Распечатать страницу

Курсова робота Ефективне виробництво м'яса

« Назад

Код роботи: 2222

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Економіка підприємства

Тема: Ефективне виробництво м'яса

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Сучаснi проблеми розвитку м'ясного скотарства

1.1. Значення і розвиток виробництва м'яса в Україні

1.2. Проблеми ринку м'яса в Україні

Розділ 2. Ефективність виробництва ВРХ у підприємстві

2.1. Характеристика природно-економічних умов підприємства

2.2. Показники розвитку галузі тваринництва

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції у підприємстві

3.1. Резерви зміцнення кормової бази

3.2. Поліпшення породного складу

3.3. Резерви збільшення прибутку

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Продовольча проблема є першочерговою складовою загально-економічної безпеки. Вона забезпечується тоді, коли частка власного виробництва продуктів харчування в щорічному обсязі їх споживання становить не менше 80 відсотків. Допустимі частки імпорту продовольчих товарів мають бути диференційовані в залежності від можливості їх виробництва українськими товаровиробниками.

Особлива роль при цьому відводиться тваринницьким галузям, що виробляють найбільш цінний продукт харчування – м’ясо.

Нинішня ситуація виробництва м’яса вимагає пошуку наукових шляхів для виходу з кризи в розробці нових технологій та удосконалення системи ціноутворення, податкової політики, кредитування, інвестування, використання інфраструктури, запобігання відтоку кваліфікованих кадрів, забезпечення підтримки товаровиробника й соціального захисту населення.

Потреби населення України у м'ясі і м'ясопродуктах не задоволені. Присутність ряду штучних причин неефективної роботи ринку м'яса, висока збитковість тваринництва в аграрних формуваннях, наявність стримуючих моментів в організації виробництва та реалізації м'яса особистими підсобними господарствами одночасно з формуванням на селі інституту приватної власності, а в найближчій перспективі - ринку землі, обумовлюють необхідність дослідження нових, більш ефективних способів організації відтворювального процесу в м'ясопродуктовому підкомплексі країни.

В усіх розвинених країнах світу проблема забезпечення населення високоякісним м'ясом та м'ясопродуктами вирішується за рахунок інтенсивного розвитку спеціалізованого м'ясного скотарства [2, с.156]. Воно споживає найрізноманітніші корми (зелені, грубі, соковиті, концентровані) і дає найбільшу кількість органічних добрив. Екологічне призначення тваринництва полягає в забезпеченні землеробства органічними добривами, внесення у ґрунт яких повертає в природу значну кількість органічної маси, сприяє підвищенню його родючості, вмісту гумусу. Тому проблемам розвитку тваринництва, удосконалення методів його ведення необхідно надавати особливо важливого значення.

Розвиток тваринництва в сучасних умовах господарювання вимагає аналізу ринку м'яса та м'ясної продукції, створення дієвих механізмів, які зможуть стабілізувати та підвищити ефективність їх виробництва.

Метою роботи є - розгляд ефективного виробництво м'яса.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

- розглянути сучаснi проблеми розвитку м'ясного скотарства;

- охарактеризувати розвиток виробництва м'яса в Україні;

- дослiдити ефективність виробництва ВРХ у підприємстві;

- розглянути шляхи підвищення ефективності виробництва продукції у підприємстві.

Об’єктом дослідження - є процес виробництва та формування ринку м’яса в Україні.

Предметом дослідження є - теоретичні, методологічні та практичні питання ефективності виробництва і формування ринку м’яса, система економічних відносин у галузі в умовах переходу до ринкових відносин.

Підвищення конкурентоспроможності м'яса та продуктів його переробки сьогодні є важливою і актуальною проблемою аграрної економіки усіх регіонів України. Оскільки за останні десятиріччя суттєво зменшилося поголів'я тварин та обсяги виробництва тваринницької продукції, збільшилася її собівартість, і в результаті значна кількість сільськогосподарських підприємств стали збитковими. Саме тому, проблеми розвитку тваринництва та підвищення конкурентоспроможності галузі набувають особливої актуальності та значимості в сучасних умовах.

