Распечатать страницу

Лекція №5, Атрибути психології особистості

« Назад

Код роботи: 5066

Вид роботи: Лекція

Предмет: Психологія діяльності і навчальний менеджмент

Тема: №5, Атрибути психології особистості

Кількість сторінок: 69

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Коментар до теми

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-4)

3. Самостійна робота до практичного заняття “Темперамент” (СРПЗ-2)

3.1. Темперамент та його типи

3.2. Поведінка людини і темперамент

3.3. Діагностика типу темпераменту за тестом-питальником Г.Айзенка

3.4. Визначення формули темпераменту

3.5. Діагностика типу темпераменту за візерунками на шкірі пальців

4. Практичне заняття “Темперамент” (ПЗ-3)

Література

Навчальна мета: Навчитись враховувати біологічно зумовлені властивості особистості у повсякденному житті і майбутній професійній діяльності

База знань: Стать, конституційна (конституціональна) типологія (астенічний, атлетичний, пікнічний варіанти людської анатомії), соматотип (ендоморфний, мезоморфний, ектоморфний), вік (фактичний, психологічний, біологічний), дорослий, зрілість (рання, середня та пізня), криза середини життя, генеративність, процесуальне в психіці, задатки (психічні процеси: відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, мислення, увага, психомоторика), функційна (функціональна) асиметрія мозку, тип мислення (логічний чи лівопівкульний, художній чи правопівкульний, змішаний), темперамент, типи темпераменту(сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік), поведінкові характеристики темпераменту (активність, реактивність, темп дій, чутливість, пластичність або ригідність, підлеглість або домінантність, емоційність, емоційна стабільність, емоційна нестабільність чи (нейротизм), адаптивність, екстраверсія, інтроверсія), типи нервової системи (сила, врівноваженість і рухливість нервової системи), здоров’я, психічне здоров’я, стрес, розлад свідомості, уваги, пам’яті (амнезія, гіпомнезія, гіпермнезія, арамнезія), волі (гіпобулія, гіпербулія, абулія, сексуальні збочення), емоцій і почуттів (депресія, маніакальний синдром, маніакально-депресивний синдром, ейфорія, дисфорія, емоційна лабільність, амбівалентність почуттів, апатія), психосоматика, рівні психічного відображення захворювання (чуттєвий, емоційний, інтелектуальний, мотиваційний), типи реакцій на захворювання (нормальна, зневажлива, заперечувальна, нозофобна, іпохондрична, нозофільна, утилітарна реакції).

Вміння, що формуються. Засвоєння бази знань теми має відображатись у здатності:

- давати усно або письмово визначення основних атрибутів особистості (статі, статури, віку, задатків, темпераменту, здоров’я) та коротко їх характеризувати;

- називати, описувати та переказувати своїми словами основні теорії біологічних підструктур особистості, вказувати їх авторів (конституціональна типологія Е. Кречмера, соматотипи В. Шелдона, теорія міжпівкульної функціональної асиметрії головного мозку, теорія типів темпераменту І. П. Павлова, Г. Айзенка та інші), пояснювати відмінності між близькими теоріями;

- визначати темперамент особистості на основі спостереження за її поведінкою, аналізу психологічних характеристик людини, виконання психодіагностичних методик;

- усно або письмово давати пропозиції щодо врахування типу темпераменту при організації взаємодії, індивідуальної і спільної діяльності.

1. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991. – С. 67-69.

2. Козаков В. А. "Психологія діяльності і навчальний менеджмент": Підручник. У 2-х ч. – Ч.І. Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 39-69.

3. Коломинский Я. Л. Человек: психология: Кн. для учашихся ст. классов. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1986. – С. 209-217.

4. Литвинцева Н. А. Психологический автопортрет. – М., 1996. – С. 282-286.

5. Обозов Н. Н. Практическая психология: «От тела к душе». – С-Пб: Международная академия психологических наук, Балтийская педагогическая академия, Авторская школа практической психологии, 1995. – С. 30-41.

6. Пехота Е. Н. Индивидуальность учителя: теория и практика: Учебное пособие для студентов и преподавателей педагогического института, учитилей и слушателей ИУУ, Николаев, 1996. – С. 46-59.

7. Семиченко В. А. Психология: темперамент. – Киев-Полтава: «Формика», 2001. – 168 с.

8. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – С. 158-163, 433-446.

9. Шевченко Н. Не делайте зла: оно вернется бумерангом //Киевские ведомости от 20.08.1998. – С. 16.

10. Щекин Г. В. Группа крови и характерологические особенности человека // Персонал. – К, 1992. - №2.

1. Коментар до теми

Атрибути особистості являють собою невід’ємні психологічні властивості особистості, що характеризують людину як біологічний вид та відображають її істотні, переважно генозумовлені, малозмінні у різних життєвих ситуаціях особливості. Ці властивості являють собою біологічний фундамент особистості і обумовлюють особистісні підструктури вищих рівнів. Атрибути особистості можна досить точно виміряти та описати. До того ж найчастіше атрибути особистості є настільки явними (наприклад, стать), що для з’ясування атрибутивних ознак особистості якоїсь людини достатньо лише поглянути на неї і зробити припущення про її психологічні особливості. Все це зумовлює надзвичайну цікавість і важливість цієї теми.

Зовнішні ознаки людини, за якими можна було б встановити її характерні особливості, привертали увагу людства здавна. Наприклад, типи темпераменту були виявлені відомим лікарем Гіппократом близько 2000 років тому. Давніми і загальновідомими теоріями є хіромантія, фізіономіка, графологія. Знання атрибутивних ознак психології особистості часто складають основу діяльності різноманітних пророчиць, ворожок, які найчастіше саме на основі цих ознак роблять свої висновки.

В класичних вітчизняних підручниках з психології названі атрибути особистості найчастіше розглядаються ізольовано і представлені лише кількома теоріями: теорією типів темпераменту і конституціональною типологією. Вікові і статеві особливості особистості вважаються предметом особливих галузей психологічної науки. А проблема психічного і фізіологічного здоров’я взагалі виноситься за межі психологічної науки (хоча психологічні властивості душевнохворих людей вивчається ще однією галуззю психології – патопсихологією). Певною причиною такої ситуації є деяка відірваність наукових досліджень з цих проблем від їх теоретичних узагальнень і відображення у навчально-методичній літературі. Деякі теорії (наприклад, та ж хіромантія) до недавніх часів взагалі вважалися псевдонауковими, і описувалися скоріше як приклад ілюзорних, помилкових поглядів на природу психічного.

Орієнтуючись на новітні досягнення у галузі психології і майбутню професійну і особистісну придатність інформації, ми пропонуємо психодіагностичні методики і вправи, що дозволяють не тільки виявляти основні атрибутивні ознаки особистості, але й враховувати і оптимізовувати їх прояв.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (СРТМ-4)

Робота з теорією при вивченні даної теми складається з завдань, що дозволяють: вивчити і узагальнити основні поняття теми (завдання 5.2.1, 5.2.8), замислитись над зв’язком біологічного і психосоціального в житті людини та детальніше ознайомитись з біопсихічними властивостями особистості, зумовленими статтю (завдання 5.2.2), будовою тіла (завдання 5.2.3), групою крові (завдання 5.2.4), домінантністю півкуль головного мозку (завдання 5.2.5), віком (завдання 5.2.6), здоров’ям (завдання 5.2.7). З усіх запропонованих завдань завдання 5.2.1 та 5.2.6 є обов’язковими, з інших завдань для теоретичної роботи обирається одне на вибір студента.

5.2.1. Опрацювати розділ 3 підручника Козакова В.А. (с.39 – 69):

- Складіть конспект розділу у зошиті (форма – довільна, обсяг – до 10 стор. рукописного тексту) або

- Виконайте в зошиті три завдання з завдань для самостійної роботи до розділу (стор. 69): завдання 2, 3, 6.

5.2.2. Опишіть специфічні психологічні ознаки осіб різної статі. Кількість ознак для кожної статі – 10-15. Доцільно відобразити цей розподіл у формі таблиці. Для ілюстрації деяких психологічних відмінностей чоловіків та жінок виконайте також методику “Чи гарний ви психолог? Проаналізуйте прояв визначених психологічних властивостей осіб певної статі у вашому характері.

Методика “Чи гарний ви психолог?”

Даний тест спрямований на перевірку того, наскільки ви розумієте психологічні відмінності чоловіків і жінок. Вам пропонується ситуація, персонажі якої поводять себе по-різному. Встановіть, хто з цих персонажів чоловік, а хто жінка. Підрахуйте набрану кількість балів і визначте, наскільки ви добре розбираєтесь у психологічних відмінностях статей.

Ситуації для аналізу:

- Дві людини розгортають цукерковий папірець. Один відразу кладе цукерку в рот, а другий надкушує, щоб довідатися, яка в ній начинка. Хто надкушував?

- У компанії хтось говорить, що люди більше не полетять на Місяць. Один із присутніх погоджується з ним і в підтвердження приводить результати опитування суспільної думки на тему про доцільність таких польотів. Інший – не погоджується з такою позицією і заявляє: «Я зовсім не вважаю, що це правильно. Мені, наприклад, хотілося б полетіти!» Хто міркує подібним чином?

- Чоловік і дружина після вечері сидять і читають, а в сусідній кімнаті спить їхня хвора дитина. Один із подружжя піднімає голову від книги і говорить: «Здається, ти хвилюєшся, чи не так? Але ж лікар сказав, що він незабаром одужає!» Хто помітив стурбованість іншого?

- Чоловік і дружина обідають у ресторані. Один із подружжя замовив багато екзотичних страв, інший віддав перевагу стравам стандартним, перевіреним. Хто з них любитель розгадувати гастрономічні загадки в меню?

- Чоловік і жінка входять у магазин промтоварів. В особливій вітрині виставлені товари-новинки, а на прилавку лежать товари традиційного асортименту. Хто з них першим рвонеться до вітрини з новинками?

- Подружжя входить у магазин одягу, щоб обновити свій гардероб. Один з них просить у продавщиці чітко визначений вид одягу, указуючи навіть її фасон і колір. Інший же говорить, що хотів би купити щось, але ще не зовсім точно уявляє що. Хто сумнівається?

- Стрілка на панелі легкового автомобіля, у якому їдуть чоловік і дружина, показує, що бензин вже кінчається. Попереду на шосе – бензоколонка, і один з них пропонує зупинитися там і заправитися. Другий же пропонує їхати на іншу бензоколонку, де звичайно і черга поменше, і персонал краще. Хто з них готовий ризикувати?

- Подружня пара приїхала в незнайоме місто і заблукала. Один з них пропонує запитати дорогу в перехожих, а інший запевняє, що вони самі незабаром вийдуть на потрібну вулицю. Хто не хоче питатися поради в перехожих?

- На червоний сигнал світлофора в лінії «Стоп» зупинилися три легкових автомобілі, що зайняли всі три смуги руху. Коли на світлофорі запалилося зелене світло, один із шоферів стартує першим, щоб обігнати двох інших. Хто він?

- Додаткове питання. У кіно показують дуже зворушливий фільм. Хто, чоловік чи жінка, частіше буде змахувати сльозинки з очей?

Відповіді: ситуації 1, 2, 4, 6 – жінки, 3, 5, 7, 8, 9 – чоловіки, 10 – обоє. За кожну правильну відповідь на питання 1-9 – 1 бал, 10 – 2 бали.

Менш 3 балів – Ви вкрай слабкі в розумінні психології людей різної статі;

4 – 7 балів – Ви цілком пристойно розбираєтеся в думках і почуттях людей обох статей.

8 і більш – Ви – відмінний психолог, і навряд чи хтось може здивувати Вас своїм несподіваним учинком.

Психологічні коментарі:

- Жінка, тому що для неї інтерес до деталей – звичайна справа. Чоловіки куди менш педантичні.

- Жінка, тому що вона куди більш суб’єктивніша за чоловіка і переконана, що все повинне бути так, як вона вважає: адже її думка – єдино правильна.

- Чоловік. Чоловіки краще розуміють, що діється в душі в жінок, чим жінки – що відбувається в чоловічий.

- Жінка. Жінкам завжди більше, ніж чоловікам не терпиться апробувати щось нове.

- Чоловік. Чоловіки більш допитливі і всяке нововведення викликає в них більший інтерес, чим у жінок.

- Жінка, оскільки вона звичайно приймає рішення про те, що купити, лише на місці, у той час як чоловік звичайно знає про це заздалегідь.

- Чоловік – він може їхати і на краплі бензину. Жінка починає нервувати заздалегідь і воліє перестрахуватися.

- Чоловік – він зазвичай упевнений у своїй здатності до орієнтування і не допускає думки, що він може заблудитися. Жінка в цьому куди менш самовпевнена.

- Чоловік. Для нього автомобіль – символ влади і сили. Жінки самостверджуються в іншому.

- Обоє. Чоловіки і жінки в цієї і ряді інших ситуацій відчувають однакові емоції. Розходження лише в способі їхнього прояву.

5.2.3. Намалюйте конституційні типи особистості за теоріями Е.Кречмера чи В.Шелдона. Прочитайте опис типів, що виділяються у конституційних типологіях Е.Кречмера та В.Шелдона (підручник В.А.Козакова, с. 40-42) та встановіть, на який тип найбільше схожі ваші анатомічні властивості, прочитайте відповідну психологічну характеристику. Випишіть ті психологічні властивості, які ви в себе дійсно помічали. Зробіть висновок про справедливість даної теорії.

