Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Стратегия предприятия \ 4437. Курсова робота Формування конкурентних стратегій для ПАТ Київський завод шампанських вин, столичний

Курсова робота Формування конкурентних стратегій для ПАТ Київський завод шампанських вин, столичний

« Назад

Код роботи: 4437

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Стратегія підприємства

Тема: Формування конкурентних стратегій для ПАТ Київський завод шампанських вин, столичний

Кількість сторінок: 65

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Розділ I. Аналіз ринкової ситуації

1.1. Перспективи ринку та його привабливість

1.1.1. Життєвий цикл досліджуваного ринку

1.2. Основні характеристики ринку

1.2.1. Динаміка розвитку ринку

1.2.2. Географічна характеристика ринку

1.2.3. Структура ринку

1.2.4. Можливості економії на масштабах виробництва

1.3. Ризики ведення бізнесу

1.3.1. Макроекономічні ризики

1.3.2. Мікроекономічні ризики

1.3.3. Політичні ризики

1.3.4. Технічні ризики

1.3.5. Фінансові ризики

Розділ II. Аналіз конкурентного середовища

2.1. Стан конкуренції (на базі моделі М. Портера)

2.1.1. Цінова політика

2.1.2. Вплив постачальників та покупців

2.1.3. Загрози появи нових товарів

2.1.4. Засоби конкурентної боротьби

2.1.5. Напруженість конкурентної боротьби

2.2. Аналіз конкурентів

2.3. Аналіз конкурентної позиції підприємства

2.4. Побудова конкурентної позиції на основі матриці McKinsey

Розділ III. Розробка стратегій для підприємства

3.1. Формування стратегічних цілей

3.2. Визначення стратегій для досягнення цілей

3.3. Поетапний алгоритм реалізації стратегії

3.4. Бюджет реалізації стратегії

Список використаної літератури

1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 520 с.

2. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.

3. Воронина О. Самый игристый рынок / О. Воронина // Галерея напитков. - 2009. - №4. - С. 22-29.

4. Дикаленко М. Доигрались / М. Дикаленко, Э. Московчук // Бизнес. - 2009. - №51-52. - С. 62-66.

5. Котлер Ф., Армстронг Г., Сандерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.; Изд. дом “Вильямс”,1998. – 1056 с. (5*).

6. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін.]; За ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона [3-тє вид.] — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 560 с.

7. Мішало Г. О. “Економічна географія з основами виробництва” Навчальний посібник. Економіка України. Сучасний стан, динаміка, тенденції розвитку: інформаційно аналітичний огляд” Інвестиційна компанія, 2003.

8. Міщенко А. П. Стратегічне управління. Навчальний посібник. (Видання друге) Дн-ськ.: Вид-во ДУЕП, 2007. - 332 с.

9. Оберт Т. Б. Теорія і практика конкуренції: навч. - метод. посіб. для студ. екон. спец. / Т. Б. Оберт. – Саратов: Лотос, 2003. – С. 11-12.

10. Тимошенко Н. Виноградусные шахматы / Н. Тимошенко // Акциз.- 2010. - №1-2. - С. 22 – 25.

11. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации / Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М: Банки и биржи, 1998. —576 с

12. Турусин Ю. Д., Ляпина С. Ю., Шаламова Н. Г. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 232 с. – (Серия “Вопрос – ответ”).

13. Україна в цифрах, 2008: Статистичний щорічник /за ред. В.І. Колесник. - К.: Держкомстат України, 2009. - 689 с.

14. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент [Текст]: Учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов. 5-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2002. 445 с. (2).

15. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

16. Porter Michael E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1st Free Press ed., New York: Free Press.

17. Електронний ресурс. – [Режим доступу]: http://gazeta.dt.ua/http://www.confcontact.com/20111222/1_tulska.php.

18. Офіційний сайт Агенства промислових новин. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apn-ua.com.

19. Офіційний сайт журналу «Кореспондент». – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://korrespondent.net.

20. Статистичний щорічник України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.oseu.edu.ua.