Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Бизнес-планирование (Планирование бизнеса) \ 3096. Курсова робота Створення підприємства, розрахунок обсягу виробництва, річний обсяг праці, собівартості, прибутку та рентабельності

Курсова робота Створення підприємства, розрахунок обсягу виробництва, річний обсяг праці, собівартості, прибутку та рентабельності

« Назад

Код роботи: 3096

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Бізнес-планування

Тема: Створення підприємства, розрахунок обсягу виробництва, річний обсяг праці, собівартості, прибутку та рентабельності

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика бізнес - планування та новоствореного підприємства

Розділ 2. Розрахунок обсягу виробництва та реалізації послуг (річний розмір виручки)

Розділ 3. Розрахунок річного плану по праці

Розлід 4. Розрахунок собівартості, прибутку та рентабельності

Розділ 5. Основні економічні показники діяльності перукарні

Висновки

Список використаної літератури

З метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів та їх витрачанням у процесі господарської діяльності здійснюється планування діяльності державних підприємств.

Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій роботі підприємств, який характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для господарської діяльності.

В цілому, план (від лат. planum – рівне місце, площина) – попередньо визначений порядок, послідовність здійснення певної програми, виконання роботи, проведення заходів тощо.

Поняття „планування діяльності підприємства" має два значення.

Перше значення – економічне, з точки зору загальної теорії підприємства. Друге – контрольно-управлінське, яке визначає планування як одну з функцій керівництва підприємства, спроможність передбачити майбутнє підприємства та використати таке передбачення.

Наведені значення планування тісно пов’язані між собою. Можливість планування, як певний вид діяльності, передбачена функціями підприємства, визначена загальними засадами господарювання. Застосування планування діяльності підприємства створює додаткові важливі переваги під час здійснення господарської діяльності. Зокрема, планування сприяє більш раціональному розподілу ресурсів підприємства, посилює контроль на підприємстві.

Умови ринкової економіки, жорстка конкуренція поступово збільшують значення та актуальність фінансового планування. Зрозуміло, що від належної організації фінансового планування залежить положення компанії на ринку. Взагалі бізнес не може процвітати без розроблених належним чином фінансових планів та без контрою за їх виконанням. В усіх розвинених країнах фінансове планування є одним з важливіших інструментів регулювання діяльності підприємства.

Раціоналізація внутрішньофірмових потоків може бути здійснена лише в результаті фінансового планування та бюджетування. Керівники підприємств повинні прекрасно уявляти собі, хто, скільки і як створює фінансові ресурси, хто, скільки і як їх споживає, наскільки цей процес є передбаченим, наскільки він піддається коригуванню з боку менеджерів компанії, як він сприяє реалізації стратегії компанії.

На жаль, в теперішній час у більшості комерційних організацій відсутнє фінансове планування і керівники приймають рішення з організації фінансово-господарської діяльності не враховуючи відповідні розрахунки на інтуїтивному рівні. Але з часом величина помилок при такому стані речей стає досить вагомою і покладатися лише на інтуїцію та власний досвід стає ризиковано. Значна частина підприємців банкрутує через те, що не мають достатніх знань і навичок господарювання.

Як свідчать дослідження причин банкрутств малих фірм США, 98% невдач у бізнесі пояснюються незадовільним управлінням, 45%-некомпетентність, 20%-низький професіоналізм, 18%-брак управлінського досвіду, 9%-відсутність досвіду роботи на виробництві, 3%-невиконання взятих на себе зобов’язань, 2%-шахрайство, 1%-стихійне лихо і лише 2%-причинами, що не залежать від якості управління фірмою.

Тому комерційна акція (приватизація державного підприємства, створення приватної фірми, залучення інвестицій, перехід на нову технологію, організація випуску нової продукції, тощо) вимагає ретельної і професійно грамотної підготовки до її здійснення. Наскільки ґрунтовно буде підготовлена, організована і проведена така робота, настільки успішно реалізуватиметься підприємницька ідея. Тому потреба в фінансовому плануванні постає перед керівниками досить гостро.

Зрозуміло, що тільки найсучасніші технічні досягнення та використання світового досвіду дозволять перетворити процес фінансового планування та фінансові плани в науково обґрунтований процес та документи, розроблені за всіма правилами індикативного реагування на постійні зміни середовища.

До рішення поставлених завдань слід підходити комплексно з урахуванням покращення системи управління комерційним підприємством, активізації всіх фінансових важелів для більш повного та ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства.

