Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Инновационный менеджмент \ 4050. Курсова робота Розроблення системи управління ризиками в інноваційній діяльності

Курсова робота Розроблення системи управління ризиками в інноваційній діяльності

« Назад

Код роботи: 4050

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Інноваційний менеджмент

Тема: Розроблення системи управління ризиками в інноваційній діяльності

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про підприємство та інноваційний проект

Розділ 2. Ідентифікація ризикоутворювальних факторів

Розділ 3. Якісна ідентифікація ризиків

Розділ 4. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між видами ризиків

Розділ 5. Кількісний аналіз виділених ризиків у процесі якісного аналізу

Розділ 6. Обрання та застосування методів реагування на ризики інноваційної діяльності

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Ризик є невід'ємним атрибутом фінансово-господарської діяльності підприємств і потребує значної уваги з боку фінансових менеджерів. Існування певного рівня ризику операцій зовсім не означає, що від них треба відмовитися.

Адже відмова буде рівнозначною втраті очікуваних доходів і прибутків. В усьому потрібна міра і зваженість фінансових рішень.

Звичайно, від можливих втрат у ринковому середовищі ніхто не застрахований. Але це не свідчить про те, що з метою повного уникнення втрат потрібно проводити лише консервативну політику. Важливо не просто боятися ризиків у ринковій діяльності, а вчасно аналізувати причини небажаного розвитку подій, враховувати попередній негативний досвід, постійно коригувати систему оперативних дій з позицій максимізації результату.

Важлива роль у визначенні допустимого рівня ризику, прогнозуванні імовірності настання ризикових подій та своєчасній нейтралізації їх негативних наслідків відводиться ризик-менеджменту.

Ризик-менеджмент - це система заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і включає стратегію і тактику управлінських дій.

Стратегія ризик-менеджменту є сукупністю обраних підприємством управлінських заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети управління ризиком і допомагає сконцентрувати зусилля і ресурси на найоптимальніших варіантах рішення. Після досягнення поставленої мети кожна стратегія перестає використовуватися, оскільки нові пріоритетні завдання діяльності зумовлюють необхідність розробки нової стратегії. Основною стратегічною метою управління ризиком можна визначити як завдання захисту підприємства від несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища, так і завдання оптимізації внутрішнього середовища і т. ін.

На сьогодні управління ризиками в інноваційній діяльності, і взагалі, сам ризик – менеджмент є актуальною темою бізнесу ХХІ ст.

Метою даного курсового проекту є розробка системи управління ризиками в інноваційній діяльності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод».

Об’єктом курсового проекту є ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», який займається виробництвом, розливом та реалізацією горілки, лікеро-горілчаних виробів, оцту та інших алкогольних та безалкогольних виробів.

Основними напрямками діяльності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» є: виробництво дистильованих алкогольних напоїв, роздрібна та оптова торгівля напоями.

Предметом курсового проекту є розробка систем управління ризиками в інноваційній діяльності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод».

До основних завдань, які необхідно розкрити у процесі управління ризиками в інноваційній діяльності належить:

- навести загальну характеристику ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»;

- описати інноваційний проект, який полягає у впровадженні та розробленні нової рецептури настоянки на основі кореня женьшеню;

- описати існуючу стратегію управління ризиками інноваційної діяльності підприємства та визначити її ефективність;

- виявити та охарактеризувати ризикоутворювальні фактори на підприємстві;

- встановлення причинно-наслідкових зв’язків між видами ризиків;

- обрання та застосування методів реагування на ризики інноваційної діяльності.

Найпростішим методом запобігання негативним наслідкам від ризиків є створення па підприємствах спеціальних фондів ризику за рахунок прибутків і використання його в екстремальних для підприємства умовах. Цей метод відомий як самострахування підприємства від негативного впливу непередбаченої ситуації. Воно доцільне у тих випадках, коли вартість майна відносно незначна і є суттєві прибутки від виробничо-господарської діяльності підприємства.

У вітчизняній практиці дедалі частіше застосовують метод зниження ризиків передаванням їх іншим організаціям (страховим фондам), які спеціалізуються на страхуванні майна підприємств.

В умовах об’єктивного існування ризику і пов’язаних з ним фінансових, моральних та інших втрат постає потреба в певному механізмі, який дозволив би найраціональнішим (з погляду поставлених підприємством цілей) способом враховувати ризик, приймаючи й виконуючи господарські рішення. Таким механізмом є управління ризиком.

Управління ризиком – нове для української економіки явище, яке з’явилося при переході економіки до ринкової системи господарювання. В економічній літературі немає єдиного розуміння цієї діяльності. Проте загальним у всіх цих уявленнях є те, що кінцева мета управління ризиком полягає в пошуку можливих шляхів його зниження.

Найважливішим етапом в процесі управління ризиком є його оцінка, так як без знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні рішення. При прийнятті управлінського рішення в будь-якій сфері діяльності перед керівником стоїть завдання вибору тільки одного, яке б відповідало його вимогам. Якість рішення визначає весь хід процесу управління, кінцеві результати роботи підприємства. Це покладає на керівників та апарат управління велику відповідальність за рішення, що приймається, вимагає від них високих професійних знань і умінь у вирішенні господарських і соціальних питань з урахуванням інтересів суспільства і підприємства, а також особистості кожного працівника.

