Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Стратегия предприятия \ 4438. Курсова робота Формування конкурентних стратегій для швейного підприємства Юність

Курсова робота Формування конкурентних стратегій для швейного підприємства Юність

« Назад

Код роботи: 4438

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Стратегія підприємства

Тема: Формування конкурентних стратегій для швейного підприємства Юність

Кількість сторінок: 54

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Розділ Ι. Аналіз ринкової ситуації

1.1. Перспективи ринку та його привабливість

1.1.1. Фактори, що визначають привабливість ринку

1.1.2. Фактори, що визначають проблеми ринку

1.1.3. Стадія життєвого циклу ринку

1.2. Основні характеристики ринку

1.2.1. Динаміка розвитку ринку

1.2.2. Географічна характеристика ринку

1.2.3. Структура ринку

1.2.4. Можливості економії на масштабах виробництва

1.3. Ризики введення бізнесу

1.3.1. Макроекономічні ризики

1.3.2. Мікроекономічні ризики

1.3.3. Політичні ризики

1.3.4. Технічні ризики

1.3.5. Фінансові ризики

Розділ ΙΙ. Аналіз конкурентного середовища

2.1. Стан конкуренції (на базі моделі М. Портера)

2.1.1. Цінова політика

2.1.2. Вплив постачальників та покупців

2.1.3. Загрози появи нових товарів

2.1.4. Засоби конкурентної боротьби

2.1.5. Напруженість конкурентної боротьби

2.2. Аналіз конкурентів

2.2.1. Стратегії конкурентів

2.2.2. Можливі дії конкурентів у майбутньому

2.3. Аналіз конкурентної позиції підприємства

2.4. Побудова матриці конкурентно позиції McKinsey

Розділ ІІІ. Розробка стратегій для підприємства

3.1. Формулювання стратегічних цілей

3.2. Визначення стратегій для досягнення цілей

3.3. Поетапний алгоритм реалізації стратегії

3.4. Бюджетна реалізація стратегії

Список використаних джерел

1. Porter Michael E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1st Free Press ed., New York: Free Press.

2. Мішало Г. О. “Економічна географія з основами виробництва” Навчальний посібник. Економіка України. Сучасний стан, динаміка, тенденції розвитку: інформаційно аналітичний огляд” Інвестиційна компанія, 2003.

3. Офіційний сайт журналу «Кореспондент». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://korrespondent.net.

4. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін.]; За ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона [3-тє вид.] — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 560 с.

5. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

6. Статистичний щорічник України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.oseu.edu.ua.

7. Офіційний сайт Агенства промислових новин. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apn-ua.com.

8. Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://gazeta.dt.ua/http://www.confcontact.com/20111222/1_tulska.php.

9. Міщенко А. П. Стратегічне управління. Навчальний посібник. (Видання друге) Дн-ськ.: Вид-во ДУЕП, 2007, - 332 с.

10. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

11. Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://powerbranding.ru.

12. Оберт Т. Б. Теорія і практика конкуренції: навч. - метод. посіб. для студ. екон. спец. / Т. Б. Оберт. – Саратов: Лотос, 2003. – С. 11-12.

13. Офіційний сайт «Лардо» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.the-soap.ru.

14. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М: Банки и биржи, 1998. —576 с.