Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика \ 4311. Курсова робота Терміни сфери економіки: структурний аспект

Курсова робота Терміни сфери економіки: структурний аспект

« Назад

Код роботи: 4311

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка

Тема: Терміни сфери економіки: структурний аспект

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНІВ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

1.1. Історія становлення економічної термінології

1.2. Розвиток української економічної термінології

РОЗДІЛ ІІ. НОВІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЇЇ АНАЛІЗ

2.1. Аналіз економічної термінології

2.2. Сучасна економічна термінологія: національний та інтернаціональний елементи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Актуальність теми. Сучасні економічні терміни - об’єкт, що привертає увагу й інтерес кожного, починаючи від пересічної особистості, яка щоденно отримує значну кількість інформації економічного змісту, часто з використанням запозичених понять, і закінчуючи фахівцями, професійно пов’язаними з цією термінолексикою. Незважаючи на ряд праць про економічну термінологію, все ще існує чимало проблем, які потребують детального і всебічного висвітлення.

Актуальність теми визначається необхідністю поглибленого вивчення комунікативно-стилістичного функціонування економічних термінів з метою подальшої їх стандартизації й кодифікації. Дослідження саме такого типу є позитивною тенденцією для всієї термінології в цілому, оскільки найменш вивченою залишається саме проблема функціонування економічних термінів у текстах різного типу.

Метою курсової роботи є узагальнення поняття «економічний термін», дослідження шляхів термінотворення та виявлення ступеня впливу запозичень на сучасну українську термінологію, аналіз деяких структурних та семантичних особливостей економічної терміносистеми.

Загальна мета визначає такі завдання:

- проаналізувати визначення поняття «термін»;

- сформулювати власне визначення поняття;

- проаналізувати та узагальнити сучасні мовознавчі тенденції стосовно основних характеристик терміну, його природи, сутності та шляхів творення;

- дослідити суть поняття «економічний термін» та сформулювати власне визначення;

- розробити класифікацію економічної термінології;

- проаналізувати етимологію запозичених економічних термінів та виявити ступінь впливу запозичень на формування української економічної термінології.

Предмет дослідження становить сучасна економічна терміносистема.

Обєктом дослідження курсової роботи є структурні аспекти економічної термінології.

Наукова новизна праці полягає в тому, що в ній на основі значного фактичного матеріалу зроблено спробу всебічного дослідження сучасної української економічної терміносистеми та її комунікативно-стилістичного функціонування в ЗМІ. Основним критерієм нормативної одиниці в газетному тексті вважаємо критерій функціональної доцільності терміну.

Структура курсової роботи складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури.

Система економічних понять, що є об’єктом нашого дослідження, пройшла довгий шлях розвитку, але процес творення понять у ній відзначався певною стихійністю. Такий перебіг подій зумовлювався рядом як лінгвістичних (розвиток мови, міжмовні процеси, зникнення певних понять - і відповідно перехід економічних термінів до розряду історизмів, архаїзмів, поява нових понять - і відповідно неологізмів), так і екстралінгвальних чинників (розвиток економіки, вплив терміносистеми мови тієї країни, з якою співпрацювала Україна – німецької мови на початку ХХ ст. або англійської на його кінець, перехід від однієї системи господарювання до іншої тощо).

Економічна термінологія як система назв економічних явищ і понять, що функціонують в економічних сферах законодавства, ділової документації і економічних наук, становить великий і надзвичайно важливий пласт словника будь-якої національної мови. Увага до термінології та її розбудови на власній мовній основі, ступінь опрацювання та впорядкування, стан і глибина наукового вивчення – це показники рівня розвитку держави, національної свідомості загалом і економічної свідомості зокрема, національної культури в конкретних її проявах (інтелектуальна, мовна, правова, політична). Зміни в терміносистемі і її розвиток зумовлені складною взаємодією зовнішніх та внутрішніх факторів.

