Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Психология \ 5635. Курсова робота Психічний розвитку дітей з різним видом дизонтогенезу при використанні комп'ютерних технологій у структурі психологічної допомоги

Курсова робота Психічний розвитку дітей з різним видом дизонтогенезу при використанні комп'ютерних технологій у структурі психологічної допомоги

« Назад

Код роботи: 5635

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Психологія

Тема: Психічний розвитку дітей з різним видом дизонтогенезу при використанні комп'ютерних технологій у структурі психологічної допомоги

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Особливості використання інтелектуальних систем в психології

1.1. Автоматизація процесів дослідження в психології

1.2. Недоліки інформаційного психологічного дослідження

Розділ 2. Дослідження використання інтелектуальних баз даних в психологічному експерименті

2.1. Методи і організація дослідження

2.2. Дослідження моделювання мімічнх емоцій

Висновки

Список літератури

Актуальність теми. Гуманізація освіти на сучасному етапі розвитку суспільства загострила проблему психологічної допомоги дітям з обмеженими можливостями здоров'я. Теоретичним і методичним основам психологічної допомоги цій категорії дітей, пошуків шляхів підвищення її ефективності присвячені дослідження І.М. Бгажнокова, Л.С. Виготського, Е.С. Іванова, Д.Н. Ісаєва, В.В. Лебединського, В.І. Лубовского, І.І. Мамайчук, М.С. Певзнер, С.Я. Рубінштейн, І.М. Соловйова, Л.М. Шипіцин та інших.

Сьогодні психологічна допомога являє собою складну систему розвиваючих, корекційних та реабілітаційних технологій, спрямованих на створення внутрішніх і зовнішніх умов розкриття всіх потенціалів психічного розвитку особистості і розширення меж взаємодії з навколишньою реальністю.

Специфіка психологічної допомоги дітям з різними формами відхиляється розвитку обумовлюється складністю структури і ступенем тяжкості дефекту, многофакторностью дізонтогепеза, а також індивідуальними особистісними особливостями дитини і соціальним оточенням.

У цьому випадку вибір напрямку психологічної допомоги, конкретних її технологій визначається завданням мінімізації впливу первинного дефекту на психічний розвиток, а також необхідністю усунення вторинних особистісних реакцій на наявні психічний або фізичний дефекти, на неадекватний стиль виховання, госпіталізм, визначається потребою в оптимізації умов навчання і т.п.

Велику роль у забезпеченні ефективності психологічної допомоги в корекційної психології відіграє розробка спеціальних розвиваючих, навчальних, які адаптують технологій. В даний час таких технологій вже існує досить багато: це нейропсихологічні технології [Семаго М.М., Семаго Н.Я. та ін. 1998, 1999, 2000], технології, спрямовані на корекцію емоційної регуляції у школярів з проблемами в розвитку [Лебединська К.С., Микільська О.С. та ін., 1991], на формування сенсорно-перцептивної та інтелектуальної діяльності дітей з руховими порушень [Мамайчук І.І., 1997, 2000], на корекцію комунікативних функцій і порушеного поведінки [Шіпіцин Л.М., 1996, 2001] та інші.

Як показує практика, традиційні корекційно-развівющіхся технології не завжди виявляються досить ефективними і часто вимагають великих тимчасових і фізичних витрат як від дитини, так і від психолога. Одним з можливих шляхів вирішення цієї проблеми можна вважати включення комп'ютерних технологій в загальну систему психологічної допомоги. У дослідженнях ряду авторів підкреслюється очевидне гідність використання комп'ютерних програм в спеціальній психології [Бєляєва А.В., 1994; Куликова Е.А., 1999; Войскунскій А.В., 1994; Горовець. М., 1998].

Перевага комп'ютерних технологій полягає в тому, що вони сприяють формуванню самостійності та ініціативи в процесі психокорекції, є потужним стимулом і створюють умови для спонтанного розвитку, як правило, не реалізуються у дітей з проблемами.

Неоднозначність ставлення до доцільності та правомірності використання комп'ютерних технологій у практиці спеціального психолога, суперечливість оцінок результатів їх впливу значною мірою обумовлені недостатньою теоретичною, методичної та експериментальної базою дослідження цієї проблеми.

Побудова загальної системи використання комп'ютерних технологій вимагає відповіді на ряд питань, серед яких найбільш актуальні наступні: розкриття взаємозв'язку між видом дизонтогенеза та ефективністю комп'ютерних корекційних технологій; виявлення сфер психічного розвитку, чутливих до комп'ютерної формі корекції, а також визначення умов та розробка спеціальних організаційних принципів для надання психологічної допомоги з використанням комп'ютерних програм. При всьому різноманітті підходів до вивчення ефективності психологічної допомоги в спеціальній психології відсутні дослідження, присвячені порівнянні можливостей комп'ютерних корекційних технологій при різних видах дизонтогенеза, зокрема при розумової відсталості, затриманому психічному розвитку і порушенні слуху.

