Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Практическая психология высшей школы \ 5547. Курсова робота Професійна готовність майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства

Курсова робота Професійна готовність майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства

« Назад

Код роботи: 5547

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Практична психологія

Тема: Професійна готовність майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства

Кількість сторінок: 66

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти професійної готовності майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства

1.1. Сутність та зміст професійної готовності психолога

1.2. Критерії та показники професійної готовності майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства

1.3. Психологічні особливості осіб, схильних до самогубства

1.4. Специфіка та види роботи практичного психолога з суїцидентами

Висновки до розділу

Розділ 2. Експериментальне дослідження готовності майбутніх психологів до роботи з особами, схильними до самогубства

2.1. Постановка проблеми і обґрунтування методів дослідження

2.2. Аналіз констатувального експерименту та інтерпретація результатів

2.3. Практичні рекомендації по роботі з суїцидентами

Висновки до розділу

Висновки

Використана література

Додатки

Виходячи з мети та завдань дослідження, можна зробити такі висновки:

1) В ході виконання теоретичного аналізу проблеми професійної готовності майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства нами було визначено, що в літературі немає єдиного підходу до визначення цього поняття. Тому, на основі структури професійної готовності психолога В. Бочелюка, яка включає когнітивний, операційний, мотиваційний та особистісний компонент, нами були розроблені критерії готовності до роботи з особами схильними до самогубства по кожному компоненту.

Ми вважаємо, що такими критеріями когнітивного та операційного компоненту є знання про самогубство, особливості осіб, схильних до самогубства, особливості діагностичних факторів та індикаторів суїцидального ризику, а також особливості та форми надання допомоги потенційним самогубцям.

Мотиваційний компонент включає мотивацію на допомогу людям, на саму діяльність і на зацікавленість у роботі практичного психолога.

Особистісний компонент містить емпатійність, вольову саморегуляцію та нервово-психічну стійкість особистості.

Також після розгляду наукової літератури нами було визначено особистісні особливості осіб, схильних до самогубства, такі як тривожність, репресивність, низька самооцінка тощо, а також визначено, що для запобігання самогубств використовується профілактика суїцидальної поведінки, суїцидальна превенція та інтервенція і психокорекція.

2) Нами було проведено експериментальне дослідження професійної готовності майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства. У дослідженні взяли участь студенти п‘ятого курсу спеціальності «Практична психологія» - 9 студентів групи ПП-07-1 освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (далі – «спеціалісти»), та 15 студентів групи ППм-07-1 освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (далі – «магістри»).

Дослідження когнітивного та операційного компонентів проводилось за допомогою спеціально розробленої нами анкети, мотиваційний компонент за допомогою методики визначення мотивації професійної діяльності, особистісний компонент діагностувався методикою визначення вольового потенціалу особистості, методикою визначення здатності до емпатії Мехрабіана та Ейнштейна, а також за методикою визначення нервово-психічної стійкості «Прогноз».

Після проведення порівняльного аналізу результатів дослідження професійної готовності практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства було визначено, що за когнітивним, операційним та мотиваційним компонентом «магістри» виявились більш підготовлені, а за особистісним компонентом обидві групи досліджуваних мають приблизно однаковий рівень готовності.

3) Нами було розроблені практичні рекомендації щодо того, яким повинні бачити психолога клієнти, щодо принципів роботи з суїцидентами, рекомендації щодо проведення бесіди та щодо того, як не потрібно чинити в роботі з потенційними самогубцями.

1. Аритова О. Н. Влияние мотивации на структуру целеполагания. Вестник МГУ сер. Психология № 4, - 1998 г.

2. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., доп. - М., 1999.

3. Вербицкий А. А., Н. А. Бакмаева. Проблема трансформации мотивов и контекстном обучении. Вопросы психологии. – 1997 г. - № 4.

4. Гребенюк О. С. Формирование интереса к учебной и трудовой деятельности у учащихся средних и проф-тех училищ. - М., 1986 г.

5. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. – Минск: БГУ, 1976.

6. Захарова Л. Н. Психологические основы подготовки к профессиональной деятельности: дисс. ... докт. психол. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология и история психологии» / Л. Н. Захарова. – Нижний Новгород, 1997. – 468 с.

7. Кандибович Л. А. Психологические проблемы готовности в деятельности / Л. А. Кандибович. – Мн.: Изд-во БГУ, 1996. – 175 с.

8. Бочелюк В. Й. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 287 с.

9. Menninger W. Identifying, evaluation, and responding to boundary violations: A risk management program // Psychiatric Annals, 1991, vol. 21(11).

10. Шнейдман Э. Десять общих черт самоубийств и их значение для психотерапии // Суицидология: прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах / Сост. А. Н. Моховиков. - М., Когито-центр, 2001.

11. Шнейдман Э. Душа самоубийцы: Пер. с англ. – М.: Смысл, 2001. – 315 с.

12. Юрьева Л. Н. Кризисные состояния. - Днепропетровск, 1999.

13. Осипова А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А. А. Осипова. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 315. [1] с. – (Справочник).

