Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика торговли \ 4545. Курсова робота Загальна характеристика торгівлі, як системи громадського харчування

Курсова робота Загальна характеристика торгівлі, як системи громадського харчування

« Назад

Код роботи: 4545

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка торгівлі

Тема: Загальна характеристика торгівлі, як системи громадського харчування

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЯК СИСТЕМИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

1.1. Характеристика сфери торгівлі

1.2. Суттєвість і соціально-економічне значення громадського харчування

1.3. Типи й особливості організації підприємств громадського харчування

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОСЛУГИ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВАТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

2.1. Характеристика торгового підприємства

2.2. Послуги сфери громадського харчування

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ТОРГІВЛІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

3.1. Статистичний аналіз сфери торгівлі та громадського харчування в Україні

3.2. Зовнішня торгівля України та особливості її розвитку в сучасних умовах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Розвиток і ускладнення міжнародної торгівлі знайшло відображення в еволюції теорій, що пояснюють рушійні сили цього процесу. У сучасних умовах розходження в міжнароднійспеціалізації можна проаналізувати лише на основі сукупності всіх ключовихмоделей міжнародного поділу праці.

Якщо розглядати світову торгівлю в плані тенденцій її розвитку, то в наявності зодного боку - явне посилення міжнародної інтеграції, поступове стирання границьі створення різних міждержавних торговельних блоків, з іншого боку - поглиблення міжнародного поділу праці, градація країн на промислово розвиті івідсталі.

В історичномуплані не можна не відзначити ріст впливу азіатських країн на процеси світовоїторгівлі, цілком ймовірно в новому тисячоріччі цей регіон займе ведучі ролі усвітовому процесі виробництва і реалізації товарів.

Маючи майже48-мільйонне населення, володіючи значними енергетичними  ресурсами, досить висококваліфікованимитрудовими ресурсами при зниженій вартості робочої сили, Україна являє собоювеличезний ринок товарів, послуг і капіталів. Однак ступінь реалізації цього потенціалу в зовнішньоекономічній сфері досить скромна.

В організації регулюваннязовнішньоторговельної політики України активну участь бере не тільки держава,але й великі недержавні установи і організації, створені ними асоціації,об’єднання, комітети, які відповідають об’єктивним потребам участісуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України в міжнародному бізнесі.

Всистему регулювання зовнішньоекономічних зв’язків активно включаютьсяміжнародні економічні організації, найбільше значення з яких мають ГАТТ/СОТ, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Організація економічного співробітництва ірозвитку (ОЕСР), Європейський Союз (ЄС), та інші. За допомогою цих організаційУкраїна здійснює сучасну зовнішньоекономічну політику, активізує свою участь вміжнародному поділі праці.

В умовах ринкової економіки, коли доля приватного сектору значно біьша за державний сектор, громадське харчування має нові шляхи розвитку і вдосконалення.

Ринковий засіб виробництва об'єктивно створює умови для високих темпів технічного прогресу, переважного зростання важкої промисловості, збільшення продуктивності суспільної праці як бази постійного підвищення матеріального і культурного рівня життя народу.

Громадське харчування являє собою особливу специфічну галузь народного господарства. Якщо підприємства харчової промисловості виробляють продукти харчування, але не реалізують їх населенню, а в підприємствах торгівлі організується доставка, зберігання товару і продаж їх, то в підприємствах громадського харчування уособлюються три функції: виробництво обідньої продукції, кулінарійних і кондитерських виробів, реалізація і організація раціонального харчування людей.

Громадське харчування обособлюється і вдосконалюється як галузь господарства в силу виконання нею специфічних функцій, відмінних від прямих функцій харчової промисловості і торгівлі. Громадське харчування є галуззю господарства, безпосередньо зв'язанної з забезпеченням населення предметами першої необхідності.

Саме тому сучасне громадське харчування матеме нові перспективні шляхи розвитку як одна з галузей народно-господарського комплексу.

1. Авдокушин Е. Ф. «Международные экономические отношения». Учебное пособие. / Е. Ф. Авдокушин. - М.: 2007. - 347 с.

2. Бобров А. А. Економіка побутового обслуговування. / А. А. Бобров. – М., 2009. – 265 с.

3. Балаков П. К. «Международные торговые отношения». / П. К. Балаков. – К.: 2004. – 452 с.

4. Беляцкий С. А. «Международная экономичская взаимосвязь и взаимозависимость: проблемы, тенденции». / С. А. Беляцкий // Экономика Украины №9. 2002. – 185 с.

5. Васильєв С. С. Економіка торгівлі. / С. С. Васильєв. – М., 2012. – 382 с.

6. Воронова А. В. «Міжнародна торгівля». / А. В. Воронова. - Київ «Знангня». - 2000. – 426 с.

7. Гоголь Б. І. Економіка. / Б. І. Гоголь. - М., 2011. - 415 с.

8. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки. / В. М. Гриньова — Харків: Вид. дім "ІНЖЕК", 2004. — 756 с.

9. Дахно І. І. «Міжнародна торгівля» 2-ге видання / І. І. Дахно. - Київ. 2010. – 360 с.

10. Жильцов М. С. Економіка, організація і планування невиробничої сфери. / М. С. Жильцов. – М., 2010. – 272 с.

11. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. / Г. Т. Завіновська. - К.: КНЕУ, 2003. - 300 с.

12. Козик Л. А., Даниленко Н. Б. «Міжнародні економічнівідносини». / Л. А. Козик, Н. Б. Даниленко. - Київ «Знання». – 2013. – 346 с.

13. Козменко В. М. «Міжнародні економічні відносини» / В. М. Козменко. – Київ. 2013. – 620 с.

14. Кредісов А. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник: 2-ге вид. / А. І. Кредісов. К. 2002. – 552 с.

15. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. / О. Н. Новицький. - К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

16. Омельянович О. Н. «Состояние и проблемы торговли Украины» / О. Н. Омельянович // Экономика Украины № 7. – 2009. – 240 с.

17. Панкова Л. А. «Світове господарство та міжнародні економічні відносини». / Л. А. Панкова. – Львів. 2012. – 456 с.

18. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. — 2-ге вид., пер. та доп. / С. Ф. Покропивний. — К., 2002. – 270 с.

19. Румянцев А. П., Климко Н. Г. Міжнародна економіка: / А. П. Румянцев, Н. Г. Климко. - К.: Знання прес, 2003. – 447с.

20. Сребник Б. В. Экономика торговли. / Б. В. Сребник – М., 2013. – 310 с.

21. Фридман А. Ф., Байдаков Н. Ф. Экономика и планирование кооперативной торговли. / А. Ф. Фридман, Н. Ф. Байдаков. – М., 2010. – 264 с.

22. Фомичев В. И. Международная торговля: Учебник. / В. И. Фомичев. — М., Инфра - М, 2008. - 257 с.

23. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. / Т. М. Циганкова, Л. П. Петрашко, Т. В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2001. - 488 с.

24. Цалко Ю. С., Холод Б. І. економіка підприємства: Навч. посібник. / Ю. С. Цалко, Б. І. Холод. - Житомир: ЖГП, 2009. - 388 с.

25. Шегда А. В. Економіка підприємства: Навч. посібник / А. В. Шегда. - К.: Знання, 2010. - 431 с.