Під комп'ютерною технологією в структурі психологічної допомоги ми розуміємо сукупність взаємопов'язаних суб'єктно-особистісних, технічних і організаційних елементів, які включають в себе:

- дитини з обмеженими можливостями здоров'я як об'єкт психологічної допомоги;

- комп'ютер з його системними та спеціальними програмами;

- прийоми активної взаємодії дитини з комп'ютером;

- спеціальні навчальні та контролюючі умови;

- психолога-тьютера.

Комп'ютерні технології в системі психологічної допомоги дітям з обмеженими можливостями розвитку припускають цілісне вплив на психічну сферу дитини, що приводить насамперед до активізації його пізнавальної активності, гармонізації особистісних і поведінкових проявів.

Мета дослідження - вивчення змін психічного розвитку дітей з різним видом дизонтогенезу при використанні комп'ютерних технологій у структурі психологічної допомоги та обґрунтування психологічної ефективності цих технологій в корекції емоційного розвитку і стану.

Гіпотеза: Включення корекційно-розвивальних комп'ютерних технологій в систему психологічної допомоги сприяє гармонізації психічного розвитку розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку, із затриманим розвитком і порушенням слуху за рахунок комплексності впливу. Загальною ознакою гармонізації є формування позитивної мотивації до комп'ютерного впливу та корекційно-розвивального процесу в цілому. Для розумово відсталих дітей специфічно зміна в першу чергу поведінкового компонента психічного розвитку, для дітей із затримкою психічного розвитку - пізнавального компонента, для дітей з порушенням слуху - емоційно-особистісного.

Гармонізація психічного розвитку, з нашої точки зору, виражається в підвищенні пізнавальної активності, в упорядкуванні поведінкових і емоційно-особистісних проявів, у підвищенні загальної мотивації, а також у встановленні структури погоджених взаємозв'язків між ними. Комплексність розкривається в розширенні спектру компонентів психічного розвитку, позитивно змінюються в процесі комп'ютерної корекції. завдання:

1. Дослідити загальні для розумово відсталих молодших школярів (УО), затриманим психічним розвитком (ЗПР), 1 порушенням слуху зміни показників психічного розвитку в ході психологічної корекції з використанням комп'ютерних технологій.

2. Дослідити специфічні зміни показників психічного розвитку у дітей з різними видами дизонтогенеза при використанні корекційно-розвиваючих комп'ютерних програм.

3. Виявити загальні та специфічні психічні прояви, найбільш варіативні при комп'ютерній корекції.

4. Розробити та апробувати комплекси корекційно-розвивальних комп'ютерних ігор відповідно з психологічними особливостями дітей з різними формами дизонтогенезу.

У курсовій роботі розроблено мультимедійну технологію (методи, моделі та алгоритми) для моделювання (синтезу) та розпізнавання (аналізу) мімічних проявів емоцій на фотографічних зображеннях обличчя людини. Аналіз отриманих результатів дає підставу зробити висновки.

1. Дістала подальшого розвитку формальна психологічна модель емоційних станів: для уникнення двозначностей при їх феноменологічному описі, зроблено перехід до ситуацій, в яких ці емоції виникають – замість назви емоції введено формальне позначення.

2. Уперше для психологічної формальної моделі емоційних станів запропонована формальна модель мімічних проявів цих емоційних станів, тобто зроблено перехід від простору ознак, які описують базові емоції, з точки зору ситуацій в яких вони виникають, до простору ознак, які характеризують візуальну, мімічну складову для базових емоційних станів.

3. Уперше для переходу від феноменологічного визначення характеристичних мімічних ознак до певної їх формалізації, запропоновано використати NURBS-криві, а саме, виходячи з того, що керуючі точки NURBS-кривої однозначно визначають саму криву – запропоновано в якості координат простору моделі брати тільки координати керуючих точок.

4. Уперше запропонована загальна формальна модель мімічних проявів емоційних станів у вигляді певного простору ознак, визначений базис цього простору.

5. Уперше запропонована мультимедійна технологія для аналізу й синтезу мімічних проявів емоцій.

Список літератури

1. Агафонова И. Н. и др. Методики изучения интеллекта / Агафонова И. Н., Колеченко А. К., Погорелов Г. А., Шеховцова Л.Ф. - Часть 1. - СПб., 1991.

2. Амасьянц Р. А. Интеллектуальные нарушения. - М., 2003.

3. Анохин П. К. Философский смысл проблемы естественного и искусственного интеллекта // Кибернетика живого: Человек в разных аспектах. - М.: Наука, 1985.

4. Баряева Л. Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. - СПб.: Союз, 2001.