Рішення належать до творчих операцій у технології управлінських робіт. Тягар відповідальності вимагає продуманого підходу до прийняття рішення, необхідності аналізу всіх можливих альтернатив та їх наслідків.

В сучасних умовах підприємству, як правило, доводиться приймати рішення в ситуації невизначеності, так як неможливо передбачити завчасно яке рішення приймуть інші господарюючі суб’єкти. Особливість функціонування українських виробників полягає в тому, що вони знаходяться під впливом загальноекономічних та специфічних факторів ризику, які заважають втіленню намічених планів. Вся сукупність можливих факторів ризику поділяється на дві групи: передбачувані та непередбачувані. Для факторів першої групи не можна точно вказати, який саме фактор із відомих і в який момент проявить себе. Фактори другої групи передбачити неможливо, так як вони є результатом неповноти наших знань про стан зовнішнього середовища або швидкої його зміни. Тому невизначеність при прийнятті управлінського рішення може виникнути навіть при цілком ясному однозначному виборі.

На мою думку, серед причинно-наслідкових зв’язків між ризиками діяльності підприємства ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», саме ризик діяльності персоналу (трудові ризики) істотно впливає на такі види економічних ризиків: інноваційний, технічний, якості. Це означає, що започаткування інноваційної діяльності підприємства безпосередньо визначатиметься якістю трудових ресурсів, компетентністю працівників, наявними знаннями, навичками та уміннями.

Проведена ідентифікація та якісне аналізування ризиків в інноваційній діяльності ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», а саме, розроблення та впровадження у серійне виробництва нової рецептури настоянки на основі кореня женьшеню.

ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" використовує стратегію збереження, яка спрямована на стабілізацію існуючого положення підприємства. Проте при використання цієї стратегії існує небезпека втрати ніші внаслідок зміни потреб. Тому ПрАТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" в подальшому необхідно використати конкурентну стратегію, а саме стратегію лідерства в ніші. Ця стратегія підвищить ринкову частку за наявності місткості ринку. По суті, це є стратегія наступу і вона може бути реалізована через підвищення якості товару, виведення на ринок нових товарів, розширення асортименту, активізацію рекламної діяльності, стимулювання збуту і зниження витрат. Тобто, використати активну рекламну кампанію, можливо, з застосуванням метода експертних оцінок, долучити до реклами зірок, як місцевих так і українських. Також, підвищити якість товару через зміну або часткове використання кращих постачальників.

1. Львівський лікеро-горілчаний завод. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт. – Режим доступу: http://lgz.lviv.net.

2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями від 01.01.2016 р.

3. Закон України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 р. зі змінами і доповненнями №2694-ХІІ від 05.04.2015 р.

4. Харчук В.Ю. Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах машинобудування: [Монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, В.Ю. Харчук. - Львів: Вид-во „РАСТР - 7”, 2011р. - 240 с.

5. Харчук В.Ю. Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту: [Монографія] / Л.Й. Гнилянська, В.Ю. Харчук. - Львів: ЗУКЦ, 2013. – 216 с.

6. Кузьмін О.Є. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навч. - методичн. посібник / Кузьмін О.Є., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 104 с.

7. Внукова М.М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: Проблеми теорії та практики: [монографія] / М.М. Внукова, В.А. Смоляк. – Харківський Національно-економічний університет, 2006. – 325 с.

8. Ілляшенко С.М. Управління екологічними ризиками інновацій: [навчальний посібник] / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ВДТ» Університетська книга», 2004. – 214 с. Ильяшенко С.Н. Инновационные риски и их классификация // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №4(46).– С.93-103.

9. Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах): навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. – Львів: Новий світ-2000, 2011. – 240 с.

10. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: [навч. посіб.] / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 312 с.

ЗАВДАННЯ

1. Загальні відомості про підприємство, інноваційний проект.

2. Виділення причин виникнення ризиків.

3. Якісна ідентифікація ризиків.

4. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між видами ризиків.

5. Кількісне аналізування виділених ризиків.

6. Вибір методів оптимізації ризиків.

 

1.1. Вихідні дані до курсового проекту

Назва підприємства

ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»

Організаційно – правова форма

Приватне акціонерне товариство

Галузь економіки (ринок)

виробництво, розлив та реалізація горілки, лікеро-горілчаних виробів, оцту, інших алкогольних та безалкогольних виробів

Інноваційний продукт

Впровадження та розроблення нової рецептури настоянки на основі кореня женьшеню

Кількість конкурентів

4

2.1. Прибуток та витрати підприємства тис.грн.

Роки

Показники

2014

2015

2016

2017

Прибуток

272179

276748

265898

269125

Витрати

239087

258236

253681

257338

3.1. Прибуток та витрати від інноваційної діяльності тис.грн.

Роки

Показники

2014

2015

2016

2017

Прибуток

64100

78900

71400

67100

Витрати

52300

59200

46600

39900