Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Психология личности \ 5329. Курсова робота Вплив реклами на формування особистості підлітків

Курсова робота Вплив реклами на формування особистості підлітків

« Назад

Код роботи: 5329

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Психологія особистості

Тема: Вплив реклами на формування особистості підлітків

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти психологічного впливу реклами на особистість

1.1. Особливості психологічного впливу реклами

1.2. Психологічні процеси сприйняття й розуміння реклами

1.3. Психологічний вплив телевізійної реклами на розвиток дітей та підлітків

Розділ 2. Дослідження особливостей впливу рекламних образів на формування особистості підлітків

2.1. Методологічні засади експериментального дослідження

2.2. Методи, методика і процедура дослідження

Висновоки

Список літератури

Взаємодія людини з засобами масової інформації – реальність сучасного життя. Телебачення та інтернет-ЗМІ визначають характер культури, впливає на свідомість кожної людини, змінюючи при цьому способі сприймання інформації. За останні два десятиріччя ЗМІ зробили великий крок у спробах пошуку різних форматів і тому в наш час їх рейтинг серед інформаційних ресурсів.

Більшість дослідників вважають, що в наші дні вплив ЗМІ на вчинки індивіда і суспільства настільки вагомий, що вони певним чином управляють соціальним, політичним та економічним життям суспільства. Враховуючи те, що ЗМІ - зовсім не випадковий елемент процесу психічного розвитку людини, а один з постійних чинників, які впливають на особистість, важливо не лише вивчити його можливості, але й умови, які сприяють його впливу на психічний розвиток дитини. Тому постає потреба у дослідженні психологічних особливостей впливу ЗМІ на розвиток психіки особистості людини в єдності її індивідуальних та особистісних характеристик.

Реклама стала постійним супутником сучасного життя. Над її створенням працюють цілі команди професійних знавців людської душі, які вміють зачепити підсвідомість і знайти найсокровенніше для людини.

Для підсилення дієвості реклами використовуються психологічні механізми впливу на свідомість людини.

Актуальність дослідження: На сьогоднішній день реклама має винятковий вплив на свідомість людини. Завдяки рекламі ми обираємо що саме купити, куди піти і яким бути. В чому ж секрет такого сильного впливу реклами на споживача? На які механізми нашої підсвідомості впливає реклама?

Підлітковий і юнацький період є досить сенситивним при сприйнятті навколишнього світу, формуванні свідомості та певних особистісних особливостей під впливом різних джерел інформації (Д.І. Фельдштейн, І.Д. Бех, Л.І. Божовіч, Л.С. Виготський, В.А. Олексєєв, В.О. Семиченко і ін.)

В умовах сучасного суспільства одним з активних інформаційних каналів впливу на свідомість особистості, яка розвивається, виступає реклама (І.В. Грошев, А.Е. Войскунський, О.Я. Чебикін, О.П. Белинська, Ю.Д. Бабаєва, І.В. Кулікова, P. Zollo, P.Carton та ін.).

Приділяли увагу вивченню психологічних аспектів реклами у своїх працях Н.Ю. Бутенко, Є.В. Ромат, У. Перепелиця, Л. Геращенко, В.Г. Зазикін.

Проблема використання психологічних знань у рекламній діяльності особливо актуальна сьогодні. Свідченням є численні публікації на цю тему в періодичній пресі, наукові статті та монографії. Це праці М. Данькова, О.А. Володченко, О.Н. Лебедєва, О.К. Боковикова тощо.

Перші психологічні науково-прикладні дослідження в області реклами почали проводитися на рубежі 19-20 століть. Однак і сьогодні вони як і раніше актуальні. І причин цьому декілька: по-перше, за минулі сто років були створені специфічні рекламні технології, і внаслідок цього виникли нові психологічні явища, що вимагають наукового аналізу; по-друге, серйозні зміни відбулися в самій психологічній науці. Зараз найбільш інтенсивно розвиваються її соціальні напрямки, тому рекламу обов'язково потрібно вивчати з погляду соціальної психології; по-третє, до теперішнього часу в суспільстві з'явилися численні проблеми, пов'язані з рекламною діяльністю людей. Вони також вимагають психологічних рішень.

