Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Інноваційний менеджмент - 136 питань

« Назад

Код роботи: 3400

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інноваційний менеджмент

Тема: 136 питань

Кількість сторінок: 150

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1300 грн

1. Розкрити зміст термінів "інновація", "інноваційна діяльність"

2. У чому полягає сутність базових і поліпшуючих інновацій?

3. Розкрити поняття технологічного укладу. Охарактеризувати періодизацію технологічних укладів

4. У чому полягає відмінність термінів "новація", "винахід", "відкриття", "нововведення"?

5. Дати визначення маркетингу інновацій

6. Розкрити зміст НДДКР

7. Які існують класифікації інновацій? Наведіть приклади

8. Розкрити сутність і зміст інноваційного менеджменту

9. Що являє собою інноваційний менеджмент як система?

10. Охарактеризувати зовнішнє (макро- і мікро-) і внутрішнє середовище інноваційного менеджменту, їх елементи і порядок взаємодії

11. Охарактеризувати управляючу підсистему інноваційного менеджменту, її елементи

12. У чому полягають маркетинговий, процесний, директивний і поведінковий погляди на інноваційний менеджмент?

13. У чому полягає взаємозв’язок стратегічного і інноваційного менеджменту, які основні етапи і зміст їх взаємної еволюції?

14. Назвати функції стратегічного й інноваційного менеджменту в процесі прийняття інноваційних рішень

15. Як відбувається суспільний розвиток і яка роль інновацій у ньому

16. Розкрити циклічність економічного розвитку. Які вчені внесли найбільший внесок у розвиток теорії циклічності?

17. Охарактеризувати цикли (довгі хвилі кон’юнктури) М. Кондратьєва. Яка їх періодизація?

18. Яка роль інновацій у циклічності економічного розвитку?

19. Які характеристики і рушійні сили циклів М. Кондратьєва, С. Кузнеця, К. Жюгляра, Д. Кітчина?

20. Назвати фази циклів ділової активності

21. У чому полягає сутність концепції технологічних укладів?

22. Які основні фази технологічного укладу?

23. Навести періодизацію та характеристики технологічних укладів (за С. Глазьєвим)

24. Охарактеризувати структуру економіки України за технологічними укладами

25. Які алгоритм і процедури вибору стратегій розвитку суб’єктів господарювання з урахуванням концепції технологічних укладів?

26. Визначити поняття екстенсивного, інтенсивного і інноваційного розвитку. Порівняти їх характеристики

27. Охарактеризувати очікувані соціально-економічні трансформації при переході до інноваційного розвитку, що базується на інформації і знаннях

28. Які принципи функціонування підприємства, що розвивається інноваційним шляхом?

29. Які рівні і функції управління інноваційним розвитком суб’єктів господарювання

30. Навести схему взаємодії рівнів і механізмів управління інноваційним розвитком підприємства

31. Які позитивні риси переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку?

32. Дати визначення інноваційного процесу. Які його різновиди відомі?

33. Порівняти стратегії втягування інновацій ринком і проштовхування на ринок

34. Які головні умови успіху інноваційної діяльності (ринково-орієнтований підхід)?

35. Що таке потенціал інноваційного розвитку та які його підсистеми?

36. У чому полягає сутність циклічності інноваційних процесів?

37. Дати визначення інноваційного циклу. Які його різновиди існують?

38. Назвати етапи інноваційного циклу та охарактеризувати їх

39. Визначити поняття ідеї продуктової інновації. Які існують джерела ідей інновацій?

40. Назвати й охарактеризувати методи генерування і відбору інноваційних ідей

41. Дати визначення поняття задуму (концепції) інновації. Які рівні представлення задуму інноваційного товару?

42. За якими критеріями оцінюють можливість і економічну доцільність розвитку підприємства інноваційним шляхом?

43. Які існують ризики на етапах інноваційного циклу?

44. Які критерії, процедури та алгоритм оцінки ринкової адекватності ідей і задумів інновацій на ранніх етапах інноваційного циклу?

45. У чому полягає сутність ФВА. Які його основні етапи?

46. Які заходи державного стимулювання і регулювання інноваційної діяльності застосовуються у провідних країнах світу?

