Распечатать страницу

Задачі з предмету Економіка підприємства – 33 задачі

« Назад

Код роботи: 352

Вид роботи: Задачі

Предмет: Економіка підприємства

Тема: 33 задачі

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

«Визначення різних видів вартості основних фондів підприємства та розрахунок норм й річної суми амортизаційних відрахувань різними методами»

 

Задача 1 Початкова вартість токарного верстата 750 тис. грн. Строк експлуатації 10 років. Визначити залишкову вартість верстата на кінець 6 року експлуатації.

 

Задача 2 Визначте залишкову вартість ОВФ на 01.01.95 р., якщо вартість ОВФ на 01.01.95 р. - 100 тис. грн.; надійшло ОВФ на 01.01.94 р. на суму 92 тис. грн.; списані ОВФ на 01.03.94 р. на суму 30 тис. грн.; річна норма амортизації - 15,8%.

 

Задача 3 Підприємство придбало виробниче обладнання первісною вартістю 330000 гривен. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством в розмірі 1600000 одиниць продукції. Ліквідаційна вартість обладнання після його експлуатації за попередніми оцінками може скласти 10000 грн., передбачений термін використання складе 4 роки.

 

«Визначення показників ефективності використання основних та оборотних фондів підприємства»

 

Задача 1 Мале підприємство використовує 5 швейних машин, які придбані 3 роки тому за ціною 1200 гри кожна. Нормативний строк служби такого класу обладнання 6 років. Теперішня ціна машини такого класу 1050 грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин.

 

Задача 2 Обчислити коефіцієнт змінності роботи ткацьких верстатів у цеху, якщо 30 із них працює в одну зміну, 80–у дві зміни, 20–у три зміни.

 

Задача 3 В цеху машинобудівного заводу встановлено 100 станків. Кількість днів у році – 260, час роботи одного станка за рік 4000 год.

Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 год. Річний об’єм випуску продукції 280 тис. виробів, виробнича потужність цеху – 310.

Визначити коефіцієнт екстенсивного, інтенсивного і інтегрального завантаження.

 

Задача 4 У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.

 

Задача 5 Річний план реалізації продукції підприємства складає 28 млн. грн. Запланована сума оборотних засобів – 7 млн. грн. Внаслідок переводу цехів на нові технології тривалість одного обороту скоротилась на 10 днів. Визначити плановий і фактичний коефіцієнт оборотності і кількість вивільнених оборотних коштів внаслідок прискорення їх оборотності.

 

«Визначення основних показників технічного рівня та показників виробничої потужності підприємства»

 

Задача 1 Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 40 хв., тривалість зміни 8 год., ре­жим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів/рік, а втрати робочого часу 10%.

Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці Коефіцієнт використання потужності 0,85

 

Задача 2 Структура технологічних процесів за трудомісткістю – при виготовленні жіночих черевиків з верхом зі штучної шкіри, строчечно-клейового метод укріплення (модель 43064608):

Таблиця 3.1

Вид технологічного процесу

Трудомісткість операції, н.-год.

%

норма штучного часу на швейні операції в розрахунку на 100 пар (додаток: Норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевик)

 

45,90

 

46,2

норма штучного часу на пошивочні операції в розрахунку на 100 пар (додаток: Норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевик)

 

44,451

 

4,7

норма штучного часу на розкрій в розрахунку на 100 пар (додаток: Норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевик)

 

4,489

 

4,5

норма штучного часу на штампування в розрахунку на 100 пар (додаток: Норми часу (виробітку) на виготовлення жіночих черевик)

 

4,561

 

 

4,6

 

Загальна тривалість технологічного процесу виготовлення жіночих черевиків з верхом зі штучної шкіри, строчечно-клейового метод укріплення (модель 43064608)

 

99,401

 

100

26800 пар – нова колекція взуття на двохслойному низі Модель «Київ» розроблена для цеху №2 підприємства. Визначити основні показники технічного рівня підприємства.

 

«Визначення показників продуктивності праці та впливу факторів на її рівень»

 

Задача 1. На обробку деталі затрачалось 18 хв. Після пе­регляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зріс виробіток. Тривалість зміни 8 год.

 

Задача 2. Визначити ріст продуктивності праці в умовно-натуральних вимірниках за даними, наведеними в таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Виріб

Кількість виробів

Затрати праці на один виріб, н.-год.

план

факт

А

100

120

20

Б

250

225

15

В

760

820

5

Чисельність працівників не змінюється.

 

Задача 3 У звітному році обсяг випуску продукції становив 22 000 тис. грн./рік, а трудомісткість виробничої програми в цьому році знизилась в порівнянні з базовим на 950 люд.-днів Річний виробіток у базовому році склав 120 тис. грн./чол. за рік Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний ріст, якщо відомо, що в даному році було 238 робочих днів.

 

«Визначення заробітної плати працівників при різних формах і системах оплати праці»

 

Задача 1 На дільниці зайнято дев’ять робітників які працюють в важких та шкідливих умовах праці. Троє з них мають V розряд, двоє –ІV, троє – ІІІ і один І-ший розряд.