Завдання курсової роботи:

- вивчення матеріалів, що стосуються розвитку та планування новоствореного підприємства;

- збір інформації з обраної теми і об’єкта дослідження;

- розрахувати обсяг виробництва та реалізації послуг, річного плану по праці;

- розрахувати собівартість, прибуток та рентабельність;

- виявлення факторів дляпідвищення ефективності виробництва.

Проаналізувавши використану інформацію, для написання курсової роботи, можна зробити такі висновки:

- Фінансовий план є орієнтиром у фінансовій роботі підприємства, який характеризує обсяг фінансових ресурсів, необхідних для господарської діяльності. З метою контролю за фактичним надходженням грошових коштів та їх витрачанням у процесі господарської діяльності здійснюється планування діяльності державних підприємств.

- Бізнес-план – це ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого запроектованого комерційного заходу. В бізнес-плані розглядаються науково-технічні, технологічні, організаційні, соціальні та інші сторони реалізації підприємницького проекту, але основна увага зосереджується на його фінансово-економічних аспектах.

- Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) – це кінцевий результат виробничої діяльності підприємства. На промисловому підприємстві основну, переважну частину виручки складають кошти від реалізації товарної продукції, тобто готових виробів та іншої продукції, виробленої для поставки замовникам, послуг промислового характеру.

Зробивши розрахунки, було визначено розмір річної виручки з ПДВ (ОР всього) – 1366750 грн., та розмір річної виручки без ПДВ, грн. (ОР без ПДВ) - 1138958,33 грн.

- Коефіцієнт сезонності - величина, яка враховується в торгівлі. Він дозволяє визначити сезонні коливання швидкості продажу того чи іншого товару. Розрахунок та облік коефіцієнта сезонності дозволить оптимізувати роботу торгового підприємства.

- Трудові ресурси - це сукупність працездатного населення, віком від 16 до 59 років. Оскільки населення є основним джерелом трудових ресурсів, то саме економічно-активне населення і визначає процес формування трудових ресурсів, тобто частина населення країни, яка володіє здібностями і можливостями приймати участь в процесі праці у відповідності зі своїми віковими, фізичними даними, знаннями і практичним досвідом, професійною підготовкою.

- Чисельність персоналу - це кількість зайнятих на підприємстві людей. Персонал може характеризуватися рівнем освіти, ступеня кваліфікації, професіоналізмом. Було визначено кількість перукарів та розподіл їх по такими категоріями: перукарі–модельєри – 5 чол., перукарі 1-го класу – 3 чол., перукарі 2-го класу – 2 чол.

- Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.

Виконавши певні розрахунки в курсовій роботі, визначено заробітну плану на проектовній перукарні: Середньомісячна заробітна плата одного перукаря становить 2850,34 грн., річний фонд заробітної плати - 342040,45 грн.

- Собівартість продукції – являє собою грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Це комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати на обладнання, та витрати на спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну плату працівників підприємства. Повна собівартість витрат становить 948605,1 грн.

- Рентабельність продукції — це економічна категорія, що характеризує ефективність реалізації продукції (товарів, робіт чипослуг). Визначається як відношення чистого прибутку від реалізації до собівартості продукції.За розруханками рівень рентабельності - 20%. Це один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва.

1. «Торговая деятельность» Коровкин В. В., Кузнецова Г. В.– М.: «ПРИОР», 2008. – 231 с.

2. «Комерційна діяльність» Криковцева Н. О., Козакова О. Б., Саркісян Л. Г. та ін.: навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 296 с.

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 25 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змін. і доповн.).

4. «Довідникпрацівникамалогопідприємства» Ріквипуску: 2008Автор: ФілінаФ.Н.Жанр: діловакнигаВидавництво: ГроссМедиа, РОСБУХ

5. «Базаров Т.Ю. Управління персоналом» Т.Ю. Базаров, Б.Л. Єрьоміна. - М.: ЮНИТИ, 200

6. «Кадрова служба підприємства».Довідник. Ріквипуску: 2008 Автор: Рогожин М.Ю. Жанр: Довідкова література Видавництво: Гросс Медиа

7. «Управління чисельністю та структурою персоналу» А.П. Виноградська, Ставрополь: ФЕФ. – 2004

8. «Економіка підприємства» Волков О.І. - М.: 2000

9. «Економіка підприємства» Покропивний С. Ф.

10. «Економіка підприємства» Бойчик І. М.

11. «Взаємодія попиту на працю й заробітної плати в ринковій економіці» Мортіков В.

12. «Взаємозв'язок заробітної плати і продуктивності праці» Тарасенко О. Л.

13. «Економіка підприємства» Волков О.І.

14. «Управління персоналом» Базаров Т.Ю.

15. «Фінанси підприємств» Філімоненков О.С.