Распечатать страницу

Тести з курсу Податковий менеджмент – 30 тестів

« Назад

Код роботи: 3029

Вид роботи: Тести

Предмет: Податковий менеджмент

Тема: 30 тестів

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Про дату проведення планової перевірки суб'єкт підприємницької діяльності повідомляється:

1) не пізніше, ніж за 5 днів до її початку;

2) по пізніше, ніж за 20 днів до її початку;

3) не пізніше, ніж за 10 днів до її початку.

2. Що можна віднести до стратегічних напрямків податкової політики держави?

1) забезпечення дохідної частини бюджету, достатньої для задоволення державних потреб;

2) розширення кількості податків і обов’язкових платежів для поповнення дохідної частини бюджету;

3) створення оптимальної системи оподаткування, яка б не стримувала розвиток підприємництва;

4) скасування спрощеної системи оподаткування, яка зменшує податкові надходження від суб’єктів підприємництва;

5) надання пільг.

3. Які структури відносяться до органів оперативного управління в податковій сфері?

1) Державна податкова адміністрація України;

2) Міністерство фінансів України;

3) аудиторські, консультативні фірми;

4) податкові інспекції у містах і районах;

5) органи податкової міліції;

6) громадські організації платників податків.

4. Фактичні податкові перевірки:

1) передбачають перевірку з окремих питань дотримання податкового законодавства;

2) передбачають перевірку з питань дотримання встановленого порядку розрахунків зі споживачами готівкою з використанням регістраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах тощо;

3) передбачає перевірку взаємовідносин підприємства, що перевіряється з іншими суб’єктами підприємницької діяльності з питань ведення господарської діяльності, правильності нарахування і сплати податків.

5. Камеральні перевірки - це:

1) перевірки, які проводяться фахівцями галузевих відділів
оподаткування в приміщенні податкового органу щодо
правильності заповнення податкових декларацій;

2) перевірки, які передбачають перегляд первинних документів,
вияв правильності і достовірності організації і ведення бухгалтерського обліку, своєчасності і повноти сплати податків, зборів і обов'язкових платежів та пільг і проводиться по місцю зна­ходження підприємства;

3) перевірки, які проводяться за місяць до ліквідації підприємства, в ході якої оцінюються фонди підприємства.

6. Векторами макроекономічної ефективності податкової політики є:

1) можливість податкової політики збільшити джерела доходів бюджету;

2) можливість податкової політики забезпечити максимальний рівень зайнятості;

3) здатність податкової політики визначати прийнятну податкову базу.

7. За які порушення податкового законодавства винні притягуються до кримінальної відповідальності?

1) противоправні, навмисні або необережні дії або бездіяльність, які призвели до порушення податкового законодавства;

2) навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів у значних розмірах;

3) несвоєчасне погашення податкового зобов’язання у зв’язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахунку;

4) усі відповідні правильні.

8. Розмір пені на суму податкового боргу визначається виходячи із розрахунку:

1) 120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу.

2) 120% річних облікової ставки НБУ на дату погашення податкового боргу.

3) 120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу або на дату його погашення, в залежності від того, яка з величин є більшою.

9. Податковий менеджмент виступає як:

1) Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет.

2) Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет і як інструмент, який оптимізує фінансово-господарську діяльність підприємств.

3) Інструмент управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.

10. Які з наведених характеристик можна віднести до полі­тичних причин ухилення від сплати податків:

1) зниження платоспроможності населення;

2) лобіювання інтересів окремих груп платників податків;

3) складність, суперечність, нестабільність податкового законо­давства.

11. Штрафні санкції – це:

1) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;

2) плата за противоправну, навмисну або необережну дію або бездіяльність, що призвела до порушення податкового законодавства;

3) плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання, яка стягується з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування.

12. Рівень оподаткування методом послідовного зменшення доданої вартості визначається за формулою:

1) Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) (1+Пф)] / (1-Ун);

2) Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) (1-Пф)] / (1-Ун);

3) Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) / (1+Пф)] / (1-Ун).

де ПД – середня величина ставки ПДВ;

Пп – середня величина ставки прибуткового податку;

Пф – середня величина ставки зборів на обов’язкове пенсійне і соціальне страхування;
Ін – питома вага непрямих податків у загальних податкових надходженнях.

