Распечатать страницу

Реферат Підприємництво в Україні

« Назад

Код роботи: 3092

Вид роботи: Реферат

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Підприємництво в Україні

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Організаційно-правове забезпечення становлення підприємництва

2. Сучасний стан підприємництва в Україні

3. Проблеми становлення та перспективи розвитку підприємництва в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Підприємництво є основою розвитку сучасної економіки України. Одним із важливих стратегічних факторів стійкого економічного розвитку і досягнення нормального рівня життєзабезпечення населення є формування цивілізованого сучасного підприємництва. Проте аналіз стану підприємництва в Україні показує, що воно перебуває на початковому етапі свого розвитку та характеризується високим ступенем неефективності. Тому воно потребує ефективної державної підтримки, яка повинна бути спрямована в першу чергу на створення позитивного економічного та правового клімату. За такої ситуації сьогодні важливо, щоб підприємництво реалізувало свій стратегічний ресурс, стало одним з основних чинників виходу України із економічної кризи та перетворило нашу країну на рівноправного суб'єкта світових ринкових відносин.

Проблеми становлення та розвитку підприємництва в Україні досліджували такі українські науковці, як З. С. Варналій, В. В. Виговська, В. М. Геєць, Т. А. Говорушко, С. Г. Дрига, О. І. Марченко, В. В. Овчаренко, С. Ф. Покропивний та інші. Водночас, в мiру розвитку виробництва i суспiльства, змiни умов його життєдiяльностi й загальної культури, фiлософiя бiзнесу не залишається незмiнною, вона завжди має адаптуватися до сучасних вимог господарювання. Тому дана проблематика залишається вкрай актуальною та потребує подальших наукових досліджень.

Хоча держава проводить політику підтримки підприємництва, однак на даний час умови ведення бізнесу в Україні є не зовсім сприятливими. Це зумовлено великими податками, значною кількістю перевірок, корупцією та іншими чинниками. Саме цій проблематиці в контексті виділення пріоритетних напрямів розвитку підприємництва варто приділити подальшу увагу.

Актуальність дослідження. Об’єктивна потреба в розвитку підприємництва зумовлена його здатністю вирішувати одночасно ряд проблем: забезпечення соціальної стабільності в суспільстві, створення робочих місць, диверсифікований розвиток територій, виробництво конкурентоспроможної продукції, зростання ВВП. Ось чому становлення і розвиток підприємництва являє собою стратегічне завдання реформованої економічної політики.

Метою роботи є дослідження організаційно-правового забезпечення становлення та розвитку підприємництва.

Інформаційною базою дослідження є навчальні підручники та посібники, науково-публіцистична література, монографії, інтернет-ресурси, офіційні публікації та методичні матеріали Державної служби статистики України, міністерств і відомств України та ін.

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що необхідність розвитку підприємництва в широкому масштабі в ринковій економіці зумовлюється, на наш погляд, рядом обставин.

По-перше, теоретично підприємства мають об’єктивні переваги, які за певних передумов і сприятливих умов, що формують середовище їх функціонування, дадуть їм змогу стати повноправними учасниками господарського життя в країні, найважливішим чинником підвищення ефективності економіки, виходу її з кризи. Практика підтверджує цей висновок: підприємництво – елемент економіки, що зростає.

По-друге, воно є: структурним елементом, яке створює конкурентне середовище, умовою створення необхідної для ринку атмосфери конкуренції. Різноманіття форм підприємств, що швидко виникають і зникають, дає змогу миттєво реагувати на будь-які зміни ринкової кон’юнктури.

Аналіз стану та проблем розвитку бізнесу в Україні свідчить про те, що подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може призвести до згортання цього сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Через це і виникає необхідність дієвої державної політики підтримки малого бізнесу. Сьогодні провідну роль у створенні ефективного недержавного сектора відіграє малий бізнес. Саме малі і середні підприємства, різні комерційні структури, що належать до сфери малого бізнесу, беруть на себе ризик і працюють згідно з новими вимогами.

Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні є необхідною передумовою забезпечення економічної стабільності на внутрішньому ринку товарів та послуг і чинником зняття соціальної напруги в суспільстві. В сучасних умовах господарювання, коли пріоритетом державного управління є наповнення бюджету та мінімізація витрат, бізнес позбавлений можливостей для розвитку та зазнає значних втрат у конкурентному середовищі.

Враховуючи визнані у всьому світі переваги щодо гнучкості, відкритості до нових технологій, соціальної націленості бізнесу, державі слід найскоріше вжити запропоновані законодавчі, фінансові та організаційні заходи для забезпечення сектора, в якому тільки офіційно працює більш ніж 10,2% зайнятого населення та створюється майже п’ята частина валового доходу країни.

Взагалі розвиток підприємництва – важлива економічно-політична проблема, розв'язання якої потребує цілісної системної методології розвитку підприємництва з точки зору як бюджету і податків, так і ставлення держави до бізнесу. Початок дійсного піднесення в розвитку підприємництва в цілому є неминучим, проте воно значною мірою де термінуватиметься реальним піднесенням та пожвавленням розвитку всієї економічної системи України.

1. Ачкасов А.Є. Формування підприємницького середовища в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2014_2(2)__3.pdf

2. Варналій З. Мале підприємництво: Основи теорії і практики / З. Варналій – 2-ге вид., – К.: Знання, КОО, 2008. – 285 с.

3. Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан та перспективи розвитку //Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №1. – С.59–64.

4. Герасимчук В.І. Малий та середній бізнес як сфера зайнятості: методологія, аналіз, проблеми розвитку / В.І. Герасимчук. – К.: УІСД, 2009. – 116 с.

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV зі змінами та доповненнями [Електроний ресурс]. – Режим доступу – http://www.urist24.com/gospodarskiy_kodeks_ykraini.html

6. Греджева Т.В. Економічне обґрунтування стратегії розвитку підприємств малого бізнесу / Т.В. Греджева // Економіка АПК. – 2014. – №5, с.53–60.

7. Діяльність суб’єктів господарювання, 2014. Статистичний збірник [Текст] // Державна служба статистики України. – К., 2015. – 474 с.

8. Дрига С.Г. Теоретичні основи розбудови ефективної системи підприємництва в Україні / С.Г. Дрига // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – №6. – С. 5–14.

9. Закон України «Про підприємництво» № 698-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12

10. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 №2063-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T002063.html

11. Історія економічних учень: [підручник]: у 2-х ч. / [за ред. В. Д. Базилевича]. – К.: Знання – Прес, 2007. – 1-3 вид. – 345 с.

12. Комарницький І.М. Концепція формування управління розвитком підприємництва та напрямки активізації підприємницької діяльності в регіоні // Регіональна економіка. – 2012. – №4. – С. 70–78.

13. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

14. Майсюра О. М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України / О.М. Майсюра / Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 61–63.

15. Максименко І.А. Діяльність суб’єктів національного підприємництва в умовах фінансової кризи / І.А. Максименко // Економіка та держава. – 2014. – №7. – с.18–20.

16. Механізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні/ Я.В. Бережний, О.І. Кілієвич, Д.В. Ляпін, Н.С. Мєдвєдкова [та ін.]. – К.: НІСД, 2013. − 80 с.

17. Офіційна веб-сторінка Державної регуляторної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/

18. Офіційна веб-сторінка Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

19. Офіційна веб-сторінка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/.

20. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь // Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. – Київ. – 2012. – 180 с.

21. Селиванов В.М., Устименко С.В. Систематизація законодавства про підприємництво – важливий напрям удосконалення правового регулювання підприємницьких відносин в Україні // Закон і підприємець. – К., – 2013. – 184 с.