47. Охарактеризувати систему методів державного регулювання інноваційної діяльності в Україні

48. Дати визначення базовому і програмно-цільовому фінансування інноваційної діяльності в Україні

49. Як відбувається правове регулювання інноваційної діяльності в Україні?

50. Що таке інноваційна інфраструктура, які її елементи і функції?

51. Якими є елементи фінансово-економічного супроводу інноваційної діяльності?

52. Які є органи сертифікації інноваційної продукції та органи захисту прав інтелектуальної власності?

53. Як відбувається інформаційне та консалтингове забезпечення інноваційної діяльності?

54. Як відбуваються експертиза та сприяння просуванню на ринок інноваційних проектів?

55. Що таке технопарки та бізнес інкубатори? Яка їх роль у забезпеченні сприятливого інноваційного клімату?

56. Що таке технополіси, науково-виробничі агломерації і інфопорти? Яка їх роль у забезпеченні сприятливого інноваційного клімату?

57. Розкрити сутність розвиваючого зростання стратегічних можливостей підприємства інноваційним шляхом

58. Навести схему формування ринково-орієнтованої інноваційної стратегії підприємства?

59. Визначити рівні узагальнення та основні завдання інноваційної стратегії підприємства

60. Назвати методичні інструменти, що застосовуються для розроблення інноваційної стратегії на корпоративному, бізнес-рівні, товарному рівні

61. Охарактеризувати сутність виділення центрів фінансової відповідальності як елементу умотивованості менеджерів інноваційних проектів

62. Яким чином відбувається еволюція підходів до управління інноваційною діяльністю підприємств?

63. Охарактеризувати систему заходів і основні етапи розроблення інноваційної стратегії розвитку

64. Якими є основні типи продуктових інноваційних стратегій та їх характеристики?

65. Охарактеризувати методи вибору стратегічних напрямів інноваційного розвитку

66. Розкрити методичні засади оптимізації портфеля бізнес-проектів підприємства-інноватора

67. Які фактори ризику слід ураховувати при оптимізації портфеля бізнес-проектів?

68. Що таке проектне управління інноваційним процесом? Яка схема управління інноваційним проектом?

69. Порівняти паралельну, послідовну і паралельно-послідовну схеми реалізації інноваційних проектів

70. Які критерії застосовують для оцінки та відбору інноваційних проектів? Розкрити підхід до їх розрахунку і аналізу

71. У чому полягає сутність прогнозування ЖЦ інноваційного проекту? Які його основні методи? Виконати їх порівняльний аналіз

72. Які існують ризики, що пов’язані з затримкою робіт на етапах інноваційного циклу?

73. Охарактеризувати підходи до визначення характеру ЖЦ інноваційного проекту

74. Охарактеризувати проектну і продуктову організаційні структури управління інноваційним процесом

75. Охарактеризувати матричну організаційну структуру управління інноваційним процесом

76. Охарактеризувати організаційні форми ризикового інноваційного бізнесу: венчурні підприємства, експлеренти

77. Охарактеризувати організаційні форми ризикового інноваційного бізнесу: пацієнти, віоленти, комутанти

78. Які існують типи підприємств інноваційного бізнесу залежно від рівня ризику їх діяльності і рівня споживчого попиту на їх продукцію?

79. Які існують новітні організаційні форми інноваційного бізнесу? Охарактеризувати їх

80. Що таке команда інноваційного проекту? Які порядок її формування та типи спільної діяльності в команді?

81. Дати визначення управлінських форм та важелів управління при прийнятті рішень у команді інноваційного проекту

82. Які існують підходи до відбору персоналу проектної команди та його мотивації?

83. Який графік роботи проектної команди?

84. Чим відрізняється лідерство і керування в проектній команді? Які основні стилі управління менеджера інноваційного проекту?

85. Як відбувається делегування повноважень менеджером інноваційного проекту?

86. Дати визначення принципу Парето при управлінні завданнями, законів Мерфі при управлінні інноваційним проектом

87. Що таке інноваційна культура і яка її роль у формуванні інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві?

88. Охарактеризувати функції інноваційної культури: трансляційну, селекційну, інноваційну

89. Які принципи формування інноваційної культури?

90. Визначити поняття конфлікту у проектній команді. Які основні типи конфліктів та їх наслідки?

