Распечатать страницу

Дипломна робота Проект створення готелю для людей-алергіків в м. Одеса

« Назад

Код роботи: 2732

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

Тема: Проект створення готелю для людей-алергіків в м. Одеса

Кількість сторінок: 183

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

Розділ 1. Дослідження проблеми забезпеченості об’єктами готельної інфраструктури людей-алергіків

1.1. Опис проблеми забезпеченості об’єктами готельної інфраструктури людей-алергіків

1.3. Аналіз нормативно-правої бази

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Аналіз зовнішнього середовища реалізації проекту створення готелю для людей-алергіків

2.1. Стисла характеристика території реалізації проекту

2.2. Дослідження тенденцій розвитку туристичного ринку

2.3. Дослідження споживачів

2.4. Дослідження конкурентів

2.5. Аналіз альтернативних способів вирішення проблеми

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Аналіз здійсненності проекту

3.1. Опис продукту проекту

3.2. SWOT аналізу та аналіз ризиків продукту проекту

3.3. Маркетингова стратегія

3.4. Виробничий план

3.4.1. Технологія надання послуги

3.4.2. Розрахунок операційних витрат та прогноз операційних доходів

3.4.3. Розрахунок інвестиційних витрат

3.5. Інвестиційний аналіз

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Планування проектної діяльності

4.1. Планування управління зацікавленими сторонами (учасниками) проекту

4.2. Планування управління змістом проекту

4.3. Планування управління часом проекту

4.4. Планування управління трудовими ресурсами проекту

4.5. Планування управління якістю проекту

4.6. Планування управління ризиками проекту

4.7. Планування управління вартістю проекту

4.8. Планування управління закупівлями і постачанням проекту

Висновки до розділу 4

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

Актуальність теми. Алергія – це підвищена чутливість організму до якого-небудь алергену — речовини, що викликає алергію. Проблема забезпеченості готельною інфраструктурою людей-алергіків на даний момент часу є проблемою яку необхідно вирішувати.

Дослідження сучасного стану галузі готельного забезпечення людей-алергіків є особливо актуальним для сьогодення. Для забезпечення комфортних умов проживання людей-алергіків, необхідне створення певної інфраструктури. В нашій країні досвід впровадження даних комплексів відсутній.

За результатами кабінетних досліджень та моніторингу ринку ми дійшли висновку, що створюються по Україні лише номери для алергіків, що не може бути достатньою умовою для ефективного проживання зазначеної категорії через те, що все приміщення а не лише виокремленний номер повинно бути специфічним образом обладнано.

В Україні розроблені певні вимоги по обладнанню номерів для алергіків, що впроваджуються ААУ(Асоціація Алергіків України) – це асоціація, метою діяльності якої є сприяння розвитку алергології, алергічних служб та місць розміщення для алергіків

Досягнення мети дослідження зумовило вирішення наступних завдань:

- забезпеченість об’єктами готельної інфраструктури людей-алергіків;

- міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення проблеми;

- провести аналіз альтернативних реалізації проекту;

- провести обґрунтування ефективності проекту;

- провести SWOT-аналіз проекту;

- виявити та проаналізувати основні фактори, що найбільшою мірою впливають на реалізацію продукту проекту:

- розробити маркетингові заходи та дослідження.

Предметом дослідження є проект створення готелю для людей-алергіків.

Методи дослідження. До використаних методів дослідження можна віднести такі як, системний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, кабінетні та польові дослідження, маркетингові інструменти та методи, та методи та засоби проектного менеджменту, методи аналізу, порівняльний аналіз.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 171 сторінок, з них основного тексту 167 сторінки. Положення основного тексту доповнює матеріал у 7 додатках.

У роботі представлено:

– таблиць – 43;

– рисунків – 12;

– формул – 7.

Основні висновки та рекомендації даної роботи можна сформулювати наступним чином: готель для людей-алергків містить усі передумови для реалізації проекту. В Україні спостерігається зростання кількості хворих на алергію, отже і ріст попиту на готель для алергіків серед населення, пропонований з боку потенційних клієнтів.

В Україні на сьогоднішній день офіційно відсутні готелі для людей-алергіків. За результатами кабінетних досліджень та моніторингу ринку ми дійшли висновку, що створюються по Україні лише номери для алергіків, що не може бути достатньою умовою для ефективного проживання зазначеної категорії через те, що все приміщення а не лише виокремленний номер повинно бути специфічним образом обладнано.