5.2.4. Різновидом психосоматичних теорій є гуморальний напрямок – пояснення психічних відмінностей людей особливостями кровеносної системи. Особливо плідні результати дослідження відповідних властивостей, виконані японцями. Інколи група крові є навіть підставою для прийняття на роботу в цій країні. Прочитайте психологічну характеристику осіб з вашою групою крові та випишіть ті психологічні властивості, які ви в себе дійсно помічали. Зробіть висновок про справедливість даної теорії.

Психологічні особливості людей з різною групою крові:

І група – потяг до лідерства, влади, прагнення до зайняття провідних позицій, наполегливість, цілеспрямованість, свідомість у прагненні до мети, впевненість, низька емоційність, ревнивість, інколи - зайва амбіціозність, метушливість. Довга тривалість життя, кращі за інших фізичні і психічні параметри, рідко хворіють неврозами, але, як наслідок низької здатності до викиду енергії, - часто хворіють язвами. Незамінні на керівних посадах. Часто стають або відомими мафіозі, або президентами, главами корпорацій, футбольними капітанами і генералами, винахідниками і вченими. Добре розпоряджуються грошима, тому стають і гарними економістами. Сильне почуття самозбереження, піклуються про своє здоров’я. Можуть бути холодними і неуважними до оточуючих, часто мають репутацію грубіянів. Люблять повчати, але не переносять критики. Яскраві індивідуалісти.

ІІ група – витончені особи, полюбляють гармонію, спокій і порядок, гарно працюють з людьми, чутливі, витримані і доброзичливі, упорядковані і законослухняні. Мають частіше охайний і граціозний вигляд. В роботі приділяють багато уваги деталям. Найбільш ранимі, ображаються з дрібниць, злопам’ятні. Занадто стримані у тверезому стані, але й найбільш розв’язані під впливом алкоголю. Частіше замкнені, але й вірні і уважні до друзів. Не здатні до повного розслаблення, тому чутливі до інфарктів, склерозу, ревматизму, захворювань нирок, діабетів. Особливе значення для таких людей має баланс між розумовим і фізичним навантаженням. Цікаво, що господарі ресторанів віддають перевагу робітникам з ІІ групою крові. Ті більш за інших орієнтуються у смаках і запахах, чесні, добросовісні, здатні працювати у стресових умовах. Не здатні до професій, що вимагають гнучкості чи швидкого прийняття рішень. Мають надзвичайно багату фантазію. Часто стають бібліотекарями, викладачами, письменниками. Найкращі у світі поети, розповідачі і брехуни.

ІІІ група – індивідуалісти, “кішка, яка гуляє сама по собі”, незалежні і волелюбні, непостійні у смаках і настрої, гнучкі у пристосуванні до нових умов, мають гарну уяву. Щирі, прямолінійні та безпристрасні. Їх дратують будь-які обмеження, зокрема, правила етикету, пристойності і гарні манери. І жінки і чоловіки часто залишаються холостяками. Прагнуть завжди виділитися і загальної маси, пройти поза чергою. Полюбляють порушувати правила і вводити нововведення. Гнучкі у будь-яких ситуаціях, мають проникливий розум, що дозволяє їм вирішити будь-яку проблему і знайти вихід з тупикової ситуації, тому з них виходять хороші детективи. Погано працюють в команді. Мають творчі здібності і миттєву реакцію, рішучі і сильні особистості, оригінальні, експресивні і егоїстичні. З ними цікаво, але важко товаришувати. В спорах надто запальні але швидко відхідливі. Завжди найгаласливіші завсідники вечірок, найменш підкоряються дії алкоголю. Найкраще підходять для висування тактичних ідей і планування, самостійної комерційної діяльності.

ІV група – спокійні і врівноважені, здатні розважати інших, навіюють людям довіру, тактовні у стосунках і справедливі, мають надзвичайно розвинену інтуїцію. Бувають різкі у ситуації вибору, оскільки відчувають труднощі у самостійному прийнятті рішень. У несприятливих ситуаціях або відступаються, або прямо виказують свою незадоволеність. Мають блискучі здібності до організації та координації колективу, складанню розкладу, розподілу персоналу, природжені лідери. Витривалі, не лякаються стресів, мають видатні аналітичні здібності. Не полюбляють лестощі, обман. Обурюються рідко, але невитримані у своєму гніві. Легковажно ставляться до свого здоров’я, але надто життєлюбні. Екстравагантні, але не жадібні. Понад усе полюбляють спати. У сонливому стані не здатні до самокерування. Романтичні і пристрасні у коханні, болісно і відчайдушно (до самогубства) переживають зраду.

5.2.5. Визначте свій тип мислення за наведеною нижче методикою. Прочитайте надані психологічні характеристики осіб з “лівопівкульним” та “правопівкульним” типом мислення та випишіть ті психологічні властивості, які ви в себе дійсно помічали. Якщо ваш тип мислення змішаний, то необхідно самим скласти його характеристику, де викласти, які особливості “лівопівкульного”, а які “правопівкульного” мислення вам притаманні. Зробіть висновок про справедливість даної теорії.

Питальник “Тип мислення” (П.Торанс, С.Рейномас, Т.Ріген, О.Болл, кафедра психології навчання, університет Джорджії, США)

Хід виконання.

1. Приготуйте бланк відповідей до методики: напишіть в один чи декілька стовпчиків перелік чисел від 1 до 40.

2. Прочитайте уважно 40 стверджень, кожне з яких представлене у трьох варіантах (твердження наводиться російською мовою). Оберіть для кожного судження лише один варіант – той, що краще за все репрезентує ваше уявлення з цього питання або найточніше характеризує ваш стиль поведінки. Обраний варіант відповіді (а, б чи в) запишіть до бланку відповідей біля відповідного номера ствердження.

Текст методики:1

Я думаю (впевнений, відчуваю, намагаюсь), що...

 

 

1.

а) не очень хорошо запоминаю лица

б) не очень хорошо запоминаю имена

в) одинаково хорошо запоминаю имена и лица

2.

а) лучше всего усваиваю устные объяснения

б) лучше всего усваиваю объяснения в примерах

в) одинаково хорошо усваиваю устные объяснения и объяснения в примерах

3.

а) способен легко выражать чувства и эмоции

б) умеренно сдержан в выражении чувств и эмоций

в) скован в выражении чувств и эмоций

4.

а) весело и свободно экспериментирую в спорте, в искусстве, вне работы

б) систематичен и сдержан в экспериментаторстве

в) одинаково склонен как к веселому и свободному, так и к сдержанному и систематическому экспериментированию

5.

а) предпочитаю занятия, на которых дается один вид задания, после него другой и так постепенно

б) предпочитаю занятия, на которых я работаю над несколькими заданиями одновременно

в) одинаково предпочитаю и первый и второй вид занятий

6.

а) предпочитаю тесты, где нужно выбрать один правильный ответ из серии ответов

б) предпочитаю тесты-эссе (открытые ответы)

в) одинаково предпочитаю и те и другие

7.

а) хорошо интерпретирую язык телодвижений и интонационные аспекты устной речи

б) плохо интерпретирую язык телодвижений; завишу от того, что говорят люди

в) одинаково хорошо интерпретирую язык телодвижений и речевое выражение

8.

а) легко придумываю смешные фразы и поступки

б) с трудом придумываю смешные фразы и поступки

в) относительно легко придумываю смешные фразы и поступки

9.

а) предпочитаю занятия, на которых я двигаюсь и что-нибудь делаю

б) предпочитаю занятия, на которых я слушаю других

в) одинаково предпочитаю и те и другие занятия

10.

а) использую фактическую, объективную информацию в суждениях

б) использую личный опыт и чувства в суждениях

в) использую в равной мере и то и другое

11.

а) легко, весело подхожу к решению проблемы

б) серьезно подхожу к решению проблемы

в) совмещаю веселый и серьезный подходы

12.

а) умственно воспринимаю и реагирую на звуки и образы больше, чем на людей

б) существенно самопроизволен и творчески настроен в группе людей

в) одинаково восприимчив и самопроизволен в умственном смысле, независимо от окружения

13.

а) почти всегда свободно использую любой доступный материал для работы

б) временами использую любой доступный материал для работы

в) предпочитаю работать с соответствующим, положенным материалом, используя его по назначению

14.

а) люблю, когда мои занятия или работа запланированы, и я знаю, что конкретно я должен делать

б) люблю, когда мои занятия или работа не чужды гибкости и возможным переменам по мере продвижения

в) одинаково предпочитаю как запланированные, так и открытые для перемен занятия и работу

15.

а) весьма изобретателен

б) временами изобретателен

в) никогда не изобретаю

16.

а) лучше всего думаю, лежа на спине

б) лучше всего думаю, сидя прямо

в) лучше всего думаю в движении, при ходьбе

17.

а) люблю занятия, на которых задания имеют четкую и непосредственную практическую применимость (например, черчение, магазин, домашняя бухгалтерия)

б) люблю занятия, на которых задания не имеют четкой практической применимости (литература, алгебра, история)

в) одинаково предпочитаю оба вида занятий

18.

а) люблю догадываться и предсказывать многие ситуации, когда я не уверен в каких-то вещах

б) скорее не стану догадываться, если не уверен

в) догадываюсь в некоторых ситуациях

19.

а) люблю выражать чувства и идеи простым языком

б) люблю выражать чувства и идеи стихами, песнями, танцами и т.д.

в) одинаково предпочитаю оба вида самовыражения

20.

а) обычно получаю много новых идей из поэзии, символов и т.п.

б) временами получаю новые идеи из поэзии, символов и т.п.

в) редко получаю новые идеи из поэзии, символов

21.

а) предпочитаю простые задачи

б) предпочитаю сложные задачи

в) одинаково предпочитаю и простые, и сложные задачи

22.

а) реагирую на призыв к эмоции

б) реагирую на призыв к логике

в) одинаково реагирую и на то, и на другое

23.

а) предпочитаю работать над проблемами (задачами) последовательно, одна за другой

б) предпочитаю работать одновременно над несколькими проблемами (задачами)

в) одинаково предпочитаю последовательную и одновременную работу над несколькими проблемами (задачами)

24.

а) предпочитаю изучать традиционные предметы

б) предпочитаю теории и гипотезы нового предмета

в) в равной степени предпочитаю и то, и другое

25.

а) предпочитаю аналитическое чтение, критику, книжное обозрение и т.п.

б) предпочитаю творческое, синтетическое чтение, позволяющее применять и использовать информацию для решения задач

в) одинаково предпочитаю и то, и другое

26.

а) предпочитаю интуитивный подход к решению задач

б) предпочитаю логический подход к решению задач

в) предпочитаю в равной степени и логический, и интуитивный подходы

27.

а) предпочитаю зрительно представить задачу при решении

б) предпочитаю проанализировать вслух задачу, чтобы решить ее

в) не предпочитаю ни то, ни другое

28.

а) предпочитаю логически решить задачу

б) предпочитаю решать задачи, исходя из опыта, практики

в) предпочитаю в равной степени и то, и другое

29.

а) умею хорошо объяснять устно

б) умею хорошо объяснять в движении, действии

в) умею одинаково хорошо объяснять как устно, так и наглядным способом

30.

а) учусь быстрее, когда преподаватель использует устные объяснения

б) учусь быстрее, когда преподаватель использует письменные объяснения

в) одинаково предпочитаю и тот, и другой тип объяснений

31.

а) преимущественно полагаюсь на язык при запоминании и мышлении

б) преимущественно полагаюсь на образы при запоминании и мышлении

в) одинаково полагаюсь на образы и язык (речь)

32.

а) предпочитаю анализировать уже завершенный материал

б) предпочитаю организовывать и доводить до конца незаконченный материал

в) не предпочитаю ни того, не другого вида деятельности

33.

а) люблю разговаривать и писать

б) люблю рисовать и заниматься ручным трудом

в) люблю и то, и другое

34.

а) легко могу потеряться даже в знакомой ситуации

б) легко ориентируюсь даже в незнакомой обстановке

в) относительно хорошо ориентируюсь

35.

а) более творческая натура, чем интеллектуальная

б) более интеллектуальная, чем творческая натура

в) интеллектуальная и творческая натура

36.

а) люблю находиться в шумной, публичной обстановке, где что-нибудь все время происходит

б) люблю находиться в обстановке, где я могу, насколько позволяют способности, сконцентрироваться на чем-то одном

в) иногда люблю и то, и другое, не могу строго предпочитать одно другому

37.

а) преимущественно интересуюсь эстетическими проблемами (искусство, музыка, танцы)

б) преимущественно интересуюсь практическими, прикладными вещами (работа, походы, коллективные виды спорта)

в) одинаково участвую и в том, и в другом виде деятельности

38.

а) профессиональное призвание к бизнесу, экономике, а также таким наукам, как химия, биология, физика

б) профессиональное призвание преимущественно к гуманитарным наукам (история, социология, психология)

в) в данный момент не имею четкого предпочтения

39.

а) предпочитаю изучать детали и специфические факты

б) предпочитаю общий обзор предмета, взгляд на картину в целом

в) предпочитаю, когда общий обзор перемешивается деталями

40.

