Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Социальная психология \ 5633. Бакалаврська робота Аналіз поняття соціально-психологічна адаптація та взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю

Бакалаврська робота Аналіз поняття соціально-психологічна адаптація та взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю

« Назад

Код роботи: 5633

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Соціальна психологія

Тема: Аналіз поняття соціально-психологічна адаптація та взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аналіз понять адаптація та соціально-психологічна адаптація

1.1. Поняття адаптації, адаптивності, адаптованості у психологічних дослідженнях

1.2. Поняття соціально-психологічної адаптації у розрізі адаптації

Розділ 2. Взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю

2.1. Рефлексивна компетентність. ЇЇ роль в успішній адаптації

2.2. Тривога, депресія, комунікативність та ПТСР, як складові рефлексивної компетентності

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність проблеми: На сьогоднішній день стає зрозумілим, що Україна переживає чи не найтривожніші часи в новітній історії, що обумовлює цілу низку проблем у соціальному житті країни. Невизначеність перспектив майбутнього життя, зміна стереотипів життєдіяльності, дефіцит сприятливого соціального середовища для соціалізації особистості, все це є результатом сьогоднішньої кризової ситуації в Україні.

Визначені проблеми не можуть бути вирішені без системного втручання соціальних педагогів, реалізація професійної діяльності яких направлена на сферу допомоги людям в означенихпроцесах соціального життя.

Діяльність соціального працівника орієнтується на створення та підтримання сприятливих умов соціальної адаптації та соціалізації особистості. Також вартовідзначити, що особливістю соціально-педагогічної роботи є націленість на позитивний соціальний розвиток особистості наряду з вирішенням суб’єктивних проблем особистості. ЇЇ головним завданням є – навчити людину самостійно вирішувати життєві проблеми, тобто адаптуватися до умов життя в соціальному середовищі.

Необхідно також відзначити, що існує певний дефіцит теоретико-методологічного забезпечення адаптаційного процесу в умовах військової служби і життя у військових містечках. Тут проявляється і практичне недосконалість організаційного та соціально-психологічного забезпечення адаптації членів сімей військовослужбовців до змін в житті. Тому в рішенні завдань соціально-психологічного супроводу адаптації членів сімей військовослужбовців актуальним є пошук і продуктивне використання коштів і технологій соціально-психологічної адаптації, що дозволяють подолати існуючі в цій сфері труднощі.

Проблема адаптації воїнів АТО до мирного життя – це виклик перед українським громадянським суспільством та державою, які виявилися в значній мірі неготовими належним чином забезпечити успішну соціальну інтеграцію бійців АТО. Учасники бойових дій після повернення додому зіштовхуються не тільки з матеріальними проблемами, але й із психологічними. Адаптація військовослужбовців до мирного життя ускладнюється чисельними соціально-психологічними проблемами, а державна система психологічної допомоги військовослужбовцям потребує вдосконалення.

Одним з перспективних засобів, що допомагають успішно вирішити багато проблем соціально-психологічної адаптації, є психологічна допомога у вирішенні адаптаційних проблем членів сімей військовослужбовців. Різноманітність її видів, різноманіття методологічних підходів, широкий спектр методик роблять психологічну допомогу мобільним, сприйнятливим до нових форм засобом, що дозволяє ефективно вирішувати багато проблем особистісних труднощів членів сімей військовослужбовців. Але при цьому потрібні особливі психолого-педагогічні підходи, які повинні враховувати особливості життєдіяльності даної категорії громадян.

Існують безпосередні залежності між станом здоров'я членів сімей військовослужбовців, в тому числі і психічного, з особливостями їх адаптації до умов, що змінюються. Тому дослідження ступеня соціально-психологічної адаптації сімей військовослужбовців до умов гарнізонної життя актуально. Добре і в найкоротші терміни адаптована людина швидше «вростає» в нову обстановку, успішніше вирішує поставлені завдання, оптимально задіє свої можливості і життєві сили.

Мета дослідження - виявити соціально-психологічні особливості адаптації воїнів АТО соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю.

Об'єкт дослідження - дослідження соціально-психологічної адаптації у вимірі рефлексивної компетентності.

Предмет дослідження - процес адаптації воїнів АТО соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати процес соціально-психологічної адаптації, виявити адаптаційні проблеми, що виникають в цьому процесі, розкрити їх індивідуально-особистісні та середовищні детермінанти.

2. Обгрунтувати сутність і зміст соціально-психологічної допомоги у вирішенні адаптаційних проблем військовослужбовців.

3. Дослідити взаємозв’язок соціально-психологічної адаптації із рефлексивною компетентністю.

4. Провести дослідження соціально-психологічної адаптації у вимірі рефлексивної компетентності.

Теоретична і практична цінність дослідження зумовлюються можливістю використання його результатів у практичній діяльності психолога, адже вони допоможуть вирішити проблеми, які пов’язані з адаптацією воїнів АТО.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, семи підрозділів, висновків та списку використаних джерел та літератури.