14. Психологія суїциду: Посібник / За ред. В. П. Москальця. – К.: Академвидав, 2004. – 288 с. (Альма-матер).

15. Солошенко Д. В. Екстренна психологічна допомога. Консультування // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9-10. – С. 10-28.

16. Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция // Суицидология: прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах / Составитель А. Н. Моховиков. - М.: Когито-Центр, 2001. – С. 270-352.

17. Моховиков А. Н. Телефонное консультирование. - М.: Смысл, 2001.

18. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебник для вузов - СПб: Питер, 2000. - 304 с.

19. Диагностика волевого потенциала личности / Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. - М.: Изд-во Института Психотерапии. 2002. - C. 54-55.

20. Практическая психология для менеджеров / Под ред. М. К. Тутушкиной. - М. : Филинъ, 1996. – 368 с. (с. 101-103)

21. Практикум по психологии состояний: учебн. пособ. / Под ред. проф. А. О. Прохорова. – СПб: Речь, 2004. – 480 с.

22. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2003. – 319 с.

Вступ

Професія психолога дедалі набуває суспільної значущості завдяки усвідомленню ролі й місця фахівця з психології у сучасному соціумі. У зв’язку з цим розгортаються науково-теоретичні та експериментальні дослідження феномену професіоналізму психолога, зокрема, таких його показників, як професійна готовність, професійне мислення, професійний розвиток тощо.

Успішне виконання професійної діяльності передбачає насамперед високу ступінь психологічної та професійної готовності студента. Однак практика сьогоднішнього дня показує, що зв'язок між вузом і сферою діяльності випускників не завжди надійна. Молодому спеціалісту після закінчення вищого навчального закладу потрібно, як правило, ще чимало часу, щоб адаптуватися до умов професійної діяльності. Однією з причин такої ситуації є відсутність належної уваги до спрямованості особистості студентів.

У сучасній психологічній науці накопичений досить великий теоретичний і практичний матеріал про проблему готовності людини в різних видах діяльності. Визначено безліч сформованих понять готовності, виведено зміст, структуру, основні параметри готовності та умови, що впливають на динаміку, тривалість і стійкість її проявів. Готовністю займалися і розробляли ідеї, пов'язані з нею, такі вчені як: М.І. Дьяченко, Ф.І. Іващенко, Л.А. Кандибович, Я.Л. Коломенський, А.Т. Короткевич, І.Б. Котова, А.І. Кочетов, В.С. Мерлін, В.Н. Мясищев, Н.Д. Левітов, А.С. Нерсисян, А.Ц. Пуні, В.Н. Пушкін, К.К. Платонов, Д.М. Узнадзе, П.Р. Чамата.

Проблема вивчення готовності майбутнього психолога розглядається як складова частина професійного відбору на психолого-педагогічні спеціальності такими авторами, як О.Ф. Бондаренко, О.О. Бодальов, В.Г. Панок, Н.І. Пов’якель, Л.М. Собчик, Н.В. Чепелєва та ін. Зокрема, відбір до навчального закладу має вказувати тих, хто явно непридатний до професії, на що у своїх дослідженнях вказує В.Г. Панок, визначати психологічний ресурс особистості та внутрішньоособистісні труднощі, що сприяють або перешкоджають подальшій оптимальній фаховій підготовці та діяльності, як підкреслює О.О. Бодальов.

У наш час дуже важкою і болючою темою є самогубство (або суїцид). За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед населення віком від 15 до 44 років самогубство є одним з трьох головних причин смертності. Щороку в світі близько мільйона людей покінчують життя самогубством, тобто одна людина кожні 40 секунд. Україна ввійшла до групи країн із високим рівнем суїцидальної активності (більше 20 самогубств на 100 тис. населення). В порівняльному аналізі – ця причина смерті є найпоширенішою після природної смерті (від хвороб системи кровообігу), смерті від новоутворень та смерті від зовнішніх причин.

Кваліфікована допомога практичного психолога може рятувати людину від смерті. Але для того щоб надавати таку допомогу, психолог повинен бути підготовлений інтелектуально, мотиваційно, та емоційно. Кваліфікований фахівець повинен знати психологічні особливості цієї категорії осіб, мати відповідні знання, вміння та навички роботи з ними.

Об‘єкт дослідження – професійна готовність психологів.

Предмет – готовність психолога до роботи з особами, схильними до самогубства.

Мета – теоретично і практично дослідити готовність майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства.

Мета завдання передбачає реалізацію завдань:

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми професійної готовності майбутнього практичного психолога.

2. З‘ясувати критерії готовності майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства.

3. Експериментальним шляхом визначити готовність майбутніх практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства.

4. Розробити практичні рекомендації по роботі з особами, схильними до самогубства.

Гіпотеза дослідження – професійна готовність практичних психологів до роботи з особами, схильними до самогубства є складною і багатокомпонентною системою знань, вмінь та навичок, а також мотиваційних та емоційно-вольових якостей, які повинні реалізовуватись в роботі з даною категорією клієнтів; щоб робота була ефективнішою необхідно сприяти оптимізації когнітивного та операційного компонентів професійної готовності.