Проблема психологічних впливів (соціальних явищ) у психології реклами як галузі наукового знання вкрай актуальна тому, що вона пов'язана із цілим рядом моментів етичного характеру. Адже будь-який вплив припускає зміну свідомості людини, може представляти якусь перешкоду волі вибору. У зв'язку із цим, дослідники реклами висловлюють різні думки. Наприклад, деякі вважають, що якщо пропонований товар і послуга не відповідають тому, що заявлено в рекламі, то до впливів варто ставитися як до обману, і вони повинні бути заборонені. Якщо реклама сприймається свідомо, з розумінням властивостей і характеристик рекламованих товарів то її здатність впливати на особистість поза її волею буде обмеженою, що буде сприяти збільшенню екологічності інформаційного простору особистості.

Саме тому мною було обрано тему курсової роботи «Психологічний вплив реклами на формування особистості підлітків».

Об'єкт дослідження: ціннісні орієнтації підлітків.

Предмет дослідження: вплив реклами на формування особистості підлітків в процесі життєдіяльності.

Мета дослідження: полягає у виявленні характеру відображення у свідомості старших школярів рекламної продукції у взаємозв'язку із властивостями особистості.

Гіпотеза дослідження: особливості ставлення до рекламної продукції впливають на формування особистісних особливостей у старшому шкільному віці.

Завдання дослідження:

1) Провести теоретичний аналіз психологічного впливу реклами на особистість, що розвивається та розкрити психологічний характер сучасних засобів рекламного впливу;

2) Дослідити як впливає реклама на формування особистості підлітків у ході емпіричного дослідження.

Наукова новизна дослідження: зроблена спроба виділити складові сприйняття реклами, які мають значну важливість для старшого шкільного віку.

Теоретичне значення дослідження: полягає в уточненні психологічного змісту й сутності реклами як певної технології, орієнтованої на маніпулювання мотиваційно-потребовою і свідомою сферою особистості; у визначенні потенційних особистісних властивостей, що мають вплив на усвідомлене сприйняття реклами старшими школярами.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів та висновків, списку використаної літератури.

В наш час рекламу використовують для прихованого впливу на свідомість і поведінку людини. Реклама вважається одним із найсильніших засобів психологічного впливу на свідомість особистості. В умовах зміни суспільства, вивчення реклами з точки зору психології набуває все більшого значення, адже сьогодні реклама є частиною повсякденної суспільної культури, інформаційною складовою комунікаційних процесів і одним із показників розвитку суспільства. Більш того, сучасна реклама тому і дієва, що за основу використовує ключові аспекти психології то соціології. За словами вітчизняного класика О.А. Феофанова, саме «Психологія дає основні параметри для розробки рекламних концепцій…, які включають психологічні аспекти мотивації поведінки потенційного покупця, психологію сприйняття слова або зорового образу, закономірності формування цілеспрямованих асоціацій.»

Сучасній рекламі притаманний вплив на свідомість та підсвідомість потенційного споживача, головним чином за допомогою усіляких соціопсихологічних методик. Власне, ця функція впливу з часом набула першочерговості та стала об’єктом критики від деяких представників громадськості. Певні маніпуляційні техніки, що використовуються у рекламі, мають чітко окреслений персоналізований характер – тобто, вони можуть застосовуватись лише особистостями-лідерами, до думки яких прислуховується аудиторія. У контексті даної роботи досліджується використання постаті лідера в різних видах реклами – комерційній, політичній та соціальній.

Секрет дії реклами криється у використання найтонших особливостей людської психології. Адже найчастіше вона діє не на логічному рівні, не на розум, а на емоції та підсвідомість. Тож засоби масової інформації відіграють провідну роль у впливі реклами на людину.

Список літератури

1. Закон України про охорону праці. – К., 2002.

2. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх закладах. – К., 1999.

3. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова КМУ від 25.08.2004р. за № 1112).

4. ДНАОП 0.00 – 4.03 – 01. Положення про Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. – К.: Основа, 2001. – 88 с.

5. Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 2006.

6. Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти. - Львів: Ліга прес, 2006.

7. Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2010 р., № 969/922/216.

8. Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України. – Наказ Міністерства освіти України від 05.12.1998 р., № 733.

9. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. / Під загальною редакцією проф. Сачкова Л. С. - Київ: “Фенікс”, 2000. - 896 с.

10. Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (станом на 20.06.2006). – К.: Основа, 2006. – 160 с.

11. НАПБ Б. 01.008-2004 - Правила експлуатації вогнегасників.

12. НАПБ Б. 03.001-2004 - Типові норми належності вогнегасників.

13. Правила безпеки під час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. - К.: Основа, 1999. – 227 с.

14. Примірний перелік документів з питань «Охорони праці в галузі».

15. Ануфрієва О. В. Вплив засобів масової комунікації на соціалізацію особистості / О. В. Ануфрієва // Практичні проблеми психології особистості. Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції 25 квітня 2003 р., Київ. – С. 6-8.

16. Ануфрієва О. В. Психологічні чинники впливу ЗМІ на структурні елементи ціннісних орієнтацій студентської молоді / О. В. Ануфрієва // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 25-26 березня 2009 року) – Ч.1. – С. 148-149.

17. Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Практикум з безпеки життєдіяльності та охорони праці: Навчально-метод посібник. - Кам'янець-Подільський: ВОП Сисин О. В., 2007. - 140 с.

18. Баришполець О. Чинники впливу засобів масової інформації на аудиторію / О. Баришполець // Соціальна психологія: Український науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 153-163.

19. Бондарчук О. Дитина та ЗМІ: ефекти і впливи / О. Бондарчук // Шкільний світ. – 2003. – № 21. – С. 1–3.

20. Будіянський М. Ф. Психологія особистості: Учб.-метод. посіб. / М. Ф. Будіянський; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О.: АстроПринт, 1999. - 112 c.

21. Бурім О. В. Деструктивний вплив телебачення на особистість молодшого школяра / О. В. Бурім // Освіта на Луганщині. - 2010. - № 1. - С. 43-48.

22. Германов В. Г. Вплив засобів масової інформації на підсвідомість: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / В. Г. Германов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. - К., 2003. - 20 c.

23. Горюненко Т. В. Вплив телебачення на дитячу аудиторію / Т. В. Горюненко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Щоквартальний науковий журнал. - 2010. - N 3. - С. 222-225.

24. Гуцало Е. У. Вікова психологія: Курс лекцій / Е. У. Гуцало; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. Каф. психології. - Кіровоград, 2004. - 187 c.

25. Дейнегіна Т. О. Педагогічний вплив телебачення на розвиток і здоров'я дитини / Т. О. Дейнегіна // Освіта Донбасу: Науково-методичне видання. - 2005. - N5/6. - С. 87-92.

26. Допира А. И. Воздействие экранного насилия на подрастающее поколение: история социально- психологических последствий / А. И. Допира // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 8. – С. 10-14.

27. Дубасенюк О. А. Синергетичний вплив засобів масової інформації на розвиток особистості / О. А. Дубасенюк // Новые технологии обучения: сб. науч. тр. Учебно-воспитательная среда и нравственность в XXI веке // Спец. вип. № 62. Інститут инновационных технологий и содержания образования Министерства образования и науки Украины. Академия международного сотрудничества по креативной педагогике. – Киев-Винница. 2010. – С. 48-52.

28. Дуброва Т. Вплив засобів масової інформації на формування особистості дитини / Т. Дуброва // Психолог. - 2008. - №46/47. - С. 9-12.

29. Ємельянов В. Вплив телебачення на дитину / В. Ємельянов // Психолог дошкілля. - 2012. - N 6. - С. 4-6.

30. Здіорук С. І. Психологічне обґрунтування використання ЗМІ та різних видів рекламної продукції з метою профілактики нарко-, токсикоманії та алкоголізму / С. І. Здіорук // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 10. – С. 6-9.

31. Калашникова Л. В. Психологія розвитку: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / Л. В. Калашникова, О. М. Гурова, В. Г. Зубченко, І. Л. Уличний; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 1999. - 332 c.

