Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Управління персоналом - 99 питань

« Назад

Код роботи: 3632

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Управління персоналом

Тема: 99 питань

Кількість сторінок: 110

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Розкрийте сутність управління персоналом і наведіть перелік його завдань

2. Наведіть визначення об’єкта і суб’єкта управління персоналом. За яких умов об’єкт є одночасно і суб’єктом управління? Наведіть приклади

3. Розкрийте основні цілі та завдання управління персоналом

4. Наведіть тлумачення ключових термінів навчальної дисципліни: «управління», «персонал», «організація», «управляння персоналом», «суб’єкт управління персоналом»

5. Розкрийте мету, завдання і предмет дисципліни «Управління персоналом». З якими суміжними дисциплінами пов’язана ця наука?

6. Наведіть визначення поняття «персонал організації». За якими ознаками класифікують структуру персоналу підприємств?

7. Які документи нормативно-правової бази управління персоналом розробляє і затверджує кожна організація самостійно?

8. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі: сутність, значення, фактори його формування. За якими показниками, критеріями визначають стан цього клімату?

9. На підставі якої інформації, хто складає план розвитку персоналу на підприємстві? Назвіть основні показники цього плану

10. Стратегія управління персоналом: сутність, значення, взаємозв’язки з генеральною стратегією організації

11. Політика управління персоналом: сутність, значення, зв’язки зі стратегією управління персоналом. Хто формує політику управління персоналом?

12. Розкрийте сутність, значення і методи використання принципу економічної заінтересованості в управлінні персоналом

13. Розкрийте сутність і значення інформації в управлінні персоналом. Яка інформація потрібна для складання річного плану навчання персоналу?

14. Опишіть порядок визначення вимог до претендентів на вакантні посади. Яка інформація використовується для цього? Хто це робить?

15. Наведіть визначення структури персоналу промислового підприємства. Які чинники визначають структуру персоналу?

16. Наведіть визначення об’єкта і суб’єкта управління персоналом. На рівні цеху підприємства які працівники належать до суб’єкта, а які до об’єкта управління персоналом?

17. Назвіть основні методи управління персоналом на підприємстві. У чому полягає участь відділу організації праці та заробітної плати в управлінні персоналом?

18. Яким вимогам має відповідати інформація, використовувана в управлінні персоналом? Яку інформацію і кому надає кадрова служба?

19. Розкрийте основні функції та ролі керівника лінійного управління. Обґрунтуйте, чи можна вважати керівником бригадира виробничої бригади

20. Нормативно-правова база управління персоналом. Назвіть найважливіші документи і завдання, які розв’язуються з використанням кожного документа

21. Сформулюйте комплекс вимог до бажаних якостей претендента на посаду керівника служби персоналу

22. Розкрийте сутність, завдання і напрями (складові) політики управління персоналом. Якими міркуваннями керується адміністрація, формуючи таку політику?

23. Які завдання з управління персоналом на підприємстві вирішуються з урахуванням Кодексу законів про працю?

24. Розкрийте сутність, соціально-економічне значення та основні завдання управління персоналом на підприємстві

25. Розкрийте структуру і призначення Класифікатора професій ДК 003: 2005. Хто на підприємстві зобов’язаний у своїй роботі спиратися на цей документ?

26. Розмежуйте завдання з управління персоналом між лінійними керівниками та службою персоналу

27. Номенклатура справ з кадрового діловодства: що собою являє цей документ, як ним користуються в організаціях?

28. Які завдання з управління персоналом виконують лінійні керівники середнього і нижчого рівнів управління? Наведіть приклади

29. Розкрийте структуру Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Назвіть основних користувачів Довідника на підприємстві

30. Як служба персоналу може сприяти формуванню конкурентоспроможних працівників підприємства? Наведіть приклади

31. Яке значення має документаційне забезпечення руху персоналу? Наведіть приклади документів та їх використання

32. Розкрийте сутність, значення та організацію виробничої (професійної) адаптації новоприйнятих працівників. Хто відповідає за цей напрямок роботи?

33. Яка інформація потрібна для визначення явочної та загальної (спискової) чисельності робітників основного виробництва? Наведіть формули для розрахунку

34. Розкрийте технологію аналізу наявної чисельності та структури персоналу. Для чого потрібен такий аналіз?

35. Наведіть і прокоментуйте схему структури сучасної служби персоналу великого підприємства

36. Розкрийте основні функції та завдання служби персоналу на підприємстві

37. Яку інформацію для управління персоналом продукує відділ організації праці та заробітної плати?

38. Опишіть порядок присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам на підприємстві. Хто бере участь у цьому процесі?

39. Опишіть процедуру визначення потреб підприємства (цеху) в робітниках нормативним методом. Наведіть формули

40. Які завдання з управління персоналом вирішує відділ організації праці та заробітної плати?

41. Які завдання з управління персоналом потребують суттєвого фінансового забезпечення? Наведіть приклади

42. Якими методами визначають планову чисельність допоміжних працівників на підприємстві?

43. Розкрийте сутність і завдання ресурсного забезпечення процесу управління персоналом на підприємстві

44. Розкрийте сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу. Назвіть показники плану професійного навчання працівників

45. Визначте основні завдання відділу розвитку персоналу на підприємстві

46. Поясніть, для чого створюється резерв керівних кадрів. Які критерії використовує адміністрація, підбираючи працівників у резерв?

47. Розкрийте систему планування та організації професійно-кваліфікаційного просування робітників. Хто цими процесами керує?

48. Яке значення мають норми праці в системі управління персоналом? Які норми праці вам відомі?

