Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Цінова політика (ЦП) - 156 питань

« Назад

Код роботи: 4551

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Цінова політика (ЦП)

Тема: 156 питань

Кількість сторінок: 252

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 900 грн

Зміст

1. Формування цінової політики

2. Сутність ЦП та її місце в управлінні маркетингу

3. Цінова політика на різних фазах розвитку ринку

4. Ціноутворення на різних типах ринків

5. Структура та форми цінової політики підприємства

6. ЦП підприємства та особливості її формування в сучасних умовах

7. Функціональні аспекти ЦП підприємства

8. Заохочувальна цінова політика та її сутність

9. Сутність політики виснаджуючих і проникаючих цін

10. Політика цін при вертикальному і горизонтальному розподілі ринку

11. Політика цін при стратегії товарної концентрації

12. Що передбачає політика граничного ціноутворення

13. Алгоритм формування цінової політики підприємства

14. Алгоритм формування цінової тактики підприємства

15. Тактичний підхід при формуванні цінової політики

16. Стратегічний підхід при формуванні цінової політики

17. Структура, форми та види цінової політики підприємства

18. Цінова політика підприємства та особливості її формування в сучасних умовах

19. Функціональні аспекти цінової політики підприємства

20. Цілеспрямованість цінової політики

21. Проведення політики цінової або нецінової конкуренції

22. Основні недоліки цінової політики вітчизняних підприємств

23. Особливості формування цінової політики підприємствах в умовах регіонального ціноутворення

24. Взаємозв’язок державної цінової політики і політики підприємства в умовах вітчизняного ринку

25. Особливості використання контролінгу в ЦП-тиці

26. Формування ЦП-ки з урахуванням ЖЦ продукції

27. Роль зворотнього зв’язку в ціновій політиці

28. Соціальні чинники і цінова політика

29. Вплив державної економічної політики на процес формування ціни в умовах підприємства

30. Цінова тактика підприємства та її роль в системі оперативного управління цінами

31. Законодавче регулювання процесів ціноутворення в Україні

32. Сутність та структура оптової ціни підприємства

33. Оптова ціни промисловості: сутність та особливості визначення

34. Особливості використання роздрібних цін в умовах вітчизняної економіки

35. Зміст та особливості використання цін ФАС, ФОБ, КАФ, СИФ

36. Формування ціни на конкурентному ринку

37. Ціна і рівновага ринку

38. Сутність ринкової ціни та її види

39. Ціни як інструмент маркетингової політики

40. Ціни та їх класифікація

41. Класифікація цін в залежності від галузей та сфер економіки

42. Класифікація цін в залежності від території дії

43. Класифікація цін в залежності від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат на доставку вантажів

44. Ступінь вільності цін від дії держави при їх встановленні

45. Формування цілей ціноутворення залежно від характеру маркетингової діяльності

46. Пояснити, які фактори і як впливають на ціноутворення конкретних ринкових умовах

47. Визначити рівень цін, що забезпечує отримання фірмою максимального прибутку

48. Варіанти цінової політики

49. Пояснити доцільність підвищення або зниження цін

50. Встановлення цін на рівні “лідера”

51. Встановлення високих цін на товари (стратегія” збирання вершків”)

52. Встановлення ціни з метою усунення конкурентів

53. ЗУ “Про обмеження монополізм та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”

54. Маркетингові цілі і цілі ціноутворення

55. Розкрийте сутність трансфертної ціни

56. Признаки, по яким класифікуються ціни

57. Види знижок (надбавок) до ціни в системі ринкового ціноутворення

58. Особливості формування ціни на послуги

59. Взаємозв'язок попиту і ціни

60. Основні чинники, які необхідно врахувати при формуванні ринкової ціни

61. Підходи до вибору мети ціноутворення

62. Сутність вільної ціни та особливотсі її формування на підприємстві

63. Підходи до формування регульованих цін в сучасних умовах

64. Роль договірної ціни в умовах вітчизняного ринку

65. Методика визначення ціни споживчого сегменту

66. Гранично допустимі ціни та їх роль в формуванні ЦП підприємства

67. Особливості використання прейскурантної, контрактної та розрахункової цін на підприємстві

68. Основні ціни, що використовується на споживчому ринку

69. Взаємозв’язок ціни та іміджу підприємства і товару

70. Вплив конкурентоспроможності на рівень цін

71. Особливості проведення аналізу при формуванні ціни

72. Основні чинники, що впливають на процес ціноутворення в умовах ринку

73. Урахування поведінки споживача в процесі визначення рівня ціни

74. Взаємозалежність ціни на продукцію та обсягів продажу

75. Особливості урахування попиту та його еластичності при ціноутворені

76. Структура витрат в собівартості продукції та її урахуваня при формуванні ціни

