Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Физическое воспитание и спорт \ 5561. Курсова робота Взаємодія вчителя і учня на уроках фізичного виховання в школі

Курсова робота Взаємодія вчителя і учня на уроках фізичного виховання в школі

« Назад

Код роботи: 5561

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фізичне виховання

Тема: Взаємодія вчителя і учня на уроках фізичного виховання в школі

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аспект педагогічної взаємодії на уроках фізичного виховання

1.1. Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття «педагогічне спілкування»

1.2. Озброєння школярів знаннями, формування переконань

Розділ 2. Психолого-педагогічний аспект педагогічної взаємодії на уроках фізичного виховання

2.1. Психологічний клімат на уроці. Виховання інтересу до занять фізичною культурою

2.2. Педагогічна взаємодія на уроці. Вироблення вмінь і навичок працювати самостійно

Висновки

Список використаних джерел

Взаємодія між вчителем і учнем – це гуманістична ідея спільної розвиваючої діяльності учнів і вчителів, яка базується на взаєморозумінні, проникненні в духовний світ один одного, колективному аналізі ходу і результатів цієї діяльності. Учні мають зрозуміти та засвоїти основні правила поведінки на уроці фізичної культури, водночас і вчитель повинен зрозуміти та засвоїти певні основні прийоми міжособистісного спілкування для полегшення роботи з класом.

Актуальність теми. Фізичне виховання – органічна частина загального виховання і тому характеризується всіма загальними ознаками, що притаманні педагогічному процесу, який спрямований на вирішення певних конкретних завдань. Головним напрямком фізичного виховання є формування здорової, розумово підготовленої, соціально-активної, морально стійкої, фізично вдосконаленої і підготовленої до майбутньої професії людини.

Великі розумові і статистичні навантаження в школі, відсутність додаткової рухової активності, малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування, приводять до того, що в більшості школярів погіршується зір, діяльність серцево-судинної і дихальної системи, порушується обмін речовин, зменшується опірність організму до різних захворювань, що приводить до погіршення стану їхнього здоров’я.

У сучасних умовах важливим завданням вчителя, родини і школи в роботі зміцнення здоров’я дітей є прищеплювання учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в школі і дома. У зв’язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров’я, поліпшення фізичної підготовленості школярів. Це є головною задачею вчителя фізичної культури.

Мета роботи. Метою данної роботи є з’ясування проблем та недоліків на сучасному уроці фізичної культури, шляхів покращення взаємодії учня і вчителя, а також демонстрація ефективних способів досягнення оптимальних результатів учнів, вироблення вмінь і навичок працювати самостійно.

Завдання роботи. Завданнями даної наукової роботи є:

- аналіз взаємодії учня і вчителя у процесі фізичного виховання та особливостей їх особистостей;

- вивчення психологічного клімату на уроці фізичної культури;

- обґрунтування проблем та недоліків взаємодії вчителя і учня на сучасному уроці фізичної культури та демонстрація можливих шляхів їх усунення.

Предмет дослідження. Взаємодія вчителя і учня на уроках фізичного виховання в школі.

Об’єкт дослідження. Об'єктом дослідження наукової роботи є учні та особливості їх діяльності і активності на уроці фізичної культури, ставлення до навчання та вимог з предмету, стосунки вчителя та учня з метою корекції та оптимізації педагогічної взаємодії.

Методи дослідження. Основним методом дослідження є аналіз педагогічної взаємодії вчителя і учня.

У даній курсовій роботі я намагалася детально дослідити педагогічну взаємодію вчителя та учня на сучасному уроці фізичного виховання та обґрунтувати її особливості.

У першому розділі мною було з'ясовано теоретичну частину проблеми та обґрунтовано зміст таких основних понять:

- педагогічна взаємодія (як спільна діяльність вчителя та учня);

- педагогічне спілкування (як невід'ємна "складова" педагогічної взаємодії);

- озброєння школярів знаннями (як суб'єктів навчального процесу), формування переконань.

Зміст другого розділу полягає в обґрунтуванні практичних аспектів. У цій частині курсової роботи мною виконано такий обсяг курсової роботи:

- обґрунтовано аспекти оптимальної психологічної атмосфери на сучасному уроці фізичної культури, подано їх загальну характеристику та виявлено їх відповідності та розбіжності по відношенню до загальноприйнятої системи освіти;

- з'ясовано особливості педагогічної взаємодії та можливі шляхи її удосконалення;

- визначені способи виховання інтересу до занять фізичною культурою, вироблення вмінь і навичок працювати самостійно.