а) умственно восприимчив и реагирую на то, что слышу и читаю

б) в состоянии умственного поиска, самосознания в процессе учебы

в) и то, и другое

3. Після того, як ви таким чином виконаєте вибір всіх варіантів суджень методики, порівняйте ваші відповіді з “ключем” (табл. 5.2). Підрахуйте кількість відповідей, які співпадають з табличними значеннями для “лівопівкульного”, “правопівкульного” і змішаного типів мислення. Тип мислення визначається найбільшою сумою варіанту розрахунку. Якщо при розрахунку ви одержали однакові значення для різних типів – перечитайте уважно інтерпретацію та визначте, який тип буде для вас більш притаманним.

Таблиця 5.2

“Ключ” до методики “Тип мислення”

Варіанти відповідей

лівопівкульний тип

правопівкульний тип

змішаний тип

1 а

21 а

1 б

21 б

1 в

21 в

2 а

22 б

2 б

22 а

2 в

22 в

3 б

23 а

3 а

23 б

3 в

23 в

4 б

24 а

4 а

24 б

4 в

24 в

5 а

25 а

5 б

25 б

5 в

25 в

6 б

26 б

6 а

26 а

6 в

26 в

7 б

27 б

7 а

27 а

7 в

27 в

8 б

28 а

8 а

28 б

8 в

28 в

9 б

29 а

9 а

29 б

9 в

29 в

10 а

30 а

10 б

30 б

10 в

30 в

11 б

31 а

11 а

31 б

11 в

31 в

12 б

32 а

12 а

32 б

12 в

32 в

13 в

33 а

13 а

33 б

13 б

33 в

14 а

34 а

14 б

34 б

14 в

34 в

15 в

35 б

15 а

35 а

15 б

35 в

16 б

36 б

16 а

36 а

16 в

36 в

17 б

37 б

17 а

37 а

17 в

37 в

18 б

38 а

18 а

38 б

18 в

38 в

19 а

39 а

19 б

39 б

19 в

39 в

20 в

40 а

20 а

40 б

20 б

40 в

Психологічна характеристика типів мислення

“Лівопівкульний” тип мислення (“Мислитель”). Специфікою лівої півкулі є аналітична функція сприйняття світу, здатність до логічного, послідовного, ступеневого пізнання. Ті, хто опрацьовує інформацію за допомогою лівої півкулі, віддають перевагу проблемам, що вирішуються логічним шляхом, вони активні і говірки, скоріше конформісти (залежні від групи) шукають точні факти, люблять конструктивні принципи і завдання. Вони скоріше зроблять висновки, ніж запропонують нові ідеї, а, по суті, вони швидше покращать існуючий процес або продукт, аніж винайдуть щось нове. У зв’язку з цим вони поступливі і копіткі у зборі моделі світу з окремих, ретельно проаналізованих деталей, люблять опрацьовувати готову інформацію: кла­сифікувати. систематизувати, виділяти головне, конспектувати та ін.

Для людей цього типу характерна оптимістичність та самостійність. Вони легко вступають у контакт з іншими людьми, в роботі вони більше покладаються на розрахунки, ніж на інтуїцію, до інформації з офіційних джерел довіра більша, ніж до власних вражень. Для цих людей краще працювати там, де є потреби у логічному мисленні: математик, науковець, викладач природничих наук, конструктор, організатор виробництва, програміст, пілот, водій і щось подібне.

У навчанні вони полюбляють чітку структуру викладання, організації роботи, конкретні, зрозумілі вимоги до виконання завдань, критерії оцінювання. “Лівопівкульні” полюбляють лекції і пояснен­ня. Взагалі “лівопівкульні” мають більше можливостей досягти успіху в навчанні, оскільки в сучасній культурі науково-технічний прогрес більше зорієнтовує на розвиток логіко-знакових лівопівкульних компонентів, що призводить до їх домінування в процесі формування особистості. В зв’язку з цим, і навчання будується на принци­пах науковості, заохочення здійснюється здебільшого у напрямку аналізування і дедукції, ніж інтуїції, перебільшується значення теоретичного аспекту вив­чення будь-яких дисциплін. У навчанні надання переваги “лівопівкульному” типу призводи­ть до перенесення обмежень даного типу на всю систему освіти. Нама­гання осмислювати будь-яку інформацію потребує часу, тому “лівопівкульне” сприймання більш сповільнене, відзначається ригідністю. Ще один не­долік – відрив від конкретності, контексту, затеоретизування, “стереотипність” мислення. При переважному використанні “лівопівкульного” стилю пізнавальної діяльності набуті знання втрачають свою емоційну забарвленість, відриваються від життя, набувають характеру “сухої теорії”.

Людям з переважанням функцій лівої півкулі рекомендується більше читати, формувати при вивченні будь-якої дисципліни систему знань та постійно керуватись нею, але не забувати вносити в неї своєчасні корективи. Але до того ж їм необхід­но і вчитись цінувати конкретний матеріал, використовувати спостере­ження, розвивати художню уяву.

“Правопівкульний” тип мислення (“Художник”). Специфікою правої півкулі є здатність до цілісного сприйняття предметів і явищ дійсності при охопленні безлічі деталей і зв’язків. Ті, хто опрацьовує інформацію за допомогою правої півкулі, від­дають перевагу проблемам, які вирішують інтуїтивним шляхом, за до­помогою образного мислення, їм подобаються винаходи, знаходження го­ловної ідеї, відкриття через проблемну ситуацію. Тому у навчанні вони полюбляють дискусії, диспути, аналіз ситуації, ігри та інші активні методи навчання. Вони частіше виявляють нонконформізм (незалежні від групи), мають потяг до прояву особистої ініціативи. Їм подобаються гнучкі правила і вони суттєво людинозорієнтовані (мають схильність до емпатії – співчут­тя).

Людей художнього мислення характеризує нахил до певного песимізму; вони більше покладаються на власні почуття, ніж на логічний аналіз подій, що не завжди на користь справи. Ці люди не дуже товариські, але можуть продуктивно працювати навіть у несприятливих умовах (шум, розмови, гуркіт тощо). Їх чекає успіх у галузях діяльності, де переважає образне мислення (художник, актор, архітектор, лікар, вихователь тощо).

При хибах виховання і навчання правопівкульне образно-творче мислення поступово пригнічується і талановиті діти часто стають звичайними “стандартними” дорослими. Але сьогодні безсумнівні переваги “правопівкульного” стилю пізна­вальної діяльності – практична спрямованість, гнучкість, швидкість обробки інформації, емоційна виразність – стають все більш визнаними якостями особистості, що зумовлює і відповідну перебудову традиційної освіти – впровадження активних форм навчання, використання наочного матеріалу, схем, таблиць у викладі нової ін­формації та ін. Тому “правопівкульні” поступово одержують більшу можли­вість для успішності свого навчання.

В навчанні їм рекомендується знаходити для себе особистісну зацікавле­ність, більше спілкуватись з викладачем і одногрупниками, більше використовувати уяву при вивченні якогось матеріалу. І разом з тим, вчитись виділяти головне, систематизувати, узагальнювати і аналізувати, розвивати логічне мислення.

Змішаний тип мислення. Якщо у людини мають однаковий прояв два типи мислення (не існує детермінанти у регулюванні взаємодій з середовищем), то відкривається широкий спектр діяльностей: поєднання послідовності в роботі і, водночас здатність образно, цілісно, швидко сприймати події, прискіпливо обмірковувати свої вчинки, особливо в екстремальних ситуаціях (управлінець, лектор тощо).

5.2.6. Для кращого осмислення атрибутивної ознаки “вік” особистості порівняйте свій хронологічний (кількість років від народження), психологічний (суб’єктивне сприйняття віку) та біологічний (кількість років, якому відповідає реальний стан організму) вік. Зробіть відповідні висновки та викажіть своє ставлення до отриманих результатів.

Методика “Психологічний вік”

Хід виконання:

1. Підготуйте бланк до методики (табл. 5.1).

2. Уявіть подумки своє життя – минуле, теперішнє і майбутнє. В колонці вікових інтервалів бланку позначте свій теперішній період життя, а також той віковий період, до якого, на вашу думку, ви маєте реальний шанс дожити.

Таблиця 5.1.

Бланк до методики “Психологічний вік”

Вікові інтервали

Ступінь насиченості важливими подіями (інтервали)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

до 5

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – 10

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 15

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – 20

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 25

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 – 30

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 – 35

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 – 40

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 – 45

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 – 50

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 – 55

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 – 60

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 – 65

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 – 70

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 – 75

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 – 80

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 – 85

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 – 90

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 – 95

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 – 100

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 – 105

років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Надалі спробуйте оцінити кожне п’ятиріччя свого життя від народження до припустимого завершення за ступенем насиченості важливими “подіями” від 1 до 10, позначивши відповідну клітинку таблиці. “Подіями” можуть бути будь-які зміни в у своєму внутрішньому світі (думках, переживаннях, почуттях), стані здоров’я, поведінці, в різних сферах життя (сім’ї, навчанні, спілкуванні з друзями, професійній діяльності) в природі і суспільстві. 10 балів означає максимальну насиченість п’ятиріччя подіями, 1 бал – мінімальну. Своє минуле життя оцініть за наявними спогадами, а насиченість подальшого життя – на основі припущення.

4. Спочатку підраховується загальна сума балів по всіх п’ятирічках, а також окремо сума балів по минулих п’ятирічках. Поділ суми балів по минулих п’ятирічках на загальну суму балів по всіх п’ятирічках є показником суб’єктивної реалізованості життя. Цей показник треба помножити на очікувану тривалість життя. Отримане число і буде психологічним віком.

Пояснення щодо отриманих результатів

Значення психологічного і хронологічного віків не повинні бути надто далекими один від одного (оптимальна відмінність – 3-4 роки). Якщо психологічний вік більше хронологічного, то рекомендується приділяти більше уваги життєвій перспективі, замислитися про нові життєві плани, цілі, очікування. Якщо психологічний вік менше хронологічного, то це може свідчити про ваш надзвичайний оптимізм щодо свого майбутнього і недооцінювання значення минулого життя. Якщо в юності більш природно почувати себе дещо старшим, а в похилому віці – молодшим, то в зрілому віці головне – гармонія перспективи і досвіду.

Методика “Біологічний вік”

Хронологічний (чи фактичний) вік особистості – кількість років, які людина фактично прожила з моменту народження – часто ототожнюють з біологічним (фізичним) віком – кількості років, яка відповідає фізичному стану людини. Але насправді старіння у кожної людини відбувається з різною швидкістю. Науці відомі випадки, коли двадцятирічний юнак виглядає семидесятирічним старцем, і, навпаки, людина має солідний вік, але є здоровішою за багатьох молодших за себе.

Запропоновані випробовування дозволяють швидко з’ясувати біологічний вік свого організму. Оцініть свій біологічний вік за кожною вправою та порівняйте його з реальним хронологічним віком. Зробіть відповідні висновки та викажіть своє ставлення до отриманих результатів.

Випробовування:

Тест 1. “Лінійка”. Над вашою долонею тримають 50-ти сантиметрову лінійку за першу відмітку й у якусь мить зненацька відпускають її. Ваш біологічний вік визначається в залежності від місця, де ви перехопите лінійку великим і вказівним пальцями. 20-літні схоплять її приблизно на оцінці 28, а 60-літні – 15.

Тест 2. «Защем». Визначення віку шкіри. Великим і вказівним пальцями защемите шкіру на тильній стороні долоні, злегка відтягнувши її, і потримайте так 5 секунд.

А тепер подивиться, як довго протримаються сліди защему. Якщо вам до 45 років, вони зникнуть за 5 секунд, якщо 60 – за 10-15, якщо 70 – за 35 – 55 секунд.

Тест 3. «Поза лелеки». Тест на рівновагу. Скільки ви можете простояти босоніж на одній нозі (іншу піджавши), руки в сторони, із закритими очима? Хто молодий, простоїть більше 30 секунд, хто у віці – не протримається і 5 секунд.

Тест 4. «Читання газети». Перевірте свій зір. У 21 рік людин може читати газету на відстані 10 см від очей, у 34 роки – при віддаленні її на 14 см, у 60 років – до 1 м.

5.2.7. Виконайте подану нижче методику, а також прочитайте наведені дидактичні тексти. Випишіть головні думки текстів, критично проаналізуйте їх, порівняйте між собою. Поясніть власне розуміння здорового способу життя. Наведіть приклади взаємозв’язку між фізичним здоров’ям та психологічним самопочуттям з власного досвіду. Назвіть та охарактеризуйте відомі вам методи гармонійного фізичного та психічного самовдосконалення людини.

Методика “Чи доживете ви до семидесяти?”

Вік особистості, біологічний чи психологічний, тісно пов’язаний з її здоров’ям, а відтак і способом життя. Середня тривалість життя постійно зростає. Але кожного, природно, цікавлять його власні шанси на довголіття. Напевно багато чого прояснить цей тест, складений американськими медиками. Виконайте цю методику і зробіть відповідні висновки. Відповідайте на питання цілком щиро, а над деякими ще і поміркуйте. Можливо вам необхідно в чомусь змінити свій спосіб життя. Вік не має значення. Однаково – вам 20 років чи 50. Проте, чим раніш ви відмоветеся від шкідливих звичок, тим краще.