77. Особливості використання ціни в умовах маркетингового комплексу

78. Аспекти галузевого та регіонального ціноутворення у вітчизняній економіці

79. Економічні форми управління ціноутворенням

80. Ціна та рівновага ринку

81. Формування ціни на конкурентному ринку

82. Альтернативні методи визначення попиту і оцінки витрат

83. Альтернативні методи позиціонування на ринку

84. Особливості маркетингового підходу до ціноутворення

85. Сутність методичного підходу до формування ціни на основі собівартості продукції

86. Сутність методичного підходу до формування ціни на основі купівельного сприйняття цінності товару

87. Метод ціноутворення на основі закритих торгів

88. Реакція споживачів на зміну цін

89. Реакція конкурентів на зміну цін

90. Ініціативне підвищення цін

91. Ініціативне зниження цін

92. Використання дискримінаційних цін

93. Цінова еластичність попиту, сутність, методи визначення. Види еластичності попиту

94. Чинники попиту в ціноутворенні

95. Чинники пропозиції в ціноутворенні

96. Чинники ціноутворення, що зумовлені альтернативними виробничими можливостями

97. Сутність та особливості визначення концепції ціноутворення

98. Основні напрямки щодо формування ціни в умовах ринкової діяльності підприємства

99. Витратний підхід до визначення рівня ціни

100. Цінністний підхід в ринковому ціноутворенні

101. Особливості формування ціни з орієнтацією на конкуренцію

102. Граничне ціноутворення та його роль в ціновій політиці

103. Цінове рішення та особливості його формування в умовах діяльності вітчизняних підприємств

104. Чинники, що визначають використання системи знижок в ціноутворенні

105. Особливості конкуренції в умовах вітчизняного ринку та її вплив на процес ціноутворення

106. Ціноутворення у системі маркетингу

107. Сутність методів ціноутворення

108. Методи непрямого маркетингового ціноутворення

109. Методи прямого маркетиногового ціноутворення

110. Критерії вибору методу ціноутворення

111. Метод ціноутворення з орієнтацією на ринковий попит

112. Метод ціноутворення на основі витрат виробництва

113. Метод ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію

114. Метод ціноутворення з одночасним урахуванням витрат виробництва і ринкової ситуації

115. Регулювання цін у промислово розвинутих країнах

116. Врахування розміру витрат та особливостей організації виробництва при формуванні ціни

117. Класифікація методів ціноутворення

118. Чинники споживчого вибору, що визначають конкурентоспроможності продукції

119. Сутність та роль цінової стратегії в ціновій політиці

120. Основні види цінових стратегій, що використовуються в практиці діяльності вітчизняних підприємств

121. Урахування поведінки споживачів і конкурентів при формуванні цінової стратегії

122. Вибір цінової стратегії з урахуванням змін маркетингового середовища та ринкової ситуації

123. Послідовність обгрунтування вибору цінової стратегії

124. Формування цінової стратегії з урахуванням потенційних можливостей підприємства при випуску конкурентоспроможної продукції

125. Орієнтація стратегічного напряму цінової політики на розширення експортних можливостей підприємства

126. Види цінових стратегій при формуванні активної позиції підприємства на ринку

127. Формування цінової стратегії з урахуванням потреб та вимог споживачів

128. Чинники, що впливають на рівень прибутку при альтернативних варіантах цінових стратегій

129. Особливості визначення рівня ціни з метою усунення конкурентів з ринку

130. Особливості врахування маркетингового комплексу при формуванні цінової стратегії

131. Відповідність цінової стратегії стратегічним концепціям маркетингу

132. Цінові стратегії орієнтовані на вартість

133. Цінова стратегія орієнтована на споживача

134. Основні цінові стратегії. Класифікація

135. Стратегічні рішення по ціноутворенню

136. Роль цінової конкуренції в умовах маркетингової діяльності підприємства

137. Оцінка стратегії ціноутворення

138. Основні економіко-математичні методи та підходи, що використовуються при формуванні цінової стратегії

139. Оперативне управління цінами та його роль і місце в ціновій тактиці

140. Роль зворотнього зв’язку в ціновій політиці

141. Класифікація цінових стратегій

142. Цінова тактика підприємства та її роль в системі оперативного управління цінами

143. Сутність та роль стратегічного аналізу в ціноутворенні

144. Внутрішні і зовнішні ціноутворюючі чинники маркетингу

145. Ціновий ризик: сутність і роль в умовах маркетингової діяльності підприємства

146. Методи визначення цінового ризику

147. Чинники, що визначають ступінь цінового ризику

148. Особливості урахування цінового ризику при формуванні ціни

149. Формування цінової стратегії і тактики підприємства в умовах ризикової ситуації

150. Зони цінового ризику та їх роль при визначенні стратегічного напрямку цінової політики

151. Роль ризику при формуванні цінового рішення

152. Економіко-математичні методи, що використовуються при оцінці ризику в ціноутворенні

153. Роль цінового ризику в маркетинговій діяльності підприємства

154. Взаємозв’язок економічного і цінового ризику в підприємницькій діяльності підприємства

155. Оцінка інфляційного очікування

156. Оцінка цінового ризику з урахуванням функцій користності