Учитель повинен стати творцем своєї діяльності й сам відповідати за її результати. Така форма роботи можлива в разі співпраці учителя й учнів. Функції вчителя визначаються як зовнішні щодо системи «учень – предмет». Учитель є організатором і співучасником навчально-виховного процесу. Проте це не означає, що в системі навчально-виховного процесу роль вчителя зменшується. Навпаки, чим більше вчитель виявляє себе, тим вагомішим буде результат навчально-виховного процесу.

Суть проблеми полягає в тому, куди учитель спрямує свої зусилля – на чітку організацію діяльності учня чи на ту роботу, яку повинен виконати учень. Це принципове питання, тому функції учня і вчителя повинні бути чітко розмежовані. У кожного з них є своя діяльність – учень навчається, учитель керує його діяльністю.

Найбільш плідний процес виховання і навчання забезпечується саме завдяки надійного побудування системи взаємовідносин.

Важливо, щоб між вчителем і учнем були умови повного розуміння і співпраці.

Вчитель повинен знати як правильно мотивувати учня на досягнення певного результату.

Важливим аспектом життєдіяльності колективу є міжособистісні стосунки між вчителем і учнем в процесі занять фізичною культурою.

Сподіваюсь, що матеріал даної курсової роботи зможе допомогти мені, як молодому фахівцю, вчителям фізичної культури, особливо початківцям, в організації та проведенні ефективного навчального процесу, визначити усі переваги і недоліки та намітити шляхи його удосконалення.

1. Бабанский Ю. К. Комплексный подход к воспитанию школьников / Бабанский Ю. К. – Москва: 1980. – 190 с.

2. Басов Н. В. Педагогика и практическая психология / Н. В. Басов. – Ростов на-Дону: Феникс, 2000. – 416 с.

3. Булич Э. Г. Физическая культура и здоровье / Э. Г. Булич. – Москва: Знание, 1981. – 64 с.

4. Валин В. Самостоятельность как свойство личности Физическая куль¬тура в школе / В. Валин. – 1992. – № 2, 3, 4. – 10 с.

5. Власова О. І. Педагогічна психологія / О. І. Власова. – К.: Либідь, 2005. – 399 с.

6. Герцин М. С. Вступ до спеціальності галузі «Фізичне виховання і спорт» / М. С. Герцин, О. М. Вацеба. – Харків: ОВС, 2005. – 263 с.

7. Колесов Д. В. Физическое воспитание и здоровье школьников / Д. В. Колесов. – Москва: Знание, 1983. – 110 с.

8. Корпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. Навчальний посібник. ІІ вид / С. Г. Корпенчук. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

9. Курпан Ю. И. Знать и уметь Физическая культура в школе / Ю. И. Курпан. – 1994. – 120 с.

10. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте / А. К. Маркова. – Москва: 1974. – 320 с.

11. Михайлова Н. В. Как сформировать интерес к физической культуре Физическая культура в школе / Н. В. Михайлова. – 2005. – 184 с.

12. Мякушева Т. М. Развивая самостоятельность Физическая культура в школе / Т. М. Мякушева. – 2001. – 182 с.

13. Савчин М. В. Типи розуміння вчителем психології учня та їх прояви у педагогічній взаємодії Рідна школа / М. В. Савчин. – 1996. – 365 с.

14. Сергієнко Л. П. Інноваційний зміст підготовки спеціалістів фізичного виховання і спорту / С. П. Сергієнко. – Спортивний вісник Придніпров᾽я, – 2003. – 24 с.

15. Станкин М. И. Психолого-педагогические основы физического воспитания Пособие для учителя / М. И Станкин. – Москва: Просвещение, 1987. – 224 с.

16. Физическая культура в школе. – 1991. – 146 с.

17. Физическая культура в школе. – 2002. – № 1 – 84 с.; №5 – 68 с.

18. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К., 2000. – 203 с.

19. Чирков С. И. Выход - самостоятельные занятия Физическая культура в школе / С. И. Чирков. – 1991. – №7 – 26 с.

20. Шаулин В. Н. Подготовка младших школьников к самостоятельной деятельности Физическая культура в школе / В. Н. Шаулин. – 1991. – № 4,5. – 34 с.

21. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів Підручник / Б. М. Шиян. – Тернопіль Ч.ІІ. – Навчальна книга – Богдан, 2002. – 276 с.

22. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 / Б. М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 293 с.