Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Ресурсоведение лекарственных растений \ 4807. Курсова робота Лікарські рослини Вижницького Національного парку

Курсова робота Лікарські рослини Вижницького Національного парку

« Назад

Код роботи: 4807

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Ресурсознавство лікарських рослин

Тема: Лікарські рослини Вижницького Національного парку

Кількість сторінок: 65

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ТА ЇХ ЕКОЛОГО-РЕСУРСНЕ ЗНАЧЕННЯ

РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ УМОВИ І СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЖНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ

2.1. Загальні відомості про НПП «Вижницький»

2.2. Природньо-кліматині умови НПП «Вижницький»

2.3. Рослинність НПП «Вижницький»

РОЗДІЛ 3. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ВИЖНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ

3.1. Основні лікарські рослини НПП «Вижницький»

3.2. Таксономічний аналіз і поширення видів

3.3. Охорона сировинних ресурсів лікарських рослин НПП «Вижницький»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

З часів появи на Землі людини життя її постійно звязане з рослинами, і цей зв’язок з часом не зменшується, недивлячись на всі досягнення розвитку науки і техніки. Вже на зорі свого розвитку людина змушена була набувати найпростіші біологічні знання і навички, щоб вміти відрізнити отруйні рслини від їстівних і лікарських. З часом все більше стає очевидним, що рослини заслуговують глибокого вивчення, так як відіграють величезну роль на земній кулі. Вже одна кількість рослин, розповсюджених на суші і в воді, говорить про значення, яке вони мають в загальній економіці природи на Землі.

Найважливіший процес на Землі – фотосинтез – відбувається в зеленому листку рослини. Гектар зелених паркових насаджень протягом сонячного дня поглинає 220-280 кг вуглекислого газу і виділяє 180-220 кг потрібноголюдині кисню.

Перевага рослинних ліків перед синтетичними полягає у тому, що вони є малотоксичними й при тривалому використанні не дають суттєвих побічних явищ, а їх хімічний склад близиться до організму людини. Побічна та небажана дія багатьох синтетичних препаратів, їх дефіцит та дороговизна дедалі частіше схиляють стрілки терезів в бік ширшого використання препаратів рослинного походження. Використання природних запасів лікарських рослин зросло ще й у зв’язку з погіршенням екологічної ситуації як у світі в цілому, так і на Україні зокрема. Тому виявлення нових місцезростань лікарських рослин та встановлення їх запасів є важливим завданням сьогодення. В результаті дослідження можуть бути виявлені резерви сировини лікарських рослин для використання в лікувально-профілактичних цілях. Вищесказаним обумовлюється актуальність даного дослідження.

Лише детально вивчивши лікарську рослинність певної місцевості, ми зможемо оцінити господарську цінність, ступінь антропогенного впливу, можливості практичного використання, охорону рослинних угруповань та інше.

В даному випадку вивчається лікарська рослинність Вижницького природного парку. Національний природний парк «Вижницький» – природоохоронна територія в Україні, в межах Вижницького району Чернівецької області; неподалік від міста Вижниці. Адміністрація парку розташована в смт Берегомет.

Основна мета роботи – це дослідження лікарських рослин Вижницького Національного парку.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання:

– розглянути сутність лікарських рослин та їх еколого-ресурсне значення;

– вивчити загальні відомості про НПП «Вижницький»;

– охарактеризувати рриродньо-кліматині умови НПП «Вижницький»;

– розглянути рослинність НПП «Вижницький» в цілому;

– дослідити та описати основні лікарські рослини НПП «Вижницький»;

– провести таксономічний аналіз за лікарськими рослинами НПП «Вижницький»;

– проаналізувати ступінь охоронисировинних ресурсів лікарських рослин НПП «Вижницький».

Для реалізації мети даного дослідження та вирішення поставлених завдань було використано наступні методи: опрацювання та аналіз літературних джерел з проблем представленої тематики; метод абстрагування, синтезу, дедукції, узагальнення, таблично-графічні методи.

Лікарські рослини використовують в народній, медичній та ветеринарній практиці, для збереження вони потребують охорони.

