Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика предприятия \ 2841. Курсова робота Економічний аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Курсова робота Економічний аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

« Назад

Код роботи: 2841

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Економічний аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ефективності використання трудових ресурсів

1.1. Сутність та значення показників оцінки ефективності використання трудових ресурсів

1.2. Основні напрями аналізу ефективності використання трудових ресурсів

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1. Загальні відомості про підприємство

2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства

Розділ 3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві

3.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

3.2. Аналіз використання фонду робочого часу

3.3. Аналіз продуктивності праці

3.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Розділ 4. Рекомендації по підвищенню ефективності використання трудових ресурсів

Висновки

Перелік посилань

Актуальність. В умовах ринкових відносин велика роль відводиться аналізу стану і використання трудових ресурсів організації. Це пов'язано з тим, що підприємства набувають самостійність, несуть повну відповідальність за результати своєї виробничо-господарської діяльності перед співвласниками, працівниками, кредиторами і т.д., а показники, що характеризують ефективність використання трудових ресурсів, є інтегральними і відображають діяльність підприємства в цілому.

Аналіз складу і структури кадрів дозволить керівнику отримати необхідну інформацію про персонал (кваліфікаційна, статевовікова, національна структура, питома вага робітників, службовців тощо), за допомогою якої стає можливим розробити оперативний план роботи з кадрами та ефективну кадрову політику.

Усвідомлення необхідності вивчення складу і структури кадрів організації дозволить керівникові у повній мірі використовувати наявний потенціал трудових ресурсів, що в свою чергу повинно позначитися на підвищенні ефективності роботи підприємства в цілому. Основу концепції управління кадрами в даний час складають зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями організації із цього складається проблема роботи.

Мета дослідження − дослідження ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Об'єкт дослідження − Приватне виробниче торгівельно-комерційне підприємство «Поліграфічна акцидентна фірма».

Предметом дослідження є аналіз ефективності використання трудових ресурсів Приватного виробничого торгівельно-комерційного підприємства «Поліграфічна акцидентна фірма».

Концептуальною гіпотезою є припущення, що проблема продуктивності праці торгових працівників не досить вивчена, особливо багато питань з удосконалення продуктивності праці.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути теоретичні основи використання трудових ресурсів.

2. Проаналізувати організаційно-економічну характеристику підприємства.

3. Проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів на  підприємстві.

4. Розробити рекомендації по підвищенню ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.

Джерелами інформації для написання роботи послужили базова навчальна література, фундаментальні теоретичні праці найбільших мислителів у розглянутій області: Баканова М.І., Шеремет А.Д., Петрова В.І., Смірнова Б.М., Савицької Г.В., Любушина Н.П. та ін.

Для перевірки гіпотези ми обрали наступні методи: аналіз, синтез, узагальнення, спостереження, порівняння, вимір.

Для аналізу було обрано Приватне виробниче торгівельно-комерційне підприємство «Поліграфічна акцидентна фірма». Сьогодні без послуг друкарні неможливо уявити успішне ведення будь-якого бізнесу в Дніпропетровську та цілком в Україні. Приватне виробниче торгівельно-комерційне підприємство «Поліграфічна акцидентна фірма», як і інші поліграфії Дніпропетровську, постійно вдосконалюється, розширюючи поліграфічні послуги в різних напрямках.

Базовою інформацією для проведення аналізу служать матеріали підприємства: дані бухгалтерської звітності; дані статистичної звітності; дані оперативного обліку; дані бізнес-планів.

Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, восьми підрозділів, висновків та переліку посилань. Загальний обсяг роботи − 38 сторінок.