Забезпечення успішної соціально-психологічної адаптації військовослужбовців запасу - це проблема і особистісна, і державна. Вирішення цієї проблеми дасть можливість людям безболісно перейти до нових видів діяльності, дозволяє суспільству ефективно використовувати підготовлених фахівців в інтересах економічного розвитку, допоможе даної категорії населення на рівних конкурувати на ринках праці.

Адаптація або пристосування до умов існування – одне з основних якостей живої матерії. Воно настільки всеохоплююче, що ототожнюється з самим поняттям життя. Екологія людини розглядає видову пристосованість.

Адаптація – сукупність особливостей певного біологічного виду, що забезпечують його функціональну стійкість при зміні умов середовища, в яких існує цей вид.

Одним із напрямів роботи з військовослужбовцями є надання соц-іальио-исихологічної підтримки в адаптації до військової служби. Опти­мально ця робота може здійснюватися під час проведення соціально-психологічиих трепіигових занять, що сприяє розвитку рефлексії і кон­струювання процесу спілкування у військовослужбовців строкової служби на етапі адаптації.

Участь у бойових діях впливає на свідомість людини, піддаючи її серйозним якісним змінам. Посттравматичні стресові порушення сприяють формуванню специфічних сімейних відносин, особливих життєвих сценаріїв і можуть впливати на все подальше життя людини.

На відміну від гострої стресової реакції, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виникає не під час травмуючої події, а у віддалені терміни – після виходу людини зі стану надтяжкого стресу. Латентний період складає, як правило, 2-6 місяців з моменту отримання психологічної травми.

Тренінгові програми щодо адаптації військових мають вміщувати такі моменти:

- адаптація нового поповнення до військової служби;

- павички конструктивного спілкування;

- згуртування військового колективу.

Рефлексія, по суті, це спілкування людини з самим собою. Процеси соціальної взаємодії супроводжуються виникненням особливих явищ - різних станів, властивостей і утворень, в яких відображаються особливості психіки людини, її свідомості і несвідомого як продуктів життя індивіда в суспільстві. Найпоширеніше явище - це зміна індивідуальної психології в спілкуванні.

В одній ситуації людина смів, агресивний, в іншій - боягузливий або сором'язливий. Іноді для такої зміни досить простої присутності інших, їх спостереження за діями людини. Психологами було давно помічено, що при взаємодії з іншими людьми людина може витримувати більш сильні неприємні відчуття, наприклад, больові. Hа очах у глядачів спортсмени показують більш високі результати (ефект «фасилітації» - полегшення).

Основними структурними елементами рефлексивної компетентності на цьому рівні ми вважаемо такі явища:

1) модель «Я-рефлексуючого» (інформаційний компонент);

2) систему особистісних рефлексивних умінь (інструментальний компонент);

3) систему життевих завдань особистості на саморозвиток (оцінно-мотиваційний компонент);

4) рефлексивний стиль розвяязування внутрішніх протиріч (поведінковий компонент).

Багато в чому ефективності роботи з адаптації особового складу залежить від самої командира (начальника), його заступники по виховній роботі, і навіть від інших осіб підрозділи. Найбільша ефективність цієї роботи досягається, коли зазначені категорії працюють злагоджено й у взаємодії.

Підбиваючи підсумки даної роботи можна дійти невтішного висновку про зростання у сучасних умовах важливості діяльності командирів всіх ступенів, начальників, служб, у вирішенні проблеми адаптації молодих солдатів строкової служби.

Список використаної літератури

1. Маклаков А. Г., Положенцев Д. А., Руднев Д. А. Психологические меха-низмы поведения типа А у молодых людей в период адаптации к длительным психоэмоциональным нагрузкам // Психологический журнал, 1993. - N 6.

2. Александровский Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация (пограничные нервно-психические расстройства) - М., 1976. - 272 с.

3. Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критиче-ских ситуаций). - М., 1984. – 200 с.

4. Ротенберг В. С., Аршавский В. В. Поисковая активность и адаптация - М., 1984.

5. Кравцов Г. Г. Принцип единства аффекта и интеллекта в семейном и общественном воспитании. // «Психологические проблемы современной российской семьи» - ч. 1. - М., 2003 г.

6. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. психол., 1989. - N 1. - С. 92-100.

7. Налчаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности. (Формы, механизмы и стратегии). Ереван, 1988.

8. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л., 1988. - 270 с.

9. Медведев В. И. О проблеме адаптации // Компоненты адаптационного процесса - Л., 1984.

10. Володько В. В., Ровенчак О. А. Моделі соціокультурної адаптації іммігрантів // Вісник Львівського університету. Серія Соціологічна, 2008. – Випуск 2. – С. 182-210.

11. Фурман А. В. Психодіагностика особистісної адаптованості: Наукове видання. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 197 с.

12. Психология адаптации и социальная среда: современные подходы, проблемы, перспективы; отв. ред. Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев. – М.: Изд-во "Институт психологии РАН", 2007. – 624 с.

13. Налчаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности. (Формы, механизмы и стратегии). – Ереван, 1988. – 263 с.

