Распечатать страницу

Лекція Оборотні фонди

« Назад

Код роботи: 300

Вид роботи: Лекція

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Оборотні фонди

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Склад і структура оборотних фондів

2. Загальна характеристика обігових коштів

3. Нормування обігових коштів

4. Ефективність використання обігових коштів

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Бойчик І. М. Економіка підприємства / Ірина Бойчик: навч. посіб.  — Вид. 2-е, доп., перероб. — К. : Атіка, 2007. — 528c.

2. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К. : А.С.К., 2004. — 400с. — (Університетська бібліотека).

3. Гаєвська Л.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. [Гаєвська Л.М., Фурманюк О.В., Паєнтко Т.В.]. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. – 118 с.

4. Гетьман О. О. Економіка підприємства / Гетьман О. О., Шаповал В. М.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 2-ге вид. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 488с.

5. Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

Додаткова література

1. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. - 528 с.

2. Податковий кодекс України (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

3. Круш П. В. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства / Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І., Гулевич В. О.: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328с.

4. Манів З. О. Економіка підприємства: Навч. посібник. [Манів З. О., Луцький І. М.] — К. : Знання, 2004. — 580с. : рис., табл. — (Серія "Вища освіта XXI століття").

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" / Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (зі змінами і доповненнями).  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

6. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. — К.: Каравела, 2004. — 568с.

7. Шем'якіна Н. В. Амортизація основних засобів: проблеми та методи вирішення: монографія / НАН України; Інститут економіки промисловості / Олександр Іванович Амоша (наук.ред.). — Донецьк, 2009. — 98с.