Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Психология \ 4703. Курсова робота Проява агресії в підлітковому віці

Курсова робота Проява агресії в підлітковому віці

« Назад

Код роботи: 4703

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Психологія

Тема: Проява агресії в підлітковому віці

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ АГРЕСІЇ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ

1.1. Поняття агресії та її види

1.2. Причини прояву агресивності в підлітковому віці

1.3. Вплив агресії на формування особистості підлітка

РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОДОЛАННЯ АГРЕСИВНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

2.1. Методи дослідження агресивності

2.2. Профілактика агресивної поведінки в підлітковому віці

ВИСНОВКИ

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Актуальність теми. Робота присвячена вивченню соціально-психологічних факторів агресивної поведінки підлітків. Необхідність в проведенні досліджень на вказану тему обумовлюється, на наш погляд, цілою низкою причин.

Проблема агресії сама по собі була досить актуальною на всьому протязі розвитку людства. Щодо сучасної цивілізації, то вона не тільки не долає, але, навпаки, стимулює прояви агресії.

В психологічній науці досі недостатньо повно вирішена проблема факторів агресивної поведінки, їх місця та ступіню впливу на формування та прояв цього феномену. Знаходячись в тісному зв'язку та взаємообумовленості зі всіма іншими об'єктивними та суб'єктивними елементами в суспільстві, соціально-психологічні фактори мають власні, відносно самостійні закономірності функціонування та розвитку. А на сучасному етапі, коли українське суспільство знаходиться в умовах трансформації соціально-економічної системи, зміни ціннісних орієнтацій, вивчення саме соціально-психологічних факторів, що впливають на особистість, зокрема в плані агресивної поведінки.

Зі всього кола проблем людської агресії найважливішою можна вважати проблему агресії школярів. Ця соціально-вікова група є не лише найбільш активним та динамічним елементом соціальної структури суспільства, але й являє собою майбутнє будь-якого суспільства. А на думку багатьох фахівців, саме агресивність, поряд з тривожністю, виступає найбільш частим проявом особистості серед сучасних дітей та підлітків. Нажаль проблеми підтверджується і сучасною криміногенною ситуацією, коли швидкими темпами зростає насильницька злочинність серед молоді.

У вітчизняній науці проблему агресії в тій чи іншій мірі торкаються у своїх дослідженнях П. П. Блонський, Г. Е. Бреслав, Л. С. Виготський, Л. Б. Гіппенрейтер, А. І. Захаров, С. Л. Колосова, Р. В. Овчарова, Н. М. Платонова, А. А. Реан, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк, І. А. Фурманов та ін

Об'єкт дослідження: школярі та підлітки.

Предметом дослідження: є соціально-психологічні фактори агресивної поведінки сучасних підлітків.

Метою дослідження є виявлення соціально-психологічних чинників у становленні агресивної поведінки молоді в умовах сучасного українського суспільства та з'ясування механізмів впливу цих чинників.

Основні завдання дослідження:

1) аналіз агресивної поведінки, форм її прояву;

2) агресивна поведінка школярів;

3) трактування природи й детермінації агресії різними психологічними школами.

Отже, зростання агресії в сучасному молодіжному середовищі обумовлено, головним чином, поширенням ситуативних проявів агресії серед неагресивних особистостей, які становлять більшість школярів. Рівень агресивності в основних соціально-статевих групах сучасної української молоді можна визначити як поміркований. Індивіди з високим рівнем агресивності складають відносно незначну частку молодіжної спільноти межах декількох відсотків

Матеріали дослідження можуть використовувати практичні психологи для агресивна поведінки сучасних школярів, а також учителі початкової школи для запобігання неуважності молодших школярів та ефективної організації навчально-виховного процесу.

ВИСНОВКИ

Вивчивши дану тему, слід ще раз підкреслити, що агресія поряд з любов'ю присутня у найрізноманітніших формах людського існування. Всі основні види поведінки залежне і суїцидальна. Безумовно, можна розглядати як поведінка руйнівний за своєю суттю, розрізнювальне лише за формою і спрямованості агресивних дій зовні чи всередину.