14. Георгиевский А. Б. Эволюция адаптаций: Историко-методологическое исследование / Отв. ред. К. В. Манойленко. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. – 287 с.

15. Франчук Ю. В. Социально-психологическая адаптация молодых семей офицеров-пограничников // Психологічні науки. Збірник наукових праць. – 2010. – №54. – с. 356.

16. Алексєєва Т. В. Психологічні фактори та прояви процесу адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі: дис.... канд. психол. наук / Т. В. Алексєєва. – К., 2004. – 276 с

17. Розум С. И. Психология социализации и социальной адаптации человека. – СПб.: Речь, 2006. – 365 с.

18. Мусаева Э. Ц. Специфика социально-психологической адаптации молодого специалиста в условиях сельской школы // Проблемы подготовки и повышения квалификации педагогов. – М., 1992. – с. 347.

19. Григорьева М. В. Теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптации в психологии // Проблемы социальной психологии личности. – Саратов, 2008. – Режим доступу: //www. psyjournals.ru.

20. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л.: Наука, 1988. – 270 с.

21 Милославова И. А. Адаптация как социально-психологическое явление. – М., 1973. – 280 с.

22 Кавалеров А. І., Бондаренко А. М. Соціальна адаптація: феномен іпрояви: Монографія / А. І. Кавалеров. – Одеса, 2005 – 344 с.

23 Мельнік Н. Ю. Дослідження проявів рефлексивності в осіб з різними статусами професійної ідентичності / Н. Ю. Мельнік // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України «Проблеми загальної та педагогічної психології». – Т. XII. – Ч. 5 – 2010. – с. 408.

24 Зарецкий В. К. Каменский Р. Г. Онтология целостного самоопределения / В. К. Зарецкий, Р. Г. Каменский // Проблемы проектирования профессиональной педагогической позиции. – М.: Изд-во СОУ МКО, 1997. – 210 c.

25 Варбан М. Ю. Проблема рефлексивної підтримки професійного становлення особистості на етапі переходу від юності до дорослості / М. Ю. Варбан // Український соціум. – № 1. – 2002 – с. 304.

26. Барко В. І. Психологія управління персоналом ор- ганів внутрішніх справ (проактивний підхід): монографія / В. І. Барко. – К.: НІКА-ЦЕНТР, 2003. – 448 с.

27. Бассаров Б. С. Проблемы психологии устойчивости личности / Б. С. Бассаров. – Ашхабад, 1981.

28. Макаревич О. П. Психологія регуляції поведінки особистості у складних ситуаціях: монографія / О. П. Мака- ревич. – К.: Оріони, 2001. – 233 с.

29. Малинин В. Р. Средства психической саморегуляции как фактор стабилизации деятельности в экстремальных условиях / В. Р. Малинин. – М: 1995.

30. Матеюк О. А. Професійний психологічний вплив в особливих умовах діяльності (теорія, методологія, технологія): монографія / О. А. Матеюк. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2006. – 388 с.

31. Медведев В. И. Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экстремальных факторов / В. И. Медведев. – Л.: Наука, 1982.

32. Потапчук Є. М. Теорія та практика збереження психічного здоров’я військовослужбовців: монографія / Є. М. Потапчук. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2004. – 319 с.

33. Сафін О. Д. Психологія управлінської діяльності командира: навчальний посібник / О. Д. Сафін. – Хмельниць- кий: Вид-во Академії ПВУ, 1997. – 249 с.

34. Тімченко О. В. Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалізація, прогнозування, діагностика та корекція): автореф. дис.... докт. психол. наук: 19.00.06 / О. В. Тімченко. – Харків: Національний ун-т внутрішніх справ МВС України, 2003. – 35 с.

35. Кравченко Н. Підтримка колишніх військовослужбовців // Людські ресурси. 1998. - № 2. - С. 24-25.

36. Мальцев І. В., Соловйов С. С. Соціальні проблеми колишніх кадрових військовослужбовців // Социс. 1998. - № 4. - с. 381.

37. Петров В. П. Переорієнтація військовослужбовців на цивільні професії. - М., - 1993. - с. 336.

38. Попова З. Н., Федотова Н. Н., Чепляев В. Л. Психологічні та педагогічні особливості професійного перенавчання дорослих. Саратов, 1994. - с. 384.

39. Красильщиков А. Л. Cоціальна адаптація звільнених у запас військовослужбовців (проблеми та досвід їх вирішення в Україні та зарубіжних країнах) / А. Л. Красильщиков // Демографія та соціальна економіка. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2005. – № 2. – с. 225.

40. Лазарев В. В. Проблеми соціальної адаптації звільнених військовослужбовців (їхніх родин) / В. В. Лазарев // Стратегічна панорама. – 2005. – № 1. – с. 338.

41. Проблеми професійної та соціальної адаптації офіцерів, звільнених з військової служби у зв’язку зі скороченням Збройних Сил України: Аналітичний звіт за результатами соціологічних досліджень. – К., 2004. – с. 11.

42. Щербінін О. М. Соціальна політика чи соціальний популізм? / О. М. Щербінін // Військо України. – 2009. – № 11 (113). – с. 416.