Годинна тарифна ставка першого розряду 1,25 грн. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та середню тарифну ставку.

 

Задача 2 Встановити розцінки на виготовлення металовиробу, якщо відомі такі дані (таблиця 6.2)

Таблиця 6.2

Операції

Розряд

Норма часу, хв.

1) ливарна

IV

5

2)токарна

V

2,5

3) шліфувальна

2,0

4) зварювальна

ІІІ

1,7

 

Задача 3 Робітник ІV розряду виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка І-го розряду 1,2 грн. Тарифний коефіцієнт ІV розряду – 1,33, норма виробітку 5 деталей за годину. Визначити відрядний заробіток за місяць.

 

Задача 4 Робітник-верстатник за місяць (170 годин) обробив 2100 деталей. Норма виробітку – 10 деталей за годину. Визначити заробіток робітника при відрядно-прогресивній системі оплати праці, якщо при перевиконанні норми більш ніж на 10 % розцінка збільшується на 50 %. Годинна тарифна ставка робітника Сг = 1,5 грн.

 

«Визначення параметрів потокової лінії»

 

Задача 1 Розрахувати основні параметри складального конвеєра (такт, темп, швидкість руху, довжину лінії) на основі наступних даних: програма на рік 12000 машин, розташування-одностороннє, довжина між двома машинами на конвеєрі –– 1 м., довжина машини, яку збирають на конвеєрі – 3 м, кількість робочих місць – 25. Потокова лінія працює в дві зміни по 8 годин. Витрати часу на ремонт – 4%. В році 254 робочих днів.

 

«Визначення тривалості виробничого циклу прирізних видах руху партій виробів»

 

Задача 1 Кількість деталей в партії 12 шт. Вид руху партії деталей послідовний. Технологічний процес обробки деталей складається з шести операцій (в хв.): t1=4, t2=6; t3=6, t4=2, t5=7, t6=3. Кожна операція виконується на одному верстаті. Визначити, як зміниться тривалість обробки партії деталей якщо послідовний рух замінити послідовно-паралельним.

 

«Оцінка ефективності нововведень»

 

Задача 1 Проектний інститут працює над розробкою технологічного процесу (потокової лінії) по переробці сільськогосподарської сировини. Вартість проектних робіт становить 64 тис. грн., які мають бути освоєні протягом двох років: 44 тис. грн. першого року і 20 тис. грн. – другого.

Виготовлення технічних засобів триватиме рік. Вартість обладнання 70 тис. грн., а монтажу – 24 тис. грн., який також повинен бути виконаний протягом року.

Освоєння проектованого технологічного процесу дасть змогу переробляти щорічно 1000т сировини і виробляти 200 тис. умовних банок консервної продукції по ціні 2,1 грн./банку. Собівартість продукції 1,6 грн./банку.

Супутні капіталовкладення становлять 1 100 грн. щорічно.

Термін експлуатації потокової лінії 4 роки. Обчисліть народно-господарський ефект від розробки і використання нової технології у переробній галузі.

 

Задача 2 Встановіть величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробництво становлять 5250 грн., рентабельність виробництва 42%, ставка податку на прибуток 30%.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 30000 шт. в рік. Ціна виробу 1,7 грн., а собівартість 1,02 грн. Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн. щорічно. Термін експлуатації машини згідно технічної документації 4 роки.

 

«Оцінка економічної ефективності інвестицій»

 

Задача 1 Визначити економічну ефективність капітальних затрат по підприємству, яке будується, якщо відомі наступні дані: плановий річний випуск продукції в оптових цінах підприємства 1850 тис. грн., по собівартість 1790 тис. грн., вартість будівництва згідно кошторису витрат 330 тис. грн.

 

Задача 2 Вибрати більш ефективний варіант здійснення капітальних вкладень.

Таблиця 11.1

Показники

Варіант № 1

Варіант № 2

Річний випуск продукції, тис. грн.

100

200

Собівартості одиниці продукції, грн.

25

10

Капітальні вкладення, млн. грн.

2

4

 

Задача 3 Встановити доцільність інвестицій в будівництво нового заводу за показниками абсолютної ефективності, якщо відомі такі дані (таблиця 11.2)

Таблиця 11.2

Показники

 

Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях, тис шт.

100

Гуртова ціна виробу, грн.

200

Собівартість виробу, грн.

160

Обсяг капітальних вкладень, млн. грн.

14

Вартість виробничих фондів, мли. грн.

12,5

 

Задача 4 Визначити, у який спосіб консервному заводу доцільно збільшити обсяг випуску продукції: шляхом будівництва нового цеху чи реконструкції діючих? Вихідні дані – в таблиці 11.3

Таблиця 11.3

 

Показники

 

Діюче виробництво

Реконструкція

Нове будівництво

Обсяг випуску продукції, тис. умовних банок

100

130

50

Собівартість одиниці продукції, грн.

2,0

1,95

2,05

Питомі капіталовкладення. Грн.

1,5

2,2

2,25

Вартість вивільнених основних фондів, тис грн.

30,0

 

Задача 5 Програма заходів по автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на чотири роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень по фактору часу Eпр =0,1. Вихідні дані – в таблиці 11.4.