У звичайному житті наша агресивність щодня розряджається через масу незначних конфліктів з багатьма людьми. Ми можемо навчитися сяк-так керувати своєю агресивністю, але повністю усунути її не можемо, адже це один з найсильніших інстинктів людини. І важливо пам'ятати, що, захищаючи агресивну особистість від подразників, ми не знижуємо її агресивність, а тільки накопичуємо. Вона все одно прорветься, причому відразу великою порцією.

Таким чином, агресія, в якій би формі вона не виявлялася, являє собою поведінку, направлену на спричинення шкоди або збитку іншій живій істоті, що має усі підстави уникати подібного із собою звернення. Дане комплексне визначення містить у собі наступні приватні положення:

1) агресія обов'язково має на увазі навмисне, цілеспрямоване заподіяння шкоди жертві;

2) як агресії може розглядатися тільки така поведінка, що має на увазі заподіяння шкоди або шкоди живим організмам,

3) жертви повинні мати мотивацію уникнення подібного з собою звернення.

Підліткова агресивність виникає через почуття незахищеності, почуття несправедливості, спосіб привернути увагу. Прагнучи справитися зі своїми страхами, підліток вдається до захисно-агресивної поведінки. Іншим можливим способом подолання страху може стати напрямок агресії на самого себе.

У цілому для розвитку особистості дитини і підлітка небезпечні не стільки самі агресивні прояви, скільки їх результат і неправильна реакція оточуючих. У підлітків агресивність часто означає здаватися бути «сильним».

У випадку, коли насильство дає увагу, влада, визнання, гроші, інші привілеї, у дітей та підлітків з великою ймовірністю формується поведінка, засноване на культі сили, яке може становити основу соціального функціонування і дорослих людей наприклад, в кримінальних угрупованнях.

Прагнення оточуючих придушити агресію силою нерідко призводить до ефекту, протилежного очікуваному.

На агресивну поведінку людини перш за все впливають соціальні умови розвитку особистості. Важливу роль у підтримці схильності до насильства може грати переконання людини в тому, що він є єдиновладним хазяїном своєї долі а іноді і доль інших людей, а також його позитивне ставлення до агресії як до корисного або нормального явища, саме це часто породжує насильство.

Соціальні кризові процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві, негативно впливають на психологію людей, породжуючи тривожність і напруженість, озлобленість, жорстокість і насильство.

Важке економічне становище країни привів наше суспільство до серйозних труднощів і внутрішніх конфліктів, до значного збільшення рівня поширеності і різноманіття форм аморальних вчинків, злочинності і інших видів поведінки, що відхиляється. Статистика свідчить про зростання поведінки, що відхиляється, серед осіб різних соціальних і демографічних груп.

Основними положеннями, що виносяться на захист є:

Агресивна поведінка підлітків має виражені тендерні відмінності. Агресивна поведінка підлітків-хлопчиків є не тільки реакцією, зумовленої соціальними очікуваннями, а й реакцією на депривацию структурних ланок самосвідомості особистості, відповідальних за ім'я, статеву приналежність і домагання на визнання. У хлопчиків-підлітків спостерігається великий розкид агресивних реакцій у ситуаціях з фрустрацією. З віком у підлітків-хлопчиків спостерігається тенденція до зниження кількості агресивних реакцій на ситуації з фрустрацією.

Агресивна поведінка підлітків-дівчаток є реакцією, що виходить за межі соціальних очікувань, а також способом реагування на депривацию структурних ланок самосвідомості, відповідальних за статеву приналежність і перспективи розвитку особистості. У підлітків-дівчаток спостерігається загальна тенденція реакцій з фрустрацією з приводу депривації статі та перспективи розвитку особистості. З віком у підлітків-дівчаток спостерігається тенденція до зростання кількості агресивних реакцій на ситуації з фрустрацією.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. А. Басса.,А. Дарки., Особистість і її формування в дитячому віці. М., 2010р.- 352с.