91. Назвати типи трудових цінностей наукових працівників проектних команд

92. Охарактеризувати способи управління конфліктами: міжособистісні, структурні

93. Які основні етапи розроблення та реалізації інноваційного проекту?

94. Як розробляється концепція інноваційного проекту та її етапи?

95. Послідовність етапів розробки технічної документації інноваційного проекту та які його етапи?

96. Охарактеризувати етапи виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції

97. Що таке бізнес-процеси та які їх різновиди? Як відбувається управління бізнес-процесами?

98. Які існують підходи до визначення рівнів забезпечення якості інноваційного процесу?

99. Яке співвідношення об’єктивної та суб’єктивної якості? Охарактеризуйте матрицю Дж. Саймона

100. У яких документах відображаються параметри якості інноваційної продукції?

101. Як відбувається еволюція підходів до управління якістю інноваційних проектів?

102. Які основні механізми та джерела фінансування інноваційної діяльності? Порівняти їх

103. Які існують ризики інноваційних проектів, їх причини, види прояву?

104. Охарактеризувати інноваційні ризики, спричинені дією факторів макросередовища, методи їх аналізу та зниження

105. Охарактеризувати інноваційні ризики, спричинені дією факторів мікросередовища, методи їх аналізу та зниження

106. Які існують суб’єктивні ризики інноваційного процесу, методи їх аналізу та зниження?

107. Які існують внутрішні ризики підприємства-інноватора, методи їх аналізу та зниження?

108. Яку роль інтелектуального капітал відіграє в інформаційній економіці?

109. Які існують підходи до визначення сутності і структури інтелектуального капіталу? Охарактеризувати підсистеми, ресурсну і потенційну складові інтелектуального капіталу

110. Дати визначення поняття об’єктів інтелектуальної власності, охарактеризувати їх. Які особливості вони мають?

111. Охарактеризувати суб’єкти інтелектуальної власності, отримувані ними ефекти від використання об’єктів інтелектуальної власності

112. Як класифікуються об’єкти інтелектуальної власності?

113. Які існують способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності?

114. Охарактеризувати об’єкти промислової власності: винаходи, ноу-хау, промислові зразки, корисні моделі, товарні марки, географічні зазначення, фірмові найменування

115. Охарактеризувати структуру інтелектуального капіталу підприємства: його основні підсистеми та їх елементи

116. Дати визначення людського капіталу як підсистеми інтелектуального капіталу

117. Дати визначення організаційного капіталу як підсистеми інтелектуального капіталу

118. Дати визначення інтерфейсного капіталу як підсистеми інтелектуального капіталу

119. Які існують методичні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу та рекомендації до їх застосування?

120. Охарактеризувати методичний підхід і оціночні показники детальної по елементної оцінки інтелектуального капіталу

121. У чому полягає сутність механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства? Яка його схема?

122. Яка послідовність процедур управління інтелектуальним капіталом підприємства?

123. У чому виявляються економічний, соціальний та екологічний ефекти інноваційної діяльності? Які існують підходи до їх обчислення?

124. У чому полягають науковий (пізнавальний) і науково-технічний ефекти інноваційної діяльності? Які існують підходи до їх обчислення?

125. У чому полягають мультиплікативний та синергічний ефекти інноваційної діяльності? Які існують підходи до їх обчислення?

126. Як відбувається урахування ризику інноваційного проекту шляхом коригування норми дисконту?

127. Як застосовується метод сценаріїв для оцінки ризику інноваційних проектів?

128. Як оцінити ризик інноваційного проекту шляхом співставлення його очікуваних результатів і витрат?

129. У чому полягають аналітичний і експертний методи оцінки ризику інноваційних проектів?

130. Як відбувається оцінка чутливості інноваційного проекту?

131. Як оцінити фінансову стійкість і ризик інноваційного проекту?

132. Як застосовувати дерево рішень для оцінки ризику інноваційного проекту?

133. Які методи теорії ігор застосовуються для вибору раціональних інноваційних рішень в умовах неповної визначеності і ризику?

134. Які існують методи зниження ризику інноваційних проектів?

135. Що таке комплексна оцінка ефективності інноваційного проекту?

136. У чому полягає сутність графоаналітичного методу комплексної оцінки ефективності проектів?