Распечатать страницу

Лекція №4, Психіка суб’єкта діяльності

« Назад

Код роботи: 5065

Вид роботи: Лекція

Предмет: Психологія діяльності і навчальний менеджмент

Тема: №4, Психіка суб’єкта діяльності

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Коментар до теми

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (сртм-3)

3. Контроль теми

Література

Навчальна мета: Зрозуміти сутність поняття “психіка суб’єкта діяльності” та навчитись пояснювати прояви різних підструктур психіки суб’єкта та типів його поведінки у діяльності

База знань: Розвиток психіки, подразливість та чутливість, основні етапи розвитку психіки (сенсорна та перцептивна психіка, інтелект, свідомість), особливості поведінки людини, перша та друга сигнальні системи, особистість, психічні властивості особистості, структура особистості: за Б.Г.Ананьєвим (індивід, особистість індивідуальність), за Е.Берном (“Дорослий”, “Батько”, “Дитина”), за В.А.Козаковим (атрибути, риси, якості), за К.К. Платоновим (біопсихічні властивості, психічні властивості, досвід, спрямованість), за З.Фрейдом (“Воно”, “Я”, “Супер-Я”), за К.Юнгом (“Свідомість”, “Підсвідомість”, “Колективне несвідоме”).

Вміння, що формуються: Вивчення теми має сприяти формуванню наступних вмінь:

- пояснювати фактори розвитку психічного;

- називати, характеризувати і розрізняти основні етапи розвитку психіки;

- називати, описувати, наводити приклади основних форм поведінки живих істот;

- розуміти та аналізувати особливості розвитку людської психіки;

- знаходити схоже і відмінне у розвитку психіки і поведінці тварини та людини;

- характеризувати поняття особистість, описувати її властивості, розкривати структуру особистості, орієнтуватися у різних підходах до опису структури особистості;

- описувати структуру особистості через атрибути, риси та якості.

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977. - С. 253-274.

2. Берн Э. Трансакционный анализ и психотерапия. Пер. с англ. - СПб.: “Братство”, 1992. - С.18-32, 62-65.

3. Козаков В. А. Психологія діяльності і навчальний менеджмент: Підручник. У 2-х ч. – Ч.І. Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 1999. - С.27-38, 174-180.

4. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 31-34, 39-42.

5. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. - К.: Либідь, 2001. - С. 30-43.

6. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., авт. вступ. ст.. М. Г.Ярошевский. - М.: Просвещение, 1990. - С. 25-439.

7. Юнг К. Г. Аналитическая психология. - Санкт-Петербург: Т. «Кентавр», 1994. - С. 30-46.

1. Коментар до теми

Освоєння даної теми є необхідною ланкою у розумінні сутності людської психіки; джерел, закономірностей і етапів її розвитку та тих функцій, які вона виконує.

 Психіка виникла у процесі взаємодії найпростіших живих істот з навколишнім середовищем. Завдяки психіці удосконалювалася регуляція цього процесу, що забезпечувало виживання й життєдіяльність живих істот. Психіка, таким чином, є необхідним механізмом пристосування до навколишнього середовища, регулювання поведінки. Розвиток психіки здійснювався як доцільний процес і проходив ряд етапів, набуваючи на кожному з них якісно нових ознак.

Розвиток психічних механізмів регуляції поведінки живих істот проходив ряд етапів: чутливість щодо окремих властивостей об’єктів у найпростіших організмів - сприйняття цілісних предметів у більш складних живих істот - практичний інтелект вищих тварин - практичний і абстрактний інтелект як основа свідомої психіки людини.

Крім характеру взаємодії живих істот з оточуючим середовищем на розвиток психічної діяльності впливає виникнення та розвиток нервової системи, особливо головного мозку. Завдяки нервовій системі організм починає функціонувати як єдине ціле.

Першим проявом психіки та показником її виникнення є чутливість, яка виникає на підґрунті подразливості. Подразливість – притаманна всій живій матерії здатність змінювати фізіологічний стан під впливом факторів зовнішніх подразників. Чутливість пов’язана з переходом від реакції на безпосередній вплив біологічних подразників до опосередкування цього впливу за допомогою сигналів. Чутливість дає змогу реагувати на біологічно значущі об’єкти не в процесі безпосереднього контакту з ними, а на відстані - за допомогою сигналів про них, завдяки чому організми можуть уникнути загрози для свого існування або скористатися сприятливими умовами, це надає організмам значних переваг у виживанні та розвитку.

Особливості ускладнення розвитку психіки живих істот відображаються у їх поведінці. Виділяють спадкові та набуті у процесі життя форми поведінки живих істот. Можна виокремити чотири типи поведінки: інстинкти, навички, прості форми розумової поведінки та свідома поведінка. Зрозуміло, що певні форми притаманні і тваринам, і людям, а деякі - тільки людям. Важливо розуміти та пояснювати особливості, характерні для свідомої поведінки.

Враховуючі те, що засвоєння даної теми припускає тільки запам’ятовування і розуміння, практичні заняття з теми відсутні. Завдання ж, що пропонуються для самостійної роботи з теорією, дозволяють отримати і закріпити необхідні знання.

