Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Проектирование объектов гостинично-ресторанного хозяйства \ 2405. Магістерська робота Проектування закладу готельного господарства у м. Хмельницькому на 30 номерів із рестораном на 56 осіб

Магістерська робота Проектування закладу готельного господарства у м. Хмельницькому на 30 номерів із рестораном на 56 осіб

« Назад

Код роботи: 2405

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

Тема: Проектування закладу готельного господарства у м. Хмельницькому на 30 номерів із рестораном на 56 осіб

Кількість сторінок: 152

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Вступ

Розділ 1. Техніко-економічне обґрунтування проекту

1.1. Маркетингові дослідження ринку послуг готельно-ресторанного господарства

1.1.1. Дослідження ареалу діяльності об’єкта готельно-ресторанного господарства

1.1.2. Аналіз ринку послуг готельно-ресторанного господарства району

1.1.3. Дослідження ринку споживачів в ареалі діяльності об’єкта

1.1.4. Дослідження конкурентів

1.1.5. Визначення ємності ринку та його сегментація

1.1.6. Визначення маркетингової політики

1.2. Визначення концептуальних засад діяльності об’єкта

Розділ 2. Інженерно-технологічний

2.1. Моделювання і структуризація сервісного процесу

2.2. Моделювання виробничого процесу

2.3. Проектування ресторану при готелі

2.4. Виробнича програма ресторану

2.5. Проектування виробничих приміщень ресторану

2.6. Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень

2.7. Проектування приміщень житлової групи

2.8. Проектування основних та допоміжних приміщень фізкультурно-оздоровчого призначення в готелі

2.9. Проектування господарсько-виробничих приміщень в готелі

2.10. Проектування адміністративно-побутових приміщень

2.11. Проектування технічних приміщень

2.12. Визначення загальної площі об’єкту та поверховості будівлі

2.13. Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм в проектованому об’єкті готельно-ресторанного господарства

2.14. Розроблення об’ємно-планувального рішення об’єкту

Розділ 3. Архітектурно-будівельний

3.1.   Розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розташування, необхідної території та умов будівництва)

3.2. Інженерно-будівельні рішення закладу

3.3. Пропозиції щодо дизайну

3.3.1. Зовнішня архітектурна композиція

3.3.2. Інтер’єр приміщень для обслуговування відвідувачів

Розділ 4. Організаційно-економічний

4.1.   Управління підприємством

4.1.1. Визначення та обґрунтування організаційно-правового статусу об’єкта готельно-ресторанного господарства

4.1.2. Побудова органів управління і визначення завдань до кожної структурної одиниці

4.1.3. Розробка пропозицій щодо організування добору, розстановки та розвитку персоналу, оцінювання результативності діяльності

4.1.4. Розробка штатного розкладу закладу ресторанного господарства

4.1.5. План з праці

4.2. Економічна частина

4.2.1. Обґрунтування операційних доходів об’єкта готельно-ресторанного господарства

4.2.2. Планування поточних витрат закладу ресторанного господарства і готелю

4.2.3. Планування операційного прибутку об’єкта готельно-ресторанного господарства

Розділ 5. Розвиток проекту

Висновки та пропозиції

Список викорситаних джерел

Актуальність дослідження пояснюється тим, що готельний бізнес є основною складовою туристичної інфраструктури. Варто зазначити, що сфера готельного бізнесу розвивається досить швидкими темпами і у найближчій перспективі може стати найбільш впливовим сектором у туристичній діяльності.

Готельний бізнес є основною складовою туристичної галузі як за обсягами фінансових ресурсів, так і за кількістю зайнятих працівників у даній сфері. Окрім того, готельний бізнес надає клієнтам такий сервіс, який є ключовим фактором в сфері культурних послуг. Разом з тим, туристичні послуги в даній сфері, відносяться до соціально-культурних послуг. Вони створюються згідно з принципами гостинності, що підвищує їх значення у розвитку сфери туризму а також обумовлює необхідність професійної підготовки відповідних кадрів в сфері готельного сервісу та туристичного бізнесу.

