Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Экономика международной инвестиционно-инновац., туристической и медиа-коммуникационной деятельности \ 2225. Курсова робота Економічне обґрунтування міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності - Варіант № 6

Курсова робота Економічне обґрунтування міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності - Варіант № 6

« Назад

Код роботи: 2225

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності

Тема: Економічне обґрунтування міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності - Варіант № 6

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Дослідження кон’юнктури міжнародного ринку товару

1.1. Динаміка обсягів виробництва та товарообігу

1.2. Динаміка цін

1.3. Визначення потенціалу та ємності ринку

1.4. Дослідження рівня ризику

1.5. Прогнозна оцінка ринкової кон’юнктури

1.6. Висновки щодо ймовірних обсягів закупівлі товару на досліджуваних ринках

Розділ 2. Обгрунтування інноваційного проекту

Розділ 3. Планування обсягу поставки та формування ціни товару

Розділ 4. Розрахунок економічної ефективності міжнародної діяльності

Висновок

Список використаних джерел

Додаток

Міжнародна інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій суб'єктів із вкладання інвестицій за кордон та іноземних інвестицій. Вона перерозподіляє у просторі та часі ресурси між окремими суб'єктами й об'єктами різних країн. Головним суб'єктом інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладання коштів, - є інвестор. Його іноземна діяльність зумовлена розвитком господарських зв'язків між країнами світу, і залежить як від об'єктивних економічних законів, так і від політико-економічної мети діяльності національних держав у світовому політичному та господарському просторі.

Інноваційна діяльність — вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт, введений на ринок, в новий чи покращений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до соціальних послуг.

Питання розвитку інноваційних є актуальним в період подолання кризи в Україні. Особливо важливим є залучення інноваційних технологій при здійсненні підприємствами зовнішньоекономічної діяльності. Проблемою при цьому виступає підтримка науково-технічного потенціалу. Не останню роль відіграє підтримка освітнього потенціалу на належному рівні, а також фінансування проектів розвитку інноваційної діяльності.

У даній курсовій роботі розроблено схему реалізації інноваційного проекту з здійснення імпортної операції закупівлі російських та вірменських верстатів.

Метою курсової роботи є економічне обґрунтування доцільності впровадження інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні.

Завданням курсового проекту є закріплення теоретичних знань студентів у галузі міжнародної економічної діяльності підприємств, набутих у процесі слухання курсу, а також оволодіння ними практикою економічного обґрунтування міжнародної туристичної, медіа-комунікаційної та інвестиційно-інноваційної діяльності. Також дослідження кон’юнктури ринку верстатів, обґрунтування ефективності інноваційного проекту, планування обсягів поставки та ціни товару, розрахунок економічної ефективності міжнародної діяльності.

Предметом даної курсової роботи є розроблення схеми закупівлі імпортного товару, а саме верстатів із Росії та Вірменії.

Об’єктом дослідження є ринки верстатів України, Росії та Вірменії та їх кон’юнктури.

Верстат – це устаткування або виробнича машина для здійснення виробничих операцій та різних технологічних функцій при здійсненні обробки матеріалів чи виготовлення готової продукції.

Міжнародних ринок верстатів являє собою сферу міжнародного обміну продукцією на засадах взаємної торгівлі або еквівалентного обміну. Специфіка даного ринку полягає у тому, що світова торгівля відбувається продукцією різного рівня технологічності та ціни. Даний ринок тяжіє до джерел сировини, тобто галузі металургії, тому не всі країни мають конкурентні переваги на даному ринку.

Ринок верстатів складається із багатьох сегментів, які формуються навколо виду верстатів, рівня їх ціни та технологічності. Усі ці сегменти на даному етапі формування світового ринку верстатів є заповненими та із жорсткою конкуренцією. Сформовані основні виробники устаткування, які утримують свої лідерські позиції на протязі останніх десяти років.

На сьогодні верстатобудування відзначається все більшою концентрацією, спеціалізацією виробництва. Ці процеси та конкурентна боротьба на світовому ринку устаткування постійно збільшують вимоги до складу технічних засобів, їх технічних характеристик і впливають на удосконалення виробництва.

Отже, міжнародних ринок верстатів являє собою сферу міжнародного обміну продукцією на засадах взаємної торгівлі або еквівалентного обміну. Специфіка даного ринку полягає у тому, що світова торгівля відбувається продукцією різного рівня технологічності та ціни. Даний ринок тяжіє до джерел сировини, тобто галузі металургії, тому не всі країни мають конкурентні переваги на даному ринку.

Україна є досить великим учасником світового ринку устаткування з зовнішньоторговельним оборотом близько $ 300 млн. в 2013 р. проти $ 400 млн. в передкризовий 2009 (Різкий спад даного показника відзначався в 2010-2011 рр.., коли він склав близько $ 150 млн.). В даний час становище поступово виправляється. Правда, зростання обороту забезпечений дворазовим збільшенням імпорту (майже до $ 250 млн.) При скороченні експорту – до $ 38 млн., або більше ніж у два рази проти 2009.