Незважаючи на бурхливий розвиток хімії та зростання кількості нових, досить ефективних, синтетичних лікарських препаратів, лікарські рослини й надалі залишаються одним з основних джерел одержання лікувальних й профілактичних засобів при захворюваннях різних систем людського організму, зокрема, дихальної системи.

На сьогодні в світі для профілактики і лікування використовується близько 3000 речовин, суспензій та препаратів, 1/3 яких виробляється з лікарської рослинної сировини.

Національний природний парк «Вижницький» розглядається як ареал поширення лікарських рослин. НПП «Вижницький» розташований в області Зовнішніх Карпат. Своєрідна геоморфологічна будова території НПП «Вижницький» у поєднанні з теплим м’яким кліматом сформували тут унікальні теплолюбові комплекси з переважанням буково-ялицевих та ялицево-букових лісів багатих на рідкісні види, що сприятиме комплексному вирішенню питань охорони природних комплексів в умовах їх рекреаційного використання.

В цілому територія парку характеризується сприятливими погодними умовами для відвідування і відпочинку людей. Більша частина ґрунтового покриву НПП «Вижницький» зазнає слабкого антропогенного впливу і може класифікуватись як непорушені землі.

За результатами опрацьованих матеріалів, гербарних зборів, аналізу літературних джерел, які стосуються флори досліджуваної території НПП «Вижницький» було встановлено, що на території НПП станом на 2014 рік виявлено 720 видів судинних рослин. Переважну більшість видів становлять покритонасінні. На основі зібраних даних нами було зроблено аналіз кількісного спектра провідних родин. Всьго НПП «Вижницький» має 998 видів рослин.

Серед основних лікарських рослин НПП «Вижницький» можна назвати звіробій звичайний, малину, буркун лікарський, бузину чорну калину звичайну, беладонну звичайну, м’яту польову, кульбабу лікарську, цикорій дикий та живокіст лікарський. Більшість з цих рослин досить поширені на території всієї України, не тільки НПП «Вижницький».

Видове розмаїття лікарських рослин досить широке – у НПП «Вижницький» поширені 455 видів лікарських рослин і 70 родин лікарських рослин.

Основним засобом законодавчого захисту рослин НПП «Вижницький», є Червона книга України, Регіональний червоний список та Конвенція з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITEC). Отже, 23 види лікарських рослин НПП «Вижницький» охороняються Червоною книгою України та іншими документами, але питання їх збереження загострюється, а чисельність зазначених рослин зменшується.

Замовити презентацію на тему Лікарські рослини Вижницького Національного парку можна тут!

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Стратій В. І. Літопис природи / В. І. Стратій, М. П. Колотило. – с.м.т. Берегомет, 2014 р. – 350 с.

2. Гродзінський А. М. Лікарські рослини: енциклопедичний довідник / А. М. Гродзінський. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. – 544 с.

3. Чопик Л. Г. «Дикорастущие полезные растения Украины» Справочник / В. И. Чопик, Л. Г. Дудченко, А. Н. Краснова. – Киев, Наукова думка, 1983. (рос.). – 830 с.

4. Задорожный А. М. Травы и здоровье. Лекарственные растения / Авт.-сост.: А. М. Задорожный. – М.: Махаон; Гамма Пресс 2000, 2000. – 512 с.         

5. Настанова С. Т. Виробництво лікарських засобів рослинного походження / С. Т. Настанова – К., МОЗ України. – 2009. – 400 с.

6. Належна практика культивування і збору лікарських рослин (GACP) як гарантія якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі / кол. авт.: науково-практ. посіб. – К.: Комітет сприяння боротьбі з економічною злочинністю корупцією, 2013. – 104 с.

7. GACP (Good Agricultural and Collection Practice for Starting Materials of Herbal Origin), EMEA/HMPC/246816/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.emea.eu.int.

8. AHPA – AHP good agricultural and collection practice for herbal raw materials [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.herbal-ahp.org/06_1208_AHPAAHP_GACP.pdf.