Теоретичні основи та практичні рекомендації щодо розвитку готельних підприємств та проблеми управління готельним господарством досліджено у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів: В. Азара, Р. Браймера, М. Бойко, О. Бондаренко, О. Виноградової, С. Драгунцова, О. Дуровича, Т. Дорошенко, М. Кабушкіна, Н. Кузнєцової, Н. Куценко, К. Ладиченко, Л. Лук’янової, Т. Марущака, С. Мельниченко, Г. Муніна, С. Наливайченко, Л. Нечаюка, М. Новак, Ю. Опанащука, Г. П’ятницької, Х. Роглевої, О. Ремеслової, Н. Свиридової, Т. Ткаченко, Д. Уокера, С. Цьохли, О. Чудновського, I. Яковенко та ін.

На основі вивчення наукових розробок провідних учених із дослідженої проблематики зроблено висновок про те, що основна увага в них приділяється визначенню сутності готельного продукту, особливостям його формування на вітчизняному ринку та способам і шляхам його реалізації з урахуванням потреб і запитів споживачів.

Необхідно наголосити, що готельний бізнес впливає на загальний розвиток туристичної індустрії, а також на створення туристичних послуг, транспорт, будівництво, торгівлю і т.д. Отже створення ефективного готельно-ресторанного комплексу є досить привабливим та відіграє пріоритетне значення у розвитку сфери туризму.

Також варто пам’ятати, що при проектуванні готельного комплексу особливу увагу необхідно приділити сервісу обслуговування туристів, високий рівень комфорту проживання, а також наявність великого вибору додаткових послуг (інформаційних, побутових, посередницьких і т.д.).

Варто зазначити, що досвіт економічної діяльності готельного бізнесу України свідчить про те, що в країні присутнє повільне підвищення якісних параметрів оцінки продуктивності праці, разом з тим, розвивається мережа готелів високої категорії обслуговування, що надають послуги розміщення згідно вимогам світових стандартів.

У готельному бізнесі України нині є чимало проблем: нерозвиненість готельних мереж, нестача готелів середньої цінової категорії, брак кваліфікованих фахівців, недоліки законодавства і т.д. Однак це поступово долається, компанії розвиваються, переймають досвід у західних партнерів, які, в свою чергу, приходять на український ринок, а рівень надання послуг зростає.

Індустріальний характер готельного бізнесу сприяє ефективності та розвитку національної економіки, оскільки внаслідок збільшення популярності господарства, зростають надходження до державного бюджету; збільшується зайнятість населення; підвищується рівень життя місцевого населення; з’являється новий імпульс до розвитку народних промислів; виникає сприятливий вплив на інші галузі, пов’язаних зі створенням готельно-господарських продуктів, відбувається розвиток соціальної та виробничої інфраструктури.

Все частіше можна зустрітися з думкою фахівців, що готельний бізнес є одним з найпривабливіших і вигідних з точки зору вкладення інвестицій, поряд з бізнесом у сфері Інтернет та IT-технологій.

В цілому, ж готельний бізнес є найважливішим елементом соціальної сфери, що відіграє досить важливу роль у зростання ефективності суспільного виробництва і відповідно, зростання життєвого рівня населення.

Метою дослідження є проектування закладу готельного господарства у м. Хмельницькому на 30 номерів із рестораном на 56 осіб.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1. Обрати місце розташування закладу готельного господарства.

2. Розробити схему планувального рішення, щодо приміщень готелю.

3. Провести розрахунки номерного фонду.

4. Визначити технологічне та допоміжне обладнання.

5. Розрахувати економічну ефективність запропонованого проекту.

Об’єктом дослідження виступає готель ділового призначення 3* у м. Хмельницькому.

Предметом дослідження є процес проектування готельного комплексу.

Серед методів дослідження, що використовувалися у роботі можна виділити метод аналізу і синтезу, економіко-статистичні методи, а також графічний для побудови таблиць та діаграм.