Хід виконання:1

Отже, візьмемо цифру 72 (середня тривалість життя). З неї потрібно буде віднімати чи додавати до неї набрані в результаті ваших відповідей бали.

- Якщо ви чоловік, відніміть від 72 цифру 3. Жінкам потрібно додати до 72 цифру 4 – вони живуть у середньому на 7 років більше, ніж чоловіки. Отже, у чоловіків береться за основу середня тривалість їхнього життя – 69 років, у жінок – 76.

- Якщо ви живете в місті з населенням більш 1 млн. чоловік, то відніміть 2 роки.

- Якщо по роботі ви зайняті розумовою працею, відніміть 3 роки, якщо фізичною – додайте 3 роки.

- Якщо ви займаєтеся спортом п’ять разів у тиждень хоча б по півгодини, то додайте 4 роки; якщо 2-3 рази – додайте 2 роки.

- Якщо ви одружені (збираєтеся одружитися) – додайте 5 років, якщо ні, то відніміть по одному року за кожні 10 років холостяцького життя (починаючи з 25-літнього віку).

- Якщо ви постійно спите більше 10 годин, відніміть 4 роки, якщо по 7-8 годин, нічого не віднімайте.

- Якщо ви погано спите, відніміть 3 роки. Велика утома, як і занадто тривалий сон – ознака поганого кровообігу.

- Якщо ви нервова, запальна, агресивна людина, відніміть 3 роки, якщо спокійна, урівноважена – додайте 3 роки.

- Якщо ви щасливі, то додайте 1 рік, якщо нещасливі, відніміть 2 роки.

- Якщо за кермом ви постійно порушуєте правила, відніміть 1 рік.

- Якщо вам постійно не вистачає грошей і ви увесь час шукаєте, де б можна було підробити, відніміть 2 роки.

- Якщо у вас середня освіта, додайте 1 рік, якщо вища (незакінчена вища) – 2 роки.

- Якщо ви на пенсії, але продовжуєте працювати, додайте 3 роки (повна бездіяльність, відсутність спілкування скорочують життя).

- Якщо ваша бабуся (дідусь) дожила (дожив) до 85 років, то додайте 2 роки, якщо обоє дожили до 80 – 4 роки, якщо хтось з них раптово помер, не доживши до 50 років (помер від інфаркту, інсульту,...) відніміть 4 роки.

- Якщо хтось з ваших близьких родичів, не доживши до 50, помер від раку, інфаркту й ін., відніміть 3 роки.

- Якщо ви викурюєте більше трьох пачок у день, відніміть 8 років, якщо 1 пачку – 6 років, якщо менше пачки – три роки.

- Якщо щодня ви випиваєте хоч краплю спиртного, відніміть 1 рік.

- Якщо ваша вага в порівнянні з нормальною для вашого віку і росту перевищує 20 кг, відніміть 8 років, якщо 15-20, то 4 роки, якщо 5-15 кг – 2 роки.

- Якщо ви чоловік старше 40 років і проходите щороку профілактичний медичний огляд, додайте 2 роки, якщо вам 30-40 років, додайте 2 роки; 40-50 – 3 роки і якщо вам більше 50 – 4 роки.

Число, що вийде у вас у підсумку, і є той вік, до якого теоретично ви можете дожити. Але, звичайно, ви його перевищите, якщо будете краще стежити за собою і відмовтеся від шкідливих звичок.

Дидактичний текст 1

Не робіть зла: воно повернеться бумерангом

Наталя Іванівна Шевченко - лікар вищої категорії, доктор-фітотерапевт

Довгі роки панування матеріалістичної філософії в нашій країні знищило в більшості людей правильне ставлення до світобудови, Всесвіту, його законів, примноживши тим самим кількість вад в суспільстві. Безумовно, зараз прийшов час зміни суспільної моралі, але деформована за багато років свідомість не може різко змінитися в кращу сторону. У цьому і полягає трагедія, що переживають усі колишні республіки СРСР, а нині самостійні держави.

Ніхто не заперечує, що всі люди різні і ведуть різний спосіб життя. Одні живуть в убозтві, утративши всяку надію на краще життя, поступово спиваючись і деградуючи. Інші мають великий капітал і схиляються перед ним як перед Богом, вважаючи при цьому, що за гроші можна добути усе в цьому світі, а для того, щоб грошей було більше, усі методи добрі. Заради цього можна переступити через власну совість, суспільну мораль, етичні норми. Треті, працюючи в контролюючих органах і силових структурах, зловживають наявною владою, думаючи, що невразливі. Четверті, ставлячи духовні цінності вище матеріальних, починають шукати той єдиний шлях, йдучи яким можна бути в міру забезпеченим матеріально і духовно багатим. Такий динамічний стереотип поведінки по-різному впливає на фізичне здоров'я людини. На підставі даних особистого лікарського досвіду можна зробити висновок, що частіше за інших піддаються різним захворюванням люди, що належать до перших трьох категорій. З першою категорією всі ясно. Убозство ніколи не було другом здоров'я. А от чому хворіють люди, що мають достаток і великі можливості? Цей феномен пояснила тібетська медицина. Причина усіх без винятку хвороб лежить у такій структурі біополя, як «тіло свідомості». Саме там накопичується інформація у вигляді голографічного коду про минуле і сьогодення кожної людини. Усі думки, що продукуються людиною протягом дня, слова, вимовлені нею, і вчинки, зроблені нею, - усе це в сукупності і являє собою цю саму інформацію. Під час сну, у його швидкій (глибокої) фазі, частина біоенергетичної субстанції (астральне тіло) відокремлюється від фізичного тіла людини і «занурюється» у Первинну Свідомість Всесвіту, у Космічний Розум. Відбувається автоматичне списування накопиченої протягом дня інформації і «підвантаження» інформацією про завтрашній день чи про найближче майбутнє. Вона містить у собі дані про здоров'я людини, смугу удач чи невдач, щасливі чи нещасливі випадки, що очікують носія цієї інформації. Кожний з нас днем сьогоднішнім створює собі день завтрашній. Якщо Ви скривдили іншу людину, заволоділи облудним шляхом тим, що належало їй, зажадали хабаря, принизили чи звели наклеп на ближнього, пам’ятайте, що цим Ви заклали міну уповільненої дії, що може в будь-який момент вибухнути, круто змінивши в гіршу сторону ваше здоров'я чи долю. Момент вибуху буде залежати від того, яка кількість добра і зла міститься в «тілі свідомості» у даний момент. Якщо інформації, що містить зло, буде більше, ніж добра, то чекайте невдач, нещасливих випадків, хвороб і навіть раптової смерті. Яка кількість добра і зла в «тілі свідомості», ніхто з нас не знає, тому що в нашому біополі міститься лише частина інформації, що належить нашим батькам і прабатькам. Ця інформація, записана на хромосомах у виді голографічного коду, і є спадковістю людини. Інформаційно тісно зв'язані між собою чотири найближчих покоління. Такий механізм інформаційного обміну між людиною і Первинною Свідомістю Всесвіту (чи Богом). Він закладений у нашу підсвідомість у момент зачаття і змінити його неможливо. Це науковий факт. Проводили експерименти, у ході яких людину позбавляли сну, але дозволяли займатися чим завгодно: їсти, що вона побажає, розважатися і т.д. Без сну людина змогла обходитися до десяти днів. Потім наставала смерть, незважаючи на те, що людина була абсолютно здорова. Знаючи цей механізм, стає зрозумілим біблійний вислів про те, що все таємне стає явним. Якщо людина, яка скоїла злочин чи ганебний учинок без свідків і думає, що цього, крім неї, ніхто не знає і за це вона не понесе ніякого покарання, то вона глибоко помиляється. За її поведінку буде страждати вона чи її рідні. З іншого боку, свою інформаційну спадковість (карму), долю можна змінити на краще, якщо почати міркувати, спілкуватися з іншими людьми, робити вчинки, керуючись етичними законами Всесвіту, основними з який є два.

У всьому тому, як ви хочете, щоб з вами поводились люди, так поводьте себе і ви (тобто нічого не думайте, не говоріть і не робіть на зло іншим). Любіть і бійтеся Первинної Свідомості, частиною якого є наша свідомість, для того, щоб одержувати від нього духовну допомогу у всіх справах і гарне здоров'я. Недотримання цих двох законів приведе до появи і росту Страху у свідомості людей, що є ще однією причиною розвитку багатьох хвороб. Цьому страху більше всього і піддаються люди багаті і ті, що мають владу. Чим більше влади і багатства, тим більше імовірності занедужати важкою хворобою. У багатьох таких людей часто хворіють діти, страждаючи за гріхи батьків. Тому кожен перш, ніж покривити душею, повинний подумати про те, що в такий спосіб він запускає бумеранг яким, через деякий час хвороба вдарить його ж самого чи рідних. Будьте мудрі і віддаляйтеся від зла! Не робіть нічого поганого ближньому! Скористайтеся цими знаннями, пропустіть їх через своє серце, і удача розкриє вам свої обійми.

Дидактичний текст 2

Метафізичний діагноз здоров’я

Вчення моє полягає єдино в тім, щоб мати чисте серце і любити ближнього як самого себе.

Конфуцій

Лікарі і психологи добре знають, що наше здоров'я і зовнішність прямо залежать від наших думок і почуттів, від нашого ставлення до себе, інших людей і життя в цілому. Іншими словами, ми самі створюємо хвороби в нашому тілі, що є прямим відображенням наших переконань. Фахівці сатверджують, що кожна клітина нашого тіла реагує на кожну нашу думку чи слово. Особливо сильно руйнують здоров'я і призводять до передчасної смерті програми, сформовані такими негативними емоціями як ненависть, побажання зла, образа, почуття туги і безвиході.

Люди здорові, як правило, не дозволяють собі довго ображатися. В Іудаїзмі і Християнстві є свято, Прощена Неділя, коли віруючі просять пробачення за нанесені образи, умисні чи мимовільні. Якщо це робиться щиро, то відбувається механізм покаяння, а відтак - одужання.

Психологи також радять: Якщо занедужав – шукай, кого треба пробачити. Якщо вважаєте, що пробачити якусь людину неможливо, значить саме її і треба пробачити. Отже, пробачення – очищення, звільнення. Не менш важливим для психологічного і фізіологічного здоров'я є вміння поважати і любити самого себе, відчувати неповторність своєї індивідуальності, приймати себе таким, яким ти є. Самосхвалення і самоприйняття – ключ до позитивних змін у житті людини.

Перевірте себе, яке з 2-х тверджень Вам більше підходить?

1. «Люди в усьому світі схильні заподіювати мені зло».

2. «Усі намагаються допомагати мені в рішенні моїх проблем»

Те, у що ми віримо, стає нашою реальністю. Наше життя є таким, як ми про нього думаємо. У людини зі сумними думками формуються похмурі риси обличчя, у веселої – привітні; обличчя старих людей тому особливо цікаві. А як будете виглядати Ви, коли постарієте?

Нижче приводиться повний список метафізичного діагнозу і ментальних причин багатьох хвороб, вірний приблизно на 90-95% (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Метафізичний діагноз

ГОЛОВА

це ми самі,такі, якими постаємо перед світом. Щось не в порядку з головою – значить і з нами.

ВОЛОССЯ

представляють силу. Коли страшно, створюємо «сталевий ремінь» від пліч до голови і до очей – тоді волосся відмирає і випадає. Якщо напруга постійна – волосся більше не росте тому що череп не розслаблений. Жінки в «діловому світі» стали лисіти (!).

ВУХА

символізують нашу здатність слухати і чути. Слабкий слух і хвороби вух виникають від небажання слухати. Біль у вухах – сильне роздратування від почутого. Діти часто відчувають біль у вухах, тому що не можуть інакше захиститися. Глухота – стійке небажання кого-небудь слухати. Часто в одного із подружжя знижується слух, в той час як інша половина надто балакуча.

Очі

здатність бачити. Хвороби очей – від небажання що-небудь бачити. Це часто виявляється в дітей за несприятливих домашніх обставин.

ГОЛОВНІ БОЛІ

походять від почуття неповноцінності. Коли паморочиться у голові, запитайте себе:: «Чому я відчуваю приниження?» Звільніться від почуття провини, щоб пройшов біль. На мігрень зазвичай страждають люди, які хочуть бути досконалими, а також тоді, коли накопичилось багато роздратування й образи.

ШИЯ

здатність до гнучкості мислення, вміння зрозуміти точку зору іншого. Проблеми із шиєю трапляються від упертості і негнучкості поведінки.

ГОРЛО

представляє нашу здатність постояти за себе, попросити бажане. Хвороби горла - від почуття неповноцінності, від того, що ми «не маємо на щось права». Хворе горло – це завжди роздратування.

ЛАРИНГІТ

коли ми відчуваємо таку злість, що не можемо говорити. У горлі зосереджена уся творча енергія. Збільшені мигдалини і щитовидна залоза – від творчої незадоволеності. Усі зміни «йдуть» через горло. При частому опорі життєвим змінам – кашляємо, скаржимося на біль у горлі.

СПИНА

являє собою систему підтримки. При болях – бракування захисту, підтримки. Не чекайте захисту від близьких – тільки від самого життя. Біль у верхній частині спини - при недостатній емоційній підтримці. Часто скаржаться: «Мій чоловік (коханець, друг) не розуміє і не підтримує мене». Середня частина спини має відношення до почуття провини. Чи немає у вас відчуття, що вас хтось вдарив у спину? Чи турбуєтеся ви постійно про свої гроші? Це проявиться в болях у попереку.