За результатами досліджень розділу 2 виявили основних конкурентів переваги, виявили та провели опитування своїх сегментів споживачів.

Також, під час дослідження альтернатив було доведено, що найкращим місцерозташування для готелю буде Приморський район.

За результатами SWOT- аналізу проекту, який представлений у частині 3.3., можна стверджувати, що підприємство має багато сильних сторін, та всі вони мають дуже високу інтегральні оцінку, тому є значущими для підприємства. Найважливішою сильною стороною виявилася «Доступна ціна за послуги з урахуванням специфіки проекту». Але є найслабкіша сторона «Відсутність сприятливого іміджу».

Найважливіші показники життєздатності проекту та наслідків інвестицій були розраховані в інвестиційному аналізі проекту (частині 3.5.): початкові інвестиції склали 4 456 770,28 грн.

NPV проекту становитиме 5 485 185,37 грн. через 3 роки; індекс дохідності PI=2,23; IRR=95%, термін окупності – 2 роки 2 місяці. Отже проект є ефективним. Проведення аналізу чутливості дало, що, найбільш впливовими чинниками є вартість витрат на оренду приміщення для готелю та вартість витрат на заробітну плату. Найменш впливовим чинником є витрати на оснащення номерів та комунальні послуги. Таким чином у роботі були доведені актуальність проекту створення готелю для алергіків.

Анотація

Зміст роботи (анотація): Магістерська робота складається з чотирьох розділів. У першій частині, теоретичній, розглянуто проблему забезпеченості об’єктами готельної інфраструктури людей-алергіків. Розглянуто шляхи вирішення проблеми на міжнародному і вітчизняному прикладі.

У другій частині проведено характеристику зовнішнього середовища проекту.

Третя частина складається з опису продукту проекту та учасників проекту, включає розробку SWOT-аналізу, аналізу ризиків проекту, комерційний аналіз, аналіз ефективності проекту.

У четвертій частині, проектній, розроблено предметну область, план виконання та бюджет проекту. Також розглянуто такі питання як забезпечення якості виконання проекту, формування команди проекту, розробка бюджету проекту, розробка системи управління ризиками проекту. У цій частині також визначено WBS- та OBS-структури проекту.

Ключові слова: проект створенняготелю для алергіків, готельна інфраструктура, продукт проекту, предметна область проекту, команда проекту, інвестиційний аналіз, SWOT-аналіз, матриця ризиків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Александрова А.Ю. Международный туризм.: Учебное пособие для вузов. – М: Аспект Пресс, 2001. – 44 с.

2. Асоціація Алергіків України [электронный ресурс] http://www.aalu.org.ua/announces/142--wao

3. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. - К.: ВИРА-Р, "Альтерпрес", 2001. - 208 с.

4. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификацыя. - М.: Вира-Р, "Альтерпрес", 2001. 208 с.

5. Балашова Е. А. Гостиничный бизнес. Как достичь безупречного сервиса. - М.: Вершина, 2005. – 176 с.

6. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. - М: ИНФРА-М, 2001. - 212 с.

7. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: Учебник. - М: ИНФРА-М, 2001. - 212 с.

8. Бгатов А.П., Бойко Т.В., Зубрева М.В. Туристские формальности: Учебное пособие для вузов. - М.: Академия, 2007. – 210 с.

9. Богданов Е.И. Планирование на предприятии туризма – СПб.: Бизнес пресса, 2003. – 74 с.

10. Бойко М., Гапкало Л. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України.- //Регіональна економіка.-2005.-№1.-С.222-229.

11. Браймер К. Основы управления предприятиями и организациями индустрии гостеприимства// Alma mater: Вестник высшей школы. - 2005. - №6.

12. В Альпах открылся отель для аллергиков [электронный ресурс] http://realty.newsru.com/article/25dec2012/non_allergy

13. В Италии появился отель для аллергиков [электронный ресурс] http://www.pravda.ru/news/interesting_news/26-12-2012/1140271-hotel-0/

14. В.В.Окрепилов. Управление качеством: Учебник для ВУЗов. / М:, - Экономика

15. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. - М.: Гардарика, 2002

16. Вісник Центру комерційного права. — 2005. — № 20. — С. 8

17. Гальперина Т. И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации. - М.: РИБ «Турист», 2004.- 54 с.

18. Голова О.Б. Менеджмент туризма: практический курс. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 122 с.