Інформаційною базою дослідження послужили підручники, посібники та періодичні видання з відповідної тематики, а також статистичні дані мережі Інтернет.

Структура роботи.Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається із вступу, трьох розділів, які включають сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел із 100 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи складає 152 сторінки.

1. ДБН 360-92** (зі змінами). Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

2. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація.

3. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування.

4. ДБН В.2.2-11-2002. Підприємства побутового обслуговування. Основні положення.

5. ДБН В.2.2-16-2005. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади.

6. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.

7. ДБН В.2.5-23-2010. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

8. ДБН В.2.2.-9:2009. “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.

9. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки адміністративного та побутового призначення.

10. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки та споруди. Готелі.

11. ДБН В.2.2-25:2009. “Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)”.

12. ДБН В.2.2-11:2002. “Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування. Загальні положення”.

13. ДБН В.2.5-56-2014. Системи протипожежного захисту.

14. ДСТУ 4281-2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація”.

15. ДСТУ Б.А.2-4-7-95 “Система проектної документації для будівництва. Правила використання архітектурно-будівельних робочих креслень”.

16. ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги”.

17. ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

18. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

19. СанПіН 42-123-577-91. Санітарні правила для підприємств громадського харчування, включаючи кондитерські цехи і підприємства, що виробляють м’яке морозиво (СанПіН).

20. ВБН В.2.5-78.11.01-2003. МВС України Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

21. ДСТУ 4268:2003. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.

22. ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів.

23. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація.

24. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.

25. ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень.

26. Абєлєшов В. І. Технічна експлуатація житлових будівель, готелів і туристичних комплексів : навч. посібник / В. І. Абєлєшов. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 261 с.

27. Аветисова А. О. Економіка ресторанного господарства : навч.-метод. посіб. / А. О. Аветисова, Н. С. Палій. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 174 с.

28. Архіпов В. В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Архіпов, В. А. Русавська. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 342с.

29. Архітектура будівель і споруд : навч. посіб. для студ. буд. спец. / З. І. Котеньова. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 171 с.

30. Асмолова І. М. Аналіз і виявлення шляхів удосконалення ресурсного потенціалу приватних готелів / І. М. Асмолова // Зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 27-34.

31. Байлик С.И. Гостиничное хазяйство : учеб. / С. И. Байлик. – 2-е изд. – К. : Дакор, 2009. – 368 с.

32. Бакеренко Н. П. Особливості діяльності підприємств готельної індустрії / Н. П. Бакеренко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – С. 168-175.

33. Банько В. К. Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів : навч. посіб. / В.К. Банько. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Д. : Акор, 2008. – 328с.

34. Барановський В.А. Ресторанний бізнес : навч. посіб. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220 с.

35. Бойко М. Г. Організація готельного господарства : підручник / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – К. : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 494 с.

36. Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов : учеб. пособ. / Г. А. Бондаренко. – 2-е изд., стер. – М. : Новое знание, 2008. – 365 с.

37. Борисова В. О. Продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства України / В. О. Борисова // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 107-112.

38. Брідня Л. Ю. Особливості забезпечення містобудівної цілісності при будівництві та реконструкції готелів /Л. Ю. Брідня // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 55. – С. 36-40.

39. Брідня Л. Ю. Особливості організації закладів харчування у готелях / Л. Ю. Брідня // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С. 369-374.

40. Варипаєв О. М. Готельний та ресторанний бізнес як складова індустрії гостинності / О. М. Варипаєв, Л. М. Варипаєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2009. – Вип. 2. – С. 614-621.

41. Ветров В. М. Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. М. Ветров, Т. І. Юдіна. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 207 с.

42. Влащенко Н. М. Інноваційні технології в готельному господарстві : навч. посіб. / Н. М. Влащенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Друкарня МАДРИД, 2014. – 127 с.

43. Волков Ю. Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов : учебник / Ю. Ф. Волков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 352 с.