13. Метод "Прогнозування тенденцій" базується на припущенні:

1) процентна різниця у виконанні плану між кожним наступним
і попереднім частковим показником помножена на базове значення узагальнюючого показника дорівнює впливові даного часткового показника на узагальнюючий;

2) що рівень росту у майбутньому році буде таким же, як і в попередні роки;

3) що перемінні, які впливають на ситуацію, це піддаються логіці простих аналітичних рішень.

14. До моральних причин, що сприяють правопорушенням у сфері оподаткування, не відносять:

1) не сприйняття платниками податків законодавства у сфері оподаткування;

2) могутній власницький інстинкт, який особливо інтенсивно виявляється на рівні особистості;

3) недостатня захищеність працівників контролюючих органів при виконанні ними службових обов'язків.

15. Які методи не відносяться до групи багатомірних методів
статистичного аналізу:

1) теорія ігор;

2) метод ланцюгових підстановок;

3) метод експертних оцінок.

16. Основним завданням податкового планування і прогнозування є:

1) пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

2) необхідність економічно обґрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи із розробленої і прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини;

3) зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків.

17. Що досліджують методи елімінування:

1) щільність зв'язку між факторним та результативним показником;

2) кількісний вплив факторного показника на результативний;
3) числові характеристики та якісні властивості об'єкта, зводячи завдання до вивчення більш простих і більш зручних величин.

18. Складовими державного податкового менеджменту є:

1) аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

2) податкове планування і прогнозування, податкове регулювання,
податковий контроль;

3) Інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс, звітність.

19. Менеджмент – це:

1) Інтеграційний процес формування організацій і управління ними шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених результатів.

2) Визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового чи звітного періоду.

3) Спосіб групування цифрових показників, що характеризують певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів) через зіставлення або протиставлення окремих його сторін.

20. Рівень оподаткування юридичних і фізичних осіб визначається за формулою:

1) g / t;

2) t / g;

3) g * t.

де g – середньозважене навантаження основних податків, що формують доходи бюджету;

t – частка податків, що формують дохідну частину бюджету у ВВП.

21. Регресійний аналіз вивчає:

1) вплив окремих факторів на результати експерименту;

2) залежність середнього значення якої-небудь величини від деякої іншої величини чи від декількох величин;

3) щільність зв'язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності.

22. Завдання державного податкового менеджменту:

1) облік, аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності;

2) аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;

3) прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу на основі прогнозних розрахунків росту доходності підприємств, галузей, всієї економіки з використанням закордонного досвіду.

23. Інтерполяція - це:

1) заміна одних математичних величин іншими, в тому чи іншому
змісті близьких до вихідної;

2) знаходження приблизного чи точного значення якоїсь величини
по вже відомих окремих значеннях цієї ж чи іншої, зв'язаної з нею, величини;

3) інше.

24. Яка риса (риси) характерна для ухилення від податків?

1) Необ’ява повної суми доходу, що підлягає оподаткуванню.

2) Несплата податковим органам податків на зарплату.

3) Використання спільної власності на паритетних засадах у відношенні доходів, які можуть бути переданими особі, що користується звільненням від податків.

25. Яка сума вважається податковим боргом:

1) Сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

2) Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

3) Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк, а також штрафні санкції і пеня (за її наявності), нараховані на суму такого податкового зобов`язання.

26. Який з нижчезазначених пунктів відноситься до прав платників податків і зборів:

1) Подання податковим органам документів, що підтверджують права на пільги щодо оподаткування.

2) Подання до державних податкових органів декларацій, звітів, розрахунків.

3) Оскарження у встановленому законом порядку рішень державних податкових органів.

27. Які види відповідальності застосовуються до платника податків за порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання?

1) пеня;

2) при затримці до 30 календарних днів – 10% такої суми, більш 30 днів – 20% суми;

3) адміністративний штраф;

4) усі відповіді вірні.

28. Яка риса (риси) характерна для уникнення від податків?

1) Неповідомлення контролюючих органів про джерело доходу, що підлягає оподаткуванню.

2) Дохід може бути перетвореним у капітал шляхом використання механізму виплати дивідендів.

3) Оплата товарів проведена у формі безвідсоткових позик.

29. Яка з доктрин оподаткування припускає, що базою оподаткування може бути або дохід, або споживання?

1) Зривання корпоративної маски.

2) Хейг-Саймонс.

3) Економічної сутності.

30. Джерелом сплати адміністративного штрафу є:

1) прибуток підприємства;

2) власні кошти особи, що оштрафована;

3) штраф відносять на собівартість продукції;

4) вірної відповіді немає.