2. Самостійна робота з теоретичним матеріалом (сртм-3)

Вивчення даної теми дозволить осягнути фактори, які відіграли вирішальне значення у виникненні та розвитку психіки (завдання 4.2.1), засвоїти поетапність розвитку психіки (завдання 4.2.2), зрозуміти з одного боку, наступність, а з іншого, відмінність у розвитку психіки тварин та людини (завдання 4.2.3, 4.2.4), знайти спільне та розбіжне у типах поведінки тварин та людини (завдання 4.2.5), навчитись характеризувати підструктури особистості з позиції різних підходів (завдання 4.2.6, 4.2.7). У процесі роботи з теоретичним матеріалом до теми необхідно виконати наступні заняття:

4.2.1. Опрацюйте зміст розділу 3 підручника Козакова В.А. (с.27-38):

- складіть схему-конспект даної теми у зошиті (обсяг – до 10 сторінок)

або виконайте письмово щонайменше 3 (три) завдання для самостійної роботи до розділу (с.38 підручника):

- обов’язково - завдання 4, 5;

- на власний вибір - завдання 6 або 7.

Виконання завдань має бути власноручно занотоване у зошиті для наступного оцінювання.

4.2.2. Схематично зобразіть та опишіть основні етапи розвитку психіки.

4.2.3. Заповніть таблицю (таблиця 4.1) характерних особливостей основних типів поведінки живої істоти.

Таблиця 4.1

Характеристика типів поведінки живої істоти

Тип поведінки

Характеристика певного типу поведінки

Приклад прояву типів поведінки

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

4.2.4. Дайте у зошиті письмові відповіді на запитання та обґрунтуйте відповідь:

1. Чому чутливість вважають вихідною формою прояву психіки?

2. Чому павук, який сидить у банці поряд з мухою, не реагує на неї, будучи голодним. І в той же час у звичних умовах спеціально ловить мух у павутинку і їсть їх.

3. Чому зайця легше навчити “бити в барабан”, а борсука “прати білизну”, ніж навпаки?

4. У чому полягають особливості вродженої та набутої в процесі життя форм поведінки?

5. У чому якісні відмінності простих форм розумової поведінки вищих тварин та людини?

4.2.5. Визначте, які з наведених нижче фактів стосуються поведінки шимпанзе і які – поведінки дитини. Вкажіть ознаки, якими ви керувалися.

Н.Н.Ладигіна-Котс співставила наслідувальне конструювання шимпанзе і дитини 3,5 років. Були виявлені наступні факти:

а) Один з них міг скласти фігуру з двох-трьох частин тільки у тому випадку, якщо перед ним знаходилась фігура-зразок, інший міг виконати завдання і без зразку, з пам’яті.

б) Типовою помилкою одного було те, що коли треба було поставити конусоподібні фігури на основу, він спочатку пробував їх поставити на вершину і тільки тоді, коли це не вдавалося і фігурки падали, ставив їх як треба. Інший робив такі помилки рідко.

в) Особливістю дій одного було те, що він зазвичай брав дві потрібні фігурки, необхідні для конструювання. Часто бувало, що дві фігурки, які він брав, поєднував їх спочатку у повітрі, а потім уже ставив їх на стіл. Інший так ніколи не робив.

г) Одні з самих важких завдань для одного - завдання типу конструювання мосту, у яких горизонтальний елемент треба було положити на два вертикальні. Для іншого це були найлегші завдання, він робив подібні фігури з власної ініціативи.

д) І шимпанзе, і дитина при виборі елементів, які пропонувалися для конструювання, спокушалися їх новизною, незвичністю (диск з очками, тетраедр, паличка на дискові), але якщо один, вбрав непотрібний елемент, не включав його у конструкцію, інший нерідко пробував це зробити, і тільки указівка експериментатора допомагало йому уникнути помилки.

е) За наявності зайвих елементів один після конструювання фігури, подібної до зразка, заспокоювався, інший нерідко ускладнював зроблену фігуру та, включав всі наявні елементи у конструкцію, будував трьохповерхові фігури замість двоповерхових, п’ятиповерхові замість трьохповерхових тощо.

4.2.6. Використовуючи літературу, яка подана у кінці даної теми (роботи Ананьєва Б.Г., Е.Берна, В.А.Козакова, К.К. Платонова, З.Фрейда, К.Юнга), виберіть та опишіть структуру особистості, яка найбільш відповідає Вашому баченню сутності особистості та взаємозв’язку між елементами цієї структури. Обґрунтуйте свою позицію.

4.2.7. Заповніть таблицю 4.2, в якій детально розкривається підхід Козакова В.А. до опису структури особистості.

Таблиця 4.2.

Характеристика структурних компонентів особистості за В. А. Козаковим

Підструктури особистості

Визначення

Перелік особливостей, які входять до даних підструктур

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

3. Контроль теми

У поданому викладачу на перевірку зошиті, має бути:

1) номер, назву, мету теми дисципліни;

2) конспект лекції до теми з вказаними датою проведення, назвою теми, основними питаннями;

3) СРТМ-3: номер роботи, номери завдань та результати їх виконання:

- 4.2.1. - результати опрацювання літератури: конспект розділу чи виконані завдання;

- 4.2.2. - схеми основних етапів розвитку психіки;

- 4.2.3. - таблиця характерних особливостей основних типів поведінки живих істот;

- 4.2.4. - письмові відповіді на запитання з обґрунтуванням;

- 4.2.5. - вирішення конкретних ситуацій пов’язаних із визначенням особливостей поведінки дитини та шимпанзе;

- 4.2.6. - опис вибраної структури особистості з обґрунтуванням вибору;

- 4.2.7. - таблиця підструктур особистості (за В.А.Козаковим).