32. Калініченко Б. М. Механізм впливу влади засобів масової інформації на соціальну поведінку особистості / Б. М. Калініченко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 19. - С. 270-277.

33. Карнаух А. А. Вплив засобів масової інформації на формування політичної культури молоді / А. А. Каркаух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін: сборник научных трудов / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 4. - С. 128-133.

34. Карпова Л. Особливості комунікативного впливу телебачення: інтегра-тивний аспект / Л. Карпова // Вісн. Кн. палати. - 2008. - № 7. - С. 23-26.

35. Квашук О. В. Психологічні чинники впливу телебачення на становлення моральної свідомості молодших школярів: автореф. дис.... канд. психол. наук: 19.00.07 / О. В. Квашук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2008. - 20 c.

36. Комарова Н. М. Вплив засобів масової інформації на різні аспекти способу життя молоді / Н. М. Комарова // Психологічна газета. - 2006. - №23. - С. 29-31.

37. Кравчук Х. Вплив засобів масової інформації на формування психічних установок у молоді щодо вибору способу життя: сборник / Х. Кравчук // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість. У 7-томах: збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 квітня 2004 р. / Міністерство освіти і науки України, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Європейський університет. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2004. - т. 1. - С. 180-183.

38. Левченко Л. Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації / Л. Левченко // Людина і політика. - 2001. - № 2. - С. 103-108.

39. Лівертовський В. Л. Вивчення впливовості ЗМІ в експерименті / В. Л. Лівертовський // Держава та регіони. Сер. Гуманіт. науки. - 2012. - Вип. 1. - С. 131-136.

40. Літвінова Л. Є. Проблеми впливу засобів масової інформації на дітей і можливі шляхи їх вирішення / Л. Є. Літвінова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. - 2012. - № 22, ч. 7. - С. 20-30.

41. Мізерна О. О. Вплив телебачення та відеофільмів на прояви агресивності в підлітковому віці / Мізерна О. О. // Психологія: Зб. наук. пр. - К.: НПУ, 2001.- Вип.13. - С. 304-313.

42. Невмержицька О. Вітчизняна педагогічна думка про вплив телебачення на становлення моральної особистості / О. Невмержицька // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. - Дрогобич, 2009. - Вип. 19: Педагогіка. - С. 212-225.

43. Невмержицька О. Розважальні програми основних каналів телебачення України як чинник морального виховання підлітків: монографія / О. Невмержицька; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2007. - 196 c.

44. Новицька О. Вплив засобів масової інформації на формування особистості дитини / О. Новицька // Обдарована дитина. - 2010. - N 1. - С. 30-34.

45. Охорона праці в навчально-виховних закладах (методичні рекомендації). – Тернопіль, 1999. – Ч.1, 2.

46. Охорона праці в школі. – К.: Рад. Школа, 1986. – 324 с.

47. Папуча М. В. Психологія ранньої юності: Навч.-метод. посіб. / М. В. Папуча; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2001. - 174 c.

48. Пенчук І. З досвіду дослідження впливу аудіовізуальних та друкованих ЗМІ на формування молодіжної аудиторії. // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. ст. Філологічні науки. – Вип. 2. / Головний редактор Толок В. О. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2002. – С. 72-74.

49. Петрова Л. Вплив телебачення та Інтернету на молодь: Круглий стіл для старшокласників / Л. Петрова // Психолог. Шкільний світ: Всеукраїнська газета. - 2012. - N 7. - С. 31-34.

50. Петрунько О. Агресивне телебачення та його деструктивний потенціал / О. Петрунько // Освіта і управління: Науково-практичний журнал. - 2004. – Т. 7, № 3/4. - С. 55-60.

51. Пилипишин С. М., Переймибіда В. М., Пилипишин Г. М. Охорона праці в навчально-виховних закладах: методичні рекомендації. Ч. 2, - Тернопіль: СМП «Астон», 2000. – 208 с.

52. Пістун І. П., Кіт Ю. В., Катренко Л. А., Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2009. – 395 с.

53. Плотникова О. Вплив телебачення на формування особистості дитини дошкільного віку / О. Плотникова // Імідж сучасного педагога: Науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2010. - N 6/7. - С. 53-55.

