. Петровича. - 2-ге вид., виправл. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 580 с. - (Гриф МОН). - Вища освіта в Україні.

18. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Л. Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2004.

19. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. - 2-ге вид., випр. і доп. - К., Львів: Каравела, Новий світ-2000, 2001.

20. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 4-е вид. - К.: Каравела, 2007. - (Гриф МОН).

21. Семернікова І. О., Мєшкова-Кравченко Н. В. Економіка підприємства: Курс лекцій. Навч. посіб. - Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. - (Гриф МОН).

22. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і допов. - К.: Вікар, 2003. - (Гриф МОН). - Вища освіта ХХІ століття.