ЛЕГЕНІ

джерело життя. Проблеми з легенями виникають, коли не можемо, боїмося, «не маємо права» жити повним життям. Курці зазвичай заперечують своє життя, ховають почуття неповноцінності.

ГРУДИ

материнство. Проблеми з молочними залозами виникають, коли «придушуємо» своєю увагою людину і ситуацію. Рак грудей – це довгостроково накопичена образа, злість, страх.

СЕРЦЕ

любов, а кров – радість. Коли немає любові і радості, серце стискається і холодіє, що веде до анемії, склерозу судин, інфаркту. Не відчуваємо радості життя. «Золоте» серце, «холодне», «чорне», «любляче» - яке воно у вас?

ШЛУНОК

переварює всі нові ідеї і ситуації. А що чи кого ви не можете «переварювати»? Хворіє шлунок, коли ми не можемо “переварити” нову ситуацію і нам страшно. Авіапасажири не відразу “асимілювали” ідею польотів, а тепер пакетиками майже не користуються.

ВИРАЗКА ШЛУНКА

це більше, ніж просто страх, почуття неповноцінності. Ми боїмося, що недостатньо хороші для когось, ми намагаємося догодити, у нас відсутнє почуття власної гідності. Вирішення проблеми – любов до себе і навколишніх. «Ти – прекрасна (прекрасний). Я люблю тебе» - корисно говорити собі, дітям і іншим. Люди, що люблять і поважають себе, не мають виразок.

КАМЕНІ в ЖОВЧНОМУ МІХУРІ

свідчать про накопичені гіркі думки, а також про гордість, що заважає від них позбутися. Говоріть собі: «Я з радістю відпускаю своє минуле. Життя прекрасне і я теж». Ця проста вправа допомагає запобігти утворення каменів.

СЕЧОВИЙ МІХУР, ЗАДНІЙ ПРОХІД І статеві ОРГАНИ

реагують на перекручені ідеї про їх. Ці органи також прекрасні, як і всі інші. Вони очищають, дають задоволення. Треба намагатись позбутись почуття провини сексуальності, щоб органи жили для добра і радості.

ЯЄЧНИКИ

являють собою творчу енергію. Проблеми з ними - від невиражених творчих можливостей.

НОГИ

несуть нас життям. Проблеми з ногами - від страху йти життям чи рухатися у певному напрямку, від небажання діяти. Заважкі стегна - від дитячих образ.

ВАРИКОЗНІ Вени

це будинок чи робота, які ви ненавидите.

НЕЩАСні ВИПАДКИ

походять від системи розумових переконань, що провокують нещасні випадки. Це вираження роздратування й образи, а також протест проти чиєїсь влади. Ми хочемо вдарити, і … ударяємо себе. Відчуваємо провину і … одержуємо покарання. Водночас після цього ми можемо сподіватися на опіку близьких.

РЕВМАТИЗМ

виникає від постійної критики себе й інших. Ревматики хочуть бути «досконалістю», а відтак, притягують до себе, як магніт, людей, які їх постійно критикують, спонукають інших до критики.

АСТМА

коли здається, що не маємо права дихати. Діти і дорослі-астматики мають високорозвинену совісливі, звинувачують себе в усьому. Бажані зміни: місця проживання, школи, домашньої атмосфери, дружини чи чоловіка.

РАК

викликає глибоко накопичена образа, що поїдає тіло. У дитинстві щось підірвало віру в життя, це не забувається і людина живе з почуттям жалості до себе. Такій людині важко підтримувати серйозні довгі стосунки, вона переживає нескінченні розчарування, безвихідність і безнадійність. Хворі на ракдуже самокритичні. Треба любити себе і приймати таким як яким ти є.

ЗАЙВА ВАГА

прояв нестачі захисту: від болю, критики, сексуальної агресії образ. Це прояв невпевненості, відчуття загрози. Спорт і дієти нічого не дають. Довіра собі, самому життю, утримання від важких думок – ліки від зайвої ваги.

 

БІЛЬ

від почуття провини. Провина шукає покарання, покарання створює біль. Постійне почуття провини нікому не надасть користі.

 

ПУХЛИНИ

виникають тоді, коли ми знов і знов повертаємось до старих образ, «прокручуємо» погане, «зациклюємось» на ньому. Пухлини статевих органів у жінок – від емоційного болю при ударі по їхній жіночності; простата мужчини також страждає «Він (вона) мене сильно скривдив (скривдила)». Розрив статевих стосунків чи стосунків інтимності з ким-небудь – не привід для самозвинувачування.

 

Справа не в тім, що з нами відбувається, а як ми на це реагуємо. Ми відповідаємо на 100% за усе, що з нами відбувається.

2.8. Сформулювати і записати у зошиті загальні підсумки та висновки до теми. Обсяг – до 300 слів.

3. Самостійна робота до практичного заняття “Темперамент” (СРПЗ-2)

У зв’язку з тим, що поняття темпераменту як біопсихічної властивості особистості отримало на сьогоднішній день найбільше наукове обґрунтування, на практичне заняття виноситься вивчення саме цього атрибуту особистості. При підготовці до практичного заняття на тему “Темперамент” рекомендується детальніше опрацювати поняття “темперамент” та “типи темпераменту”, тобто, знайти підтвердження актуальності їх вивчення для буденного життя (завдання 5.3.1), систематизувати уявлення про характерний поведінковий прояв тих чи інших типів темпераменту (завдання 5.3.2), а також дослідити свій тип темпераменту за тестом-питальником Г.Айзенка (завдання 5.3.3), методикою “Формула темпераменту” (завдання 5.3.4), оригінальним, науково підтвердженим підходом до визначення типу темпераменту за шкіряними візерунками на пальцях (завдання 5.3.5). Після практичного заняття рекомендується закріпити набуті практичні вміння врахування і корекції прояву темпераменту, самостійно виконавши завдання на визначення властивостей темпераменту за психологічними характеристиками (завдання 5.3.6), опис особливостей діяльності людей з різними типами темпераменту і відповідних рекомендацій поведінки стосовно них (завдання 5.3.7). З усіх завдань для самостійної роботи необхідним мінімумом для практичного вивчення теми є завдання 5.3.2, 5.3.3. Виконання інших завдань допоможе засвоїти поняття темпераменту найповніше і найглибше.

3.1. Темперамент та його типи

Виконайте письмово подані нижче вправи.

Вправа 1. Прокоментуйте висловлювання Гофмілера: “Темперамент – добрий кінь, але поганий наїзник”.

Вправа 2. Наведіть якомога більше афоризмів, прислів’їв, що демонструють прояв типів темпераменту та їх відмінності.

Вправа 3. Наведіть приклади ситуацій, в яких яскраво розкриваються типи темпераменту людей (з власного досвіду, літератури, кінематографічного і театрального мистецтва). Доведіть належність учасників ситуацій до певних типів темпераменту.

3.2. Поведінка людини і темперамент

Складіть таблицю характеристик поведінки людини, пов’язаних з темпераментом. В таблиці доцільно відобразити опис прояву для кожного типу темпераменту таких поведінкових характеристик: активність, реактивність, емоційність, динамізм рухів, сензитивність (чутливість), пластичність (пристосовність), екстраверсія-інтроверсія. Зробіть висновок про сильні сторони і обмеження кожного типу темпераменту.

3.3. Діагностика типу темпераменту за тестом-питальником Г. Айзенка

Виконайте наведений нижче тест і зробіть висновок про свій тип темпераменту та достовірність отриманих результатів. Також встановіть можливий прояв в своєму характері і інших типів темпераментів. Прочитайте надані психологічні характеристики осіб з різним типом темпераменту та випишіть ті психологічні властивості, які ви в себе дійсно помічали. Проаналізуйте вплив вашого типу темпераменту на ваше життя, поведінку чи діяльність. Зробіть самому себе рекомендації стосовно врахування свого типу темпераменту, корекції його проявів.

Методика ЕРІ Г. Айзенка (адаптація А.Г. Шмельова)

Короткі відомості:

Особистісний питальник Г.Айзенка ЕРІ (Eysenck Personality Inventory) був надрукований у 1963 р. Його розробка є реалізацією типологічного підходу до вивчення особистості. Вивчаючи роботи К.Юнга, Р.Вудвортса, І.П.Павлова, Е. Кречмера та інших відомих психологів, психіатрів та фізіологів Г.Айзенк припустив, що існує три базові виміри особистості: нейротизм, екстра-інтроверсія та психотизм. Пргнучи підвести під це фізіологічну основу, Г.Айзенк пов’язав поєднання рис нейротизму та екстра-інтроверсії з теорією типів темпераменту. Для діагностики типу темпераменту ним було розроблено декілька опитувальників, одним з яких є ЕРІ.

Кількість осіб, обстежених в ході розробки ЕРІ, перевищує 30 тис. В зарубіжних дослідженнях повідомляється про достатньо високу валідність опитувальника. ЕРІ широко використовується у вітчизняних дослідженнях, хоч його адаптація повністю не завершена. Вам пропонується російськомовний варіант питальника, адаптований А.Г.Шмельовим.

Хід виконання:

1. Підготуйте бланк відповідей за поданим зразком (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Бланк відповідей до методики ЕРІ Г.Айзенка

2. Уважно читайте по черзі кожне питання. На кожне запитання можна дати відповідь “так” чи “ні”. Надайте відповіді на ці запитання, відмітивши відповідну клітинку бланку до методики. Відповідайте швидко, щиро, не розмірковуючи, тому що важлива саме ваша перша реакція.

Питання питальника[1]:

1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы отвлечься, испытать сильное ощущение?

2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут вас понять, одобрить, выразить сочувствие?

3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком?

4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений?

5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете подождать, прежде чем действовать?

6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это вам не выгодно?

7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения?

8. Быстро ли вы обычно действуете или говорите и не растрачиваете ли много времени на обдумывание?

9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчастны, хотя никакой серьезной причины для этого не было?

10. Верно ли, что на спор вы способны решиться на все?

11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного пола, который вам симпатичен?

12. Бывает ли, что, разозлившись, вы выходите из себя?

13. Часто ли вы действуете необдуманно, под влиянием момента?

14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало бы чего-нибудь делать или говорить?

15. Предпочитаете ли вы чтение книг встрече с людьми?

16. Верно ли, что вас легко задеть?

17. Любите ли вы часто бывать в компании?

18. Бывают ли у вас иногда такие мысли, которыми вам не хотелось бы делиться с другими людьми?

19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все «горит» в руках, а иногда чувствуете сильную вялость?

20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств небольшим числом самых близких друзей?

21. Много ли вы мечтаете?

22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же?

23. Часто ли вас терзает чувство вины?

24. Всегда ли ваши привычки хороши и желательны?

25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю повеселиться в шумной компании?

26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают напряжены до предела?

27. Считают ли вас человеком живым и веселым?

28. После того, как дело сделано, часто ли вы возвращаетесь к нему мысленно и думаете, что могли бы сделать лучше?

29. Верно ли, что вы обычно молчаливы и сдержанны, когда находитесь среди людей?

30. Бывает ли, что вы передаете слухи?

31. Бывает ли, что вам не спится от того, что разные мысли приходят вам в голову?

32. Верно ли, что вам часто приятнее и легче прочесть о том, что вас интересует в книге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей?

33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение?

34. Нравится ли вам работа, которая требует пристального внимания?

35. Бывают ли у вас приступы дрожи?

36. Верно ли, что вы всегда говорите о знакомых людях только хорошее даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают?

37. Верно ли, что вам неприятно бывать в компании, где постоянно подшучивают друг с другом?

38. Верно ли, что вы раздражительны?

39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты действия?

40. Верно ли, что вам нередко не дают покоя мысли о разных неприятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя все уже кончалось благополучно?

41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях?

42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на роботу?

43. Часто ли вам снятся кошмары?

44. Верно ли, что вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите удобного случая побеседовать с незнакомым человеком?

45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли?

46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями?

47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком?

48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не нравятся?

49. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или работы?

50. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек?

51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от мероприятий, в которых много участников?

52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других?

53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию?

54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?

55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье?

56. Любите ли вы подшучивать над другими?

57. Страдаете ли вы бессонницей?

3. Після того, як ви таким чином виконаєте вибір всіх варіантів суджень методики, порівняйте ваші відповіді з “ключем” (табл. 5.5) і встановіть показники нещирості відповідей, екстраверсії, нейротизму. Кожен збіг оцінюється у 1 бал.

Таблиця 5.5

“Ключ” до питальника ЕРІ

Показники

Відповіді

Рівень прояву

високий

середній

низький

1. Нещирість (соціальна бажаність) відповідей

“Так”

6; 24; 36

7-9

4-6

0-3

“Ні”

12; 18; 30; 42; 48; 54

2. Екстраверсія

“Так”

1; 3; 8; 10; 13; 17; 22; 25; 27; 39; 44; 46; 49; 53; 56

15-24

11-14

0-10

“Ні”

5; 15; 20; 29; 32; 34; 37; 41; 51

3. Нейротизм (емоційна нестійкість)

“Так”

2; 4; 7; 9; 11; 14; 16; 19; 21; 23; 26; 28; 31; 33; 35; 38; 40; 43; 45; 47; 50; 52; 55; 57

15-24

11-14

0-10

“Ні”

немає

4. Встановіть рівень нещирості, екстраверсії та нейротизму, порівнявши отримані показники з нормами, записаними у табл. 5.5.