19. Гостиницы г. Одесса [электронный ресурс] http://www.odessa.ua/hotels/

20. Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т. II: Пер. с нем. - СПб.: Издательский жилье "Бизнес-пресса", 2004. - 288 с.

21. Долматов Г.М. Международный туристический бизнес: история, реальность и перспективы. Ростов-на-Дону, 2004. – 114 с.

22. Елисеева Т.И. Организация и менеджмант гостиничного хозяйства/ Т.И. Елисеева. - М.: "Экономика", 2000. – 145 с.

23. Жукова М. А. Индустрия туризма: менеджмент организации. - М.: Финансы и статистика, 2004. – 200 с.

24. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. для вузов. - М.: Академия, 2003.- 224 с.

25. Закон України “Про підприємництво”від 2004р. №755, режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

26. Закон України «Про всеукраїнський перепис населення» від 200 р. № 22 - режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

27. Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу вУкраїні. – Л., 2002. – 110 c.

28. Кифяк В.Ф. Организация туристической деятельности в Украине. - М.: Книги - XXI, 2003. - 300 с.

29. Клиническая иммунология. Учебник для студентов медицинских ВУЗов. / Под ред. А. В. Караулова - М., Медицинское информационное агентство., 1999. – 155 c

30. Косолапов А.Б., Елисеева Т.И. практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2007. – 123 с.

31. Лапыгин Ю.Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. –М.: Омега-Л, 2007. – 65 с.

32. Менеджмент в сфере услуг.: Учебник для вузов / Под ред. В.Ф. Уколова. – М.: Луч, 1995. – 190 с.

33. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации. - СПб.: Питер, 2002. – 26 с.

34. Наказ Мінфіна України “Про примітки до річної фінансової звітності” від 29.11.2000 р. № 307 / Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад. Ковторева Я. – 9-е вид., перероб. і доп.– Х.: Фактор, 2003.–с. 5-18.

35. Остапчук. - "Комментарии к Закону Украины о проведении всенародного переписи в Украине." - Ст.Укр 2005г. – 182 c.

36. Остапчук. - "Комментарии к Закону Украины о проведении всенародного переписи в Украине." - Ст.Укр 2001 г. - № 1.

37. Отели для аллергиков [электронный ресурс] http://www.proturismo.ru/index.php/2011/07/18/allergy_hotel/

38. Открытие отеля в Италии: [www. prohotel.ru] - режим доступу: http://prohotel.ru/news-204721/0/

39. Панкова Л.В. Особенности стратегического планирования на предприятии гостиничного хозяйства/ Л.В. Панкова. - СПб.: "Питер", 2001.

40. Підприємницьке право України / За ред. Шишки Р.Б. – Харків: Еспада, 2000. – с.81

41. Підприємницьке право: Навч. посібник / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. – Київ: Істина, 2001. – с.152.

42. Приезжева Е. М. Организация и методы игровой деятельности в туризме: учебно-методическое пособие. – М.:Советский спорт, 2005.- 129 с.

43. Пыцкий В. И., Адрианова Н. В., Артомасова А. В. Аллергические заболевания. М., 1999. – 120 c

44. Сенин В. С., Денисенко А. В. Гостиничный бизнес: классификация гостиниц и других средств размещения: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2006. – 144 с.

45. Союз профессионалов // Гостиничный бизнес. – 2000. - № 1. – 62-63 с.-62, 63

46. Статистика: Учебник /С.С.Герасименко, А.В.Головач, А.М.Ерина и др.. - К.: КНЕУ, 2007. – 25 c

47. Статистический ежегодник Украины за 2000 год"

48. Статистичний щорічник Одеської області за 2008 рік К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 566 с.

49. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Проф., д.э.н. А.Д. Чудновского. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», издательство ЭКМОС, 2000. – 223 с.

50. Туристические сезоны Одессы [электронный ресурс] http://villa-pinia.com/ru/stati/kupalniy-sezon.html

51. Україна туристична: Бесіда за актуальною темою //Українська культура.- 2006.-№3-4.-С.8-10.

52. Управление современной компанией/ Под ред. Б. Мильнера и Ф. Лиса. - М: ИНФРА-М, 2001. – 66 с.

53. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник, 4-е изд. - СПб.: "Питер", 2004. – 7 с.

54. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: Учеб. Пособие. – М.: Кнорус, 2005. – 12 с.

55. Экономическая статистика: Практикум / А.М. Ерина, О.К. Мазуренко, З.О. Кальян - М.: "Экс о", 2002. – 180 c.