М’ясне скотарство, як самостійна галузь, повинна розвиватися в Україні для задоволення потреб у м’ясі яловичини. З цією метою вона повинна знайти широке розповсюдження в регіонах, де є достатньо природних і культурних пасовищ, розвинуте землеробство і кормо-виробництво, високопродуктивні породи худоби.

На сучасному етапі для розвитку тваринництва необхідно, насамперед, підвищувати продуктивність тварин, збільшувати поголів’я худоби на основі всебічного зміцнення кормової бази, зростає актуальність глибокого осмислення організаційно-економічного аспекту виробничого процесу, розробки і здійснення комплексу заходів щодо раціонального використання його складових: землі, трудових ресурсів і засобів виробництва.

У вирішенні питань подальшого збільшення обсягів виробництва тваринницької продукції та підвищення його ефективності велику роль відіграє правильне планування розвитку тваринницьких галузей на сільськогосподарських підприємствах. У кожному господарстві розробляються перспективні, річні та оперативні плани і завдання, в яких визначається розвиток галузей тваринництва на відповідний період.

Для досягнення корінних змін у підвищенні ефективності сільського господарства необхідно здійснити системний підхід при проведенні виробничого процесу на промислову основу з урахуванням досягнень НТП та передового досвіду.

Комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів проблеми економічної ефективності виробництва м’яса та формування його ринку дозволяють зробити наступні висновки:

1. Враховуючи особливості виробництва м’яса і узагальнюючи трактування наукової літератури дійшли висновку, що під його ефективністю слід розуміти істотне збільшення виробництва необхідної суспільству високоякісної продукції в розрахунку на умовну голову худоби і кормову одиницю з найменшими витратами на одиницю продукції на основі підвищення продуктивності праці та повного використання всіх засобів виробництва.

2. Оскільки економічна ефективність формується під впливом витрат і результатів, а їх теоретична сутність полягає в прагненні виробників звести свої виробничі витрати до раціонального мінімуму, в курсовiй роботi обґрунтовано теоретичні основи формування витрат виробництва м’яса, пов’язаного із модифікацією закону вартості у закон цін.

3. На сучасному етапі трансформаційних процесів в окремих галузях сільського господарства проявилися різновекторні тенденції розвитку і ефективності виробництва за критеріями оптимізації пропозиції по відношенню до попиту на продуктових ринках регіону, а відповідно і ефективності використання наявних природних ресурсів, продуктивних сил і конкретних засобів виробництва. Це наклало відбиток на структуру виробництва м’ясних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Так, частка вирощеної живої маси великої рогатої худоби в громадському секторі становить 21,5 %, свинини – 21 %, птиці –56,5 %, інших видів тварин – 0,5 відсотки. Низькі темпи інтенсифікації виробництва м’яса, висока кормомісткість 1 ц приросту та значні затрати праці на одиницю продукції призвели до збитковості галузей тваринництва.

4. За останні роки відбулися помітні зрушення у структурі каналів реалізації худоби на м’ясо. Обсяги реалізації великої рогатої худоби заготівельним організаціям у період 2005-2013 рр. зменшилися на 11 %, а в структурі реалізації збільшилася питома вага таких каналів збуту, як продаж населенню через систему громадського харчування та на громадських ринках. Значно скорочується продаж приросту тварин за бартерними угодами, що позитивно впливає на стабілізацію цінової політики в галузі.

1. Аграрна економіка: Підручник/ Семенда Д.К., Здоровцов О.І., Котик П.С., Школьний О.О., Бурляй О.Л., М.А. Коротєєв, Л.Ф. Бурик, А.П. Бурляй, А.І. Кисіль, К.Г. Гайдай: За ред.. Д.К. Семенди та О.І. Здоровцова. - Умань, 2005 - 318 с.

2. Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи розвитку (1990-2000) / За ред. П. П. Саблука, М. Я. Дем’янка, М. Ф. Кропивка. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 335 с.

3. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 4)/ За ред. П. Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 601 с.

4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2002. - 624с.

5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

6. Бойко В. І., Козинська О. А., Скупий В. М. Виробництво м’ясомолочної продукції// Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний зб. – К., 2000. – Вип. 4. – Розд. 9, гл. 9.7. – С. 310-322.

.........