- Показник “нещирості” відповідей визначається за 9 спеціальними питаннями питальника, що складають так звану “шкалу брехні”, і відбиває тенденцію піддослідного представити себе у кращому вигляді, надати не правдиві, а соціально бажані відповіді. Якщо цей показник у вас перевищує балів 5, то можна вважати, що Ви, на жаль, не були відвертими на питання тесту і отриманим результатам не можна довіряти.

- Середні значення показників свідчать про ситуативність вашої поведінки. Тобто в різних ситуаціях ви поводите себе по-різному.

5. Співставлення характеристик по шкалам екстраверсія-інтроверсія та нейротизм-емоційна стійкість вкаже ваш тип темпераменту. Для цього побудуйте такий графік (так зване “коло” Айзенка) і відмітьте на ньому точку з координатами цих двох показників (показник екстраверсія-інтроверсія відкладається по вісі абсцис, нейротизму – по вісі ординат). Сектор, в якому опиниться ваша точка, вкаже на ваш тип темпераменту (рис. 5.1.).

Б5066, Рис. 5.1 - “Коло” Айзенка

Рис. 5.1 - “Коло” Айзенка

6. В чистому вигляді тип темпераменту проявляється досить рідко. Як правило, у людини мають місце прояви усіх властивостей темпераменту. За результатами тесту Г.Айзенка можна графічно виявити співвідношення різних типів темпераменту в структурі особистості. Для цього побудуйте координатну площу, схожу на “коло Айзенка”, але з центром у 0. Також крім вже визначених показників визначте і протилежні показники. Вони розраховуються як різниця між числом 24 і визначеними у методиці Айзенка показниками. Надалі всі ці показники відображаються на координатній площі таким чином: кожен показник відкладається на відповідній осі.

Наприклад, за результатами тесту Г.Айзенка було отримано такі показники:

Е(екстраверсія) = 18; Н (нейротизм) =16.

Тоді протилежні їм показники будуть відповідно:

І (інтроверсія) = 24 – Е = 24 – 18 = 6; ЕС (емоційна стійкість) = 24-16=8.

Відобразимо ці результати на відповідних осях координатної площі (рис. 5.3).

З’єднаємо точки між собою.

Тепер можна наочно побачити, що у людини з такими показниками домінуючим є холеричний темперамент зі значним проявом сангвінічних властивостей. Найменш вираженими є риси флегматичного темпераменту.

Психологічна характеристика осіб з різним типом темпераменту:

Сангвінік – людина з сильною, врівноваженою, рухливою нервовою системою, тому вона має швидку реакцію, життєрадісна, добре протистоїть труднощам, а її вчинки – завжди обмірковані. Рухливість її нервової системи зумовлює мінливість почуттів, інтересів, поглядів, високу пристосовність до нових умов. Це товариська людина, яка має широке коло знайомств, але не відрізняється стійкістю у стосунках і зв’язках. Вона – продуктивний діяч, але лише тоді, коли є багато цікавих справ (сильна нервова система потребує постійного збудження), інакше починає нудьгувати, стає в’ялою, відволікається. У стресі проявляє “реакцію лева”, тобто активно, обмірковано захищає себе, прагне нормалізувати обставини.

Товариській, відкритий, говіркий, досяжний, живий, безтурботний, ініціативний, відхідливий, схильний захоплюватися.

Холерик – це людина, нервова система якої визначається переважанням збудження над гальмуванням, внаслідок чого вона реагує на зовнішні події дуже швидко, часто необмірковано, не встигає себе загальмувати, проявляє нетерплячість, рвучкість, різкість рухів, запальність, невгамовність, нестриманість. Неврівноваженість нервової системи зумовлює циклічність у зміні її активності, бадьорості: коли вона захоплюється якою-небудь справою, працює пристрасно, з повною віддачею, але терпіння їй вистачає не надовго, і коли воно вичерпується – з’являється роздратованість, поганий настрій, в’ялість, знесиленість, все валиться з рук. Чергування періодів підйому настрою і енергійності з періодами занепаду, депресії зумовлюють нерівність поведінки і самопочуття, можливість невротичних зривів і конфліктів з оточуючими.

Наполегливий, образливий, неспокійний, агресивний, збуджений, імпульсивний, залежний від настрою: є інтерес – енергійний, ініціативний, наполегливий, нема інтересу – роздратований, афективний.

Флегматик – людина з сильною, врівноваженою, але інертною нервовою системою, внаслідок чого на події реагує повільно, емоції проявляються загальмовано (важко розсердити, розвеселити). Має високу працездатність, добре протистоїть сильним і тривалим подразникам, труднощам, але не здатна швидко відреагувати на неочікувані нестандартні ситуації. Має хорошу пам’ять, не здатна відмовитись від звичок і стереотипів, що склалися, не полюбляє змінювати свій склад життя, роботу, друзів, важко і повільно пристосовується до нових умов. Настрій стійкий, рівний. При серйозних неприємностях залишається зовнішньо спокійним.

Стійкий, спокійний, надійний, поміркований, цілеспрямований, миролюбний, вдумливий, старанний, пасивний.

Меланхолік – людина із слабкою нервовою системою, має підвищену чутливість навіть до слабких подразників, а сильний подразник вже може викликати “зрив”, розгубленість, тому у стресових ситуаціях (екзамен, змагання, небезпека, загроза і т.п.) можуть погіршуватись результати діяльності у порівнянні із спокійними обставинами. Підвищена чутливість призводить до швидкої втоми і падінню працездатності (необхідний триваліший відпочинок). Незначний привід може викликати образу, сльози. Настрій дуже мінливий, але зазвичай меланхолік прагне приховувати, не проявляти зовнішньо свої почуття, не розповідати про свої переживання. Часто сумний, пригнічений, невпевнений у собі, тривожний, в нього можуть виникати невротичні розлади. Водночас через високу чутливість, часто має виражені художні та інтелектуальні здібності.

Добрий, старанний, вірний, чутливий, пасивний, тихий.

3.4. Визначення формули темпераменту

За допомогою представленої нижче методики вивчіть представленість у Вашому характері властивостей, характерних для осіб з різним типом темпераменту. Запишіть отриману “формулу”. Зробіть відповідний висновок. Проаналізуйте достовірність отриманих результатів, їх прояв у вашому житті.

Методика “Формула темпераменту” (за А.Беловим)

Хід виконання.

1. Підготуйте бланк відповідей до методики (табл. 5.6).

2. Надалі пропонуються чотири блоки, в кожному з яких знаходяться 20 стверджень (ствердження подаються мовою оригіналу), які певною мірою характеризують вашу поведінку у спокійній (типовій) ситуації. Кожне ствердження треба оцінити за формулою: “так” ( + ) – більш повно характеризує, або “ні” ( - ) – не є характерною ознакою. Відповідний знак занесіть у бланк до методики.

Таблиця 5.6

Бланк до методики “Формула темпераменту”

№ питання

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 4

+

-

+

-

+

-

+

-

1.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.             

 

 

 

 

 

 

 

 

11.             

 

 

 

 

 

 

 

 

12.             

 

 

 

 

 

 

 

 

13.             

 

 

 

 

 

 

 

 

14.             

 

 

 

 

 

 

 

 

15.             

 

 

 

 

 

 

 

 

16.             

 

 

 

 

 

 

 

 

17.             

 

 

 

 

 

 

 

 

18.             

 

 

 

 

 

 

 

 

19.             

 

 

 

 

 

 

 

 

20.             

 

 

 

 

 

 

 

 

21.             

 

 

 

 

 

 

 

 

А =

А1 =

 

А2 =

 

А3 =

 

А4 =

 

Текст методики:

Для вашої поведінки характерним є те, що ви...

Блок 1

1) спокойны и хладнокровны.

2) последовательны и обстоятельны в делах.

3) осторожны и рассудительны.

4) умеете ждать столько, сколько нужно.

5) молчаливы и не любите болтать попусту.

6) обладаете спокойной, размеренной речью, без резких эмоций, жестов.

7) сдержанны и терпеливы.

8) всегда доводите начатое дело до конца.

9) никогда не растрачиваете попусту своих сил.

10) строго придерживаетесь выработанного распорядка в жизни и работе.

11) легко сдерживаете свои порывы.

12) мало восприимчивы к одобрению и порицанию.

13) незлобивы, проявляете снисходительность к критике в свой адрес.

14) постоянны в своих отношениях и интересах.

15) медленно включаетесь в работу и переключаетесь с одного дела на другое.

16) имеете ровные отношения со всеми.

17) любите аккуратность и порядок во всем.

18) с трудом приспосабливаетесь к новой обстановке.

19) инертны, малоподвижны, вялы.

20) обладаете выдержкой.

Блок 2

1) стеснительны и застенчивы.

2) часто теряетесь в новой обстановке.

3) трудно устанавливаете контакты с незнакомыми людьми.

4) не верите в свои силы и возможности.

5) легко переносите одиночество.

6) чувствуете подавленность и растерянность при неудачах.

7) склонны уходить в себя.

8) быстро утомляетесь.

9) обладаете тихой и слабой речью.

10) невольно приспосабливаетесь к характеру собеседника.

11) впечатлительны до слезливости.

12) чрезвычайно восприимчивы к одобрению и порицанию.

13) предъявляете высокие требование к себе и окружающим.

14) склонны к подозрительности и мнительности.

15) болезненно чувствительны и легко ранимы.

16) чрезвычайно обидчивы.

17) скрытны и необщительны, не делитесь ни с кем своими мыслями.

18) малоактивны и робки.

19) безропотны и покорны.

20) стремитесь вызвать сочувствие и помощь со стороны окружающих.

Блок 3

1) веселы и жизнерадостны.

2) энергичны и деловиты.

3) часто не доводите начатое дело до конца.

4) склонны переоценивать себя.

5) способны быстро схватывать новое.

6) неустойчивы в интересах и склонностях.

7) легко переживаете неудачи и неприятности.

8) легко приспосабливаетесь к разным обстоятельствам.

9) с увлечением беретесь за любое новое дело.

10) быстро остываете, если дело перестает вас интересовать.

11) быстро включаетесь в новую работу и переключаетесь с одного занятия на другое.

12) тяготитесь однообразием, будничной, кропотливой работой.

13) общительны и отзывчивы, не чувствуете скованности с новыми для вас людьми.

14) выносливы и работоспособны.

15) обладаете громкой и отчетливой речью, сопровождающейся живыми жестами, выразительной мимикой.

16) сохраняете самообладание в неожиданной, сложной обстановке.

17) обладаете всегда боевым настроением.

18) быстро засыпаете и просыпаетесь.

19) часто не собранны, проявляете поспешность в решениях.

20) склонны иногда скользить по поверхности, отвлекаться от сути дела.

Блок 4

1) неусидчивы, суетливы.

2) невыдержанны, вспыльчивы.

3) нетерпеливы.

4) резки и прямолинейны в отношениях с людьми.

5) решительны и инициативны.

6) упрямы.

7) находчивы в споре.

8) работаете урывками.

9) склонны к риску.

10) незлопамятны и необидчивы.

11) обладаете быстрой, страстной, со сбивчивыми интонациями речью.

12) неуравновешенны и склонны к горячности.

13) агрессивный забияка.

14) нетерпеливы к недостаткам.

15) обладаете выразительной мимикой.

16) способны быстро действовать и решать.

17) неустанно стремитесь к новому.

18) обладаете резкими, порывистыми движениями.

19) настойчивы в достижении поставленной цели.

20) склонны к резким сменам настроения.

3. Підрахуйте кількість “+” та “-“ для кожного блоку за бланком.

4. Підрахуйте загальну кількість “+” по всіх блоках. Позначте цю суму літерою “А”.

5. Визначте відсоток кількості “+” для кожного блоку відносно загальної кількості (“А”) і позначте ці цифри для блоків: блок 1 – “А1”, блок 2 – “А2”, блок 3 – “А3”, блок 4 – “А4”. Наприклад, в блоці 1 ви вказали 19 відповідей “так” (“+”), а в цілому, у всіх відповідях – 38. Тобто А1 = 19 : 38 х 100% = 50%.

6. Встановіть виразність кожного типу темпераменту:

блок 1 – флегматик – “Ф”;

блок 2 – меланхолік – “М”;

блок 3 – сангвінік – “С”;

блок 4 – холерик – “Х”.

7. Запишіть свою формулу темпераменту (ФТ),

ФТ = ФА1 + МА2 + СА3 + ХА4.

Послідовність темпераментів у формулі найзручніше подати за ступенем їх виразності: від найбільшого до найменшого:

Наприклад: ФТ = С42 + Х 32 + Ф18 + М8

Така формула являє собою наочне зображення представленості в структурі особистості характеристик різних типів темпераменту.

8. Зробіть висновок про рівень виразності різних типів темпераменту, порівнявши отримані результати з такими нормами:

- більше 40% - темперамент вважається домінуючим;

- 30-39% - яскраво вираженим;

- 20-29% - слабко представленим;

- менше 20% - не вираженим.