49. Наведіть перелік основних професійно-кваліфікаційних вимог до керівника сучасної служби персоналу

50. Розкрийте сутність, переваги та недоліки заповнення вакансій із внутрішніх та зовнішніх джерел

51. Наведіть визначення і види руху персоналу в організації. Розкрийте позитивні і негативні аспекти цього явища

52. Опишіть технологію професійного добору працівників на вакантні посади. Хто бере участь у цьому процесі?

53. Розкрийте сутність, значення та основні форми розвитку персоналу на підприємстві. Наведіть приклади

54. Що собою являє особова справа працівника? Хто на підприємстві відповідає за ведення особових справ?

55. Якими засобами регламентується діяльність лінійних керівників?

56. Яке значення для управління персоналом має нормування праці? Які різновиди норм вам відомі?

57. Хто і за якими критеріями оцінює роботу робітників основного виробництва? Для чого це робиться?

58. Наведіть і прокоментуйте основні показники руху персоналу

59. Складіть план бесіди директора з персоналу з претендентом на вакантну посаду начальника відділу організації праці та заробітної плати

60. Первинна професійна підготовка кадрів в Україні: сутність, значення, форми здійснення, недоліки

61. Назвіть форми післядипломного навчання керівників і професіоналів, розкрийте механізм управління цим процесом

62. Розкрийте сутність і значення планування діяльності виробничих підрозділів на підприємстві. Хто виконує цю функцію?

63. Трудова книжка працівника: призначення, зміст, правила ведення та зберігання

64. Розкрийте сутність, значення і напрями професійного розвитку персоналу. Хто цим процесом керує, хто виконує?

65. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг: хто його здійснює, з якою метою?

66. З якою метою використовуються тестові методи випробування претендентів на вакантні посади? Які інші методи профвідбору вам відомі?

67. Розкрийте сутність, значення і завдання регулювання роботи персоналу, наведіть перелік об’єктів, що підлягають регулюванню

68. Розкрийте сутність, значення та основні методи оцінювання керівників функціональних підрозділів

69. Напишіть план бесіди менеджера з персоналу з претендентом на вакантну посаду інженера з охорони праці

70. Розкрийте сутність, значення і механізм дії економічних методів управління персоналом

71. Розкрийте сутність, значення і форми ротації кадрів. Наведіть приклади

72. Розкрийте сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу на підприємстві

73. Розкрийте сутність і практичне значення нормативного методу визначення потреб підприємства у персоналі. Наведіть основні формули

74. Наведіть показники оцінювання обороту, плинності та стабільності персоналу. Яке значення для підприємства має плинність кадрів? Що собою являє абсентеїзм?

75. Розкрийте сутність, значення і засоби регламентування діяльності робітників та керівників

76. У чому полягають основні завдання організації режиму праці та відпочинку упродовж робочої зміни та доби? Які фактори впливають на норму часу на відпочинок упродовж зміни?

77. Наведіть визначення економічної категорії «робочий час». Хто, яким чином регулює і контролює використання робочого часу на підприємстві?

78. Які існують можливості оцінювання ефективності управління персоналом на підприємстві?

79. Для яких категорій персоналу і чому закон установлює меншу (ніж 40г) тривалість робочого часу?

80. Як регулюється режим праці й відпочинку робітників упродовж робочої зміни? Наведіть приклади

81. Розкрийте складові витрат підприємства на персонал. На підставі якої інформації визначають річний фонд оплати праці на підприємстві? Хто за це відповідає?

82. Розкрийте сутність, значення і структуру компенсаційного пакета

83. Розкрийте сутність, значення і взаємозв’язки категорій «мотив», «інтерес», «стимул», «мотивація», «стимулювання»

84. Розкрийте механізм дії економічних методів управління персоналом. Які документи для цього використовуються?

85. Як в Україні регулюються робочий час і тривалість відпусток?

86. Абсентеїзм, його причини, наслідки та методи регулювання

87. Хто, якими методами вивчає ефективність використання робочого часу працівниками підприємства?

88. Які засоби компенсації впливу на працівника несприятливих умов праці можуть використовувати підприємства в Україні?

89. З яких елементів складаються втрати підприємства через надмірну змінюваність персоналу?

90. Які документи використовуються на підприємстві для регулювання діяльності посадових осіб?

91. Назвіть основні види руху персоналу на підприємстві. Кому належить право ухвалювання рішень щодо переміщення працівників?

92. Хто на підприємстві, з якою метою визначає складність робіт і трудових операцій? Що є підставою для визначення складності робіт і операцій?

93. Назвіть основні засоби регламентування діяльності виробничих підрозділів на підприємстві. Хто бере участь у регламентуванні діяльності цих підрозділів?

94. Наведіть перелік складових заробітної плати, які використовуються для диференціації трудових доходів. Якими документами регулюється оплата праці на підприємстві?

95. Розкрийте сутність, значення і завдання процесу оцінювання персоналу на підприємстві. Наведіть перелік критеріїв для оцінювання майстра виробничої дільниці

96. Гнучкі режими праці: сутність, значення і форми використання. Яка від них користь для підприємства?

97. Що необхідно знати майстрові виробничої дільниці про організацію внутрішньозмінного режиму праці й відпочинку робітників? Чим відрізняються норматив часу на відпочинок і відповідна норма?

98. Розкрийте сутність і механізм використання адміністративних методів управління персоналом. Яка роль у цьому належить службі персоналу?

99. Наведіть склад компенсаційного пакета підприємства. Виділіть ті його елементи, які пов’язані з трудовим внеском працівників