9. WHO guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants / Geneva, World Health Organization, 2003. – 124 р.

10. Національний природний парк «Вижницький» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.npp.cv.ua/about.php.

11. Вижницький НПП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecomedia.com.ua/rozdily/miscia/vyzhnyck-npp/.

12. Лісовська А. До питання про використання природоохоронних територій у контексті розвитку туризму та рекреації Карпатського регіону України / А. Лісовська // Раціональне природокористування і охорона природи. Наукові записки. – № 2. – 2009. – 130 с.

13. Ткаченко Н. М. Ботаніка: Підручник / Н. М. Ткаченко, А. Г. Сербін. – Х.: Основа, 1997. – 432 с.

14. Билич Г. Л. Биология. Полный курс. В 3-х т. Том 2. Ботаника / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2002. – 544 с.

15. Сергиевская Е.В. Систематика высших растений. Практический курс. 2-е изд., стер / Е. В. Сергиевская. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 448 с.

16. Нечитайло В. А. Ботаніка. Вищі рослини / В. А. Нечитайло, Л. Ф. Кучерява. – Київ: Фітосоціоцентр. – 2001. – 432 с.

17. Ботаника. Учебно-полевая практика: Учеб. пособие для студентов фар мац. вузов и фак. / [В. П. Руденко, А. Г. Сербин, Л. М. Городнянская и др.] – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2001. – 338 с.

18. Медицинская ботаника: Учебник для студентов вузов / [А. Г. Сербин, Л. М. Серая, Н. М. Ткаченко и др.] – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 364 с.

19. Яковлев Г. П. Ботаника / Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько. – СПб.: Спец. лит., Издательство СПХФА, 2001. – 680 с.

20. Определитель высших растений Украины / [Д. Н. Доброчаева, М. И. Котов, Ю. Н. Прокудин и др.] – К.: Наук. Думка, 1987. – 548 с.

21. Рідкісні рослини флори України в культурі / [Н. Є. Антонюк, Р. М. Бородіна, В. Г. Собко]. – К., Наук. думка, 1982. – 216 с.

22. Барна М. М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії / М. М. Барна. – К.: Видавничий центр «Академія», 1997. – 272 с.

23. Мороз І. В. Ботаніка з основами екології / І. В. Мороз, Б. К. Гришко-Богменко. – Київ: Вища школа, 1994. – 240 с.

24. Звіробій звичайний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Звіробій_звичайний.

25. Малина звичайна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Малина_звичайна.

26. Буркун лікарський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Буркун_лікарський.

27. Бузина чорна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agronomist.in.ua/sad/likarski-roslini-ukraini/buzina-chorna-zastosuvannya-i-likuvalni-vlastivosti.html.

28. Калина звичайна (Viburnum opulus L.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.provisor.com.ua/archive/2007/N23/kalina_23.php?part.

29. Липа Ю. Ліки під ногами / Ю. Липа. – К.: Україна, 1996. – 107 с.

30. Черних В. П. Фармацевтична енциклопедія / В. П. Черних. – К.: «Моріон», Ф24 2005. – 848 с.

31. Кобів Ю. Й. Кульбаба лікарська / Ю. Й. Кобів // Словник українських наукових і народних назв судинних рослин (Серія «Словники України»). – Київ: Наукова думка, 2004. – 800 с.

32. Кархут В. В. Ліки навколо нас / В. В. Кархут. – К.: Здоров’я, 2001. – 232 с.

33. Нестерук Ю. Рослини Українських Карпат: ілюстрований довідник / Ю. Нестерук. – Львів: Поллі, 2000. – 136 с.

34. Работнов Т. А. Изучение ценотических популяций в целях выяснения «стратегии жизни» видов растений / Т. А. Рботнов // Бюл. МОИП. Отдел биол. – 1995. – Т. 80. – № 2. – С. 5-17.

35. Червона книга України 2009 (ІІІ вид.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://redbook-ua.org/.

36. Малиновський К. А. Проблема вивчення і охорони популяцій рідкісних видів флори Українських Карпат / К. А. Малиновський, Й. В. Царик // Укр. ботан. журн. – 2011. – № 3. – С. 13–21.