3.5. Діагностика типу темпераменту за візерунками на шкірі пальців

Виконайте цю методику та зробіть висновок про вірогідність отриманих результатів.

Короткі відомості:

На перший погляд, такий спосіб діагностики типу темпераменту може здаватись не зовсім науковим. Хіромантія з давніх-давен вважалася лженаукою. Разом з цим плідність такої методики доводиться результатами комплексного дослідження абітурієнтів і студентів, проведеного у 1965 році під керівництвом академіка Б.Г.Ананьєва у Санкт–Петербурзькому університеті. Поряд із замірами тіла молодих людей, включаючи ріст, вагу, розміри голови, рук і т.д. фіксувався малюнок долоні і пальців рук. Одночасно проводилося спостереження за поведінкою піддослідних. Одні поводили себе спокійно, не метушилися, в них не пітніли руки і не розширювалися зіниці. Інші проявляли помітну стурбованість аж до відмови зняти відбитки пальців. В результаті спостережень за поведінкою і одночасною фіксацією шкірних візерунків пальців рук дослідники встановили існування зв’язку поміж цими, здавалося б, далекими особливостями людини.

Хід виконання:

1. Уважно (краще за допомогою лупи) роздивіться подушечки крайніх фаланг кожного пальця своїх рук. Зробіть також відбитки пальців за допомогою типографської фарби або суміші гліцерину і чорної туші (і та й інша легко змиваються). При цьому можна побачити типові візерунки (рис. 5.2).

Б5066, Рис. 5.2 - Типові візерунки на пальцях

Рис. 5.2 - Типові візерунки на пальцях

2. На кожному пальці переважає один тип візерунків. Визначте кількість і відповідно відсоток кожного типу візерунків на ваших пальцях. Зверніть увагу також на симетричність пальцевих візерунків лівої-правої рук.

3. За психологічним коментарем встановіть тип свого темпераменту.

Психологічний коментар:

В результаті опрацювання даних цього дослідження виявилося, що в осіб з сильною і врівноваженою нервовою системою домінують “петлі”, з сильною, але неврівноваженою – “спіралі”. “Дуги” спостерігалися лише у представників слабкої нервової системи.

У відсотковому відношенні це виглядає так:

- у сангвініка переважають петлі, інколи навіть наявні подвійні петлі;

- холерик має більше 50 % спіралей, інші – петлі;

- флегматик – усі петлі;

- меланхолік – має хоч би одну дугу, і чим їх більше, тим слабшою є нервова система людини.

Симетрія пальцевих візерунків, тобто співпадання візерунків на однакових пальцях різних рук – посилює значення тієї чи іншої властивості нервової системи.

За даними Д.Мак-Магона (1975р.) у країнах Європи частота вияву дуг (арок) – 5%, петель – 60% та спіралей (завитків) – 35% у середньому. Виявляються і статеві відмінності. У шкірному візерунку кінцевих фаланг пальців жінок найчастіше зустрічаються дуги і петлі, а в чоловіків – відносне переважання спіралей.

Максимальна “сангвінічність” пов’язана з подвійною петлею. Це ознака “потужного” типу нервової системи. “Потужність” полягає у тому, що два процеси – збудження і гальмування знаходяться у врівноваженому стані. Лідерство чи ватажництво – вірна ознака закладеної у генотипі людини “подвійної петлі”. Можна сказати, що серед лідерів ймовірність “подвійної петлі” вища. Вона часто зустрічається у генералів, директорів виробництв, політичних лідерів, льотчиків і космонавтів. Але звичайно, дещо залежить і від “фону”, на якому виявляється подвійна петля. Якщо переважний фон – “спіралі”, то подвійна петля надає акцент в бік “збудження”, а не “гальмування”. Переважний фон-“петлі” – акцентує “гальмування”. Поєднання подвійної петлі і дуги взагалі демонструє унікальну якість індивідуума: високу чутливість, спостережливість, інтелектуальну обдарованість (за дугою) і хорошу саморегуляцію, самодостатність, здатність до виживання в екстремальних умовах (за подвійною петлею).

3.6. Властивості темпераменту: психологічні характеристики

Тип темпераменту людини можна визначити і за описом її звичайної поведінки. Особливо значущим в цьому плані є опис типової поведінки людини у дитячому віці, шкільні роки. Для набуття навичок у здійсненні такого способу діагностики уважно прочитайте психологічну характеристику чотирьох школярів та визначте їхні типи темпераменту. Надалі спробуйте скласти аналогічний опис своєї типової поведінки в дитинстві за власними спогадами та розповідями батьків та визначити свій природжений тип темпераменту. Порівняйте отримані результати з результатами психодіагностики. Зробіть відповідні висновки.

Психологічні характеристики школярів:

А. Віктор Г., 3 клас. Повільний. Хода некваплива, з перевальцем. Говорить повільно, але докладно, послідовно. На уроках сидить з досить байдужим обличчям, сам руки не піднімає, але на питання вчителя зазвичай відповідає правильно. Коли вчитель запитує, чому він не підняв руку, відповідає односкладово: «Так...». Його важко розсмішити чи розсердити. Сам, як правило, не кривдить товаришів, до сварок інших ставиться байдуже. Незлобивий, але для товариша лінується щось зробити. У розмову вступає рідко, більше мовчить. Розуміє матеріал не швидко. Потрібно кілька разів повторити йому новий матеріал, але завдання виконує правильно й акуратно. Любить порядок. Перейшовши в клас з іншої школи, із труднощами здружився з хлопцями. За словами матері, часто згадує стару вчительку.

Б. Борис Р., 3 клас. Захоплюється безмежно. Часто бере роботу не під силу. Вкрай рухливий. У будь-яку хвилину готовий зірватися з місця і «летіти» у будь-якому напрямку. Руки не знаходять спокою. Швидко і часто повертає голову в усі сторони. Украй запальний. Засвоює матеріал швидко і правильно, але часто від квапливості дає плутані відповіді. Приходиться увесь час говорити йому: «Не відповідай відразу, подумай спочатку, не поспішай». Різко переходить від сміху до гніву і навпаки. Дуже полюбляє військові ігри. Дуже ініціативний. Учителя буквально засипає питаннями. Чутливий і до хорошого, і до поганого (до останнього тепер рідше, тому що з ним ведеться велика педагогічна робота). Коли розсердиться, ще не вміє себе стримати, хоча і намагається. Дуже любить одержувати гарні оцінки. Говорить: «Смарагдова п’ятірка». Хоч сто разів може збігати куди завгодно, але по дорозі часто забуває доручення, тому що від бажання скоріше його виконати не дослуховує до кінця.

В. Сашко Д., 2 клас. Дуже вразливий. Найменша неприємність виводить його з рівноваги, плаче через кожну дрібницю. Один раз Сашко заплакав тільки через те, що відразу не знайшов у портфелі підручник. Дуже уразливий. Довго пам'ятає образи і болісно їх переживає. Мрійливий. Нерідко задумливо дивиться у вікно замість того, щоб грати з товаришами. Покірно підкоряється всім правилам. Пасивний у дитячому колективі. Часто виявляє невіру у свої сили. Якщо в роботі зустрічаються труднощі, він легко опускає руки, губиться і не доводить справи до кінця. Але якщо настояти на виконанні завдання, у більшості випадків виконає його не гірше інших.

3.7. Темперамент і діяльність

Надайте характеристику суб’єкта будь-якої діяльності (навчальної, професійної, розважальної і т.п.) з різними типами темпераменту. Для прикладу нижче подається умовна характеристика проявів темпераменту у педагогічній діяльності вчителя. Складіть рекомендації для оптимальної поведінки з людьми різного типу темпераменту. Кількість рекомендацій для кожного типу – до 10.

Характеристика прояву типів темпераменту у педагогічній діяльності

Учитель-сангвінік швидко пристосовується до умов нової школи, нового колективу колег, швидко адаптується до особливостей різних дитячих колективів. Він швидко знаходить спільну мову з окремими колегами й учнями, товариський. Симпатії такого учителя швидко виникають і змінюються. Міміка в ході професійної діяльності і міжособистісної взаємодії багата, виразна, рухлива. Це забезпечує високий рівень психологічного комфорту учнів на уроці, швидке опанування ними нового матеріалу. Однак за відсутності серйозної психолого-педагогічної і спеціальної підготовки в педвузі, несформованості професійних ціннісних орієнтацій, невмінні вибудовувати цілі професійної діяльності, відсутності прагнення до самореалізації на творчому рівні у вчителя-сангвініка може вироблятися як поверхове ставлення до розвитку учнів, так і формальне ставлення до своєї професії в цілому.

Учитель-холерик може вирізнятися підвищеною збудливістю, високою емоційністю як на уроці, у позакласній роботі, так і при побудові взаємин із класом і окремими учнями. Поривчастість, імпульсивність можуть бути і для нього самого і для навколишніх (колег і учнів) «схованою небезпекою», «уразливим місцем». Проте прояви холеричного темпераменту у вчителя значною мірою залежать від професійної спрямованості (на навчальний предмет, на розвиток дитини, на самого себе). У вчителя з глибокою гуманістичною спрямованістю холеричні прояви темпераменту знаходять своє вираження в ініціативності, енергійності, розумній принциповості. За її відсутності – у дратівливості, високій нервовості.

Учитель-флегматик – зазвичай рівний, спокійний, рідко «виходить із себе», не схильний до афектації. У залежності від цілого ряду умов вчителі з флегматичним темпераментом можуть мати різні композиції професійних якостей. Глибока повага до особистості дитини чи колеги породжує витримку в самих складних ситуаціях педагогічної взаємодії. Щира захопленість навчальним предметом, що він викладає, породжує глибоке проникненні в його сутність. Високий творчий потенціал може дати сплеск інноваційної діяльності, глибоке проникнення в сутність педагогічних явищ, що викликали його інтерес. Учитель-флегматик повільніше йде до нових форм навчально-виховного процесу, але, глибоко осмисливши і прийнявши їх для себе, може максимально використовувати їхні можливості. За відсутності яскраво вираженої професійної спрямованості, учитель-флегматик демонструє своєму оточенню млявість, байдужість до проблем навколишніх його учнів і колег, відсутність прагнення до професійного удосконалення, у стосунках з колективами учнів виявляється безвілля. Уразливим місцем учителя-флегматика є повільне вироблення нових форм взаємодії, невміння пластично їх змінювати в залежності від ситуації.

Учитель з перевагою меланхолійних проявів темпераменту відчуває труднощі при зосередженні на чому-небудь: проблемній темі, над якою працює колектив, складній ситуації у певному класі, тенденціях розвитку дитини чи навчальному предметі, що викладається. Сильні впливи (нестабільні стосунки з адміністрацією, конфлікти з учнями і колегами і т.д.) викликають у нього тривалу гальмівну реакцію. При нормальному психологічному кліматі такий учитель може бути глибоким, змістовним спеціалістом-предметником, вступати в глибокі стосунки співробітництва і співтворчості як з учнями, так і з колегами. На емоційно несприятливому фоні відчуває високу тривожність, замикається, щиросердні сили спрямовує на пошук і побудову психологічних захистів, у результаті чого різко знижується рівень його професійної діяльності.

4. Практичне заняття “Темперамент” (ПЗ-3)

На практичному занятті з даної теми вирішуються наступні завдання: закріплення знань про особливості різних типів темпераменту і розуміння однакової цінності кожного типу, його переваг і недоліків (завдання 5.4.1); набуття вмінь визначати тип темпераменту людини за експрес-діагностикою (завдання 5.4.2) та спостереженням за поведінкою людини (завдання 5.4.3), формування вмінь і навичок врахування темпераменту людини у груповій діяльності (завдання 5.4.4), конкретних ситуаціях взаємодії (завдання 5.4.5), корекції проявів темпераменту (завдання 5.4.6). Заняття рекомендується проводити у формі індивідуальної і групової роботи, використовуючи методи тестування, спостереження, аналізу ситуацій, дидактичної гри.

4.1. Дидактична гра “Суд над темпераментом”

Дана дидактична гра дозволяє швидко виявити, осмислити і запам’ятати основні характеристики різних типів темпераментів, навчитись позитивно ставитись до різних типів темпераменту. Пограйте в цю гру і зробіть спочатку усно, а потім письмово висновок про умовні “переваги” та “недоліки” кожного типу темпераменту.

Хід виконання:

1. Розподіліться на чотири команди. Кожна команда обирає собі один тип темпераменту.

2. Надалі проведіть змагання між командами: кожна команда “захищає” обраний нею тип темпераменту – називає його переваги. Інші команди по черзі “нападають” на цей тип темпераменту – називають його недоліки.

3. Виграє та команда, яка найдовше зможе відстоювати свій тип темпераменту. При проведенні даної гри можна встановити часове обмеження – на обмірковування кожного судження і “захисникам” і “нападаючим” надається не більше 10 секунд.

4.2. Дослідження сили нервових процесів за методикою “Теппінг-тест”

Під керівництвом викладача виконайте наведену нижче методику та зробіть висновок про силу своїх нервових процесів. Порівняйте отримані дані з результатами психодіагностики, проведеної при підготовці до практичного заняття. Зробіть відповідний аналіз і висновки.

