Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Менеджмент гостиничного и туристического бизнеса \ 5150. Дипломна робота Прибуток туристичного підприємства «Клуб мандрівників» та пошук нових джерел його формування в сучасних умовах господарювання

Дипломна робота Прибуток туристичного підприємства «Клуб мандрівників» та пошук нових джерел його формування в сучасних умовах господарювання

« Назад

Код роботи: 5150

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Менеджмент готельного та туристичного бізнесу

Тема: Прибуток туристичного підприємства «Клуб мандрівників» та пошук нових джерел його формування в сучасних умовах господарювання

Кількість сторінок: 98

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність, функції та роль прибутку у фінансово-господарській діяльності туристичного підприємства

1.2. Формування прибутку туристичного підприємства

1.3. Розподіл та напрями використання прибутку туристичного підприємства

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛУБ МАНДРІВНИКІВ»

2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства

2.2. Економічна ефективність функціонування туристичного підприємства «Клуб мандрівників»

2.3. Аналіз фінансового стану туристичного підприємства

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Шляхи підвищення прибутковості туристичного підприємства «Клуб мандрівників»

3.2. Перспективні напрями розвитку туристичних послуг туристичного підприємства «Клуб мандрівників»

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі. Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів. У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності.

Прибуток є спонукальним мотивом і джерелом діяльності. Вона приводить в рух всі виробничі фактори – капітал, працю, природні ресурси, підприємницькі здібності – для створення продукту, його наступної реалізації і отримання прибутку.

Починаючи свою діяльність, кожен підприємець сподівається на комерційний успіх, тобто гадає, що зможе продавати свою продукцію за такими цінами, які б не тільки окупили витрати на виробництво товару, а й принесли прибуток.

Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що головною задачею кожного підприємця є опанування ефективними методами організації виробництва та реалізації продукції, за допомогою яких можна отримати найбільший прибуток. Тобто дослідження питань підвищення прибутковості підприємств стає дуже нагальним, що зумовлює доцільність розгляду цього питання.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо прибутку туристичного підприємства «Клуб мандрівників» та пошук нових джерел його формування в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені для вирішення наступні завдання:

1) розкрити сутність, функції та роль прибутку у фінансово-господарській діяльності туристичного підприємства;

2) здійснити аналіз формування прибутку туристичного підприємства;

3) розкрити розподіл та напрями використання прибутку туристичного підприємства;

4) здійснити загальну характеристику туристичного підприємства;

5) здійснити оцінку економічної ефективності функціонування туристичного підприємства «Клуб мандрівників»;

6) здійснити аналіз фінансового стану туристичного підприємства;

7) визначити оптимізацію стратегії управління мотивацією праці персоналу в умовах кризи;

8) розробити шляхи підвищення прибутковості туристичного підприємства «Клуб мандрівників»;

9) розробити перспективні напрями розвитку туристичних послуг туристичного підприємства «Клуб мандрівників».

Предметом дослідження у дипломній роботі виступає сукупність теоретичних і практичних аспектів прибутку та пошук нових джерел його формування в сучасних умовах господарювання, об’єктом — господарська діяльність туристичного підприємства «Клуб мандрівників».

Методи дослідження: аналіз літературних джерел за тематикою, а також емпіричні методи досліджень - контент-аналіз документів ТОВ «Клуб Мандрівників», методи порівняльного аналізу.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел.

Загалом прибуток формується під впливом великої кількості взаємозалежних чинників, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному: одні – позитивно, інші – негативно. Серед зовнішніх чинників можна виділи ти такі: економічні умови господарювання, місткість ринку, платоспроможний попит споживачів, державне регулювання діяльності підприємств та інше.

Головною метою отримання прибутком є забезпечення збільшення добробуту власників туристичних підприємств на цей момент і у перспективі.

Прибуток підприємств формується за рахунок таких джерел:

1) продаж (реалізація) продукції;

2) продаж іншого майна;

3) позареалізаційні операції.

Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку діяльності підприємства, це сума перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків, одна з форм його власних нагромаджень.

Прибуток сигналізує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва і реалізації, розширення асортименту продукції, доцільність змін у ціновій політиці. Він є визначальним критерієм ефективності господарювання.

