Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Общая психология \ 5125. Курсова робота Проблема мотивації в сучасній психологічній науці

Курсова робота Проблема мотивації в сучасній психологічній науці

« Назад

Код роботи: 5125

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Загальна психологія

Тема: Проблема мотивації в сучасній психологічній науці

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аналіз проблеми мотивації в сучасній психологічній науці

1.1. Поняття про мотив та мотивацію

1.2. Сучасні теорії мотивації

1.3. Види мотивації та їх характеристика

Розділ 2. Експериментальне дослідження мотивації

2.1. Організація та проведення дослідження

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження

Висновки

Список літератури

Додатки

Проблема вивчення мотиваційної сфери особистості є досить актуальною у сучасному суспільстві. Адже, мотивація багато в чому визначає основні аспекти життєвого шляху особистості. Особливої уваги дана проблема набуває у період навчання в університеті, оскільки мотив досягнення визначає особистісну активність студентів в учбовому процесі та успішність у майбутній професійній діяльності.

Вивчення мотиваційної сфери особистості займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як К.К. Платонов, А.Г. Ковальов, П.С. Сімонов, Б.Ф. Ломов, Г.А. Балл, К. Левін, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, К. Мадсен, Ж. Годфруа, Дж. Аткінсон та багато інших.

В загально психологічному контексті мотивація являє собою складне об’єднання рушійних сил поведінки, що відкривається суб’єкту у вигляді потреб, інтересів, поглядів, цілей, ідеалів, які безпосередньо детермінують людську діяльність. Під мотиваційною сферою розуміють стрижень особистості, до якого відносяться такі її властивості, як спрямованість, цілісні орієнтації, установки, соціальні очікування, емоції, вольові якості та інші соціально-психологічні характеристики. Таким чином, можна стверджувати, що, незважаючи на різноманітність підходів, під мотивацією більшість авторів розуміють сукупність психологічно різнорідних факторів, що детермінують поведінку і діяльність людини.

Мета дослідження мотивації студентів вищого навчального закладу.

Об’єктом дослідження є студенти вищого навчального закладу спеціалісті «Психологія».

Предметом дослідження виступає мотивація студентів.

Завдання для реалізації поставленої мети:

1. Теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми мотивації.

2. Підготовка та проведення дослідження мотивації студентів.

3. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів.

4. Формування висновків.

У дослідженні нами були використанні наступні методи:

1. Теоретичний аналіз психологічної літератури.

2. Методика Т. Елерса на діагностику досягнення успіху та уникнення невдач.

3. Методи математичного аналізу даних.

Для проведення дослідження нами були обранні і опитані студенти другого курсу спеціальності «Психологія» віком від 19 до 25 років. Всього в тестуванні взяло участь 20 осіб.

Проведений аналіз літературних джерел показує, що існує багато підходів до визначення поняття мотивації. Мотиваційна система людини має досить складну будову адже включає в себе потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, норми, цінності і т.д., що в свою чергу детермінує поведінку людини.

Існує багато видів мотивації, проте найбільш актуальними є професійна або мотивація діяльності, та учбова мотивації. Саме учбова мотивація стає стержнем особистості майбутнього фахівця та визначає, в подальшому, якісний склад майбутнього суспільства.

Практичне дослідження, спрямоване на визначення мотивації студентів вищих навчальних закладів свідчить про те, що рівень мотивації досліджених для досягнення успіху має здебільшого середній рівень (50%), а рівень мотивації до уникнення невдач поєднує два основних рівні – низький рівень (45%) та середній (40%).

Результати отриманих даних свідчать про наявність у більшості досліджень орієнтації на досягнення поставлених цілей та успішність подолання невдач, які можуть зустрітись на шляху до бажаної мети. Але необхідно зауважити, що формування та становлення мотивації для кожного студента індивідуальне. Отже, завдання педагогів та психологів – визначити якими саме шляхами здійснюється формування у студентів.

Таким, чином можна констатувати той факт, що проблема мотивації студентів вищих навчальних закладів є дуже актуальною у наш час. Розуміння змісту психологічних особистостей мотивації студента буде сприяти його саморозвитку. Отриманні результати дають змогу також і самим студентам здійснити диференційний підхід у процесі підготовки до професійної діяльності.

1. Занюк С. С. Психологія мотивації. Навчальний посібник. – К.: Вид-во «Либідь», 2002. – 304 с.

2. Ильин Е. П. Мотивація і мотиви / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2007. – 512 с.

3. Маклаков О. А. Общая психология. – СПб.: Пітер, 2000.

4. Вартанова І. І. «До проблеми діагностики мотивації» // Вісник Московського університету сер. 14. психологія. - 2003 - №2 - с.80-87.

5. Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості / Т. Грабовська, О. Киричук / Рідна школа. – К. – 2002. – №.4. – с. 12-14.

6. Цвєткова Р. І. Мотиваційна сфера особистості сучасного студента: фактори, умови, засоби її формування. / Р. І. Цвєткова // Вісник Бурятинського університету, Серія 10, Психологія. - Улан-Уде: Вид-во Бурят. держ. ун-ту, 2006. - Вип. 1 - с. 24-32.

7. Білоглазов С. Е. Дослідження особливостей формування мотиваційно-смислової сфери студентів // Матеріали III Междун. конф. студентів та аспірантів з фундаментальних наук "Ломоносов - 1996" (секція Психологія). - М.: МГУ, 1996. - С. 11.

8. Маслоу А. Мотивація і особистість / Пер. з англ. - СПб.: Євразія, 1999. - 478 с.

9. Мерлін В. С. Лекції з психології мотивів людини. - Перм, 1972.

10. Леонтьєв А. Н. Лекції з загальної психології. - М.: Сенс, 2001.

11. Москвичов С. Г. Проблеми мотивації у психологічних дослідженнях. - Київ, 1975.

12. Новикова Є. Ю. Психологія мотивів і дій в оновлюємому світі. - М., 1992.

13. Вилюнас В. К. Психологічні механізми біологічної мотивації. - М., 1986.

14. Столяренко Л. Д. Основи психології. - Ростов н / Д., 1996.

15. Вилюнас В. К. Психологічні механізми мотивації людини. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 288 с.

16. Нюттен Ж. Мотивація // Експериментальна психологія / Под ред. П. Фресса і Ж. Пиаже. - М., 1975. - Вип. 5.

17. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. - СПб.: Пітер, 2000, С. 10-53.

18. Вилюнас В. К. Психологія розвитку мотивації. - СПб.: Мова, 2006. - 458 с.

19. Максименко С. Д. Общая психология. М.: Рефл-бук, 1999.

20. Гіппенрейтер Ю. Б. Введеня в загальну психологію. – М.: МГУ, 1999.

21. Вилюнас В. К. Теорія діяльності та проблеми мотивації // А. Н. Леонтьєв і сучасна психологія. Збірник статей пам'яті А. Н. Леонтьєва. - М., 1983.

22. Виготський Л. С. Психологія. - М., 2000.

23. Асєєв В. Г. Мотивація поведінки і формування особистості. - М., 1976.

24. Леонтьєв А. Н. Потреби, мотиви та емоції. Конспект лекцій. - М., 1971.