Методика “Теппінг-тест”1

Короткі відомості:

Відповідно до теорії І.П.Павлова, реальний темперамент (тобто тип вищої нервової діяльності) може бути точно визначений лише експериментальним шляхом. Дана методика, запропонована Є.П.Ільїним, відноситься до експрес-діагностичних, бо дозволяє швидко і без спеціально організованих умов провести діагностику властивостей вищої нервової діяльності людини за психомоторовими показниками. Як відомо, сила нервових процесів є показником працездатності як окремих клітин, так і нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує більші за величиною і тривалістю навантаження, ніж слабка. Дана методика базується на визначенні динаміки максимального темпу рухів рук. Збереження або навіть зростання темпу рухів і буде свідчити про силу вищої нервової діяльності.

Хід виконання:

1. Приготуйте бланк до методики: поділіть 1 сторінку зошита на 6 розташованих по 3 в ряд рівних прямокутника та пронумеруйте їх в напрямку годинникової стрілки (табл.. 5.7).

Таблиця 5.7

Бланк до методики

1.

2.

3.

6.

5.

4.

2. За сигналом викладача “Почали!” Ви повинні почати проставляти крапки в кожному прямокутнику бланка за встановленим порядком. На кожний прямокутник відводиться 5 секунд. Треба проставити якомога можна більше крапок. Перехід з одного прямокутника до іншого здійснюється за сигналом помічника “Перехід!”. Після проставлення крапок в останньому прямокутнику помічник надає команду “Стоп!” і ви припиняєте роботу. Рекомендація: намагайтеся розставляти крапки у прямокутнику рівномірно, запобігаючи “стукати” в одне і те ж місце.

3. Підрахуйте кількість крапок в кожному прямокутнику (зручно при цьому ставити хрестик у кожній крапці чи обводити її).

4. Накресліть графік працездатності при виконанні завдання (рис. 5.2), відмітивши крапки з координатами: номер прямокутнику – кількість крапок в прямокутнику. Через результат виконання завдання в першому прямокутнику проведіть пунктирну горизонтальну лінію.

Б5066, Рис. 5.3 - Графік результатів теппінг-тесту

Рис. 5.3 - Графік результатів теппінг-тесту

5. Встановіть тип отриманого графіку (табл. 5.8.), зробіть відповідні висновки та аналіз.

Таблиця 5.8

Типи графіків результатів теппінг-тесту

Б5066, 1

Б5066, 2

4.3. Визначення особливостей темпераменту методом спостереження

Інколи темперамент людини можна визначити точніше, якщо зробити це на основі спостереження за її поведінкою. Поспостерігайте за одним з своїх одногрупників на даному занятті і визначте властивості його темпераменту. Порівняйте отримані дані з результатами психодіагностики того одногрупника. Зробіть відповідні висновки та аналіз.

Хід виконання:

1. Приготуйте протокол спостереження (табл. 5.9).

Таблиця 5.9

Протокол спостереження

Час

Поведінка студента

Діяльність викладача

Діяльність групи

Психологічне тлумачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оберіть одного одногрупника для спостереження за ним протягом заняття (можливо зробити це за жеребкуванням: кожен пише своє прізвище на папірці, здає викладачу, а потім випадково обирає одних з них).

3. Протягом одного заняття спостерігайте за обраним одногрупником, фіксуючи у відповідних графах протоколу ті особливості його поведінки, що пов’язані з темпераментом, а також умови цього прояву: поведінку групи, поведінку викладача. Графи 1-4 заповнюються в ході спостереження, а 5-та графа – після спостереження.

4. Надалі, у ході узагальнення і аналізу отриманих даних, визначте і опишіть властивості темпераменту студента.

4.4. Темперамент і групова діяльність

Дане завдання допоможе навчитись аналізувати вплив типів темпераментів окремих людей на реалізацію групової діяльності, пояснювати особливості цієї діяльності кількісним представленням осіб з різними типами темпераменту в групі та планувати групову діяльність з урахуванням темпераментного розподілу в групі. Виконайте ці вправи спочатку усно, а потім письмово у зошиті.

Вправа 1. Намалюйте коло Г.Айзенка (мал.. 5.1) та впишіть у сегменти цього кола прізвища одногрупників, які мають відповідні типи темпераменту. Підрахуйте кількість осіб з різним типом темпераменту та запишіть формулу розподілу типів темпераменту групи. Проаналізуйте отриманий розподіл, визначте його вплив на міжособистісні стосунки в групі, особливості групової взаємодії під час навчання.

Вправа 2. Уявіть себе керівником даної групи в умовах професійної діяльності (вид діяльності оберіть самі). Опишіть особливості управління такою групою з урахуванням вашого типу та представлених у групі типів темпераменту.

Вправа 3. Уявіть, що ви викладаєте у п’яти групах студентів з таким розподілом типів темпераменту:

І група: ФТ = Х47 + С13 + Ф15 + М25;

ІІ група: ФТ = Х15 + С35 + Ф32 + М18;

ІІІ група: ФТ = Х25 + С40 + Ф17 + М18;

ІV група: ФТ = Х24 + С26 + Ф27 + М23;

Поясніть, як такий розподіл може впливати на особливості навчання груп та специфіку викладання в кожній групі. Вкажіть ознаки, за якими ці групи відрізняються між собою. Спрогнозуйте оптимальні для свого типу темпераменту стилі взаємодії з кожною групою.

4.5. Моделювання ситуацій

Виконання цього завдання допоможе наочно побачити відмінність поведінки людей з кожним типом темпераменту, суперечності, які при цьому виникають, та допоможе винайти засоби долання цих суперечностей. Розіграйте у підгрупах запропоновані нижче ситуації. Зробіть висновки про оптимальну взаємодію з людиною кожного типу темпераменту.

Хід виконання:

1. Поділіться на підгрупи.

2. Розіграйте кожну з наведених ситуацій декілька разів, кожного разу змінюючи типи темпераменту її учасників (наприклад, сангвінік і холерик, флегматик і холерик, сангвінік і меланхолік і т.д.). Можна замість запропонованої ситуації також розіграти свою.

3. При розігруванні ситуацій спробуйте кожного разу спочатку показати її типове проходження (часто конфліктне), а потім ідеальне (підлаштовування людей з різними темпераментами один під одного).

4. Аргументуйте запропонований спосіб вирішення ситуації.

СИТУАЦІЇ:

1. Усний екзамен – викладач і студент.

2. Поїздка в автобусі – “заєць” і контролер

3. Запрошення на побачення – дівчина і хлопець

4. Розмова з батьками – батько (мати) і син (донька).

4.6. Корекція проявів темпераменту

Тренувальна вправа на коригування проявів темпераменту дає можливість отримати відповідні навички. Відомо, що не слід стримувати свій природжений психологічний склад, але й реалізовувати лише біологічно обумовлену стратегію поведінки теж буває не завжди доцільно. Золоте правило реалізації атрибутивних ознак особистості: “Користуватись перевагами і обмежувати недоліки”. Виконайте запропоновану нижче психологічну вправу. Опишіть свої відчуття в момент виконання вправи: що було не дуже зручним, що заважало. Спробуйте повторювати її регулярно на протязі деякого періоду часу і прослідкуйте за змінами в своїй поведінці, що почнуть відбуватися. Опишіть ці зміни.

Хід виконання:

1. Спробуйте протягом декількох хвилин поспілкуватися з сусідом по парті, поводячи себе як людина з протилежним типом темпераменту (сангвінік-меланхолік, флегматик-холерик):

Сангвінік – під час розмови намагайтеся більше слухати, ніж говорити, постійно передавайте ініціативу своєму співрозмовнику (наприклад, запитанням: “А як ти думаєш?”), розмовляйте більше про те, що цікавить і хвилює вашого співрозмовника, схвалюйте його, поводьте себе доброзичливо, без іронії, намагайтеся не відволікатись від теми розмови.

Холерик – розмовляйте рівним і тихим голосом, повільно і спокійно, обмірковуючи кожне слово. Стримуйте свою жестикуляцію, зайві рухи. При бажанні підвищити тон розмови, помовчіть і подумки порахуйте до 10. Віддайте ініціативу у розмові співрозмовнику, а в цей час поспостерігайте за ним: що він відчуває, як себе поводить, як говорить.

Флегматик – Візьміть на себе ініціативу розмови. Розмовляйте про те, що вам цікаво. Найкраще розповісти співрозмовнику якусь веселу історію. Намагайтеся говорити швидше, довго не затримуйтесь на деталях. Прагніть захопити співрозмовника своєю розповіддю, не втратити його уваги.

Меланхолік – Спробуйте розповісти вашому співрозмовнику те, що тому було б цікаво вислухати до кінця. Під час бесіди візьміть на себе роль Оратора (з великої літери). Говоріть гучно і чітко, привертайте увагу співрозмовника. Перехоплюйте ініціативу у розмові. Перевіряйте його розуміння того, про що ви говорите питаннями типу (“Ти мене розумієш?”). Відчуйте радість від спілкування.

2. Обговоріть з вашим сусідом загальні враження від цієї розмови.

3. Обговоріть ці враження з усією підгрупою. За бажанням можлива демонстрація тих чи інших діалогів.

5.5. Контроль теми

В процесі контролю за навчальною діяльністю студентів оцінюється якість роботи студента над завданнями СРТМ-4, СРПЗ-2, ПЗ-3, а також виконується контрольна робота на індивідуально-консультативному занятті.

Основним предметом контролю засвоєння теми є зошит, який має містити:

1) номер, назву, мету теми дисципліни;

2) СРТМ-4: номер роботи, номери завдань та результати їх виконання:

- 5.2.1. - результати опрацювання підручника: конспект розділу чи виконані завдання за підручником.

- 5.2.2. - таблиця психологічних ознак осіб різної статі, виконана методика “Чи гарний ви психолог?”, аналіз індивідуального прояву визначених психологічних властивостей осіб різної статі;

- 5.2.3. - малюнок конституційних типів особистості, аналіз індивідуального прояву психологічних властивостей осіб з різною будовою тіла, висновок про справедливість теорії;

- 5.2.4. – аналіз індивідуального прояву психологічних властивостей осіб з різною групою крові, висновок про справедливість теорії;

- 5.2.5. – виконана методика “Тип мислення” (з бланком, розрахунками, висновками), аналіз індивідуального прояву психологічних властивостей осіб з різним типом мислення, обумовленим домінантністю півкуль головного мозку, висновок про справедливість теорії;

- 5.2.6. – виконані методики “Психологічний вік” (бланк, розрахунки), “Біологічний вік” (оцінки), висновки і виказ власного ставлення до отриманих результатів;

- 5.2.7. – опрацювання дидактичних текстів: конспект, критичний аналіз, порівняння; пояснення власного розуміння здорового образу життя, приклади, методи;

- 5.2.8. - висновки і підсумки до теми.

3) СРПЗ-2: номер роботи, номери, назви завдань та результати їх виконання:

- 5.3.1 - виконані ілюстративні вправи на осмислення поняття темпераменту та характеристик його типів;

- 5.3.2 - таблицю характеристик поведінки людини, пов’язаних з темпераментом і висновки про сильні сторони і обмеження кожного типу темпераменту;

- 5.3.3 - результати виконання тесту-питальника ЕРІ Г.Айзенка (бланк до методики, підрахунок результатів, висновок, інтерпретація, аналіз);

- 5.3.4 - результати виконання методики “Формула темпераменту” (бланк до методики, підрахунок результатів, висновок, інтерпретація, аналіз);

- 5.3.5. - результати діагностики типу темпераменту за шкіряними візерунками на пальцях: результати, висновок.

- 5.3.6 - визначення типів темпераменту школярів за психологічними характеристиками, складена аналогічна характеристика своєї типової поведінки в дитинстві і обґрунтування на основі цієї характеристики свого типу темпераменту;

- 5.3.7 - характеристика суб’єктів діяльності з різними типами темпераменту, рекомендації для оптимальної поведінки з людиною певного типу темпераменту;

4) ПЗ-2: дата проведення, номер, назва, ціль заняття, номери завдань та результати їх виконання:

- 5.4.1 - висновки про умовну “вищість” і “хибність” кожного типу темпераменту, зроблені після проведення дидактичної гри “Суд над темпераментом”;

- 5.4.2 - результати виконання методики “Теппінг-тест” (бланк до методики, підрахунок результатів, висновок, інтерпретація, аналіз);

- 5.4.3 – результати спостереження за поведінковим проявом темпераменту одногрупника (протокол спостереження, висновок, аналіз);

- 5.4.4 - аналіз розподілу групи за типами темпераменту, формула типу темпераменту в групі, аналіз отриманого розподілу, особливості управління такою групою, викладання у групах з різним розподілом типів темпераменту;

- 5.4.5 – висновки про оптимальну взаємодію з кожним типом темпераменту, зроблені на основі моделювання ситуацій;

- 5.4.6 – опис своїх відчуттів при виконанні вправи на корекцію свого типу темпераменту як на занятті, так і за його межами, динаміки змін в своїй поведінці.

Додатково студент може отримати заохочувальні бали за активність і ініціативність на занятті.1 Текст питальника подається мовою адаптованого варіанту, перекладеного з англійської

1 Переклад тексту методики українською зроблено М.Артюшиною з російського адаптованого оригіналу, див. №4 списку літератури.

[1] Текст питальника подається мовою варіанту адаптованого за А.Г.Шмельовим.

1 Переклад методики з адаптованого оригіналу зроблено Артюшиною М.В.