Агенція заснована у 1999 році, як одна із перших, що спеціалізується на внутрішньому туризмі. ТОВ ТА «Клуб Мандрівників» одна з не багатьох турфірм у м. Львові, яка постійно розвивається та удосконалює свої послуги, завдяки чому має великий попит серед жителів міста та туристів.

В організаційній структурі кожен відділ відповідає за діяльність підприємства, без них воно не зможе взагалі існувати. Вони відповідають за своєчасність та якість виконання покладених на них завдань. На перший погляд є головні та незначні служби, але вони доповнюють один одного і не можуть працювати окремо.

Туристичні потоки у Львівську область динаміка протягом 6 років мали зростаючо-спадаючий характер. В 2015 році туристичний потік у Львівській області за кількістю туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності в порівняні з 2010 роком знизилася на 41467 осіб. Кількість іноземних туристів знизилось на 6837 осіб. Кількість внутрішніх туристів зросло на 6880 осіб.

Чистий дохід від реалізації має тенденцію зменшення, про це свідчить незначне розширення діяльності. Чистий прибуток має тенденцію спадання. Рентабельність послуг у динаміці збільшуються на 0,1 %.

Рентабельність підприємства перш за все залежить від прибутку. Фондоозброєність зменшився 7,3 тис. грн. Цей показник застосовується для характеристики ступеня оснащеності праці працюючих. Чим більше фондоозброєність, тим більше обсяг виробництва і тим більша вартість основних фондів. З цього випливає, що краще за все працівники підприємства були оснащені основними засобами. Це відбувається за рахунок автоматизації процесу виробництва і впровадження нових технологій. Фондовіддача у 2016р. порівняно з 2015р. зменшилася на 0,5 і склала 2,0.

Взявши до уваги виявлені в ході аналізу негативні явища, я пропоную деякі рекомендації по поліпшенню і оздоровленню підприємства:

- слід збільшити об'єм інвестицій в основний капітал і його частку в загальному майні організації;

- необхідно підвищувати оборотність оборотних коштів підприємства; особливо звернути увагу на приріст швидко реалізуємих активів;

- звернути увагу на організацію виробничого циклу, на рентабельність продукції, її конкурентоспроможність;

- удосконалювати кадрову політику;

- продумувати і ретельно планувати політику ціноутворення;

- знаходити резерви по зниженню витрат на виробництво;

- проводити постійну роботу по знаходженню шляхів зниження собівартості виготовленої продукції;

- активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства.

Основними шляхами покращення структури формування та розподілу прибутку підприємства є визначення пріоритетного напрямку використання прибутку, що зумовить майбутній розвиток підприємства, проведення економічного аналізу динаміки та факторів отриманого прибутку, виявлення резервів, що буде сприяти максимізації прибутку, а також ефективному плануванню формування, розподілу та використання прибутку на наступні періоди.

В розрахунку на одного туриста виходить 3170,6 грн.

Ринкова ціна даного туру складатиме:

- 15% закладемо рентабельність туру;

- 5% від вартості інші витрати по даному туру.

Отже, вартість туру складе – 3804,72 грн.

Загальна вартість туру 2886,72*12 = 45 656,64 грн.

За своєю ціною туристичний маршрут культурно-пізнавального напряму, охопивши майже всю територію Франції, є дуже зручним та вигідним.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с.

2. Богацька Н. М., Романюк В. С. Формування та використання прибутку підприємства / Богацька Н. М., Романюк В. С. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/55255.doc.htm.

3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик.– К.: Атіка, 2012. – 543 с.

4. Вороніна В. Л. Сутність та функції прибутку в умовах сучасного економічного росту країни. / Вороніна В. Л. // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Вип. 33: у 3-х ч. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Ч. ІІІ. – С. 202–205.

5. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. Посібник / О. О. Гетьман – К.: Центр. навч. літератури, 2006. – 488 с.

6. Гой І. В., Смелянська Т. П. Основи підприємницької діяльності. Навчально-методичний посібник. / І. В. Гой, Т. П. Смелянська. – Хмельницький, 2012. – 245 с.

7. Гончаров А. Б. Фінансовий менеджмент: навч. посібн. / А. Б. Гончаров. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 240 с.

8. Грибалев Н. П. Бизнес-план: практ. рук. / Н. П. Грибалев, И. Г. Игнатьева. – СПб.: Белл, 2011. – 160 с.