44. Гавловська Н. І. Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. –№ 6, Т. 1. – С. 18-23.

45. Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд : підруч. / Г. В. Гетун. – Кн.1. Основи проектування. – К. : Кондор, 2011. – 376 с.

46. Голик Й. М. Фактори формування територій сучасних готельних господарств у планувальній структурі міста / Й. М. Голик // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 37. – С.128-131.

47. Готельно-ресторанний, туристичний та виставковий бізнес: інноваційні напрями розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 жовт. 2011 р., Ялта / МОНМС України, / Ред.: А. А. Мазаракі. – К., 2011. – 358с.

48. Гук Х. Обґрунтування концептуальних характеристик організаційно-економічного механізму державного регулювання в готельно-ресторанному бізнесі / Х. Гук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 1. – С. 193-197.

49. Давидова К. Міні-готель за всіма правилами / К. Давидова // Баланс. –2010. – № 45. – С. 24-26.

50. Данілова О. М. Еко-маркетингові тенденції в розвитку готельного господарства / О. М. Данілова, І. В. Погинайко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія : Географія. – 2012. – Вип. 633-634. – C. 165-168.

51. Дизайн объектов гостинично-ресторанного бизнеса / Л. А. Иванова, И. В. Бондаренко, О. В. Дишкантюк [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2012. – 103 c.

52. Дорогунцова С. І. Управління сучасним готельним комплексом / С. І. Дорогунцова. – К. : “Ліра-К”, 2008. – 520 с.

53. Єфімова О.П. Економіка готелів і ресторанів : навч. посіб. / О. П. Єфімова. – М.: Нове знання, 2006. – 391 с.

54. Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі: підручник / за ред. д.т.н., проф. М. К. Сукача. – К.: Видавництво Ліра-К, 2016.– 768 с.

55. Іщенко, Т. І. Перспективи використання геліоустановок в готельному господарстві / Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, С. І. Мирончук // Наукові праці НУХТ. – 2012. – Вип. 44. – С. 28-31.

56. Карасьова О. М. Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів : автореф. дис... канд. архіт. : 18.00.02 / О. М. Карасьова; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – К., 2009. – 20 c.

57. Кізима В. Л. Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу / В. Л. Кізима // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – С. 238-243.

58. Ковешніков В. С. Організація готельно-ресторанної справи : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, М. П. Мальська, Х . Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2015. –752 с.

59. Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учеб. пособ. / А.Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. – М. : КноРус, 2007. – 200 с.

60. Красовський Є. В. Аспекти енергозбереження у проектах готелів / Є. В. Красовський // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2015. – № 1. – С. 173-179.

61. Круль Г. Я. Основи готельної справи : навч. посіб. / Г. Я. Круль. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.

62. Курінна А. І. Архітектурно-планувальні характеристики екстер’єрів і інтер’єрів в дизайнерському проектуванні готелів / А. І. Курінна // Вісн. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв: Мистецтвознавство. Архитектура: зб. наук. праць. – Харків, 2012. – № 1. – С. 39-42.

63. Кусков А. С. Гостиничное дело : учеб . пособ. / А. С. Кусков. – М.: Дашков и К, 2009. – 328 с.

64. Лисенька Ю. В. Дослідження системи класифікації готелів / Ю. В. Лисенька // Містобудування та терит. планування. – 2006. – Вип. 23. – С. 129-137.

65. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд: навч. посіб. / С. М. Лінда. – Л. : Вид.-во НУ “Львівська політехніка”, 2010. – 608 с.

66. Лук’янов В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування : навч. посіб. / В. О. Лук’янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Кондор, 2012. – 344 c.

67. Ляпина И. Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов : учеб. / И. Ю. Ляпина, Т. Л. Игнатьева. – М. : Изд. центр “Академия”, 2004. – 256 с.

68. Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – К. : Центр учбової літ., 2009. – 470 с.

69. Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підруч. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – К. : Знання, 2011. – 367 с.