Доволі часто екстралінгвальні чинники відіграють пріоритетну роль у процесі номінації спеціальних понять. Проте зовнішні чинники розвитку терміносистеми не діють незалежно від внутрішніх, зумовлених певними системними відношеннями. Позамовні причини можуть сприяти прискоренню відповідних процесів термінної номінації, чи, навпаки, створювати перепони в розбудові системи найменувань спеціальних понять.

Отже, процеси термінної номінації частково залежать також від характеру терміносистеми, її історії, а також від специфіки понятійного апарату окремих галузей. Економіка, терміни якої є предметом нашого аналізу, перебуває, як відомо, на межі між технічними та соціально-гуманітарними науками, що зумовлює певну специфіку побудови її термінології.

Основне розмежування між технічними та соціально-гуманітарними науками насамперед зумовлене характером співвідношення між суб’єктом й об’єктом дослідження. Очевидно, можна стверджувати, що чим менший вплив людини на ту чи іншу галузь науки, тим чіткіший і точніший стає термін, тим більше він буде наближатись до тих ідеальних якостей, яких вимагають від такого найменування.

Економіці притаманні математична точність і чіткість (наявність розрахунків, графіків, рівнянь), з одного боку, проте основним об’єктом економіки є відносини між людьми, а це зумовлює значний вплив людського чинника на понятійний апарат різних галузей економічної науки. У мовному ж плані такий стан справ зумовлює експресію економічного терміну, наявність численних парадигматичних зв’язків (полісемічних, синонімічних, омонімічних тощо), які з огляду на однозначне співвідношення між знаками і спеціальними поняттями, що їх найменуваннями є перші, вважаються в терміносистемі небажаними.

1. Алексєєв Л. Н. Термін як категорія загального мовознавства \\ Російський філологічний вісник. - М., 2011; Т.83, № 1 – 35 с.

2. Артюх В. М. Економічні термінологічні об'єктивні дієслівні словосполучення як об'єкт дослідження (http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Novfil/2009-36/164-167.pdf).

3. Бужинська Ю. О. Особливості функціонування економічної термінології на сучасному етапі: (http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2008_4/files/GN_04_2008_Buzhinska.pdf).

4. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич, І. С. Олійник. – К.: Вища школа, 2012. – 360 с.

5. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М.: Высшая школа, 2010. – 104 с.

6. Дячук Т. М. Українська соціально-економічна термінологія: становлення і кодифікація. Автореф. дис. канд. філол. наук: К, 2009, - 20 с.

7. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ, 2009.

8. Іщенко В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспекти). Автореф. дис. канд. філол. Наук, Полтава, 2012. – 21 с.

9. Козлюк В. О. Історія становлення української економічної термінології (http:// www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Philologia/62350.doc.htm).

10. Кротевич Є. В. Словник лінгвістичних термінів / Є. В. Кротевич, Н. С. Родзевич. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 2007. – 235 с.

11. Мартиняк О. Явище синонімії у термінологічній лексиці / О. Мартиняк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Сер. «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 100–103.

12. Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С.І. Економічний енциклопедичний словник. У 2 т. Львів, "Світ", 2010.

13. Пілецька Н. Економічна термінологія як об'єкт дослідження (http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ukr_term/2008_620/37.pdf).

14. Пілецька Н. Українська термінологія як об’єкт дослідження / Н. Пілецька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Сер. «Проблеми української термінології». – 2008. – № 620. – С. 175–182.

15. Реформатский А. А. Введение в языковедение / [под ред. В. В. Виноградова]. – М.: АспектПресс, 2012. – 536 с.

16. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

17. Соломчак Н. Ф. Сучасна економічна термінологія: національний та інтернаціональний елементи: (http://www.rusnauka.com/6_NiTSB_2010/Economics/41633.doc.htm).

18. Суперанская А. В. Общая терминология: Вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с.

19. Чорновол Г. В. Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г. В. Чорновол. – К., 2011. – 23 с.

20. Чорновол Г. Англізми в сучасній економічній термінології (http://www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine62-11.pdf).