2. Бреслав Г.Е., Психологічна корекція дитячої та підліткової агресивності: навч. посібник для фахівців і дилетантів / Г.Е. Бреслава. - СПб.: Мова, 2011- 332с.

3. Дроздов О.Ю., Скок М.А. Проблеми агресивної поведінки особистості: навчальний посібник для студентів. – Чернігів: ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2012. – 156 с. (глави 1 – 3).

4. Дроздов О.Ю. Насильство: соціально-психологічні аспекти (зб. теорет.-метод. матеріалів). – Чернігів: ЧОЦССМ, 2012. – 20 с.

5. Заграфовой Й. «Соціальні фрустратори» як фактор агресивної поведінки молоді // Вісник Харківського Університету. Серія «Психологія». – 2011. – С. 464.

6. Захаров А. І., Вивчення агресивності особистості // А. І. Захаров., Психологія вивчення особистості. - СПб, 2009 – 350 с.

7. Колосова С. Л., Рождественская Н. А. Негармонійні стилі сімейного виховання та виховання батьками своїх дітей: [Дані психол. дослідні.] / Н. А. Різдвяна, А. В. Разумова // Вісн.. Сер.14, Психологія. -2013. – 485 с.

8. Мельник О. С. Проблеми психологічної реабілітації молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі: методичний посібник.. – Чернігів: ЧОЦССМ, 2011. – 232 с.

9. Меленчук А. В., Агресивність сучасної молоді: соціально-психологічні аспекти // Психологія на перетині тисячоліть: 2010 – 454 с.

10. Налчаджян А. А. «Психология агрессивного поведения»: спецкурс в профессиональном образовании // Ананьевские чтения: (Тезисы научно-практической конференции «Ананьевские чтения – 2011») / Под общ.

11.Овчарова Р. В., Проективна методика «Тест руки»: з досвіду використання на молодіжних вибірках // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – 247с.

12. Реан А. А. Соціалізація агресії., Реан А. А., Коломинский Я. Л. Соціальна педагогічна психологія. - СПб., 2008 – 421 с.

13. Роберт Берон, Дебора Річардсон «АГРЕСІЯ» ПИТЕР, Санкт-Петербург 2010. – 410 с.

14. Проценко А. Ю. «Агрессивное» телевидение: социально-психологический анализ феномена // Социологические исследования. – 2010. – 262 с.

15.Соломенко А. А., Засоби масової комунікації як фактор агресивної поведінки молоді // Вісник Харківського Університету. Серія «Психологія». – 2013. – 453 с.

16. Cерий О. Ю., Комп'ютерні технології в контексті проблеми молодіжної агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Серого О. Ю. – К.: ІП, 2011. – 312 с.

17..Споком Б. А., Семенюк Л. М., Молодіжна агресія: до проблеми поширення феномену та його факторів // Вісник Харківського Університету. Серія "Психологія". – 2010. – 472 с.

18.Чебоненко С. О., Богатирьова І. Г., Ситуативні фактори агресивної поведінки молоді // Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: ІП, 2012. – Частина 1. – 349 с.

19. Румянцева Т. Г.. Телебачення, як джерело впливу на соціальну спрямованість молоді // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. - К.: Гнозис, 2010.- 486 с.

20. Фурманов І. С., Влияние виртуальной реальности на психологические процессы личности (на примере изучения динамики агрессивности) // Психология докладов, 2010. – 297 с.

21. Фромм Е. Анатомія людської деструктивності. - М.: Просвещение, Фурманов І. А. Дитяча агресивність. - Мінськ, 2013. – 485 с.

22. Чебрець Н. М., Вивчення проблем агресивної поведінки як метод профілактики агресії серед молоді (з досвіду впровадження та викладання спецкурсу «Психологія агресивної поведінки») // 2011. – 352 с.

23. Чижова С. Ю. Дитяча агресивність: 100 відповідей на родить. «Чому?» / С. Ю.Чижова, О. В. Калініна. - Ярославль: Акад. розвитку [и др.], 2011. - 521 с.

24. Шингаров Г. К. Емоції і почуття як форма відображення дійсності. Москва 2012. – 358 с.