70. Мельниченко С. В. Менеджмент підприємства туристичної індустрії : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. В. Мельниченко, Н. І. Ведмідь. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 218 с.

71. Мендела І.Я. Планування інноваційних стратегій підприємствами готельного бізнесу / І. Я. Мендела // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2013. – Вип. 9. – С. 122-129.

72. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Г.Б. Мунін [та ін.] ; заг. ред. М. М. Поплавського, О. О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. – 460 c.

73. Менеджмент готелю : навч. посіб. / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. Г. Драпушко, В. В. Гарагонич. – Запоріжжя : Кондор, 2011. – 443 с.

74. Миколюк О.А. Формування системи управління якістю підприємств готельного бізнесу / О. А. Миколюк, Н. В. Прилепа //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – № 2, Т. 2. – С. 309-312.

75. Мунін Г. Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, О. С. Кривоносов. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ун-т “Україна”, 2012. – 335 c.

76. Мунін Г.Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г. Б. Мунін, А.О. Змійов та ін. – К. : Вид-во “Ліра-К”, 2007. – 320 с.

77. Мунін Г. Б. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. посіб. / Г. Б. Мунін та ін. – К. : Кондор, 2008. – 370 c.

78. Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. –3-тє вид. – К.: ЦУЛ, 2009. – 344 с.

79. Організація готельного господарства : навч. посіб. / О. М. Головко, Н.С. Кампов [та ін.] ; за ред. О.М. Головко. – К.: Кондор, 2011. – 410 с.

80. Основы индустрии гостеприимства : учеб. пособ. / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина. – М. : Дашков и К, 2011. – 248 с.

81. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / Є. В. Панкова. – К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с.

82. Паук О. Є. Інноваційні напрями розвитку готельного господарства України : екологізація засобів розміщення / О. Є. Паук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 29-32.

83. Петрук Т. Підвищення конкурентоспроможності в готельному бізнесі : мотиваційні програми / Т. Петрук // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – № 12. –С. 36-39.

84. Писаревський І. М. Матеріально-технічна база готелів: підручник / І. М. Писаревський, А. А. Рябєв. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 286 с.

85. Проектування готелів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, С. В. Шаповал [та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. університет. – К., 2012. – 339 c.

86. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. – К.: ЦУЛ, 2009. – 320 с.

87. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : підруч. / Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2009. – 408 с.

88. Рясних Є.Г. Особливості застосування інструментів фінансового менеджменту в готельному бізнесі / Є.Г. Рясних, О.В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 3, Т. 2. – С. 19-22.

89. Семенов В.Ф. Поняття i зміст організаційно-економічного забезпечення функціонування готельних підприємств малої місткості / В. Ф. Семенов, С. С. Галасюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 202-212.

90. Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах : підруч. для вищ. навч. закл. / Т. Г. Сокол. – К. : Альтерпрес, 2009. – 447 с.

91. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2015 рік / ред. Л. О. Хамська, відп. за вип. Л. М. Пастухова, Л.Б. Прилуцька, А. В. Грабовський; Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б. в.], 2016. – 425 с.

92. Сучасний стан та проблеми розвитку інфраструктури ділового туризму в Україні // Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. – 2007. – Вип. 34. – С. 184-187.

93. Технологія готельної справи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Журавльова [та ін.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 122 с.

94. Топольник В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві : навч. посіб. / В. Г. Топольник. – Л.: Магнолія, 2014. – 328 с.

95. Управління сучасним готельним комплексом : навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.] ; за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Ліра-К, 2007. – 520 с.

96. Чорненька Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2008. – 392 с.

97. Шепелєва С. В. Організація готельного господарства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. В. Шепелєва. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 496 с.

98. Юрченко О. Інновації в готельному бізнесі на сучасному етапі / О. Юрченко // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 292-301.

99. https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницький – Інформативна веб-сторінка про Хмельницький

100. www.ukrstat.gov.ua – Веб-сайт Державного комітету статистики України.