9. Гуменюк І. В. Формування та шляхи підвищення прибутку підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Гуменюк. – Режим доступу: http://intkonf.org/gumenyuk-iv-formuvannya-ta-shlyahi-pidvischennya-pributku-pidpriemstva.

10. Дані Головного управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] Режим доступу до інформації: http://www.lv.ukrstat.gov.ua.

11. Донець Л. І., Романенко Н. Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 320 с.

12. Дяченко Л. П. Економіка туристичного бізнесу: Навчальний посібник. / Л. П. Дяченко. - К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

13. Економіка підприємства: навч. посіб. / за ред. А. В. Шегди. – К.: Знання-Прес, 2011. – 651 с.

14. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

15. Економічна енциклопедія: У трьох томах, т.2 / За ред. С. В. Мочерний та ін. – К.: Вид. центр "Академія", 2002. – 952 с.

16. Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-Х1V (зі змінами та доповненнями 03.12.2014). – К., 2014. [Електронний ресурс] Режим доступу до інформації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236-96.

17. Закон України "Про туризм" (N 324/95-ВР) від 15.09.1995 р. [Електронний ресурс] Режим доступу до інформації: http://zakon2.rada.gov.ua

18. История туризма: учебник / коллектив авторов; отв. ред. и сост. Ю. С. Путрик. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 256 с.

19. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

20. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства / М. Я. Коробов. – К.: Знання, 2010. – 276 с.

21. Кузьменко О. О. Особливості формування та класифікація доходів туристичного підприємства. / Кузьменко О. О. // Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 3 (18), 2016. - с. 25-32.

22. Кучер Л. Ю. Науково-теоретичні основи формування прибутку в підприємствах / Л. Ю. Кучер / Інноваційна економіка, - 2010. – 3 с.

23. Левицька І. В., Тимрієнко А. В. Сучасні аспекти управління прибутком туристичного підприємства / Левицька І. В., Тимрієнко А. В. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/6_125061.doc.htm.

24. Лещенко Л. О. Аналіз прибутку підприємств, його види та функції / Лещенко Л. О. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/V-Harkivskogo-NAU/V-Harkivskogo-NAU_ekonom/2014-4/PDF/33.pdf.

25. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н. М. Ушакової). – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

26. Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика [текст]: підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 544 с.

27. Мальська М. П., Бордун О. Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К.: Знання, 2005. – 241 с.

28. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 615 с.

29. Маркетинг туризма: учебное пособие / И. В. Гончарова, Т. П. Розанова, М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 224 с.

30. Менеджмент туризма: учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. Королев, Е. А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 576 с.

31. Морозов М. А., Морозова Н. С. Информационные технологии в социально-культурномсервисе и туризме. Оргтехника: Учебник. / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. - М.: Изд-во «Академия», 2002. - 240 с.

32. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк. – [5-те вид. перероб. та допов.]. – К.: КНЕУ, 2005. – 286 c.

33. Примак Т. О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Т. О. Примак. – К.: Вікар, 2011. – 580 с.

34. Проскурін В. П. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. / Проскурін В. П. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

35. Статистика туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. А. Ю. Александровой. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 464 с.

36. Ткаченко Т. І. Економіка готельного господарства і туризму: навч. посіб. / Т. І. Ткаченко, С. П. Гаврилюк. – К.: Київ. нац. торг.-екон.ун-т, 2005. – 250 c.

37. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.: кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2012. – 546 с.

38. Фінанси: курс для фінансистів. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pidruchniki.com/15100827/finansi/pributok_pidpriyemstva_yogo_rol_formuvannya_rozpodil_vikoristannya_umovah_suchasnoyi_sistemi_opodatkuvan.

39. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / [О. О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш та ін.]; за заг. ред. О. О. Терещенка. – К.: КНЕУ, 2006. – 312 с.

40. Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 111–117.

41. Шило В. П. Аналіз фінансового стану виробничої і комерційної діяльності підприємства: Навч. пос. / В. П. Шило. - К.: Кондор, 2005. – 240 с.

42. Ядринський Д. М. Якісний та кількісний аналіз персоналу: шляхи інтеграції / Д. М. Ядринський // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 3. – C. 27-29.