Таблиця 11. 4

Показники / Варіанти

Перший

Другий

Капітальні вкладення, в тому числі по роках:

1,6

1 ,6

1–ий

0,4

0,4

2–ий

0,4

0,2

3–ій

0,4

0,3

4–ий

0,4

0,7

 

«Визначення вартісних показників обсягу виробництва та реалізації продукції»

 

Задача 1 Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі виходячи із таких даних:

Ø річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А – 550 шт., Б – 730 шт., В – 600 шт., Г – 400 шт.

Ø гуртова ціна виробів А – 100 грн., Б – 1800 грн., В – 1200 грн., Г – 900 грн.

Ø залишки готової продукції на початок планового року 2530 тис. грн.

Ø вартість річної продукції відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді 1700 тис. грн.

Ø залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис. грн.

 

Задача 2 За березень місяць машинобудівний завод виготовив товарної продукції на 522 тис. грн. Вартість залишку незавершеного виробництва по основній продукції на 1-е березня дорівнювала 155 тис. грн., а на 1-е квітня 172 тис. грн. Вартість залишку спеціального інструменту власного виготовлення на початок місяця 15400 грн., а на кінець місяця 12300 грн. Ливарний цех виготовив для механічного цеху відливок на 120 тис. грн., а кузнечний – на 95 тис. грн. Визначити вартість валової продукції, валового і внутрізаводського оборотів.

 

Задача 3 Основна продукція підприємства запланована в обсязі 520 тис. грн., послуги промислового характеру – 48 тис. грн. Вартість напівфабрикатів складе в періоді, що планується, 50 тис. грн., з них 50 % для власного виробництва. Розмір незавершеного виробництва на кінець періоду збільшиться на 38 тис. грн. Залишки готової продукції на складі на початок періоду – 80 тис. грн., на кінець періоду – 30 тис. грн.

Визначити обсяг реалізованої, валової і чистої продукції підприємства, якщо відомо, що вартість матеріальних затрат складає 55% товарної продукції.

 

«Обчислення собівартості одиниці продукції та її ціни»

 

Задача 1 Визначити повну собівартість виробу, якщо маємо наступні дані: маса заготовки – 120 кг, ціна матеріалу 50 грн. за 1 кг, відходи 25 %, їх вартість реалізації – 5 грн. за 1 кг.

Трудомісткість виготовлення виробу 44,7 год., годинна тарифна ставка (Сг) - 2 грн., додаткова заробітна плата 20 %.

Відрахування на соціальні потреби 32,5 %, витрати на утримання і експлуатацію обладнання – 160 %, загальновиробничі (цехові) витрати – 137 %.

Таблиця 13.2

№ п/п

Назва статті калькуляції

Методика розрахунку

Сума за одиницю продукції, грн.

1

Основні матеріали за відрахування відходів

 

5850

2

Покупні витрати

 

0

3

Основна з/п основних робітників

 

89,4

4

Додаткова з/п основних робітників

%× рядок 05

17,88

5

Відрахування на соціальні потреби (соц. страхування)

%× рядок 05+06

34,87

6

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

%× рядок 05

143,04

7

Загальновиробничі витрати

%× рядок 05

122,48

10

Виробнича собівартість виробу

Сума всіх попередніх рядків

6360,48

 

«Складання зведеного кошторису витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) та розрахунок зниження собівартості продукції під впливом техніко-економічних факторів»

 

Задача 1 Скласти кошторис витрат на виробництво за планом за даними таблиці 14.1.

Таблиця 14.1

№ п/п

Елементи витрат

Звіт за минулий рік, тис. грн.

1

2

3

1

Матеріальні витрати

6200

2

Заробітна плата

3160

3

Відрахування на соц. заходи

940

4

Амортизація основних фондів

1200

5

Інші витрати

540

 

Витрати на виробництво (визначити)

12040

6

Витрати, які не включаються у виробничу с/в продукції

350

7

Зміна залишків витрат майбутніх періодів (тис., грн.)

 

8

Зміна залишків резерву майбутніх платежів

+10

 

С/в валової продукції (визначити)

11700

9

Зміна залишків незавершеного виробництва

+80

 

Виробнича с/в товарної продукції (визначити)

11620

 

Задача 2 В звітному році с/в товарної продукції становила 450 тис. гр. один., що визначило витрати на 1 грн. од. товарної продукції – 0,89 гр. один.

В плановому році витрати на 1 гр. од. товарної продукції повинні становити 0,85 гр. од. обсяг в–ва продукції планується збільшити на 8%.

Визначити с/в товарної продукції планового року.

 

«Визначення величини доходу, прибутку, рентабельності виробництва й окремих виробів, оцінка економічної ефективності виробництва»

Задача 1 Порівняйте рентабельність продукції за 3 квартали на основі наступних даних:

Таблиця15.1

Показник

Одиниці виміру

Квартал року

I

II

III

Кількість випущених виробів

шт.

1500

2000

1800

Ціна одного виробу

грн.

60

60

60

Собівартість одного виробу

грн.

50

52

48