Распечатать страницу

Лекція Оплата праці

« Назад

Код роботи: 304

Вид роботи: Лекція

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Оплата праці

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Зміст зарплати та її функції

2. Тарифна та безтарифна система організації оплати праці

3. Форми і системи зарплати

4. Державна політика в сфері регулювання оплати праці. Мінімальна зарплата

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Бойчик І. М.Економіка підприємства / Ірина Бойчик: навч. посіб.   — Вид. 2-е, доп., перероб. — К. : Атіка, 2007. — 528 c.

2. Гаєвська Л.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. [Гаєвська Л.М., Фурманюк О.В., Паєнтко Т.В.]. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. – 118 с.

3. Гетьман О. О. Економіка підприємства / Гетьман О. О., Шаповал В. М.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2-ге вид. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488с.

Додаткова література

1. Закон України «Про оплату праці» (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

2. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Учебник/ Пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 972 с.

3. Економіка промислового підприємства: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. [Денисенко О. О., Євдокимов Ф. І., Кучер А. Т. та ін.] / Ф.І. Євдокимов (ред.), Т.Б. Надтока (ред.). — Донецьк : Новый мир, 2003. — 357с.