5. Беломестнова Н. В. Клиническая диагностика интеллекта: Психометрическая и клинико-психологическая оценка уровня развития интеллекта в клинической и судебно-психологической экспертной практике. - СПб.: Речь, 2003.

6. Белопольская Н. Л. Коррекция эмоциональных реакций на неуспех у детей со сниженным интеллектом // Вопросы психологии. - 1992. - № 1-2.

7. Белопольская Н. Л. Некоторые вопросы психолого-педагогического консультирования семей, имеющих детей с отклонениями в интеллектуальном развитии // Дефектология. - 1984. - № 5.

8. Белопольская Н. Л., Лубовский В. И. Дифференциально-психологическая диагностика детей с интеллектуальной недостаточностью // Психологический журнал. - 1993. - Т. 14. - № 4.

9. Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности. - Киев: Вища школа, 1984. - 142 с.

10. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов н/Д, 1983.

11. Брушлинский А. В., Темнова Л. В. Интеллектуальный потенциал личности и решение нравственных задач // Психология личности в условиях социальных изменений. - М., 1993.

12. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностические методы исследования интеллекта. - Киев, 1985.

13. Гильяшева И. Н. Исследование интеллекта // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. - Л., 1983.

14. Доналдсон М. Интеллектуальная деятельность детей. - М., 1985.

15. Дьяченко О. М. Проблема индивидуальных различий в интеллектуальном развитии ребенка // Вопросы психологии. - 1997. - № 4. - С. 138-142.

16. Жохов В. П. и др. Особенности интеллекта слабовидящих школьников // Дефектология. - 1987. - № 1.

17. Искусственный интеллект и психология / Под ред. О. К. Тихомирова. - М., Наука, 1976.

18. Каменская В. Г. Психофизиологические критерии нормативности развития интеллектуальных функций ребенка // Мозг, психика, поведение. - СПб., 2001.

19. Каштанова С. Н. Ранняя дифференциальная диагностика умеренных интеллектуальных нарушений у детей в период кризиса трех лет: Дис.... канд. психол. наук. - Н. Новгород: НГПУ, 2000. - 220 с.

20. Кеэс Г. Я. К разработке диагностических тестов интеллектуального развития шестилетних детей // Вопросы психологии. - 1983. - № 6.

21. Климанова Н. Г. Динамика интеллектуальных (общих и специальных) способностей у старшеклассников и студентов: Автореф. дис. … канд. психол. наук. - Казань: Казан.гос.ун-т, 2000. - 19 с.

22. Клиническое и психолого-педагогическое изучение детей с интеллектуальной недостаточностью / Под ред. К.С. Лебединской. - М., 1976.

23. Коробейников И. А. Клинико-психологическая диагностика нарушений поведения у детей с интеллектуальной недостаточностью. - М., 1994.

24. Коробейников И. А. О некоторых особенностях формирования интеллекта детей в условиях психической депривации // Дефектология. - 1990. - № 3.

25. Коробейников И. А. Психологическая диагностика риска дезадаптивного поведения у детей с интеллектуальной недостаточностью. - М., 1991.

26. Коробейников И. А. Сравнительный анализ динамики умственного развития и качество послешкольной адаптации подростков с пограничной интеллектуальной недостаточностью // Социальная и клиническая психиатрия. - 1996. - № 1.

27. Коррекция сенсорного и интеллектуального развития младших школьников с нарушением слуха / Сост. И. А. Михаленкова. - СПб., 2003.

28. Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм. - М.: Прогресс, 1982. - 253 с.

29. Маневич Н. А. Развитие социальной креативности у интеллектуально одаренных детей младшего школьного возраста: Дис. … канд. психол. наук. - Н. Новгород, 2006. - 171 с.

30. Мастюкова Е. М., Переслени Л. И., Певзнер М. С. Исследование структуры интеллектуальных нарушений у детей с церебральным параличом // Дефектология. - 1988. - № 4.

31. Метиева Л. А. Формирование саморегуляции в процессе учебной деятельности у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью: Автореф. дис. … канд. психол. наук. - Н. Новгород, 2003. - 24 с.

32. Методики изучения интеллекта / И. Н. Агафонова и др. - СПб, 1991. - 221 с.

33. Методические разработки для лабораторных занятий по психодиагностике интеллекта / Сост. Е. И. Степанова. - Л., 1990.

34. Методы изучения структуры интеллекта / Сост. М. К. Тутушкина, Г. М. Товбин. - СПб., 1994.

35. Михайлова Я. И. Взаимосвязь уровня развития социального интеллекта с интеллектуально-личностными характеристиками у детей 6-7 лет: Автореф. дис. … канд. психол. наук. - СПб., 2001.

36. Нугаева О. Г. Особенности половой идентичности у подростков с интеллектуальной недостаточностью: Дис. … канд. психол. наук. - Н. Новгород, 2003. - 232 с.