54. Попова Д. А. Ефективність впливу засобів масової інформації на формування загальнолюдських цінностей у старшокласників // Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання в школах і вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць. - Рівне: Тетіс, 2000. - С. 378-380.

55. Попова Д. А. Психологічні основи виховання старшокласників засобами масової інформації // Взаємозв’язок психолого-педагогічної науки і шкільної практики як фактор вдосконалення педагогічної діяльності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне, РІПКПК, 1998. - С. 176-178.

56. Попова Д. А. Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників та вплив засобів масової інформації на цей процес // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 12. Частина ІІ.- Рівне, 2000. – С. 207-214.

57. Психологія молодшого шкільного віку: Навч.-метод. посіб. / уклад.: О. П. Никоненко, Н. С. Ярослав; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2000. - 31 c.

58. Северенчук Н. Вплив анімаційних фільмів на розвиток психічних процесів дитини / Н. Северенчук. // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - № 16. - С. 17-21.

59. Семчук С. І. Засоби масової інформації в процесі соціалізації до-шкільників: особливості впливу та методичні рекомендації: [навч. метод. посіб.] / С. І. Семчук. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2010. – 80 с.

60. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук, І. С. Булах, Т. М. Зелінська; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Просвіта, 2004. - 413 c.

61. Соловйова І. В. Чинники психологічної стійкості особистості до впливу засобів масової інформації / І. В. Соловйова // Наука і освіта: наук.-практ. журн. Півд. наук. Центру АПН України. - 2010. - № 3. - С. 109-113.

62. Співак Д. М. Особливості впливу телебачення на становлення моральних цінностей підлітків / Д. М. Співак // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2010 рік, 9 - 10 лютого 2011 р.

63. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - С. 284-286.

64. Стець В. І. Вплив ЗМІ на формування ціннісно-змістовних понять валео-логічної культури підлітків / Стець В. І., Копко І. Є. // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. - 2011. - № 10. - С. 92-96.

65. Темех Н. Д. Виховання молоді через призму телевізійного мовлення / Н. Д. Темех // Телевізійна й радіожурналістика (Історія, теорія, практика: погляд у майбутнє) / Зб. наук. – метод. праць. – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – Вип. 2. – С. 158-164.

66. Темех Н. Д. Телебачення і формування духовності молоді: теорія, практика: навч. посіб. / Н. Д. Темех; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2008. - 147 c.

67. Темех Н. Д. Телебачення як джерело розвитку духовності молоді // Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє / Н. Д. Темех / Зб. наук.-метод. праць. – Львів: ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1997. – С. 44-47.

68. Трофімов Ю. Л. Психологія: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук, Т. С. Кириленко, Т. С. Кудріна, П. С. Перепелиця, М. Л. Смульсон, О. Б. Федоришин. - К.: Либідь, 1999. - 558 c.

69. Тур О. Взаємодія школи і сім'ї у подоланні негативного впливу телебачення на здоров'я дітей та підлітків / О. Тур // Освіта і упр. - 2007. - № 1. - С. 116-120.

70. Череповська Н. Уявлення батьків і дітей про ризики негативного впливу телебачення / Н. Череповська // Соціальний педагог. Шкільний світ. - 2012. - N 9. - С. 32-35.

71. Чорна Л. Вплив сучасного телебачення на внутрішній світ і поведінку дитини / Л. Чорна // Психолог (Шкільний світ). - 2007. - № 16. - С. 22-26.

72. Чорна Л. Г. Психологічні особливості впливу сучасного телебачення на прояви творчого потенціалу дітей / Л. Г. Чорна // обдарована дитина. – №10. – 2007. – С. 37-43.

73. Шапошникова І. В. Дослідження впливу телебачення на формування цінностей сучасної студентської молоді / І. В. Шапошникова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ: Сталь, 2012. - № 4 (64)'2012. - С. 19-25.

74. Яременко О. Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді / О. Яременко, О. Балакірєва, Н. Бутенко, О. Вакуленко, З. Зайцева; Укр.-канад. проект "Молодь за здоров'я". - К., 2000. - 112 c.