Ринок верстатів складається із багатьох сегментів, які формуються навколо виду верстатів, рівня їх ціни та технологічності. Усі ці сегменти на даному етапі формування світового ринку верстатів є заповненими та із жорсткою конкуренцією. Сформовані основні виробники устаткування, які утримують свої лідерські позиції на протязі останніх десяти років.

Ємність світового ринку верстатів становить близько 85 млрд. $, при світовому обсязі виробництва близько 93 млрд.$. Отже, існує перевиробництво продукції, величиною в 8 млрд.$.

Щодо українського ринку устаткування, то ємність даного ринку за оцінками експертів становить близько 300 млн.$, а виробництво верстатів здійснюється на суму в 45 млн.$.

Величина цін на верстати залежать в основному від матеріалів, затрачених на їх виробництво та рівня технологічності. Варіація цін можлива у зв’язку з різними величинами затрат на транспортування, різним рівнем технічного обслуговування та якістю матеріалів та процесу зборки.

Проаналізувавши усі аспекту закупівлі верстатів у двох запропонованих товаровиробників було вибрано вірменського виробника верстатів ЗАО «Шогакн» та російську фірму ООО «Феррум-СТО», сформовано схеми здійснення імпортних операцій з урахування запропонованого виду транспорту, умови поставки DAP та умови платежу у формі переказного акредитиву. Також складено графік виконання усіх етапів здійснення закупівлі імпортного устаткування. Оскільки дві країни є сусідніми та буде використовуватись однаковий вид транспорту та вид платежу, то схеми здійснення імпортних операцій є практично ідентичними.

Сумарний час виконання імпортної операції становить 64 днів, з урахуванням можливих часових втрат та вихідних днів.

Здійснивши імпортну операцію підприємство закупить 40 одиниць устаткування у російського та вірменського виробників верстатів. Інфляційні процеси в країні за час реалізації проекту знизили реальну вартість отриманого доходу від продажу імпортованого із Росії та Вірменії устаткування на суму 58,93 тис. грн.

Отже, як видно із проведених у роботі обрахунків, завдяки реалізації підприємством інноваційного проекту у 2013 році, загальний стан ефективності його функціонування покращився у порівнянні із попереднім 2012 роком. Рентабельність діяльності зросла завдяки збільшенню прибутку, ліквідність покращилась у зв’язку із збільшенням оборотних активів підприємства, фінансова незалежність також зросла, а ділова активність покращилась в позитивному напрямку. Це все свідчить про те, що реалізований інноваційних проект був вдалим та приніс ПАТ «Argos» 326,65 тис. грн. прибутку.

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання / Уклад.: А. О. Босак, Л. І. Чернобай, В. П. Далик, М. В. Кізло, Н. О. Вацик. – Львів, 2013. – 27 с.

2. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, В.Й. Жежуха. / Розроблення системи соціально-економічної діагностики в умовах глобалізації:– Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2010. – 56 с.

3. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ПАТ «ГАЛГАЗОТЕРМ»: Баланс підприємства (Форма 1) та Звіт про фінансові результати (Форма 2) за 2008-2011 рр.

4. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій: [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 344 с.

5. Кузьмін О.Є. Методологічні засади побудови систем індикаторів на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – №576. - С. 150-154

.......

Завдання

на курсову роботу з дисципліни «Економіка міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності» на тему: «Економічне обґрунтування міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності»

 

Варіант №6

1. Об’єкт міжнародної економічної діяльності - Розроблення і торгівля інноваційними товарами.

2. Предмет інновації - Розроблення схеми закупівлі імпортних товарів.

3. Країна (-и) (регіон) контрагентів - Росія, Вірменія.

4. Допоміжні умови: (Умови поставки – DAP), (Вид транспорту – залізничний), (Умови платежу - переказний акредитив).

5. Обсяг залучених інвестицій, тис. грн. – 258794.

6. Планова рентабельність, % - 15,5.

7. Прогнозована інфляція, %/міс. – 2.6.

8. Термін реалізації проекту, міс. – 6.

9. Діапазон можливої зміни валютного курсу, % - (+/-2,0).

10. Рівень вартості залученого капіталу, %/рік - 15,3.

11. Частка міжнародної діяльності у структурі доходу підприємства - 58,4.

12. Частка умовно-постійних витрат, % - 21,1.

13. Дані про діяльність підприємства у базовому періоді.

14. Додаткові умови – верстати.


Анотація

Темою моєї роботи є економічне обґрунтування міжнародної інвестиційно-інноваційної, туристичної та медіа-комунікаційної діяльності.

У даній роботі проаналізовано кон’юнктуру міжнародного ринку верстатів, сформовано схеми здійснення імпортних закупівель верстатів з Росії та Вірменії, визначено потенціал та ємність ринку, дослідження рівня ризику та прогнозування ринкової кон'юнктури на певний період.

Також розраховано економічну ефективність реалізації розробленого інноваційного проекту.